Procedūra : 2017/0294(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0143/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0143/2018

Debates :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Balsojumi :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0342

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 794kWORD 86k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Jerzy Buzek

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0660),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0394/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā argumentēto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0143/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Šīs direktīvas mērķis ir novērst atlikušos šķēršļus, kas kavē dabasgāzes iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, jo gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām netiek piemēroti Savienības tirgus noteikumi. Ar šo direktīvu ieviestie grozījumi nodrošinās, ka noteikumi, kas piemērojami gāzes pārvades cauruļvadiem, kuri savieno divas vai vairākas dalībvalstis, ir piemērojami arī Savienības teritorijā esošiem cauruļvadiem no trešām valstīm un uz tām. Tādējādi tiks nodrošināta tiesiskā regulējuma konsekvence Savienībā, vienlaikus izvairoties no konkurences kropļojumiem iekšējā enerģijas tirgū. Tas uzlabos arī pārredzamību un sniegs juridisko noteiktību attiecībā uz tirgus dalībniekiem, jo īpaši gāzes infrastruktūras investoriem un tīkla lietotājiem piemērojamo tiesisko regulējumu.

(3)  Šīs direktīvas mērķis ir novērst atlikušos šķēršļus, kas kavē dabasgāzes iekšējā tirgus izveides pabeigšanu, jo gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām netiek piemēroti Savienības tirgus noteikumi. Ar šo direktīvu ieviestie grozījumi nodrošinās, ka noteikumi, kas piemērojami gāzes pārvades cauruļvadiem, kuri savieno divas vai vairākas dalībvalstis, ir piemērojami arī Savienības teritorijā esošiem cauruļvadiem no trešām valstīm un uz tām, ja tiem ir būtiska ietekme uz Savienības dabasgāzes iekšējo tirgu. Tādējādi tiks nodrošināta tiesiskā regulējuma konsekvence Savienībā, kā arī pienācīgi apsvērtas visu dalībvalstu stratēģiskās intereses un Savienības vispārējā energoapgādes drošība un enerģētiskā neatkarība, vienlaikus izvairoties no konkurences kropļojumiem iekšējā enerģijas tirgū. Tas uzlabos arī pārredzamību un sniegs juridisko noteiktību attiecībā uz tirgus dalībniekiem, jo īpaši gāzes infrastruktūras investoriem un tīkla lietotājiem piemērojamo tiesisko regulējumu.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemt vērā to, ka iepriekš nav bijuši konkrēti Savienības noteikumi, kas piemērojami gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piešķirt atkāpes no dažiem Direktīvas 2009/73/EK noteikumiem attiecībā uz cauruļvadiem, kas ir pabeigti šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā. Nošķiršanas (kas nav īpašumtiesību nošķiršana) modeļu piemērošanas datums būtu jāpielāgo attiecībā uz gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām.

(4)  Lai pilnīgā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pabeigtu Enerģētikas savienības izveidi un tās noteikumus piemērotu gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai piešķirt atkāpes no dažiem Direktīvas 2009/73/EK noteikumiem attiecībā uz cauruļvadiem, kas ir pabeigti pirms šā priekšlikuma pieņemšanas dienas, un šādu atkāpi drīkstētu piešķirt tikai pēc tam, kad Komisija sniegusi ieteikumu, jo īpaši attiecībā uz konkurenci iekšējā enerģijas tirgū un tā darbību un efektivitāti, kā arī piegādes drošību un energoavotu un piegādātāju dažādošanu. Nošķiršanas (kas nav īpašumtiesību nošķiršana) modeļu piemērošanas datums būtu jāpielāgo attiecībā uz gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Direktīva 2009/73/EK ir piemērojama gāzes cauruļvadiem uz un no trešām valstīm vienīgi Savienības jurisdikcijas teritoriālajās robežās. Attiecībā uz atklātā jūrā izvietotiem cauruļvadiem tai vajadzētu būt piemērojamai teritoriālajos ūdeņos un dalībvalstu ekskluzīvās ekonomikas zonās.

(5)  Direktīva 2009/73/EK ir piemērojama gāzes cauruļvadiem uz un no trešām valstīm vienīgi Savienības jurisdikcijas teritoriālajās robežās. Attiecībā uz atklātā jūrā izvietotiem cauruļvadiem tai vajadzētu būt piemērojamai teritoriālajos ūdeņos un dalībvalstu ekskluzīvās ekonomikas zonās saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS).

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Dalībvalstīm būtu jāveic konkrēti pasākumi, ar ko atbalstītu biogāzes un no biomasas iegūtas gāzes, zaļā ūdeņraža un no atjaunojamiem energoresursiem iegūta sintētiskā metāna plašāku izmantošanu, un to ražotājiem būtu jādod nediskriminējoša piekļuve gāzes sistēmai, ja vien šāda piekļuve ir pastāvīgi saderīga ar atbilstīgajiem tehniskajiem noteikumiem un drošības standartiem.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka, ņemot vērā vajadzīgās kvalitātes prasības, biogāzi un gāzi no biomasas, zaļo ūdeņradi un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu sintētisko metānu vai citu tipu gāzi var bez diskriminācijas ievadīt gāzes sistēmā, ja vien šāda piekļuve ir pastāvīgi saderīga ar atbilstīgajiem tehniskajiem noteikumiem un drošības standartiem. Ar šiem noteikumiem un standartiem būtu jānodrošina attiecīgo gāzu tehniska un droša ievadīšana un transportēšana dabasgāzes sistēmā, kā arī jāaptver šo gāzu ķīmisko īpašību jautājumi.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

1. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1)  direktīvas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Šajā direktīvā paredzētos noteikumus par dabasgāzi, tostarp šķidrinātu dabasgāzi (SDG), piemēro nediskriminējošā veidā arī biogāzei un no biomasas iegūtai gāzei vai citu tipu gāzei, ciktāl tādas gāzes var tehniski un droši ievadīt un transportēt dabasgāzes sistēmā.

2.  Šajā direktīvā paredzētos noteikumus par dabasgāzi, tostarp šķidrinātu dabasgāzi (SDG), piemēro nediskriminējošā veidā arī biogāzei un no biomasas iegūtai gāzei, zaļajam ūdeņradim un no atjaunojamiem energoresursiem iegūtam sintētiskam metānam vai citu tipu gāzei, ciktāl tādas gāzes var tehniski un droši ievadīt un transportēt dabasgāzes sistēmā.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:lv:PDF)

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

1. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a)   direktīvas 1. pantam pievieno šādu punktu:

 

“2.a  Attiecībā uz gāzes infrastruktūru, kas dalībvalsti savieno ar trešo valsti, šo direktīvu piemēro Savienības jurisdikcijas teritoriālajās robežās. Attiecībā uz atklātā jūrā izvietotiem cauruļvadiem šo direktīvu piemēro dalībvalstu teritoriālos ūdeņos un ekskluzīvās ekonomikas zonās.”

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/73/EK

2. pants – 17. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  “starpsavienojums” ir pārvades līnija, kas šķērso vai aptver robežu starp dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm un trešām valstīm līdz Savienības jurisdikcijas robežai;

(17)  “gāzes starpsavienojums” ir pārvades līnija, tostarp tās fiziskie ieejas punkti no trešās valsts un izejas punkti uz to, kas šķērso vai aptver robežu starp dalībvalstīm vai starp dalībvalstīm un trešām valstīm līdz Savienības jurisdikcijas robežai, ietverot dalībvalstu teritoriālos ūdeņos un ekskluzīvās ekonomikas zonas;

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a-a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

9. pants – 8. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) direktīvas 8. pantam pievieno šādu daļu:;

 

Ikvienu saskaņā ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu pieņemto lēmumu nekavējoties paziņo Komisijai kopā ar visu informāciju, kas attiecas uz pieņemto lēmumu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2009/73/EK

9. pants – 9. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ikvienu saskaņā ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu pieņemto lēmumu nekavējoties paziņo Komisijai kopā ar visu informāciju, kas attiecas uz pieņemto lēmumu.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

34. pants – 4. punkts – ceturtais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  direktīvas 34. panta 4. punktā pievieno šādu ceturto teikumu:

 

Ja trešās valstis, kam ir jāveic šāda apspriešanās, uz pieprasījumu rīkot apspriešanos nereaģē, attiecīgās dalībvalstis var pieņemt nepieciešamo lēmumu.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 4.a punkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 3.a punkts (jauns)”). Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Uz nozīmīgākiem jauniem gāzes infrastruktūras objektiem, proti, starpsavienojumiem, SDG un uzglabāšanas iekārtām, pēc lūguma uz noteiktu laiku var neattiecināt 9., 32., 33. un 34. pantu un 41. panta 6., 8. un 10. punktu, ja:

"1.  Uz nozīmīgākiem jauniem gāzes infrastruktūras objektiem, proti, gāzes starpsavienojumiem, SDG un uzglabāšanas iekārtām, kuru komerciālā ekspluatācija sākas pēc 2019. gada 1. janvāra, pēc lūguma uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, var neattiecināt 9., 32., 33. un 34. pantu un 41. panta 6., 8. un 10. punktu, ja izpildīti šādi kumulatīvie nosacījumi:

a)   ieguldījumiem jāuzlabo konkurence gāzes piegādes jomā un piegādes drošums;

 

a)  ieguldījumiem jāuzlabo konkurence gāzes piegādes jomā un piegādes drošums;

b)   ar ieguldījumu saistītajam riskam ir jābūt tādam, ka ieguldījums netiktu veikts, ja nebūtu piešķirts atbrīvojums;

 

b)  ar ieguldījumu saistītajam riskam ir jābūt tādam, ka ieguldījums netiktu veikts, ja nebūtu piešķirts atbrīvojums;

c)   infrastruktūrai jābūt tādas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā, kas vismaz pēc juridiskā statusa ir nodalīta no sistēmas operatoriem, kuru sistēmās infrastruktūru ierīkos;

 

c)  infrastruktūrai jābūt tādas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā, kas vismaz pēc juridiskā statusa ir nodalīta no sistēmas operatoriem, kuru sistēmās infrastruktūru ierīkos;

d)   minētās infrastruktūras lietotājiem ir jāmaksā par tās lietošanu; un

 

d)  minētās infrastruktūras lietotājiem ir jāmaksā par tās lietošanu; un

 

e)   izņēmuma piešķiršana nedrīkst kaitēt dabasgāzes iekšējā tirgus konkurencei vai efektīvai funkcionēšanai, vai tās regulētās sistēmas efektīvai funkcionēšanai, kurai infrastruktūra ir pieslēgta.

 

e)  izņēmuma piešķiršana nedrīkst kaitēt konkurencei attiecīgajos tirgos, kurus varētu ietekmēt minētie ieguldījumi, Savienības dabasgāzes iekšējā tirgus efektīvai funkcionēšanai, attiecīgo regulēto sistēmu efektīvai funkcionēšanai vai dabasgāzes piegādes uz Savienību vai uz jebkuru dalībvalsti dažādošanai un drošībai, kā arī šādas piegādes dažādošanai un drošībai Savienības un jebkuras dalībvalsts iekšienē.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 4. punkts -a apakšpunkts (jauns). Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 3. punkts – otrais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgā infrastruktūra ir dalībvalsts un vienas (vai vairāku) trešās valsts jurisdikcijā, valsts regulatīvā iestāde pirms lēmuma pieņemšanas apspriežas ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm.;

Pirms lēmuma pieņemšanas valsts regulatīvā iestāde apspriežas ar:

 

a)  to dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, kuru tirgus varētu ietekmēt jaunā infrastruktūra; un

 

b)  to trešo valstu attiecīgajām iestādēm, kuru infrastruktūra ir dalībvalsts un vienas (vai vairāku) trešo valstu jurisdikcijā.

 

Ja trešo valstu iestādes, kurām ir jāveic šāda apspriešanās, uz pieprasījumu rīkot apspriešanos nav reaģējušas 3 mēnešu laikā, attiecīgā valsts regulatīvā iestāde var pieņemt nepieciešamo lēmumu.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 4. punkts -a apakšpunkts (jauns). Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 4. punkts – 2. daļa – otrais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgā infrastruktūra ir arī vienas vai vairāku trešo valstu jurisdikcijā, dalībvalstu regulatīvās iestādes pirms lēmuma pieņemšanas apspriežas ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, lai attiecībā uz konkrēto infrastruktūru nodrošinātu, ka šīs direktīvas noteikumi tiek konsekventi piemēroti līdz Savienības jurisdikcijas robežai.;

Ja attiecīgā infrastruktūra ir arī vienas vai vairāku trešo valstu jurisdikcijā, dalībvalstu regulatīvās iestādes pirms lēmuma pieņemšanas apspriežas ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm, lai attiecībā uz konkrēto infrastruktūru nodrošinātu, ka šīs direktīvas noteikumi tiek konsekventi piemēroti līdz Savienības jurisdikcijas robežai. Par ikvienu šādu lēmumu nekavējoties paziņo Komisijai un papildus sniedz visu informāciju, kas ar šo lēmumu saistīta.

 

Ja trešo valstu iestādes, kurām ir jāveic šāda apspriešanās, uz pieprasījumu rīkot apspriešanos nav reaģējušas 3 mēnešu laikā, attiecīgā valsts regulatīvā iestāde var pieņemt nepieciešamo lēmumu.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 5. punkts – b apakšpunkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 4. punkts – b apakšpunkts. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 6. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 6. punkta 2. daļu aizstāj ar šādu:

Pieņemot lēmumus par atbrīvojumu piešķiršanu, katrā konkrētā gadījumā izskata vajadzību piemērot nosacījumus par atbrīvojuma ilgumu un nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai. Pieņemot lēmumu par minētajiem nosacījumiem, īpaši ņem vērā būvējamās papildu jaudas vai esošo jaudu modifikācijas, projekta grafiku un stāvokli attiecīgā valstī.

Pieņemot lēmumus par atbrīvojumu piešķiršanu, katrā konkrētā gadījumā izskata vajadzību piemērot nosacījumus par atbrīvojuma ilgumu un nediskriminējošu piekļuvi infrastruktūrai. Pieņemot lēmumu par minētajiem nosacījumiem, īpaši ņem vērā būvējamās papildu jaudas vai esošo jaudu modifikācijas, projekta grafiku un stāvokli attiecīgā valstī, kā arī dabasgāzes piegādes uz Savienību vai uz jebkuru dalībvalsti dažādošanai un drošībai, kā arī šādas piegādes dažādošanai un drošībai Savienības un jebkuras dalībvalsts iekšienē.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 4. punkts ba apakšpunkts (jauns)”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 9. punkts – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

bb)  panta 9. punkta 1. daļu aizstāj ar šādu:

Divos mēnešos pēc paziņojuma saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, prasot, lai regulatīvā iestāde groza vai atceļ lēmumu piešķirt atbrīvojumu. Minēto divu mēnešu termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja Komisija prasa papildu informāciju. Minētais papildu termiņš sākas otrajā dienā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas. Sākotnējo divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, ja tam piekrīt gan Komisija, gan regulatīvā iestāde.

Divos mēnešos pēc paziņojuma saņemšanas Komisija var pieņemt lēmumu, prasot, lai regulatīvā iestāde groza vai atceļ lēmumu piešķirt atbrīvojumu. Pieņemot šādu lēmumu par jaunu gāzes infrastruktūru uz trešo valsti un no tās, Komisija ņem vērā visus Savienības ierobežojošos pasākumus, piemēram, konkrētai trešai valstij uzliktās ekonomiskās sankcijas. Minēto divu mēnešu termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ja Komisija prasa papildu informāciju. Minētais papildu termiņš sākas otrajā dienā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas. Sākotnējo divu mēnešu termiņu var pagarināt arī tad, ja tam piekrīt gan Komisija, gan regulatīvā iestāde.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 4. punkts bb apakšpunkts (jauns)”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Direktīva 2009/73/EK

41. pants – 8. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(6a)   direktīvas 41. panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

8.  Nosakot vai apstiprinot tarifus vai metodiku un balansēšanas pakalpojumus, regulatīvās iestādes nodrošina pārvades un sadales sistēmu operatoriem atbilstīgu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un piegādes drošumu un atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus.

 

8.  Nosakot vai apstiprinot tarifus vai metodiku un balansēšanas pakalpojumus, regulatīvās iestādes nodrošina pārvades un sadales sistēmu operatoriem atbilstīgu stimulu īstermiņā un ilgtermiņā palielināt efektivitāti, sekmēt tirgus integrāciju un piegādes drošumu un atbalstīt attiecīgus pētniecības pasākumus. Attiecībā uz infrastruktūru, kas dalībvalsti savieno ar trešo valsti starp Savienības jurisdikcijas robežu un pirmo starpsavienojuma punktu ar Savienības tīklu, tarifos un metodikā ņem vērā visas projekta izmaksas.”

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 6.a punkts (jauns)”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 5.a punkts (jauns)”). Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Direktīva 2009/73/EK

42. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Regulatīvās iestādes apspriežas un sadarbojas ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm saistībā ar gāzes cauruļvadu, kas pārvadīti uz trešām valstīm un no tām, izmantošanu, lai attiecībā uz konkrēto infrastruktūru nodrošinātu, ka šīs direktīvas noteikumi tiek konsekventi piemēroti līdz Savienības jurisdikcijas robežai.

6.  Regulatīvās iestādes apspriežas un sadarbojas ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm saistībā ar gāzes cauruļvadu, kas pārvadīti uz trešām valstīm un no tām, izmantošanu, lai attiecībā uz konkrēto infrastruktūru nodrošinātu, ka šīs direktīvas noteikumi tiek konsekventi piemēroti līdz Savienības jurisdikcijas robežai.

 

Ja trešo valstu iestādes, kurām ir jāveic šāda apspriešanās, uz pieprasījumu rīkot apspriešanos nav reaģējušas 3 mēnešu laikā, attiecīgās valstu regulatīvās iestādes var pieņemt nepieciešamo lēmumu.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 7. punkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 6. punkts”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2009/73/EK

49. pants – 9. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecībā uz gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām, kas pabeigti pirms [PB: šīs direktīvas spēkā stāšanās datums], dalībvalstis var pieņemt lēmumu atkāpties no 9., 10., 11., 32. panta un 41. panta 6., 8. un 10. punkta attiecībā uz šādu cauruļvadu posmiem starp Savienības jurisdikcijas robežu un pirmo starpsavienojuma punktu ar nosacījumu, ka atkāpe neradīs kaitējumu konkurencei dabasgāzes iekšējā tirgū vai tā efektīvai darbībai Savienībā, vai piegādes drošībai Savienībā.

Attiecībā uz gāzes cauruļvadiem uz trešām valstīm un no tām, kas pabeigti pirms [PB: šā priekšlikuma pieņemšanas datums], dalībvalstis pēc Komisijas ieteikuma var pieņemt lēmumu uz laiku atkāpties no 9., 10., 11., 32. panta un 41. panta 6., 8. un 10. punkta attiecībā uz šādu cauruļvadu posmiem starp Savienības jurisdikcijas robežu un pirmo starpsavienojuma punktu ar nosacījumu, ka atkāpe neradīs kaitējumu konkurencei dabasgāzes iekšējā tirgū vai tā efektīvai darbībai Savienībā, vai piegādes drošībai Savienībā. Ikvienu šādas atkāpes projektu nekavējoties paziņo Komisijai, Gāzes koordinācijas grupai un Aģentūrai kopā ar visu būtisko projekta informāciju, kā arī detalizētu analīzi par atkāpes un gāzes cauruļvada ietekmi uz dabasgāzes iekšējo tirgu un piegādes drošību Savienībā. Komisija trīs mēnešu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas sniedz ieteikumu par to, vai atkāpe atbilst piemērojamiem noteikumiem par konkurenci, efektīvu tirgus darbību, piegādes drošību Savienībā un attiecīgajiem Savienības enerģētikas politikas principiem un galvenajiem mērķiem, tostarp Enerģētikas savienības mērķiem. Īpaši sarežģītos gadījumos Komisija šajā punktā minēto termiņu var pagarināt vēl par 3 mēnešiem. Gāzes koordinācijas grupa un Aģentūra var iesniegt Komisijai apsvērumus par atkāpes projekta atbilstību šajā pantā izklāstītajiem principiem. Komisija ieteikumu nekavējoties publisko. Attiecīgās dalībvalstis pilnībā ņem vērā Komisijas ieteikumu. Ja attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no Komisijas ieteikuma, šī dalībvalsts sniedz labi argumentētu pamatojumu, balstoties uz uzticamiem datiem un objektīviem kritērijiem, un šo pamatojumu publisko. Nekādā gadījumā atkāpi nepiešķir, pirms Komisija nav sniegusi ieteikumu vai pirms ieteikuma sniegšanas termiņa beigām.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 8. punkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 7. punkts”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2009/73/EK

49. pants – 9. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpe ir ierobežota laika ziņā un var paredzēt nosacījumus, kas palīdz izpildīt iepriekš minētos nosacījumus.

Atkāpe ir ierobežota laika ziņā un paredz nosacījumus, kas palīdz izpildīt iepriekš minētos nosacījumus.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 8. punkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 7. punkts”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Direktīva 2009/73/EK

49. pants – 9. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja attiecīgais gāzes cauruļvads atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcijā, lēmumu par atkāpi attiecībā uz šo cauruļvadu pieņem dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas pirmais starpsavienojuma punkts.

Ja attiecīgais gāzes cauruļvads atrodas vairāk nekā vienas dalībvalsts jurisdikcijā, lēmumu par atkāpi attiecībā uz šo cauruļvadu pieņem dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas pirmais fiziskais izejas punkts no starpsavienojuma. Pirms šādas atkāpes piešķiršanas dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas pirmais starpsavienojuma punkts, apspriežas ar dalībvalstīm, ar kurām ir savienota attiecīgās dalībvalsts infrastruktūra, un šīm dalībvalstīm nosūta visu attiecīgo informāciju un ņem vērā šo dalībvalstu viedokli.

[Galvenē atsauce uz grozījumu tiesību aktu (“1. pants — 1. daļa — 8. punkts”) Komisijas priekšlikumā atbilst tekstam “1. pants — 1. daļa — 7. punkts”. Šī neatbilstība visu valodu versijās, izņemot ungāru valodu, ir radusies dēļ nepareizas numerācijas Komisijas priekšlikumā (1. panta 1. daļas 3. punkts ir iekļauts divreiz).]

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz [PB: viens gads pēc stāšanās spēkā] izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz [PB: trīs mēneši pēc šīs grozījumu direktīvas spēkā stāšanās dienas] izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

(1)

  ...

(2)

  ...


PASKAIDROJUMS

Energoapgādes drošība, kā arī spēja visiem Eiropas patērētājiem nodrošināt cenu ziņā pieejamu un ilgtspējīgu enerģiju ir galvenie mērķi, kas izvirzīti Eiropas Komisijas 2015. gada 25. februārī pieņemtajā Enerģētikas savienības stratēģijā. Lai šos mērķus sasniegtu, ir vajadzīgs konsekvents un stabils tiesiskais regulējums. Līdz ar to referents atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto priekšlikumu, ar ko groza spēkā esošo Gāzes direktīvu, un šāds priekšlikums pilnībā atbilst vairākkārtējiem Eiropas Parlamenta deputātu aicinājumiem. Referents uzskata, ka šis priekšlikums, ņemot vērā tā ierobežoto darbības jomu un visai tehnisko raksturu, liecina par to, ka jau vērienīgi tikuši īstenoti plašāki šīs direktīvas noteikumi. Tomēr referents ir pārliecināts, ka ierosinātā pārstrādāšana pienācīgi palīdzēs novērst regulatīvās nepilnības, ko rada spēkā esošo tiesību aktu atšķirīga interpretācija un dažu dalībvalstu un tirgus dalībnieku selektīvā pieeja, piemērojot trešās enerģētikas paketes tiesību aktus gāzes pārvades cauruļvadiem, kas šķērso Eiropas Savienības robežu.

Neskarot Līguma par Eiropas Savienību (Lisabonas līguma) 194. pantu, atjauninātā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/73/EK kliedē visas šaubas un novērš jebkādu nepareizas interpretācijas iespēju, apstiprinot, ka Savienības enerģētikas noteikumi pilnībā tiek piemēroti visai gāzes infrastruktūrai uz un no trešām valstīm līdz ES jurisdikcijas robežai. Attiecībā uz atkrastes cauruļvadiem tā ir piemērojama dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvās ekonomikas zonās. Šie noteikumi ietver PSO atsaisti, trešās puses piekļuvi, tarifu regulējumu un pārredzamības prasības un ir ļoti būtiski ES iekšējā enerģijas tirgus konkurētspējai, kā arī visai Savienības apgādes drošībai un enerģētiskai neatkarībai, jo īpaši saistībā ar aizvien pieaugošo ES gāzes importu.

Turklāt referents atbalsta Komisijas pieeju definīcijas “starpsavienojums” pielāgošanā, lai to piemērotu arī infrastruktūrai, kas ES savieno ar trešām valstīm. Tas pilnībā atbilst iepriekšējiem Komisijas priekšlikumiem, kas atspoguļoti paketē “Tīra enerģijai visiem Eiropas iedzīvotājiem”, un ir vēl viens solis ceļā uz Savienības elektroenerģijas un gāzes tirgiem tik nepieciešamās savietojamības nodrošināšanu.

Referents uzskata, ka, pilnībā nodrošinot spēkā esošo tiesību aktu juridisko skaidrību un pārredzamību, Komisijas priekšlikums, ar ko groza spēkā esošo Gāzes direktīvu, nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem ES enerģijas tirgus dalībniekiem, kā arī ilgtermiņa ieguldījumu noteiktību un paredzamību. Tie ir būtiski elementi ikvienam uzticamam ieguldītājam vai operatoram, kas vēlas darboties saskaņā ar godīgiem un vienlīdzīgiem noteikumiem. Taču šie elementi ir svarīgi arī Eiropas iedzīvotājiem un rūpniecībai. Tie stiprina tirgus konkurenci, un līdz ar to vajadzētu pazemināties cenām un nediskriminēt nevienu patērētāju. Kā pēdējais, bet vienlīdz būtisks elements jāmin tas, ka ierosinātie grozījumi ir vajadzīgi Enerģētikas savienības pabeigšanai un noturībai, balstoties uz principiem un vērtībām, nevis izņēmumiem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums atbilst pamatmērķim un visumā attaisno Eiropas Parlamenta cerības. Tomēr referents ierosina papildināt un nostiprināt noteikumus saskaņā ar Komisijas pieeju.

Referents uzskata, ka jāizdara šādas izmaiņas.

1)  Lai kliedētu visas šaubas par dalībvalstu jurisdikcijas teritoriālo tvērumu, direktīvas tekstā ir jānorāda teritoriālā piemērojamība, precīzi atspoguļojot preambulas 5. apsvēruma formulējumu. Šāds skaidrojums sniegs lielāku juridisko noteiktību un palīdzēs izvairīties no turpmākiem Gāzes direktīvas kļūdainiem interpretējumiem, kas ir galvenais Komisijas priekšlikuma mērķis.

2)  Valsts regulatīvajām iestādēm jābūt tiesīgām noteikt vai apstiprināt tarifus vai metodiku, kurā ņemtas vērā visas izmaksas, kas saistītas ar gāzes infrastruktūras starp dalībvalstīm un trešām valstīm būvniecību un ekspluatāciju. Šajā nolūkā pienācīgi un pārredzami ir jāņem vērā visas ikviena starp dalībvalstīm un trešām valstīm realizēta gāzes infrastruktūras projekta izmaksas.

3)  Lai gan pamatoti šķistu izmantot iespēju atkāpties no atsevišķiem direktīvas noteikumiem attiecībā uz jau pabeigtu gāzes infrastruktūru, šāda lēmuma pieņemšanā noteikti būtu jāiesaista Eiropas Komisija. Tā ir jādara, lai saglabātu pēc iespējas augstāku regulatīvo konsekvenci iekšējā tirgū, kā arī lai attiecīgā atkāpe nebūtu pretrunā ES konkurences noteikumiem, efektīvai ES iekšējā gāzes tirgus darbībai, Savienības piegādes drošībai vai attiecīgajiem ES enerģētikas politikas principiem, tostarp Enerģētikas savienības pamatprincipiem. Turklāt ES iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanas un turpmākās attīstības labad tekstā būtu jāparedz, cik ilgi tiktu piemērota atkāpe no atsevišķiem direktīvas noteikumiem, un šim termiņam nevajadzētu pārsniegt 10 gadus, sākot no grozījumu direktīvas stāšanās spēkā dienas.

4)  Ņemot vērā Komisijas priekšlikuma ierobežoto darbības jomu un tehnisko raksturu, kā arī to, ka tas galvenokārt precizē trešās enerģētikas paketes piemērojamību projektiem, kuros iesaistītas trešās valstis, ierosinātās direktīvas trīs mēnešu transponēšanas laikposms ir pietiekams.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu

Atsauces

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Pieņemšanas datums

21.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

41

13

9

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Iesniegšanas datums

11.4.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika