Procedura : 2017/0294(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0143/2018

Teksty złożone :

A8-0143/2018

Debaty :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Głosowanie :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0342

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 804kWORD 91k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Jerzy Buzek

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0660),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0394/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Francji, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0143/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niniejsza dyrektywa ma na celu usunięcie pozostałych przeszkód, które utrudniają zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wynikających z niestosowania zasad rynku unijnego do gazociągów do i z państw trzecich. Zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą zagwarantują, że zasady mające zastosowanie do gazociągów przesyłowych, które łączą dwa państwa członkowskie lub większą ich liczbę, będą miały również zastosowanie do znajdujących się na terytorium Unii gazociągów do i z państw trzecich. Zapewni to spójność ram prawnych w Unii, a jednocześnie pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji na wewnętrznym rynku energii w Unii. Zwiększy to również przejrzystość i zapewni uczestnikom rynku, w szczególności inwestorom w infrastrukturę gazową i użytkownikom sieci, pewność prawa co do obowiązującego systemu prawnego.

(3)  Niniejsza dyrektywa ma na celu usunięcie pozostałych przeszkód, które utrudniają zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wynikających z niestosowania zasad rynku unijnego do gazociągów do i z państw trzecich. Zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą zagwarantują, że zasady mające zastosowanie do gazociągów przesyłowych, które łączą dwa państwa członkowskie lub większą ich liczbę, będą miały również zastosowanie do znajdujących się na terytorium Unii gazociągów do i z państw trzecich, wywierających znaczący wpływ na unijny rynek wewnętrzny gazu ziemnego. Zapewni to spójność ram prawnych w Unii oraz umożliwi niezbędne uwzględnienie strategicznych interesów wszystkich państw członkowskich, jak również ogólnego bezpieczeństwa dostaw i niezależności energetycznej Unii, a jednocześnie pozwoli uniknąć zakłóceń konkurencji na wewnętrznym rynku energii w Unii. Zwiększy to również przejrzystość i zapewni uczestnikom rynku, w szczególności inwestorom w infrastrukturę gazową i użytkownikom sieci, pewność prawa co do obowiązującego systemu prawnego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Biorąc pod uwagę dotychczasowy brak szczególnych przepisów unijnych mających zastosowanie do gazociągów do i z państw trzecich, państwa członkowskie powinny być uprawnione do przyznawania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy 2009/73/WE w odniesieniu do gazociągów, które zostały wybudowane przed datą wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Odpowiednia data stosowania modeli rozdziału innych niż rozdział własnościowy powinna zostać dostosowana w odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich.

(4)  Aby dokończyć budowę unii energetycznej i stosować jej zasady do gazociągów do i z państw trzecich w pełnej zgodności z przepisami Unii, państwa członkowskie powinny być uprawnione do przyznawania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy 2009/73/WE w odniesieniu do gazociągów, które zostały wybudowane przed datą wejścia w życie niniejszego wniosku, wyłącznie na podstawie zalecenia Komisji, szczególnie w odniesieniu do konkurencji, funkcjonowania i skuteczności wewnętrznego rynku energii, bezpieczeństwa dostaw oraz dywersyfikacji źródeł energii i dostawców. Odpowiednia data stosowania modeli rozdziału innych niż rozdział własnościowy powinna zostać dostosowana w odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Możliwość zastosowania dyrektywy 2009/73/WE w odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich pozostaje ograniczona do granic terytorium podlegającego jurysdykcji Unii. W odniesieniu do gazociągów morskich dyrektywa powinna mieć zastosowanie na wodach terytorialnych i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich.

(5)  Możliwość zastosowania dyrektywy 2009/73/WE w odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich pozostaje ograniczona do granic terytorium podlegającego jurysdykcji Unii. W odniesieniu do gazociągów morskich dyrektywa powinna mieć zastosowanie na wodach terytorialnych i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Państwa członkowskie powinny podjąć konkretne środki w celu wsparcia szerszego stosowania biogazu i gazu z biomasy, ekologicznego wodoru i syntetycznego metanu z odnawialnych źródeł energii, których producenci powinni uzyskać niedyskryminacyjny dostęp do systemów gazowych, pod warunkiem że taki dostęp pozostaje niezmiennie zgodny z odpowiednimi przepisami technicznymi i normami bezpieczeństwa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić – uwzględniając niezbędne wymagania jakościowe – niedyskryminacyjny dostęp do systemu gazowego dla biogazu oraz gazu z biomasy, ekologicznego wodoru i syntetycznego metanu z odnawialnych źródeł energii lub innych rodzajów gazu, pod warunkiem że taki dostęp pozostaje niezmiennie zgodny z odpowiednimi przepisami technicznymi i normami bezpieczeństwa. Te przepisy i normy powinny zapewniać technicznie wykonalne i bezpieczne wprowadzanie ww. gazów do systemu gazowego i ich transport systemem gazowym oraz powinny uwzględniać ich charakterystykę chemiczną.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie, dotyczące gazu ziemnego, w tym również LNG, mają zastosowanie, w niedyskryminacyjny sposób, również w przypadku biogazu i gazu z biomasy albo innych rodzajów gazu, w zakresie, w jakim ich wprowadzanie do systemu gazowego i transport systemem gazowym są technicznie wykonalne i bezpieczne.

2.  Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie, dotyczące gazu ziemnego, w tym również LNG, mają zastosowanie, w niedyskryminacyjny sposób, również w przypadku biogazu i gazu z biomasy, ekologicznego wodoru i syntetycznego metanu z odnawialnych źródeł energii albo innych rodzajów gazu, w zakresie, w jakim ich wprowadzanie do systemu gazowego i transport systemem gazowym są technicznie wykonalne i bezpieczne.”;

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:pl:PDF)

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a)   w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a.  W odniesieniu do infrastruktury gazowej łączącej państwo członkowskie z państwem trzecim niniejsza dyrektywa ma zastosowanie w obrębie granic terytorium podlegającego jurysdykcji Unii. W odniesieniu do gazociągów morskich niniejsza dyrektywa ma zastosowanie na wodach terytorialnych i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich.”;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 2 – punkt 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17)  «połączenie wzajemne» oznacza linię przesyłową, która przekracza granicę między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi a państwami trzecimi do granicy jurysdykcji Unii;

17)  «gazowe połączenie wzajemne» oznacza linię przesyłową (włącznie z fizycznymi punktami wejścia z państwa trzeciego i punktami wyjścia do państwa trzeciego), która przekracza granicę między państwami członkowskimi lub między państwami członkowskimi a państwami trzecimi do granicy jurysdykcji Unii, obejmującej wody terytorialne i wyłączne strefy ekonomiczne państw członkowskich;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w ust. 8 dodaje się akapit w brzmieniu: ;

 

O każdej decyzji podjętej zgodnie z ust. 8 akapit pierwszy lit. b) powiadamia się niezwłocznie Komisję, przekazując jednocześnie wszystkie istotne informacje na ten temat.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 9 – ustęp 9 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

O każdej decyzji podjętej zgodnie z ust. 8 akapit pierwszy lit. b) powiadamia się niezwłocznie Komisję, przekazując jednocześnie wszystkie istotne informacje na ten temat.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 34 – ustęp 4 – zdanie czwarte

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  w art. 34 ust. 4 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

 

Jeżeli państwa trzecie objęte takimi konsultacjami nie udzielą stosownych odpowiedzi, państwa członkowskie, których to dotyczy, mogą podjąć konieczną decyzję.”;

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 4a (nowy)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 3a (nowy)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Istotna nowa infrastruktura gazowa, tj. połączenia wzajemne, instalacje LNG i instalacje magazynowe, mogą na wniosek zostać zwolnione na czas określony ze stosowania przepisów art. 9, 32, 33 i 34 oraz art. 41 ust. 6, 8 i 10 pod następującymi warunkami:

1.  Istotna nowa infrastruktura gazowa, tj. gazowe połączenia wzajemne, instalacje LNG i instalacje magazynowe uruchomione po dniu 1 stycznia 2019 r., mogą na wniosek zostać zwolnione na określony czas nieprzekraczający 5 lat ze stosowania przepisów art. 9, 32, 33 i 34 oraz art. 41 ust. 6, 8 i 10, jeśli spełnione są następujące łączne warunki:

a)   inwestycja musi zwiększać konkurencję w dostawach gazu i zwiększać bezpieczeństwo dostaw;

a)  inwestycja musi zwiększać konkurencję w dostawach gazu i zwiększać bezpieczeństwo dostaw;

b)   poziom ryzyka związanego z inwestycją musi być taki, że inwestycja nie miałaby miejsca bez udzielenia zwolnienia;

b)  poziom ryzyka związanego z inwestycją musi być taki, że inwestycja nie miałaby miejsca bez udzielenia zwolnienia;

c)   infrastruktura musi być własnością osoby fizycznej lub prawnej, która jest odrębna, przynajmniej w zakresie swojej formie prawnej, od operatorów systemów, w których systemach zostanie wybudowana ta infrastruktura;

c)  infrastruktura musi być własnością osoby fizycznej lub prawnej, która jest odrębna, przynajmniej w zakresie swojej formie prawnej, od operatorów systemów, w których systemach zostanie wybudowana ta infrastruktura;

d)   na użytkowników infrastruktury muszą zostać nałożone opłaty; oraz

d)  na użytkowników infrastruktury muszą zostać nałożone opłaty; oraz

e)   zwolnienie nie może mieć szkodliwego wpływu na konkurencję i skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego lub na skuteczne funkcjonowanie systemu podlegającego regulacji, do którego podłączona jest dana infrastruktura.

e)  zwolnienie nie może mieć szkodliwego wpływu na konkurencję na odpowiednich rynkach, na które inwestycja może mieć wpływ, na skuteczne funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego gazu ziemnego, na skuteczne funkcjonowanie odnośnych systemów podlegających regulacji ani na dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do i wewnątrz Unii lub dowolnego państwa członkowskiego.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera -a) (nowa)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera -a) (nowa)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 3 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się w jurysdykcji państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego (lub kilku państw trzecich), krajowy organ regulacyjny konsultuje się z właściwymi organami państw trzecich przed przyjęciem decyzji.

Przed przyjęciem decyzji krajowy organ regulacyjny konsultuje się z:

 

a)  krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich, na których rynki nowa infrastruktura może wywierać wpływ; oraz

 

b)  właściwymi organami państw trzecich, w przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się w jurysdykcji państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego (lub kilku państw trzecich).

 

Jeżeli organy państw trzecich objęte takimi konsultacjami nie udzielą stosownych odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, dany krajowy organ regulacyjny może podjąć konieczną decyzję.

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a) (nowa)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a) (nowa)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit 2 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się w jurysdykcji jednego państwa trzeciego lub większej ich liczby, krajowe organy regulacyjne państw członkowskich konsultują się z właściwymi organami państw trzecich przed przyjęciem decyzji w celu zapewnienia spójnego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danej infrastruktury do granicy jurysdykcji Unii.

W przypadku gdy dana infrastruktura znajduje się w jurysdykcji jednego państwa trzeciego lub większej ich liczby, krajowe organy regulacyjne państw członkowskich konsultują się z właściwymi organami państw trzecich przed przyjęciem decyzji w celu zapewnienia spójnego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danej infrastruktury do granicy jurysdykcji Unii. O każdej takiej decyzji powiadamia się niezwłocznie Komisję, przekazując jednocześnie wszystkie istotne informacje na ten temat.

 

Jeżeli organy państw trzecich objęte takimi konsultacjami nie udzielą stosownych odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, dany krajowy organ regulacyjny może podjąć konieczną decyzję.

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zwolnienia należy zwrócić uwagę, indywidualnie dla każdego przypadku, na potrzebę nałożenia warunków dotyczących okresu obowiązywania zwolnienia i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury. W trakcie podejmowania decyzji w sprawie tych warunków uwzględnia się w szczególności dodatkową zdolność, która ma być zbudowana lub zmianę istniejącej zdolności, horyzont czasowy projektu oraz uwarunkowania krajowe.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie zwolnienia należy zwrócić uwagę, indywidualnie dla każdego przypadku, na potrzebę nałożenia warunków dotyczących okresu obowiązywania zwolnienia i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury. W trakcie podejmowania decyzji w sprawie tych warunków uwzględnia się w szczególności dodatkową zdolność, która ma być zbudowana lub zmianę istniejącej zdolności, horyzont czasowy projektu oraz uwarunkowania krajowe, jak również dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do i wewnątrz Unii lub dowolnego państwa członkowskiego.”;

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera ba) (nowa)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera ba) (nowa)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b b (nowa)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 9 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bb)  ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

W terminie dwóch miesięcy od dnia po otrzymaniu powiadomienia, Komisja może podjąć decyzję zobowiązującą organ regulacyjny do zmiany decyzji lub cofnięcia decyzji w sprawie przyznaniu zwolnienia. Ten dwumiesięczny termin może zostać przedłużony o dodatkowy okres dwóch miesięcy w przypadku gdy Komisja zwraca się o dalsze informacje. Okres dodatkowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnej informacji. Początkowy dwumiesięczny termin może również zostać przedłużony za wspólną zgodą Komisji oraz organu regulacyjnego.

W terminie dwóch miesięcy od dnia po otrzymaniu powiadomienia, Komisja może podjąć decyzję zobowiązującą organ regulacyjny do zmiany decyzji lub cofnięcia decyzji w sprawie przyznaniu zwolnienia. Podejmując taką decyzję w odniesieniu do nowej infrastruktury gazowej prowadzącej do i z państwa trzeciego, Komisja bierze pod uwagę wszelkie unijne środki ograniczające, takie jak sankcje gospodarcze nałożone na to państwo trzecie. Dwumiesięczny termin może zostać przedłużony o dodatkowy okres dwóch miesięcy w przypadku gdy Komisja zwraca się o dalsze informacje. Okres dodatkowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnej informacji. Początkowy dwumiesięczny termin może również zostać przedłużony za wspólną zgodą Komisji oraz organu regulacyjnego.”;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera bb) (nowa)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera bb) (nowa)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 41 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

6a)   art. 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.  Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf lub metod i usług bilansowania systemu, organy regulacyjne zapewniają, aby operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych otrzymali stosowne zachęty — zarówno krótko-, jak i długoterminowe — do zwiększania wydajności, zwiększania integracji rynku i bezpieczeństwa dostaw oraz do wspierania odnośnej działalności badawczej.

8.  Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf lub metod i usług bilansowania systemu, organy regulacyjne zapewniają, aby operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych otrzymali stosowne zachęty — zarówno krótko-, jak i długoterminowe — do zwiększania wydajności, zwiększania integracji rynku i bezpieczeństwa dostaw oraz do wspierania odnośnej działalności badawczej. W odniesieniu do infrastruktury łączącej państwo członkowskie z państwem trzecim między granicą jurysdykcji Unii a pierwszym punktem połączenia międzysystemowego z siecią unijną taryfy lub metody uwzględniają wszystkie koszty projektu.”;

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 6a (nowy)”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 5a (nowy)” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 42 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Organy regulacyjne konsultują się i współpracują z właściwymi organami państw trzecich w odniesieniu do eksploatacji gazociągów do i z państw trzecich w celu zapewnienia spójnego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danej infrastruktury do granicy jurysdykcji Unii.

6.  Organy regulacyjne konsultują się i współpracują z właściwymi organami państw trzecich w odniesieniu do eksploatacji gazociągów do i z państw trzecich w celu zapewnienia spójnego stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danej infrastruktury do granicy jurysdykcji Unii.

 

Jeżeli organy państw trzecich objęte takimi konsultacjami nie udzielą stosownych odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy, dane krajowe organy regulacyjne mogą podjąć konieczną decyzję.

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 7”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 6” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 49 – ustęp 9 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich wybudowanych przed dniem [PO: data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] państwa członkowskie mogą postanowić o zastosowaniu odstępstwa od art. 9, 10, 11 i 32 oraz art. 41 ust. 6, 8 i 10 w odniesieniu do odcinków gazociągów między granicą jurysdykcji Unii a pierwszym punktem połączenia międzysystemowego, pod warunkiem że odstępstwo to nie będzie miało szkodliwego wpływu na konkurencję, skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego w Unii Europejskiej ani bezpieczeństwo dostaw w Unii.

W odniesieniu do gazociągów do i z państw trzecich wybudowanych przed dniem [OP: data przyjęcia niniejszego wniosku] państwa członkowskie, na podstawie zalecenia Komisji, mogą postanowić o zastosowaniu tymczasowego odstępstwa od art. 9, 10, 11 i 32 oraz art. 41 ust. 6, 8 i 10 w odniesieniu do odcinków gazociągów między granicą jurysdykcji Unii a pierwszym punktem połączenia międzysystemowego, pod warunkiem że odstępstwo to nie będzie miało szkodliwego wpływu na konkurencję, skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego gazu ziemnego w Unii Europejskiej ani bezpieczeństwo dostaw w Unii. Każdy projekt takiego odstępstwa jest niezwłocznie przekazywany Komisji, Grupie Koordynacyjnej ds. Gazu i Agencji wraz z wszystkimi istotnymi informacjami, które do tego odstępstwa się odnoszą, oraz ze szczegółową analizą wpływu odstępstwa i gazociągu na rynek wewnętrzny gazu ziemnego i bezpieczeństwo dostaw w Unii. W ciągu trzech miesięcy od dnia po otrzymaniu takiego powiadomienia Komisja wydaje zalecenie w sprawie zgodności odstępstwa z mającymi zastosowanie regułami konkurencji, przepisami dotyczącymi skutecznego funkcjonowania rynku i bezpieczeństwa dostaw w Unii oraz z odpowiednimi zasadami i podstawowymi celami unijnej polityki energetycznej, w tym celami unii energetycznej. W szczególnie złożonych przypadkach Komisja może przedłużyć okres, o którym mowa w niniejszym ustępie, o dodatkowe 3 miesiące. Grupa Koordynacyjna ds. Gazu i Agencja mogą przekazać Komisji uwagi dotyczące zgodności projektu odstępstwa z zasadami przedstawionymi w niniejszym artykule. Komisja niezwłocznie podaje zalecenie do wiadomości publicznej. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają zalecenie Komisji w jak największym stopniu. Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie odchodzi od zalecenia Komisji, przedstawia dobrze udokumentowane uzasadnienie oparte na wiarygodnych danych i obiektywnych kryteriach oraz podaje takie uzasadnienie do wiadomości publicznej. W żadnym wypadku nie przyznaje się odstępstwa przed wydaniem zalecenia przez Komisję lub przed upływem terminu na jego wydanie.

 

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 8”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 7” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 49 – ustęp 9 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odstępstwo to jest ograniczone w czasie i może podlegać warunkom, które przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych warunków.

Odstępstwo to jest ograniczone w czasie i podlega warunkom, które przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych warunków.

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 8”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 7” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 49 – ustęp 9 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dany gazociąg znajduje się w jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego, państwo członkowskie, w którego jurysdykcji znajduje się pierwszy punkt połączenia międzysystemowego, podejmuje decyzję w sprawie odstępstwa w odniesieniu do tego gazociągu.

Jeżeli dany gazociąg znajduje się w jurysdykcji więcej niż jednego państwa członkowskiego, państwo członkowskie, w którego jurysdykcji znajduje się pierwszy fizyczny punkt wyjścia z połączenia międzysystemowego, podejmuje decyzję w sprawie odstępstwa w odniesieniu do tego gazociągu. Przed przyznaniem takiego odstępstwa państwo członkowskie, w którego jurysdykcji znajduje się pierwszy punkt połączenia międzysystemowego, konsultuje się z państwami członkowskimi, do których podłączona jest jego infrastruktura, przekazuje im wszystkie istotne informacje, i bierze pod uwagę opinię tych państw członkowskich.

[Odniesienie w nagłówku odnoszące się do aktu zmieniającego („art. 1 – ustęp 1 – punkt 8”) odpowiada odniesieniu „art. 1 – ustęp 1 – punkt 7” we wniosku Komisji. Różnica ta wynika z błędnej numeracji (pkt 3 w art. 1 ust. 1 występuje dwa razy) we wniosku Komisji we wszystkich wersjach językowych z wyjątkiem wersji węgierskiej.]

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [PO: jeden rok od daty wejścia w życie]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [OP: trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy zmieniającej]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

(1)

  ...

(2)

  ...


UZASADNIENIE

Bezpieczeństwo energetyczne oraz zdolność do zapewnienia wszystkim europejskim odbiorcom niedrogiej i zrównoważonej energii stanowią podstawowe cele strategii na rzecz unii energetycznej przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 25 lutego 2015 r. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tych celów są spójne i stabilne ramy prawne. W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Komisję wniosku dotyczącego zmiany obecnie obowiązującej dyrektywy w sprawie gazu, o co postulowali przy wielu okazjach posłowie do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca uważa, że wniosek ten, który ma ograniczony zakres i raczej techniczny charakter, odzwierciedla fakt, że szersze przepisy dyrektywy zostały już w dużym stopniu wdrożone. Jednak jest przekonany, że proponowane zmiany umożliwią należyte wypełnienie luki regulacyjnej wynikającej z rozbieżnych interpretacji obowiązującego prawa oraz wybiórczego podejścia niektórych państw członkowskich i uczestników rynku przy stosowaniu przepisów trzeciego pakietu energetycznego do gazociągów przesyłowych przebiegających przez terytorium Unii Europejskiej.

Nie naruszając postanowień art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktatu z Lizbony”), zaktualizowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE nie pozostawia żadnych wątpliwości ani pola do błędnej interpretacji faktu, że unijne przepisy w dziedzinie energii stosują się w pełni do całej infrastruktury gazowej do i z państw trzecich do granicy jurysdykcji UE. W odniesieniu do gazociągów morskich dyrektywa ma zastosowanie na wodach terytorialnych i w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich. Przepisy te obejmują rozdział OSP, dostęp stron trzecich, uregulowania taryf oraz wymogi w zakresie przejrzystości i mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności wewnętrznego rynku energii w UE, jak również dla ogólnego bezpieczeństwa dostaw i niezależności energetycznej Unii, zwłaszcza w kontekście rosnącego importu gazu do UE.

Ponadto sprawozdawca popiera podejście Komisji dotyczące dostosowania definicji „połączenia wzajemnego” w taki sposób, by miało zastosowanie również do infrastruktury łączącej UE z państwami trzecimi. Jest to w pełni zgodne z wcześniejszymi propozycjami Komisji zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i stanowi kolejny krok ku zapewnieniu niezbędnej zgodności unijnych rynków energii elektrycznej i gazu.

Zdaniem sprawozdawcy dzięki zapewnieniu pełnej jasności i przejrzystości obowiązujących przepisów wniosek Komisji dotyczący zmiany obecnej dyrektywy w sprawie gazu gwarantuje równe warunki działania wszystkim uczestnikom rynku energii w UE, a także długoterminową pewność i przewidywalność inwestycji. Są to kluczowe elementy dla każdego wiarygodnego inwestora lub operatora, który chce działać według uczciwych i równych zasad. Jednak elementy te mają też duże znaczenie dla obywateli europejskich i europejskiego przemysłu. Wzmacniają konkurencję na rynku, w związku z czym powinny skutkować obniżeniem cen i niedyskryminacyjnym traktowaniem wszystkich odbiorców. Ponadto proponowane zmiany są też istotne z perspektywy urzeczywistnienia i odporności naszej unii energetycznej – bazującej na zasadach i wartościach, a nie na wyjątkach.

W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji jest zgodny z zakładanym celem i odpowiada ogólnym oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego. Niemniej jednak proponuje uzupełnienie i wzmocnienie przepisów zgodnie z podejściem Komisji.

Sprawozdawca jest zdania, że:

1)  Aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do terytorialnego zakresu jurysdykcji państw członkowskich, należy określić terytorialny zakres stosowania dyrektywy w tekście dyrektywy dzięki przejęciu dokładnego brzmienia motywu 5 preambuły. Takie doprecyzowanie zapewni większą pewność prawa i pomoże uniknąć ewentualnych błędnych interpretacji dyrektywy w sprawie gazu, co jest głównym celem wniosku Komisji.

2)  Krajowe organy regulacyjne powinny być uprawnione do ustalania lub zatwierdzania taryf lub metod, uwzględniających wszystkie koszty związane z budową i eksploatacją infrastruktury gazowej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi. W tym celu wszystkie koszty powstałe w związku z jakimkolwiek projektem dotyczącym infrastruktury gazowej między państwami członkowskimi a państwami trzecimi powinny być rozliczane w należyty i przejrzysty sposób.

3)  Stworzenie możliwości odstępstwa od stosowania niektórych przepisów omawianej dyrektywy w odniesieniu do już ukończonej infrastruktury gazowej można uznać za słuszne, jednak taka decyzja powinna uwzględniać należyte zaangażowanie Komisji Europejskiej. Jest to konieczne, aby utrzymać jak najwyższy poziom spójności regulacyjnej rynku wewnętrznego oraz zapewnić, że takie odstępstwo nie będzie szkodliwe dla unijnych reguł konkurencji, skutecznego funkcjonowania unijnego wewnętrznego rynku gazu, bezpieczeństwa dostaw w Unii ani dla odpowiednich zasad polityki energetycznej UE, w tym podstawowych celów unii energetycznej. Ponadto ze względu na urzeczywistnienie i dalszy rozwój wewnętrznego rynku energii UE ramy czasowe odstępstwa od niektórych przepisów przedmiotowej dyrektywy należy określić w tekście i nie powinny one przekraczać 10 lat od daty wejścia w życie zmienionej dyrektywy.

4)  Biorąc pod uwagę ograniczony zakres i techniczny charakter wniosku Komisji, jak również fakt, że jego celem jest głównie wyjaśnienie zakresu stosowania trzeciego pakietu energetycznego do projektów obejmujących państwa trzecie, trzymiesięczny termin na dokonanie jego transpozycji powinien być wystarczający.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Odsyłacze

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

8.11.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Data przyjęcia

21.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

13

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Data złożenia

11.4.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności