SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8‑0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Jerzy Buzek


Postup : 2017/0294(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0143/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom

(COM(2017)0660 – C8‑0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0660),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0394/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z...[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0143/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Cieľom tejto smernice je riešiť zostávajúce prekážky brániace dokončeniu vnútorného trhu so zemným plynom vyplývajúce z neuplatňovania pravidiel trhu Únie na plynovody do tretích krajín a z nich. Zmenami zavedenými touto smernicou sa zabezpečí, aby sa pravidlá uplatniteľné na plynovody spájajúce dva alebo viac členských štátov vzťahovali aj na plynovody do tretích krajín a z nich v rámci Únie. Tým sa vytvorí konzistentnosť právneho rámca v rámci Únie a zároveň sa zabráni narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s energiou v Únii. Takisto sa zvýši transparentnosť a účastníkom trhu, najmä investorom do plynárenskej infraštruktúry a užívateľom siete, sa poskytne právna istota, pokiaľ ide o uplatniteľný právny režim.

(3)  Cieľom tejto smernice je riešiť zostávajúce prekážky brániace dokončeniu vnútorného trhu so zemným plynom vyplývajúce z neuplatňovania pravidiel trhu Únie na plynovody do tretích krajín a z nich. Zmenami zavedenými touto smernicou sa zabezpečí, aby sa pravidlá uplatniteľné na plynovody spájajúce dva alebo viac členských štátov vzťahovali aj na plynovody, ktoré majú výrazný vplyv na vnútorný trh Únie so zemným plynom, do tretích krajín a z nich v rámci Únie. Tým sa vytvorí konzistentnosť právneho rámca v rámci Únie a stanoví sa potrebná reflexia strategických záujmov všetkých členských štátov a úniovej celkovej bezpečnosti dodávok a energetickej nezávislosti a zároveň sa zabráni narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s energiou v Únii. Takisto sa zvýši transparentnosť a účastníkom trhu, najmä investorom do plynárenskej infraštruktúry a užívateľom siete, sa poskytne právna istota, pokiaľ ide o uplatniteľný právny režim.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  S cieľom zohľadniť predchádzajúci nedostatok osobitných pravidiel Únie uplatniteľných na plynovody do tretích krajín a z nich by členské štáty mali mať možnosť udeliť odchýlky z určitých ustanovení smernice 2009/73/ES tým plynovodom, ktoré dokončené k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Pre plynovody do tretích krajín a z nich by sa mal prijať príslušný dátum uplatňovania modelov oddelenia odlišných od oddelenia vlastníctva.

(4)  S cieľom dokončiť energetickú úniu a uplatňovať jej pravidlá pre plynovody do tretích krajín a z nich v plnom súlade s právnymi predpismi Únie by členské štáty mali mať možnosť udeliť odchýlky z určitých ustanovení smernice 2009/73/ES tým plynovodom, ktoré boli dokončené pred dátumom prijatia tohto návrhu, len po odporúčaní Komisie, najmä pokiaľ ide o hospodársku súťaž na vnútornom trhu s energiou, jeho fungovanie a účinnosť, o bezpečnosť dodávky a diverzifikáciu zdrojov energie a dodávateľov. Pre plynovody do tretích krajín a z nich by sa mal prijať príslušný dátum uplatňovania modelov oddelenia odlišných od oddelenia vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Uplatniteľnosť smernice 2009/73/ES pre plynovody do tretích krajín a z nich zostáva obmedzená na územnú hranicu právomoci Únie. Pokiaľ ide o podmorské plynovody, mala by sa uplatňovať v pobrežných vodách a vo výhradných hospodárskych zónach členských štátov.

(5)  Uplatniteľnosť smernice 2009/73/ES pre plynovody do tretích krajín a z nich zostáva obmedzená na územnú hranicu právomoci Únie. Pokiaľ ide o podmorské plynovody, mala by sa uplatňovať v pobrežných vodách a vo výhradných hospodárskych zónach členských štátov, v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Členské štáty by mali prijať konkrétne opatrenia na podporu širšieho využívania bioplynu a plynu z biomasy, ekologického vodíka a syntetického metánu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorých výrobcom by sa mal zaručiť nediskriminačný prístup do plynárenskej siete za predpokladu, že takýto prístup je zlučiteľný s príslušnými technickými predpismi a bezpečnostnými normami na trvalom základe.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pri dodržaní nevyhnutných požiadaviek na kvalitu mali bioplyn a plyn z biomasy, ekologický vodík a syntetický metán z obnoviteľných zdrojov energie, alebo iné druhy plynu, zaručený nediskriminačný prístup do plynárenskej siete za predpokladu, že takýto prístup je trvalo zlučiteľný s príslušnými technickými predpismi a bezpečnostnými normami. Takýmito predpismi a normami by sa malo zabezpečiť, aby bolo technicky možné tieto druhy plynu bezpečne vtláčať do sietí pre zemný plyn a prepravovať ich v nich, a tieto predpisy a normy by sa mali tiež venovať chemickým vlastnostiam týchto plynov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2009/73/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Pravidlá stanovené v tejto smernici pre zemný plyn vrátane LNG sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom aj na bioplyn a plyn z biomasy a iné druhy plynu, pokiaľ sa takéto plyny dajú technicky a bezpečne vtlačiť do siete pre zemný plyn a prepravovať v nej.

„2.  Pravidlá stanovené v tejto smernici pre zemný plyn vrátane LNG sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom aj na bioplyn a plyn z biomasy, ekologický vodík a syntetický metán z obnoviteľných zdrojov energie a iné druhy plynu, pokiaľ sa takéto plyny dajú technicky a bezpečne vtlačiť do siete pre zemný plyn a prepravovať v nej.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:sk:PDF)

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Smernica 2009/73/ES

Článok 1 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a)   V článku 1 sa vkladá tento odsek:

 

„2 a.  Pokiaľ ide o plynárenskú infraštruktúru spájajúcu členský štát s treťou krajinou, táto smernica sa uplatňuje v rámci územných hraníc právomoci Únie. Pokiaľ ide o podmorské plynovody, táto smernica sa uplatňuje v pobrežných vodách a vo výhradných hospodárskych zónach členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Smernica 2009/73/ES

Článok 2 – bod 17

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  ,prepojenie‘ je prepravný plynovod, ktorý prechádza alebo sa tiahne cez hranicu medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a tretími krajinami až po hranicu právomoci Únie;“;

(17)  ,plynovodné prepojenie‘ je prepravný plynovod vrátane jeho fyzických vstupných bodov z tretích krajín a výstupných bodov do tretích krajín, ktorý prechádza alebo sa tiahne cez hranicu medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a tretími krajinami až po hranicu právomoci Únie vrátane výsostných vôd a výhradných hospodárskych zón členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a-a (nové)

Smernica 2009/73/ES

Článok 9 – odsek 8 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek: ;

 

Akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa tohto odseku prvého pododseku písm. b) sa oznámi Komisii bez zbytočného odkladu, a to spolu so všetkými relevantnými informáciami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2009/73/ES

Článok 9 – odsek 9 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa tohto odseku prvého pododseku písm. b) sa oznámi Komisii bez zbytočného odkladu, a to spolu so všetkými relevantnými informáciami;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Smernica 2009/73/ES

Článok 34 – odsek 4 – štvrtá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Do článku 34 ods. 4 sa vkladá táto štvrtá veta:

 

Ak tretie krajiny, ktoré podliehajú takejto konzultácii, na konzultácie nereagujú, dotknuté členské štáty môžu prijať nevyhnutné rozhodnutie.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 4a (nový)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 3a (nový)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno -a (nové)

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Nová významná plynárenská infraštruktúra, t. j. prepojenia, zariadenia LNG a zásobníky sa môžu na požiadanie na stanovený čas vyňať z pôsobnosti ustanovení článkov 9, 32, 33 a 34 a článku 41 ods. 6, 8 a 10 za týchto podmienok:

„1.  Nová významná plynárenská infraštruktúra, t. j. plynovodné prepojenia, zariadenia LNG a zásobníky, ktorých komerčná prevádzka začína po 1. januári 2019, sa môžu na požiadanie na stanovený čas najviac 5 rokov vyňať z pôsobnosti ustanovení článkov 9, 32, 33 a 34 a článku 41 ods. 6, 8 a 10, ak sú splnené tieto podmienky:

a)   investícia musí zvyšovať hospodársku súťaž v oblasti dodávok plynu a bezpečnosť dodávok;

a)  investícia musí zvyšovať hospodársku súťaž v oblasti dodávok plynu a bezpečnosť dodávok;

b)   úroveň rizika spojeného s investíciou je taká, že investícia by sa neuskutočnila, ak by nebola udelená výnimka;

b)  úroveň rizika spojeného s investíciou je taká, že investícia by sa neuskutočnila, ak by nebola udelená výnimka;

c)   infraštruktúru musí vlastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je minimálne v zmysle svojej právnej formy oddelená od prevádzkovateľov sietí, v ktorých sa táto infraštruktúra vybuduje;

c)  infraštruktúru musí vlastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je minimálne v zmysle svojej právnej formy oddelená od prevádzkovateľov sietí, v ktorých sa táto infraštruktúra vybuduje;

d)   od užívateľov tejto infraštruktúry sa vyberajú poplatky a

d)  od užívateľov tejto infraštruktúry sa vyberajú poplatky a

e)   výnimka nie je na ujmu hospodárskej súťaže ani účinného fungovania vnútorného trhu so zemným plynom, ani efektívneho fungovania regulovanej siete, ku ktorej je infraštruktúra pripojená.

e)  výnimka nesmie byť na ujmu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené investíciami, účinného fungovania vnútorného trhu Únie so zemným plynom, efektívneho fungovania príslušných regulovaných sietí, ani diverzifikácie a bezpečnosti dodávok zemného plynu do Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu alebo v rámci Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno -a (nové)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 4 – písmenu -a (nové)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 3 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak príslušná infraštruktúra patrí do právomoci členského štátu a jednej (alebo viacerých) tretích krajín, národný regulačný orgán sa pred prijatím rozhodnutia poradí s príslušnými orgánmi tretích krajín.“;

„Národný regulačný orgán pred prijatím rozhodnutia uskutoční konzultácie:

 

a)  s národnými regulačnými orgánmi členských štátov, na ktorých trhy môže mať vplyv nová infraštruktúra; a

 

b)  s príslušnými orgánmi tretích krajín, v ktorých príslušná infraštruktúra patrí do právomoci členského štátu a jednej (alebo viacerých) tretích krajín.

 

Ak orgány tretích štátov podliehajúce takejto konzultácii nereagujú na konzultáciu v lehote troch mesiacov, dotknutý národný regulačný orgán môže prijať potrebné rozhodnutie.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a (nové)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 4 – písmenu a (nové)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 4 – pododsek 2 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak príslušná infraštruktúra takisto patrí do právomoci jednej alebo viacerých tretích krajín, národné regulačné orgány členských štátov sa pred prijatím rozhodnutia poradia s príslušnými orgánmi tretích krajín s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o príslušné orgány infraštruktúry, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali konzistentne až po hranicu právomoci Únie.“;

„Ak príslušná infraštruktúra takisto patrí do právomoci jednej alebo viacerých tretích krajín, národné regulačné orgány členských štátov sa pred prijatím rozhodnutia poradia s príslušnými orgánmi tretích krajín s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o príslušné orgány infraštruktúry, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali konzistentne až po hranicu právomoci Únie.“ Každé takéto rozhodnutie sa bezodkladne oznamuje Komisii spolu so všetkými relevantnými informáciami.

 

Ak orgány tretích štátov podliehajúce takejto konzultácii nereagujú na konzultáciu v lehote troch mesiacov, dotknutý národný regulačný orgán môže prijať potrebné rozhodnutie.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 4 – písmenu b“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 6 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Odsek 6 pododsek 2 sa nahrádza takto:

Pri rozhodovaní o udelení výnimky je potrebné v jednotlivých prípadoch brať do úvahy potrebu stanoviť podmienky týkajúce sa doby trvania výnimky a nediskriminačného prístupu k infraštruktúre. Pri rozhodovaní o týchto podmienkach je potrebné brať do úvahy predovšetkým dodatočnú kapacitu, ktorá sa má vybudovať, alebo zmenu v existujúcej kapacite, časový horizont projektu a okolnosti v danom členskom štáte.

Pri rozhodovaní o udelení výnimky je potrebné v jednotlivých prípadoch brať do úvahy potrebu stanoviť podmienky týkajúce sa doby trvania výnimky a nediskriminačného prístupu k infraštruktúre. Pri rozhodovaní o týchto podmienkach je potrebné brať do úvahy predovšetkým dodatočnú kapacitu, ktorá sa má vybudovať, alebo zmenu v existujúcej kapacite, časový horizont projektu a okolnosti v danom členskom štáte, ako aj diverzifikáciu a bezpečnosť dodávky zemného plynu do Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu a v rámci nich.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno ba (nové)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 4 – písmenu ba (nové)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b b (nové)

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 9 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Odsek 9 pododsek 1 sa nahrádza takto:

Do dvoch mesiacov odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým požiada regulačný orgán o zmenu alebo stiahnutie rozhodnutia o udelení výnimky. Táto dvojmesačná lehota sa môže predĺžiť o dodatočnú lehotu dvoch mesiacov, ak Komisia potrebuje ďalšie informácie. Táto dodatočná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení úplných informácií. Pôvodná dvojmesačná lehota sa môže predĺžiť aj s obojstranným súhlasom Komisie a regulačného orgánu.

Do dvoch mesiacov odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým požiada regulačný orgán o zmenu alebo stiahnutie rozhodnutia o udelení výnimky. Pri prijímaní takéhoto rozhodnutia týkajúceho sa novej plynárenskej infraštruktúry vedúcej do tretej krajiny a z nej Komisia zohľadní všetky reštriktívne opatrenia Únie, ako sú hospodárske sankcie uložené tejto tretej krajine. Dvojmesačná lehota sa môže predĺžiť o dodatočnú lehotu dvoch mesiacov, ak Komisia potrebuje ďalšie informácie. Táto dodatočná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení úplných informácií. Pôvodná dvojmesačná lehota sa môže predĺžiť aj s obojstranným súhlasom Komisie a regulačného orgánu.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno bb (nové)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 4 – písmenu bb (nové)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Smernica 2009/73/ES

Článok 41 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

6a)   V článku 41 sa odsek 8 nahrádza takto:

8.  Regulačné orgány pri stanovovaní alebo schvaľovaní taríf alebo metodík a vyvažovacích služieb zabezpečujú, aby sa prevádzkovateľom prepravných a distribučných sietí poskytli vhodné krátkodobé a dlhodobé stimuly na zvyšovanie efektívnosti, posilňovanie integrácie trhu a bezpečnosti dodávok, ako aj na podporu súvisiacich výskumných činností.

„8.  Regulačné orgány pri stanovovaní alebo schvaľovaní taríf alebo metodík a vyvažovacích služieb zabezpečujú, aby sa prevádzkovateľom prepravných a distribučných sietí poskytli vhodné krátkodobé a dlhodobé stimuly na zvyšovanie efektívnosti, posilňovanie integrácie trhu a bezpečnosti dodávok, ako aj na podporu súvisiacich výskumných činností. Pokiaľ ide o infraštruktúru spájajúcu členský štát s treťou krajinou medzi hranicou právomoci Únie a prvým bodom prepojenia so sieťou Únie, tarify alebo metodiky musia zohľadňovať všetky náklady projektu.“

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 5 a (nový)“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7

Smernica 2009/73/ES

Článok 42 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Regulačné orgány sa radia s príslušnými orgánmi tretích krajín a spolupracujú s nimi v súvislosti s prevádzkou plynovodov do tretích krajín a z nich s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o dotknutú infraštruktúru, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali konzistentne až po hranicu právomoci Únie.“;

6.  Regulačné orgány sa radia s príslušnými orgánmi tretích krajín a spolupracujú s nimi v súvislosti s prevádzkou plynovodov do tretích krajín a z nich s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o dotknutú infraštruktúru, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali konzistentne až po hranicu právomoci Únie.“;

 

Ak orgány tretích štátov podliehajúce takejto konzultácii nereagujú na konzultáciu v lehote troch mesiacov, dotknuté národné regulačné orgány môžu prijať potrebné rozhodnutie.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 7“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 6“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2009/73/ES

Článok 49 – odsek 9 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Pokiaľ ide o plynovody do tretích krajín a z nich, ktoré boli dokončené pred [OP: dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice], členské štáty sa môžu rozhodnúť odchýliť sa od článkov 9, 10, 11 a 32 a článku 41 ods. 6, 8 a 10 pre časti týchto plynovodov medzi hranicou právomoci Únie a prvým bodom prepojenia za predpokladu, že by táto odchýlka neohrozila hospodársku súťaž, účinné fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom v Únii, ani bezpečnosť dodávok v Únii.

„Pokiaľ ide o plynovody do tretích krajín a z nich, ktoré boli dokončené pred [OP: dátum prijatia tohto návrhu], členské štáty sa po odporúčaní Komisie môžu rozhodnúť dočasne sa odchýliť od článkov 9, 10, 11 a 32 a článku 41 ods. 6, 8 a 10 pre časti týchto plynovodov medzi hranicou právomoci Únie a prvým bodom prepojenia za predpokladu, že by táto odchýlka neohrozila hospodársku súťaž, účinné fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom v Únii, ani bezpečnosť dodávok v Únii. Všetky takéto návrhy výnimiek sa bezodkladne oznámia Komisii, Koordinačnej skupine pre plyn a agentúre, spolu so všetkými relevantnými informáciami a s podrobnou analýzou účinku výnimky a plynovodu na vnútorný trh so zemným plynom a bezpečnosť dodávky v Únii. Komisia do troch mesiacov od dátumu doručenia takéhoto oznámenia vydá odporúčanie o súlade výnimky s platnými pravidlami hospodárskej súťaže, účinným fungovaním trhu, bezpečnosťou dodávky v Únii a s príslušnými zásadami politiky Únie v oblasti energetiky a hlavnými cieľmi. Pre obzvlášť zložité prípady Komisia môže predĺžiť obdobie uvedené v tomto odseku o ďalšie 3 mesiace. Koordinačná skupina pre plyn a agentúra môžu predložiť Komisii svoje pripomienky, pokiaľ ide o súlad návrhu výnimky so zásadami uvedenými v tomto článku. Komisia odporúčanie bezodkladne uverejní. Dotknuté členské štáty v čo najväčšej miere prihliadajú k odporúčaniu Komisie. Ak sa dotknutý členský štát odkloní od odporúčania Komisie, poskytne podložené odôvodnenie na základe spoľahlivých údajov a objektívnych kritérií a takéto odôvodnenie uverejní. V žiadnom prípade sa neudeľuje výnimka pred tým, než Komisia vydá odporúčanie alebo pred uplynutím lehoty na vydanie takéhoto odporúčania.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 8“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 7“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2009/73/ES

Článok 49 – odsek 9 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchýlka je časovo obmedzená a môže podliehať podmienkam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu uvedených podmienok.

Odchýlka musí byť časovo obmedzená a môže podliehať podmienkam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu uvedených podmienok.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 8“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 7“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2009/73/ES

Článok 49 – odsek 9 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa príslušné plynovody nachádzajú v právomoci viacerých členských štátov, členský štát, v ktorého právomoci sa nachádza prvé miesto prepojenia, rozhodne o odchýlke pre plynovod.

Ak sa príslušné plynovody nachádzajú v právomoci viacerých členských štátov, členský štát, v ktorého právomoci sa nachádza prvý fyzický výstupný bod prepojenia, rozhodne o odchýlke pre plynovod. Členský štát, v ktorého právomoci sa nachádza prvý bod prepojenia, pred udelením odchýlky uskutoční konzultáciu s členskými štátmi, s ktorými je infraštruktúra tohto členského štátu prepojená, a poskytne týmto členským štátom všetky príslušné informácie a zohľadní stanovisko týchto členských štátov.

[Odkaz v záhlaví týkajúci sa pozmeňujúceho aktu („článok 1 – odsek 1 – bod 8“) zodpovedá „článku 1 – odseku 1 – bodu 7“ návrhu Komisie. Tento rozdiel je spôsobený nesprávnym číslovaním (článok 1 ods. 1 bod 3 je zdvojený) v návrhu Komisie vo všetkých jazykových verziách s výnimkou maďarčiny.]

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [OP: jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [OP: tri mesiace po dátume nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice]. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Energetická bezpečnosť, ako aj schopnosť poskytovať cenovo dostupnú a udržateľnú energiu všetkým európskym spotrebiteľom predstavujú hlavné ciele stratégie energetickej únie, ktorú Európska komisia prijala 25. februára 2015. A konzistentný a stabilný právny rámec je predpokladom pre dosiahnutie týchto cieľov. Spravodajca preto víta, že Komisia prijala návrh na zmenu súčasnej smernice o plyne, ako ju k tomu mnohokrát vyzývali poslanci Európskeho parlamentu. Spravodajca sa domnieva, že tento návrh, s obmedzeným rozsahom pôsobnosti a pomerne technickým charakterom, odráža skutočnosť, že širšie ustanovenia smernice už boli vo veľkej miere vykonané. Je však presvedčený, že navrhovaná revízia náležite pomôže vyplniť regulačné medzery vyplývajúce z rozdielneho výkladu existujúcich právnych predpisov a selektívneho prístupu niektorých členských štátov a účastníkov trhu pri uplatňovaní právnych predpisov tretieho energetického balíka na potrubia na prepravu plynu do Európskej únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 194 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Lisabonská zmluva“), v aktualizovanej smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES nie sú pochybnosti, ani priestor na nesprávny výklad, pokiaľ ide o to že pravidlá Únie v oblasti energetiky sa v plnej miere vzťahujú na všetky plynárenské infraštruktúry do tretích krajín a z nich, a to po hranice, po ktoré siaha právomoc EÚ. Pokiaľ ide o podmorské plynovody, uplatňuje sa v pobrežných vodách a vo výhradných hospodárskych zónach členských štátov. Tieto pravidlá zahŕňajú oddelenie prevádzkovateľov prepravnej siete, prístup tretích strán, reguláciu taríf a požiadavky na transparentnosť a majú rozhodujúci význam pre konkurencieschopnosť úniového vnútorného trhu s energiou, ako aj pre jej celkovú bezpečnosť dodávok a energetickú nezávislosť, najmä v kontexte rastúceho úniového dovozu plynu.

Spravodajca okrem toho schvaľuje prístup Komisie pri úprave vymedzenia pojmu „prepojovacie vedenie“ tak, aby sa uplatňovalo aj na infraštruktúru spájajúcu EÚ s tretími krajinami. Je to plne v súlade s predchádzajúcimi návrhmi Komisie uvedenými v balíku Čistá energia pre všetkých Európanov a predstavuje to ďalší krok smerom k zabezpečeniu nutnej kompatibility trhov Únie s elektrickou energiou a plynom.

Spravodajca zastáva názor, že tým, že sa poskytne plná právna jasnosť a transparentnosť súčasných právnych predpisov, sa návrhom Komisie, ktorým sa mení súčasná smernica o plyne, zabezpečujú rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov úniového trhu s energiou, ako aj dlhodobá investičná istota a predvídateľnosť. Toto sú kľúčové prvky pre každého spoľahlivého investora alebo prevádzkovateľa, ktorí chcú pôsobiť podľa spravodlivých a rovnakých pravidiel. Ale tieto prvky sú životne dôležité aj pre európskych občanov a priemysel. Posilňujú hospodársku súťaž na trhu, a tak by mali viesť k nižším cenám a nediskriminačnému zaobchádzaniu so všetkými zákazníkmi. V neposlednom rade sú navrhované zmeny dôležité pre dokončenie a odolnosť energetickej únie – na základe zásad a hodnôt, a nie na základe výnimky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že návrh Komisie spĺňa základný účel i všeobecné očakávania Európskeho parlamentu. Napriek tomu a v súlade s prístupom Komisie navrhuje doplniť a ďalej posilniť ustanovenia.

Spravodajca sa domnieva, že:

1)  S cieľom vyhnúť sa akejkoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o územný rozsah právomoci členských štátov, by sa územná pôsobnosť smernice mala bližšie stanoviť v texte smernice, a to tak, že bude odrážať presné znenie odôvodnenia č. 5 preambuly. Takéto objasnenie poskytne väčšiu právnu istotu a pomôže zabrániť ďalšiemu nesprávnemu výkladu smernice o plyne, čo je hlavným účelom návrhu Komisie.

2)  Národné regulačné orgány by mali mať právomoc stanovovať alebo schvaľovať tarify alebo metodiky, ktoré zohľadňujú všetky náklady na výstavbu a prevádzku plynárenskej infraštruktúry medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Na tento účel by sa všetky náklady, ktoré vzniknú každému projektu plynárenskej infraštruktúry medzi členskými štátmi a tretími krajinami, mali riadne a transparentne započítať.

3)  Keďže by mohlo byť opodstatnené umožniť výnimky z niektorých ustanovení smernice pre už dokončenú plynárenskú infraštruktúru, je nutné, aby do týchto rozhodnutí bola riadne zapojená Európska komisia. Je to nutné na to, aby sa zachovávala čo najväčšia súdržnosť regulácie vnútorného trhu, ako aj na to, aby sa zabezpečilo, aby takáto výnimka nebola na úkor pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, účinného fungovania vnútorného trhu EÚ s plynom, na bezpečnosť dodávok Únie ani príslušných zásad energetickej politiky EÚ vrátane základných cieľov energetickej únie. Okrem toho a v záujme dokončenia a ďalšieho rozvoja vnútorného trhu EÚ s energiou by sa časový horizont výnimky z niektorých ustanovení smernice mal presne uviesť v texte a nesmie prekročiť 10 rokov od nadobudnutia účinnosti zmenenej smernice.

4)  Vzhľadom na obmedzený rozsah pôsobnosti a technický charakter návrhu Komisie, ako aj na skutočnosť, že v zásade objasňuje uplatniteľnosť tretieho energetického balíka na projekty, do ktorých sú zapojené tretie krajiny, by mala byť trojmesačná lehota na jeho transpozíciu dostatočná.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom

Referenčné čísla

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Dátum predloženia v EP

8.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Dátum prijatia

21.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

13

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Dátum predloženia

11.4.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia