Pranešimas - A8-0143/2018Pranešimas
A8-0143/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

11.4.2018 - (COM(2017) 0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Jerzy Buzek


Procedūra : 2017/0294(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0143/2018

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių

(COM(2017) 0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0660),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0394/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ...[1],

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę ...[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0143/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  šia direktyva siekiama šalinti likusias gamtinių dujų vidaus rinkos sukūrimo kliūtis, kylančias dėl to, kad Sąjungos rinkos taisyklės netaikomos dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų. Šia direktyva įvedamais daliniais pakeitimais bus užtikrinta, kad dvi ar daugiau valstybių narių jungiantiems dujotiekiams taikomos taisyklės taip pat būtų taikomos Sąjungoje esantiems dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų. Taip bus užtikrintas teisinės sistemos nuoseklumas Sąjungoje kartu išvengiant konkurencijos iškraipymo Sąjungos energijos vidaus rinkoje. Tai taip pat padidins skaidrumą ir rinkos dalyviams, visų pirma į dujų infrastruktūrą investuojantiems investuotojams ir tinklo naudotojams, suteiks teisinio tikrumo dėl taikomo teisinio režimo;

(3)  šia direktyva siekiama šalinti likusias gamtinių dujų vidaus rinkos sukūrimo kliūtis, kylančias dėl to, kad Sąjungos rinkos taisyklės netaikomos dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų. Šia direktyva įvedamais daliniais pakeitimais bus užtikrinta, kad dvi ar daugiau valstybių narių jungiantiems dujotiekiams taikomos taisyklės taip pat būtų taikomos Sąjungoje esantiems ir didelį poveikį Sąjungos gamtinių dujų vidaus rinkai turintiems dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų. Taip bus užtikrintas teisinės sistemos nuoseklumas Sąjungoje ir suteikta būtina galimybė apsvarstyti visų valstybių narių strateginius interesus ir bendrą Sąjungos tiekimo saugumą ir energetinę nepriklausomybę, kartu išvengiant konkurencijos iškraipymo Sąjungos energijos vidaus rinkoje. Tai taip pat padidins skaidrumą ir rinkos dalyviams, visų pirma į dujų infrastruktūrą investuojantiems investuotojams ir tinklo naudotojams, suteiks teisinio tikrumo dėl taikomo teisinio režimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant atsižvelgti į tai, kad anksčiau nebuvo konkrečių Sąjungos taisyklių, taikomų dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų, valstybės narės turėtų turėti teisę leisti nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2009/73/EB nuostatų tokiems dujotiekiams, kurie buvo užbaigti šios direktyvos įsigaliojimo dieną. Atitinkama atskyrimo modelių, išskyrus nuosavybės atskyrimo modelius, taikymo data turėtų būti pritaikyta dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų;

(4)  kad būtų sukurta energetikos sąjunga ir taikomos jos taisyklės dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų visapusiškai laikantis Sąjungos teisės aktų, valstybės narės turėtų turėti teisę leisti nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2009/73/EB nuostatų tokiems dujotiekiams, kurie buvo užbaigti prieš šio pasiūlymo priėmimo datą, tik gavusios Komisijos rekomendaciją, visų pirma dėl konkurencijos, energijos vidaus rinkos veikimo ir veiksmingumo, tiekimo saugumo ir energijos šaltinių bei tiekėjų įvairinimo. Atitinkama atskyrimo modelių, išskyrus nuosavybės atskyrimo modelius, taikymo data turėtų būti pritaikyta dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  galimybė Direktyvą 2009/73/EB taikyti dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų išlieka apribota Sąjungos jurisdikcijos teritorinėmis ribomis. Jūros dugnu nutiestiems dujotiekiams ji turėtų būti taikoma valstybių narių teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose;

(5)  galimybė Direktyvą 2009/73/EB taikyti dujotiekiams į trečiąsias šalis ir iš jų išlieka apribota Sąjungos jurisdikcijos teritorinėmis ribomis. Jūros dugnu nutiestiems dujotiekiams ji turėtų būti taikoma valstybių narių teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose, laikantis su Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (UNCLOS);

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių siekdamos paskatinti plačiau naudoti biodujas ir iš biomasės gaunamas dujas, ekologišką vandenilį ir sintetinį metaną iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kurių gamintojams turėtų būti suteikta nediskriminacinė prieiga prie dujų sistemos, jei tokia prieiga nuolat suderinama su atitinkamomis techninėmis taisyklėmis ir saugos standartais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į būtinuosius kokybės reikalavimus, biodujoms ir iš biomasės gaunamoms dujoms, ekologiškam vandeniliui ir sintetiniam metanui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ar kitų tipų dujoms būtų sudarytos nediskriminacinės galimybės patekti į dujų sistemą, jei tokia prieiga yra nuolat suderinama su atitinkamomis techninėmis taisyklėmis ir saugos standartais. Tomis taisyklėmis ir standartais turėtų būti užtikrinama, kad būtų sudarytos techninės galimybės tas dujas saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti, ir turėtų būti apibūdinamos jų cheminės savybės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Šia direktyva nustatytos taisyklės, taikomos gamtinėms dujoms, įskaitant SGD, taip pat nediskriminuojant taikomos biodujoms ir iš biomasės gautoms dujoms ar kitų rūšių dujoms, jei tik šias dujas galima techniškai ir saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti.

„2.  Šia direktyva nustatytos taisyklės, taikomos gamtinėms dujoms, įskaitant SGD, taip pat nediskriminuojant taikomos biodujoms ir iš biomasės gautoms dujoms, ekologiškam vandeniliui ir sintetiniam metanui iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ar kitų rūšių dujoms, jei tik šias dujas galima techniškai ir saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:lt:PDF)

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a)   1 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a.  Dujų infrastruktūrai, jungiančiai valstybę narę su trečiąja šalimi, ši direktyva taikoma Sąjungos jurisdikcijos teritorinėse ribose. Jūros dugnu nutiestiems dujotiekiams ši direktyva taikoma valstybių narių teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose;“

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2009/73/EB

2 straipsnio 17 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17)  jungiamasis vamzdynas – perdavimo vamzdynas, kuris kerta sieną tarp valstybių narių arba tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių iki Sąjungos jurisdikcijos sienos;

17)  jungiamasis dujotiekis – perdavimo vamzdynas, įskaitant jo fizinius įleidimo taškus iš trečiosios šalies ir išleidimo taškus į trečiąją šalį, kuris kerta sieną tarp valstybių narių arba tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių iki Sąjungos jurisdikcijos sienos, įskaitant valstybių narių teritorinius vandenis ir išskirtines ekonomines zonas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

9 straipsnio 8 dalies 2a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 8 dalis papildoma šia pastraipa: ;

 

Apie bet kokį pagal šio straipsnio pirmos pastraipos b punktą priimtą sprendimą nedelsiant pranešama Komisijai; kartu perduodama visa susijusi informacija.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 2009/73/EB

9 straipsnio 9 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Apie bet kokį pagal šio straipsnio pirmos pastraipos b punktą priimtą sprendimą nedelsiant pranešama Komisijai; kartu perduodama visa susijusi informacija;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

34 straipsnio 4 dalies ketvirtas sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  34 straipsnio 4 dalis papildoma ketvirtu sakiniu:

 

„Jei trečiosios šalys, kurios turi dalyvauti konsultacijose, į jas nereaguoja, atitinkamos valstybės narės gali priimti reikiamą sprendimą.“

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 4a punktas (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 3 a punktą (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Pateikus prašymą, stambiai naujai dujų infrastruktūrai, t. y. jungiamiesiems vamzdynams, SGD įrenginiams ir saugykloms, apibrėžtą laikotarpį gali būti leidžiama netaikyti 9, 32, 33 bei 34 straipsnių ir 41 straipsnio 6, 8 ir 10 dalių nuostatų, jei laikomasi šių sąlygų:

„1.  Pateikus prašymą, stambiai naujai dujų infrastruktūrai, t. y. jungiamiesiems dujotiekiams, SGD įrenginiams ir saugykloms, pradedantiems komercinę veiklą po 2019 m. sausio 1 d., apibrėžtą ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį gali būti leidžiama netaikyti 9, 32, 33 bei 34 straipsnių ir 41 straipsnio 6, 8 ir 10 dalių nuostatų, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a)   investicija turi skatinti dujų tiekimo konkurenciją ir gerinti tiekimo saugumą;

a)  investicija turi skatinti dujų tiekimo konkurenciją ir gerinti tiekimo saugumą;

b)   investicijos rizikos laipsnis turi būti toks, kad nesuteikus išimties investicija būtų negalima;

b)  investicijos rizikos laipsnis turi būti toks, kad nesuteikus išimties investicija būtų negalima;

c)   infrastruktūros savininkas turi būti fizinis ar juridinis asmuo, bent savo teisine forma nepriklausomas nuo sistemos operatorių, kurių sistemose tą infrastruktūrą numatyta pastatyti;

c)  infrastruktūros savininkas turi būti fizinis ar juridinis asmuo, bent savo teisine forma nepriklausomas nuo sistemos operatorių, kurių sistemose tą infrastruktūrą numatyta pastatyti;

d)   iš tos infrastruktūros vartotojų turi būti imamas mokestis; ir

d)  iš tos infrastruktūros vartotojų turi būti imamas mokestis; ir

e)   išimtis neturi kenkti konkurencijai ar veiksmingam gamtinių dujų vidaus rinkos funkcionavimui arba veiksmingam reguliuojamosios sistemos, su kuria ta infrastruktūra yra sujungta, funkcionavimui.

e)  išimtis neturi kenkti konkurencijai atitinkamose rinkose, kurioms gali turėti įtakos investicijos, veiksmingam Sąjungos gamtinių dujų vidaus rinkos funkcionavimui, veiksmingam susijusių reguliuojamųjų sistemų funkcionavimui arba gamtinių dujų tiekimo į Sąjungą ar bet kurią valstybę narę ir jų viduje saugumui ir įvairinimui;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a papunktį (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 3 dalies 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atitinkama infrastruktūra priklauso valstybės narės ir vienos (ar daugiau) trečiosios (-ųjų) šalies (-ių) jurisdikcijai, nacionalinė reguliavimo institucija prieš priimdama sprendimą konsultuojasi su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis.;

Prieš priimdama sprendimą, nacionalinė reguliavimo institucija konsultuojasi su:

 

a)  valstybių narių, kurių rinkoms gali turėti įtakos naujoji infrastruktūra, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis; ir

 

b)  atitinkamomis trečiųjų šalių, kuriose atitinkama infrastruktūra priklauso valstybės narės ir vienos (ar daugiau) trečiosios (-ųjų) šalies (-ių) jurisdikcijai, institucijomis.

 

Jei trečiosios šalies institucijos, kurios turi dalyvauti konsultacijose, neatsako į konsultacijas per trijų mėnesių laikotarpį, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucija gali priimti reikiamą sprendimą.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktį (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu atitinkama infrastruktūra taip pat priklauso vienos ar daugiau trečiųjų šalių jurisdikcijai, valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos prieš priimdamos sprendimą konsultuojasi su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis siekdamos užtikrinti, kad atitinkamai infrastruktūrai šios direktyvos nuostatos būtų nuosekliai taikomos iki Sąjungos jurisdikcijos sienos.“;

„Jeigu atitinkama infrastruktūra taip pat priklauso vienos ar daugiau trečiųjų šalių jurisdikcijai, valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos prieš priimdamos sprendimą konsultuojasi su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis siekdamos užtikrinti, kad atitinkamai infrastruktūrai šios direktyvos nuostatos būtų nuosekliai taikomos iki Sąjungos jurisdikcijos sienos. Apie visus tokius sprendimus nedelsiant pranešama Komisijai, kartu pateikiant visą susijusią informaciją.

 

Jei trečiosios šalies institucijos, kurios turi dalyvauti konsultacijose, neatsako į konsultacijas per trijų mėnesių laikotarpį, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos gali priimti reikiamą sprendimą.“

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktį“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Priimant sprendimą suteikti išimtį, kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiama į poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su išimties galiojimo laikotarpiu ir nediskriminacine teise naudotis infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų sąlygų visų pirma atsižvelgiama į papildomus pajėgumus, kuriuos planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų pakeitimus, projekto įgyvendinimo laikotarpį ir nacionalines aplinkybes.

„Priimant sprendimą suteikti išimtį, kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiama į poreikį nustatyti sąlygas, susijusias su išimties galiojimo laikotarpiu ir nediskriminacine teise naudotis infrastruktūra. Priimant sprendimą dėl tų sąlygų visų pirma atsižvelgiama į papildomus pajėgumus, kuriuos planuojama sukurti, ar esamų pajėgumų pakeitimus, projekto įgyvendinimo laikotarpį ir nacionalines aplinkybes, taip pat į gamtinių dujų tiekimo į Sąjungą ar bet kurią valstybę narę ir jų viduje įvairinimą ir saugumą.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 5 punkto ba papunktis (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 4 punkto ba papunktį (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  9 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo kitos dienos po to, kai buvo gautas pranešimas, Komisija gali nuspręsti pareikalauti, kad reguliavimo institucija iš dalies pakeistų arba atšauktų sprendimą suteikti išimtį. Tą dviejų mėnesių laikotarpį galima pratęsti papildomu dviejų mėnesių laikotarpiu, jeigu Komisija pageidautų papildomos informacijos. Tas papildomas laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai gaunama visa informacija. Pirminis dviejų mėnesių laikotarpis taip pat gali būti pratęstas, jeigu tam pritaria Komisija ir reguliavimo institucija.

„Per dviejų mėnesių laikotarpį nuo kitos dienos po to, kai buvo gautas pranešimas, Komisija gali nuspręsti pareikalauti, kad reguliavimo institucija iš dalies pakeistų arba atšauktų sprendimą suteikti išimtį. Priimdama tokį sprendimą dėl naujos dujų infrastruktūros į trečiąją šalį ir iš jos Komisija atsižvelgia į visas Sąjungos ribojamąsias priemones, pvz., tai šaliai taikomas ekonomines sankcijas. Tą dviejų mėnesių laikotarpį galima pratęsti papildomu dviejų mėnesių laikotarpiu, jeigu Komisija pageidautų papildomos informacijos. Tas papildomas laikotarpis prasideda kitą dieną po to, kai gaunama visa informacija. Pirminis dviejų mėnesių laikotarpis taip pat gali būti pratęstas, jeigu tam pritaria Komisija ir reguliavimo institucija.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 5 punkto bb papunktis (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 4 punkto bb papunktį (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Direktyva 2009/73/EB

41 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a)   41 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

8.  Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus arba metodikas ir balansavimo paslaugas, reguliavimo institucijos užtikrina, kad perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriams būtų suteiktos tinkamos paskatos trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą bei remti susijusius mokslinius tyrimus.

„8.  Nustatydamos ar tvirtindamos tarifus arba metodikas ir balansavimo paslaugas, reguliavimo institucijos užtikrina, kad perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriams būtų suteiktos tinkamos paskatos trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu didinti energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir tiekimo saugumą bei remti susijusius mokslinius tyrimus. Kalbant apie infrastruktūrą, jungiančią valstybę narę su trečiąja šalimi tarp Sąjungos jurisdikcijos sienos ir pirmo sujungimo taško Sąjungos tinkle, nustatant tarifus ar metodus atsižvelgiama į visas projekto išlaidas.“

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 6a punktas (naujas)“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 5a punktą (naują)“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Direktyva 2009/73/EB

42 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Reguliavimo institucijos konsultuojasi ir bendradarbiauja su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis dėl dujotiekių į trečiąsias šalis ir iš jų eksploatavimo siekdamos užtikrinti, kad atitinkamai infrastruktūrai šios direktyvos nuostatos būtų nuosekliai taikomos iki Sąjungos jurisdikcijos sienos.“

6.  Reguliavimo institucijos konsultuojasi ir bendradarbiauja su atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis dėl dujotiekių į trečiąsias šalis ir iš jų eksploatavimo siekdamos užtikrinti, kad atitinkamai infrastruktūrai šios direktyvos nuostatos būtų nuosekliai taikomos iki Sąjungos jurisdikcijos sienos.

 

Jei trečiosios šalies institucijos, kurios turi dalyvauti konsultacijose, neatsako į konsultacijas per trijų mėnesių laikotarpį, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos gali priimti reikiamą sprendimą.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 7 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 6 punktą“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2009/73/EB

49 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kalbant apie dujotiekius į trečiąsias šalis ir iš jų, užbaigtus iki [LB: šios direktyvos įsigaliojimo data], valstybės narės gali nuspręsti nukrypti nuo 9, 10, 11 ir 32 straipsnių ir 41 straipsnio 6, 8 ir 10 dalių nuostatų taikymo šių dujotiekių atkarpoms tarp Sąjungos jurisdikcijos sienos ir pirmo sujungimo taško, su sąlyga, kad nukrypti leidžianti nuostata nepakenks konkurencijai Sąjungos gamtinių dujų vidaus rinkoje bei jos veiksmingam veikimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje.

Kalbant apie dujotiekius į trečiąsias šalis ir iš jų, užbaigtus iki [LB: šios direktyvos priėmimo data], valstybės narės, Komisijai rekomendavus, gali nuspręsti laikinai nukrypti nuo 9, 10, 11 ir 32 straipsnių ir 41 straipsnio 6, 8 ir 10 dalių nuostatų taikymo šių dujotiekių atkarpoms tarp Sąjungos jurisdikcijos sienos ir pirmo sujungimo taško, jei nukrypti leidžianti nuostata nepakenks konkurencijai Sąjungos gamtinių dujų vidaus rinkoje bei jos veiksmingam veikimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Apie visas tokias numatomas nukrypti leidžiančias nuostatas nedelsiant pranešama Komisijai, Dujų koordinavimo grupei ir Agentūrai, kartu pateikiant visą susijusią informaciją ir išsamią analizę apie nukrypti leidžiančios nuostatos ir dujotiekio poveikį gamtinių dujų vidaus rinkai bei energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Per trijų mėnesių laikotarpį nuo tokio gavimo dienos Komisija parengia rekomendaciją dėl nukrypti leidžiančios nuostatos atitikties galiojančioms taisyklėms dėl konkurencijos, veiksmingo rinkos veikimo, tiekimo saugumo Sąjungoje ir atitinkamiems Sąjungos energetikos politikos principams bei pagrindiniams tikslams, įskaitant energetikos sąjungos tikslus. Ypač sudėtingais atvejais Komisija gali pratęsti šioje dalyje nurodytą laikotarpį trimis papildomais mėnesiais. Dujų koordinavimo grupė ir Agentūra gali Komisijai pateikti savo pastabas dėl numatomos nukrypti leidžiančios nuostatos atitikties šiame straipsnyje išdėstytiems principams. Komisija nedelsdama rekomendaciją paskelbia viešai. Atitinkamos valstybės narės privalo kuo labiau atsižvelgti į Komisijos rekomendaciją. Kai susijusi valstybė narė nesilaiko pateiktos rekomendacijos, ji pateikia ir viešai paskelbia tinkamą pagrindimą, paremtą patikimais duomenimis ir objektyviais kriterijais. Jokiu atveju nukrypti leidžianti nuostata negali būti taikoma prieš Komisijai pateikiant rekomendaciją arba kol nepasibaigęs terminas tai rekomendacijai pateikti.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 8 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 7 punktą“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2009/73/EB

49 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikas ribojamas ir jai gali būti taikomos sąlygos, padedančios siekti minėtų sąlygų.

Nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikas ribojamas ir jai taikomos sąlygos, padedančios siekti minėtų sąlygų.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 8 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 7 punktą“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2009/73/EB

49 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu atitinkamas dujotiekis yra daugiau negu vienos valstybės narės jurisdikcijoje, dėl nukrypti leidžiančios nuostatos šiam dujotiekiui sprendžia valstybė narė, kurios jurisdikcijoje yra pirmas sujungimo taškas.

Jeigu atitinkamas dujotiekis yra daugiau negu vienos valstybės narės jurisdikcijoje, dėl nukrypti leidžiančios nuostatos šiam dujotiekiui sprendžia valstybė narė, kurios jurisdikcijoje yra pirmas fizinis išleidimo iš jungiamojo dujotiekio taškas. Prieš leisdama taikyti tokią nukrypti leidžiančią nuostatą, valstybė narė, kurios jurisdikcijoje yra pirmas sujungimo taškas, konsultuojasi su valstybėmis narėmis, su kuriomis šios valstybės narės infrastruktūra yra sujungta, ir suteikia joms visą susijusią informaciją, taip pat atsižvelgia į šių valstybių narių nuomonę.

[Antraštės nuoroda, susijusi su iš dalies keičiamu aktu („1 straipsnio 1 dalies 8 punktas“) atitinka Komisijos pasiūlymo „1 straipsnio 1 dalies 7 punktą“. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija (1 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra dubliuojamas) Komisijos pasiūlyme visomis kalbomis, išskyrus vengrų kalbą.]

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [LB: praėjus vieneriems metams nuo įsigaliojimo datos] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [LB: trys mėnesiai nuo šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Energetinis saugumas ir galimybė visiems ES vartotojams tiekti įperkamą ir tvarią energiją – pagrindiniai energetikos sąjungos strategijos, kurią Europos Komisija priėmė 2015 m. vasario 25 d., tikslai. Šiems tikslams pasiekti būtina nuosekli ir stabili teisinė sistema. Todėl pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į pakartotinius Europos Parlamento narių raginimus, priėmė pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinę Dujų direktyvą. Pranešėjas mano, kad šis pasiūlymas, kurio taikymo sritis yra ribota ir kuris yra ganėtinai techninio pobūdžio, atspindi tai, kad platesnės direktyvos nuostatos jau plačiai taikomos. Vis dėlto jis įsitikinęs, kad siūloma peržiūra tinkamai padės užpildyti reguliavimo spragą dėl skirtingo galiojančių teisės aktų aiškinimo ir kai kurių valstybių narių bei rinkos dalyvių atrankiojo požiūrio taikant trečiojo energetikos dokumentų rinkinio teisės aktus į Europos Sąjungą tiesiamiems dujotiekiams.

Nepažeidžiant Europos Sąjungos sutarties 194 straipsnio („Lisabonos sutartis“), atnaujinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB nepalieka vietos abejonėms ar netinkamam aiškinimui dėl to, kad Sąjungos energetikos taisyklės visapusiškai taikomos visai dujų, tiekiamų į trečiąsias šalis ir iš jų, infrastruktūrai iki ES jurisdikcijos sienos. Jūros dugnu nutiestiems dujotiekiams ji taikoma valstybių narių teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėse ekonominėse zonose. Šios taisyklės apima perdavimo sistemos operatorių atsiejimą, trečiųjų šalių patekimą į rinką, tarifų reguliavimą ir skaidrumo reikalavimus ir yra itin svarbios ES energijos vidaus rinkos konkurencingumui, taip pat bendram Sąjungos tiekimo saugumui ir energetinei nepriklausomybei, visų pirma atsižvelgiant į didėjantį ES dujų importą.

Be to, pranešėjas pritaria Komisijos požiūriui patikslinti jungiamosios linijos apibrėžtį, kad ji būtų taikoma ir infrastruktūrai, jungiančiai ES su trečiosiomis šalimis. Tai visiškai atitinka ankstesnius Komisijos pasiūlymus, kurie atsispindi dokumentų rinkinyje „Švari energija visiems europiečiams“, ir yra dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti būtiną Sąjungos elektros ir dujų rinkų suderinamumą.

Pranešėjo vertinimu, Komisijos pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiama dabartinė Dujų direktyva, suteikia visapusišką teisinį aiškumą ir galiojančių teisės aktų skaidrumą ir atitinkamai užtikrina vienodas sąlygas visiems ES energijos rinkos dalyviams, taip pat ilgalaikį investicinį tikrumą ir nuspėjamumą. Tai pagrindiniai aspektai, svarbūs kiekvienam patikimam investuotojui ar veiklos vykdytojui, pageidaujančiam veikti pagal sąžiningas ir vienodas taisykles. Tačiau šie aspektai taip pat yra gyvybiškai svarbūs Europos piliečiams ir pramonei. Jie sustiprina konkurenciją rinkoje, todėl turėtų lemti mažesnes kainas ir nediskriminacinį požiūrį į visus vartotojus. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, yra tai, kad siūlomi pakeitimai yra svarbūs mūsų energetikos sąjungos sukūrimui ir atsparumui. Jie grindžiami principais ir vertybėmis, o ne išimtimis.

Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas atitinka pagrindinį tikslą ir bendrus Europos Parlamento lūkesčius. Nepaisant to, jis siūlo papildyti ir toliau stiprinti nuostatas, vadovaujantis Komisijos požiūriu.

Pranešėjas mano, kad:

1)  siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl teritorinio valstybių narių jurisdikcijos taikymo, direktyvos teritorinis taikymas turėtų būti nurodytas direktyvos tekste, atspindint tikslią preambulės 5 konstatuojamosios dalies formuluotę. Toks patikslinimas suteiks daugiau teisinio tikrumo ir padės išvengti bet kokio tolesnio netinkamo Dujų direktyvos, kuri yra pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas, aiškinimo;

2)  nacionalinėms reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikta teisė nustatyti arba patvirtinti tarifus ar metodus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į visas išlaidas, susijusias su dujų infrastruktūros statyba ir eksploatavimu tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Siekiant šio tikslo, visos sąnaudos, patirtos įgyvendinant dujų infrastruktūros projektą tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, turėtų būti tinkamai ir skaidriai apskaitomos;

3)  kadangi būtų tikslinga numatyti galimybę nukrypti nuo tam tikrų direktyvos nuostatų dėl jau užbaigtos dujų infrastruktūros, tokiu sprendimu turėtų būti tinkamai numatytas Europos Komisijos dalyvavimas. Tai būtina siekiant išlaikyti kuo didesnį vidaus rinkos teisės aktų darnumą ir užtikrinti, kad tokia nukrypti leidžianti nuostata netrukdytų ES konkurencijos taisyklėms, veiksmingam ES vidaus dujų rinkos veikimui, Sąjungos tiekimo saugumui arba atitinkamiems ES energetikos politikos principams, įskaitant pagrindinius energetikos sąjungos tikslus. Be to, siekiant užbaigti ir toliau plėtoti ES energijos vidaus rinką, tekste turėtų būti nurodytas leidimo nukrypti nuo tam tikrų direktyvos nuostatų laikotarpis, kuris neturi viršyti 10 metų nuo šios iš dalies pakeistos direktyvos įsigaliojimo datos;

4)  atsižvelgiant į ribotą Komisijos pasiūlymo taikymo sritį ir techninį pobūdį, taip pat į tai, kad jame iš esmės paaiškinamas trečiojo energetikos dokumentų rinkinio taikymas projektams, apimantiems trečiąsias šalis, turėtų pakakti trijų mėnesių laikotarpio, per kurį direktyva būtų perkelta į nacionalinę teisę.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gamtinių dujų vidaus rinkos bendrosios taisyklės

Nuorodos

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Priėmimo data

21.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

13

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Pateikimo data

11.4.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 25 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika