Postopek : 2017/0294(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0143/2018

Predložena besedila :

A8-0143/2018

Razprave :

PV 03/04/2019 - 13
CRE 03/04/2019 - 13

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.11
CRE 19/04/2018 - 10.11
PV 04/04/2019 - 6.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0342

POROČILO     ***I
PDF 781kWORD 92k
11.4.2018
PE 615.314v02-00 A8-0143/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Jerzy Buzek

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0660),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0394/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0143/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ta direktiva si prizadeva odpraviti preostale ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga zemeljskega plina zaradi neuporabe tržnih pravil Unije za plinovode v tretje države in iz njih. Spremembe, ki jih uvaja ta direktiva, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki se uporabljajo za prenosne plinovode, ki povezujejo dve ali več držav članic, uporabljala tudi za plinovode v tretje države in iz njih znotraj Unije. S tem bo dosežena usklajenost pravnega okvira v Uniji ter se izognili izkrivljanju konkurence na notranjem trgu energije v Uniji. Povečala se bo tudi preglednost in zagotovila pravna varnost v zvezi z veljavno pravno ureditvijo za udeležence na trgu, zlasti za vlagatelje v plinske infrastrukture in uporabnike omrežja.

(3)  Ta direktiva si prizadeva odpraviti preostale ovire za dokončno oblikovanje notranjega trga zemeljskega plina zaradi neuporabe tržnih pravil Unije za plinovode v tretje države in iz njih. Spremembe, ki jih uvaja ta direktiva, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki se uporabljajo za prenosne plinovode, ki povezujejo dve ali več držav članic, uporabljala tudi za plinovode v tretje države in iz njih znotraj Unije, ki imajo znaten vpliv na notranji trg Unije z zemeljskim plinom. S tem bo dosežena usklajenost pravnega okvira v Uniji, zagotovljen potrebni premislek o strateških interesih vseh držav članic in splošna zanesljiva oskrba ter energetska neodvisnost Unije, izognili pa se bomo tudi izkrivljanju konkurence na notranjem trgu energije v Uniji. Povečala se bo tudi preglednost in zagotovila pravna varnost v zvezi z veljavno pravno ureditvijo za udeležence na trgu, zlasti za vlagatelje v plinske infrastrukture in uporabnike omrežja.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ob upoštevanju prejšnjega pomanjkanja posebnih predpisov Unije, ki bi se uporabljali za plinovode v tretje države in iz njih, bi morale države članice imeti možnost, da odobrijo odstopanja od nekaterih določb Direktive 2009/73/ES za take plinovode, ki so dokončani do začetka veljavnosti te direktive. Ustrezni datum za uporabo modelov ločevanja razen ločevanja lastništva bi bilo treba prilagoditi za plinovode v tretje države in iz njih.

(4)  Da bi dokončali energetsko unijo in uporabljali njene predpise za plinovode v tretjih državah popolnoma v skladu z zakonodajo Unije, bi morale države članice imeti možnost, da odobrijo odstopanja od nekaterih določb Direktive 2009/73/ES za take plinovode, ki so bili dokončani pred dnevom sprejetja tega predloga, samo po priporočilu Komisije, zlasti kar zadeva konkurenco na notranjem trgu energije, zanesljivost oskrbe in diverzifikacijo energetskih virov in dobaviteljev. Ustrezni datum za uporabo modelov ločevanja razen ločevanja lastništva bi bilo treba prilagoditi za plinovode v tretje države in iz njih.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Uporaba Direktive 2009/73/ES za plinovode v tretje države in iz njih ostaja omejena na ozemeljske meje pristojnosti Unije. V zvezi s podvodnimi plinovodi bi jo bilo treba uporabljati v teritorialnih vodah ter izključnih ekonomskih conah držav članic.

(5)  Uporaba Direktive 2009/73/ES za plinovode v tretje države in iz njih ostaja omejena na ozemeljske meje pristojnosti Unije. V zvezi s podvodnimi plinovodi bi jo bilo treba uporabljati v teritorialnih vodah ter izključnih ekonomskih conah držav članic v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS).

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Države članice bi morale sprejeti konkretne ukrepe, da bi podprle širšo uporabo bioplina in plina, pridobljenega iz biomase, zelenega vodika in sintetičnega metana iz obnovljivih virov energije, katerih proizvajalci bi morali imeti nediskriminatoren dostop do plinskega sistema pod pogojem, da je takšen dostop trajno združljiv s tehničnimi pravili in varnostnimi standardi.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Države članice bi morale ob upoštevanju zahtev glede potrebne kakovosti poskrbeti za to, da bi bioplinu ali plinu, pridobljenemu iz biomase, zelenemu vodiku in sintetičnemu metanu iz obnovljivih virov energije zagotovile nediskriminatoren dostop do plinskega sistema pod pogojem, da je takšen dostop trajno združljiv s tehničnimi pravili in varnostnimi standardi. S pravili in standardi, pri katerih bi upoštevali tudi kemijske lastnosti plinov, bi zagotovili, da je te pline tehnično mogoče varno vnašati in jih prenašati prek sistema za zemeljski plin.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 1 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2.  Pravila, ki jih ta direktiva določa za zemeljski plin, vključno z UZP, se uporabljajo na nediskriminatoren način tudi za bioplin in plin, pridobljen iz biomase, ali druge vrste plinov, če je takšne pline tehnično mogoče varno vbrizgati v sistem zemeljskega plina in jih prek njega prenašati.

„2.  Pravila, ki jih ta direktiva določa za zemeljski plin, vključno z UZP, se uporabljajo na nediskriminatoren način tudi za bioplin in plin, pridobljen iz biomase, zeleni vodik in sintetični metan iz obnovljivih virov energije ali druge vrste plinov, če je takšne pline tehnično mogoče varno vbrizgati v sistem zemeljskega plina in jih prek njega prenašati.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:sl:P

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a)   v členu 1 se doda naslednji odstavek:

 

„2a.  V zvezi s plinsko infrastrukturo, ki državo članico povezuje s tretjo državo, se ta direktiva uporablja znotraj ozemeljskih meja pristojnosti Unije. V zvezi s podvodnimi plinovodi se uporablja v teritorialnih vodah ter izključnih ekonomskih conah držav članic.“

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Direktiva 2009/73/ES

Člen 2 – točka 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  „povezovalni plinovod“ pomeni prenosni plinovod, ki prečka ali povezuje meje med državami članicami ali med državami članicami in tretjimi državami do meje pristojnosti Unije;

(17)  „povezovalni plinovod“ pomeni prenosni plinovod, vključno z njegovimi fizičnimi vhodnimi točkami iz tretje države in izhodnimi točkami vanjo, ki prečka ali povezuje meje med državami članicami ali med državami članicami in tretjimi državami do meje pristojnosti Unije, vključno z ozemeljskimi vodami in izključnimi ekonomskimi conami držav članic;

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a -a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 9 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v odstavku 8 se doda naslednji pododstavek:

 

Odločitve, sprejete v skladu s točko (b) prvega pododstavka tega odstavka se nemudoma sporočijo Komisiji skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, ki se nanje nanašajo.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 2009/73/ES

Člen 9 – odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odločitve, sprejete v skladu s točko (b) prvega pododstavka tega odstavka se nemudoma sporočijo Komisiji skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, ki se nanje nanašajo.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 34 – odstavek 4 – četrti stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  V odstavku 4 člena 34 se doda naslednji četrti stavek:

 

Če se tretje države, ki so zavezane takemu posvetovanju, nanj ne odzovejo, lahko zadevne države članice sprejmejo potrebno odločitev.

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 4a (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a)  odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.  Nova plinska infrastruktura večjega obsega, tj. povezovalni plinovodi, obrati za UZP in skladišča, se lahko za določeno obdobje na zahtevo izvzamejo iz določb členov 9, 32, 33 in 34 ter člena 41(6), (8) in (10) pod naslednjimi pogoji:

„1.  Nova plinska infrastruktura večjega obsega, tj. povezovalni plinovodi, obrati za UZP in skladišča, ki začnejo poslovno dejavnost po 1. januarju 2019, se lahko za določeno obdobje, ki ni daljše od pet let, na zahtevo izvzamejo iz določb členov 9, 32, 33 in 34 ter člena 41(6), (8) in (10), če so izpolnjeni naslednji kumulativni pogoji:

(a)   z investicijo se mora povečati konkurenca pri oskrbi s plinom in zanesljivost oskrbe;

(a)  z investicijo se mora povečati konkurenca pri oskrbi s plinom in zanesljivost oskrbe;

(b)   raven tveganja, povezana z investicijo, mora dopuščati izvedbo investicije samo v primeru odobritve odstopanja;

(b)  raven tveganja, povezana z investicijo, mora dopuščati izvedbo investicije samo v primeru odobritve odstopanja;

(c)   lastnik infrastrukture mora biti pravna ali fizična oseba, ki je vsaj glede svoje pravne oblike ločena od operaterjev sistemov, v okviru katerih bo infrastruktura zgrajena;

(c)  lastnik infrastrukture mora biti pravna ali fizična oseba, ki je vsaj glede svoje pravne oblike ločena od operaterjev sistemov, v okviru katerih bo infrastruktura zgrajena;

(d)   stroški se morajo zaračunati uporabnikom zadevne infrastrukture, in

(d)  stroški se morajo zaračunati uporabnikom zadevne infrastrukture, in

(e)   izvzetje ne sme ovirati konkurence, učinkovitega delovanja notranjega trga z zemeljskim plinom ali učinkovitega obratovanju reguliranega sistema, na katerega je infrastruktura priključena.

(e)  izvzetje ne sme ovirati konkurence na zadevnih trgih, na katere bodo naložbe najverjetneje vplivale, učinkovitega delovanja notranjega trga Unije z zemeljskim plinom ali učinkovitega obratovanja zadevnih regulirnih sistemov ali diverzifikacije in zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom v Unijo ali znotraj nje ali v katero koli državo članico ali znotraj nje.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:3

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 3 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zadevna infrastruktura v pristojnosti države članice in ene (ali več) tretjih držav, se nacionalni regulativni organ pred sprejetjem odločitve posvetuje z ustreznimi organi tretjih držav.

Nacionalni regulativni organi se pred sprejetjem odločitve posvetujejo z:

 

(a)  nacionalnimi regulativnimi organi držav članic, na katerih trge bo nova infrastruktura verjetno vplivala; in

 

(b)  zadevnimi organi tretjih držav, kadar je zadevna infrastruktura v pristojnosti države članice in ene (ali več) tretjih držav.

 

Če se tretje države, ki so zavezane takemu posvetovanju, v treh mesecih ne odzovejo nanj, lahko zadevni nacionalni regulativni organi sprejmejo potrebno odločitev.

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 2 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zadevna infrastruktura v pristojnosti ene ali več tretjih držav, se nacionalni regulativni organi držav članic pred sprejetjem odločitve posvetujejo z ustreznimi organi tretjih držav, da v zvezi z zadevno infrastrukturo zagotovijo usklajeno uporabo določb te direktive do meje pristojnosti Unije.

Kadar je zadevna infrastruktura v pristojnosti ene ali več tretjih držav, se nacionalni regulativni organi držav članic pred sprejetjem odločitve posvetujejo z ustreznimi organi tretjih držav, da v zvezi z zadevno infrastrukturo zagotovijo usklajeno uporabo določb te direktive do meje pristojnosti Unije. Komisija se nemudoma obvesti o vsaki taki odločitvi in vseh ustreznih informacijah, ki se nanašajo nanjo.

 

Če se organi tretje države, ki so zavezani takemu posvetovanju, nanj ne odzovejo, lahko zadevni nacionalni regulativni organi sprejmejo potrebno odločitev.

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavek 6(2) se nadomesti z naslednjim:

Pri odločanju o odobritvi izvzetja se za vsak posamezen primer upošteva potreba po uvedbi pogojev glede trajanja izvzetja in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je treba predvsem upoštevati dodatne zmogljivosti, ki bodo zgrajene, ali spremembo obstoječih zmogljivosti, časovni rok projekta in stanje v državi.

„Pri odločanju o odobritvi izvzetja se za vsak posamezen primer upošteva potreba po uvedbi pogojev glede trajanja izvzetja in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture. Pri določanju teh pogojev je treba predvsem upoštevati dodatne zmogljivosti, ki bodo zgrajene, ali spremembo obstoječih zmogljivosti, časovni rok projekta in stanje v državi, pa tudi diverzifikacijo in zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v Unijo in znotraj nje ter v katero koli državo članico in znotraj nje.

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka ba (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b b (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 9 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bb)  odstavek 9(1) se nadomesti z naslednjim:

V dveh mesecih od prejema obvestila se lahko Komisija odloči, da od zadevnega regulativnega organa zahteva, da spremeni ali prekliče odločitve o odobritvi izvzetja. Ta dvomesečni rok se lahko podaljša za dva nadaljnja meseca, če Komisija potrebuje dodatne informacije. Ta dodatni rok začne teči dan po prejemu vseh podatkov. Začetni dvomesečni rok se lahko podaljša tudi s soglasjem Komisije in regulativnega organa.

„V dveh mesecih od prejema obvestila se lahko Komisija odloči, da od zadevnega regulativnega organa zahteva, da spremeni ali prekliče odločitve o odobritvi izvzetja. Komisija pri sprejemanju take odločitve v zvezi z novo plinsko infrastrukturo, ki vodi v tretjo državo in iz nje. upošteva vse omejevalne ukrepe Unije, kot so gospodarske sankcije, uvedene proti tej tretji državi. Dvomesečni rok se lahko podaljša za dva nadaljnja meseca, če Komisija potrebuje dodatne informacije. Ta dodatni rok začne teči dan po prejemu vseh podatkov. Začetni dvomesečni rok se lahko podaljša tudi s soglasjem Komisije in regulativnega organa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:3

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka bb (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka bb (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Direktiva 2009/73/ES

Člen 41 – odstavek 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(6a)   v členu 41 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

8.  Pri določanju ali potrjevanju tarif ali metodologij in storitev za izravnavo regulativni organi zagotovijo, da se operaterjem prenosnih in distribucijski sistemov namenijo ustrezne spodbude, tako kratkoročne kot dolgoročne, za povečevanje učinkovitosti, spodbujanje povezovanja trgov in zanesljivosti dobave ter za podpiranje zadevnih raziskovalnih dejavnosti.

„8.  Pri določanju ali potrjevanju tarif ali metodologij in storitev za izravnavo regulativni organi zagotovijo, da se operaterjem prenosnih in distribucijski sistemov namenijo ustrezne spodbude, tako kratkoročne kot dolgoročne, za povečevanje učinkovitosti, spodbujanje povezovanja trgov in zanesljivosti dobave ter za podpiranje zadevnih raziskovalnih dejavnosti. Kar zadeva infrastrukturo, ki državo članico povezuje s tretjo državo med mejo pristojnosti Unije in prvo povezovalno točko z omrežjem Unije, se v tarifah in metodologijah upoštevajo vsi stroški projekta.“

[Sklic v naslovu, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2009/73/ES

Člen 42 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Regulativni organi se posvetujejo in sodelujejo z zadevnimi organi tretjih držav v zvezi z delovanjem plinovodov v tretje države in iz njih, da v zvezi z zadevno infrastrukturo zagotovijo usklajeno uporabo določb te direktive do meje pristojnosti Unije.

6.  Regulativni organi se posvetujejo in sodelujejo z zadevnimi organi tretjih držav v zvezi z delovanjem plinovodov v tretje države in iz njih, da v zvezi z zadevno infrastrukturo zagotovijo usklajeno uporabo določb te direktive do meje pristojnosti Unije.

 

Če se organi tretje države, ki so zavezani takemu posvetovanju, v treh mesecih ne odzovejo nanj, lahko zadevni nacionalni regulativni organi sprejmejo potrebno odločitev.

[Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 7“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 6“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2009/73/ES

Člen 49 – odstavek 9 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V zvezi s plinovodi v tretje države in iz njih, ki so bili dokončani pred [UP: začetek veljavnosti te direktive], se države članice lahko odločijo za odstopanje od členov 9, 10, 11 in 32 ter člena 41(6), (8) in (10) za dele takšnih plinovodov med mejo pristojnosti Unije in prvo povezovalno točko, v kolikor navedeno odstopanje ne bi škodljivo vplivalo na konkurenco ali učinkovito delovanje notranjega trga zemeljskega plina v Uniji ali zanesljivost oskrbe v Uniji.

V zvezi s plinovodi v tretje države in iz njih, ki so bili dokončani pred [UP: datum sprejetja tega predloga], se države članice po priporočilu Komisije lahko odločijo za začasno odstopanje od členov 9, 10, 11 in 32 ter člena 41(6), (8) in (10) za dele takšnih plinovodov med mejo pristojnosti Unije in prvo povezovalno točko, v kolikor navedeno odstopanje ne bi škodljivo vplivalo na konkurenco ali učinkovito delovanje notranjega trga zemeljskega plina v Uniji ali zanesljivost oskrbe v Uniji. Vsak tak predlog glede odstopanja se nemudoma sporoči Komisiji, koordinacijski skupini za plin in Agenciji skupaj z vsemi ustreznimi informacijami in podrobno analizo učinkov odstopanja ter plinovoda na mednarodni trg z zemeljskim plinom ter zanesljivost oskrbe v Uniji. Komisija v treh mesecih od dneva po prejetju takega sporočila izda priporočilo o skladnosti odstopanja z veljavnimi pravili konkurence, učinkovitim delovanjem trga, zanesljivostjo oskrbe v Uniji ter ustreznimi načeli energetske politike Unije in osrednjimi cilji, vključno s cilji energetske unije. Komisija lahko za primere, ki so še posebej kompleksni, podaljša obdobje iz tega odstavka za dodatne tri mesece. Skupina za koordinacijo plina in Agencija lahko Komisiji predložita svoje ugotovitve v zvezi s skladnostjo predloga o odstopanju z načeli iz tega člena. Komisija priporočilo nemudoma objavi. Zadevne države članice v celoti upoštevajo priporočilo Komisije. Če se zadevna država članica odmakne od priporočil Komisije, mora predstaviti dobro utemeljeno obrazložitev na podlagi zanesljivih podatkov in objektivnih meril ter to obrazložitev objaviti. V nobenem primeru odstopanje ne bo odobreno, preden Komisija izda priporočilo ali preden poteče rok za izdajo takega priporočila.

[Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 8“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 7“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2009/73/ES

Člen 49 – odstavek 9 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odstopanje mora biti časovno omejeno in zanj lahko veljajo pogoji, ki prispevajo k doseganju zgoraj navedenih pogojev.

Odstopanje mora biti časovno omejeno in zanj veljajo pogoji, ki prispevajo k doseganju zgoraj navedenih pogojev.

[Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 8“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 7“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2009/73/ES

Člen 49 – odstavek 9 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je zadevni plinovod v pristojnosti več kot ene države članice, se o odstopanju za plinovod odloči država članica, v pristojnosti katere je prva povezovalna točka.

Kadar je zadevni plinovod v pristojnosti več kot ene države članice, se o odstopanju za plinovod odloči država članica, v pristojnosti katere je prva fizična izhodna točka iz povezovalnega plinovoda. Pred odobritvijo takega odstopanja se država članica, v katere pristojnosti se nahaja prva povezovalna točka, posvetuje z državami članicami, s katerimi je povezana infrastruktura te države članice, in zagotovi tem državam članicam vse ustrezne informacije ter upošteva njihova mnenja.

[Sklic, ki se nanaša na akt o spremembi („Člen 1 – odstavek 1 – točka 8“), ustreza sklicu „Člen 1 – odstavek 1 – točka 7“ predloga Komisije. Do tega neskladja je prišlo zaradi nepravilnega številčenja (številčenje Člen 1, odstavek 1, točka 3 je podvojeno) v predlogu Komisije, in sicer v vseh jezikovnih različicah razen madžarščini.]

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [UP: eno leto po začetku veljavnosti]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [UP: tri mesece po datumu začetka veljavnosti te direktive o spremembi]. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

(1)

  ...

(2)

  ...


OBRAZLOŽITEV

Energetska varnost in zmožnost zagotavljanja cenovno dostopne in trajnostne energije vsem evropskim potrošnikom sta osrednja cilja strategije energetske unije, ki jo je Evropska komisija sprejela 25. februarja 2015. Pogoj za doseganje teh ciljev je usklajen in trden pravni okvir. Zato poročevalec pozdravlja dejstvo, da je Komisija sprejela predlog za spremembo sedanje direktive o plinu v skladu s pozivi, ki so jih večkrat izrazili poslanci Evropskega parlamenta. Poročevalec meni, da ta predlog, ki ima omejen obseg in je razmeroma tehnične narave, odraža dejstvo, da se splošne določbe direktive že obsežno izvajajo. Toda prepričan je, da bo predlagana revizija pomagala zapolniti regulativno vrzel, ki izhaja iz različnih razlag obstoječe zakonodaje ter selektivnega pristopa nekaterih držav članic in udeležencev na trgu pri uporabi zakonodaje tretjega energetskega svežnja za prenosne plinovode, ki vstopajo v Evropsko unijo.

Posodobljena Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta brez poseganja v člen 194 Pogodbe o Evropski uniji („Lizbonske pogodbe“) ne dopušča dvomov ali možnosti napačne razlage, da se predpisi Unije o energiji v celoti uporabljajo za vso plinsko infrastrukturo v tretje države in iz njih do meje pristojnosti EU. V zvezi s podvodnimi plinovodi se navedena direktiva uporablja v teritorialnih vodah ter izključnih ekonomskih conah držav članic. Ti predpisi vključujejo ločevanje operaterjev prenosnih sistemov, dostop tretjih strani, reguliranje tarif in zahteve glede preglednosti ter so ključnega pomena za konkurenčnost notranjega trga energije EU ter splošno varnost oskrbe in energetsko neodvisnost, zlasti glede na naraščajoči uvoz plina v EU.

Poleg tega poročevalec podpira pristop Komisije k prilagoditvi opredelitve pojma „povezovalni plinovod“, tako da velja tudi za infrastrukturo, ki povezuje EU s tretjimi državami. To je v celoti usklajeno s prejšnjimi predlogi Komisije, ki se odražajo v svežnju o čisti energiji za vse Evropejce, in predstavlja še en korak bližje zagotavljanju potrebne skladnosti trgov z električno energijo in plinom Unije.

Poročevalec ocenjuje, da predlog Komisije o spremembi sedanje direktive o plinu z zagotavljanjem popolne pravne jasnosti in preglednosti zagotavlja enake pogoje za vse udeležence na trgu energije EU ter dolgoročno zanesljivost in predvidljivost naložb. To so ključni elementi za vse zanesljive vlagatelje ali operaterje, ki so pripravljeni upoštevati poštena in enaka pravila. Toda ti elementi so bistveni tudi za evropske državljane in industrijo. Krepijo konkurenco na trgu in bi torej morali imeti za posledico nižje cene in nediskriminatorno obravnavo vseh odjemalcev. Ne nazadnje pa so predlagane spremembe pomembne za dokončanje energetske unije ter njeno odpornost, in sicer na podlagi načel in vrednot, ne pa izjem.

Ob upoštevanju vsega naštetega poročevalec meni, da predlog Komisije ustreza temeljnemu namenu in splošnim pričakovanjem Evropskega parlamenta. Kljub temu predlaga, da se določbe dopolnijo in še bolj okrepijo v skladu s pristopom Komisije.

Poročevalec meni naslednje:

1)  Da bi preprečili dvome o ozemeljski veljavnosti pristojnosti držav članic, bi morala biti ozemeljska uporaba direktive določena v besedilu direktive in odražati točno ubeseditev pete uvodne izjave preambule. Takšno pojasnilo bo zagotovilo večjo pravno varnost in pripomoglo k preprečevanju dodatnih napačnih razlag direktive o plinu, kar je glavni namen predloga Komisije.

2)  Nacionalni regulativni organi bi morali imeti pravico, da določijo ali odobrijo tarife ali metodologije, ki upoštevajo vse stroške v zvezi z gradnjo in delovanjem plinske infrastrukture med državami članicami in tretjimi državami. S tem namenom bi se morali vsi stroški, nastali zaradi projektov plinske infrastrukture med državami članicami in tretjimi državami, vestno in pregledno upoštevati.

3)  Kadar bi lahko bilo upravičeno omogočiti odstopanja od nekaterih določb direktive za že končano plinsko infrastrukturo, bi morala taka odločitev ustrezno predvidevati vključenost Evropske komisije. To je potrebno, da se ohrani čim višja možna raven regulativne usklajenosti notranjega trga in zagotovi, da tako odstopanje ne bi škodljivo vplivalo na pravila EU o konkurenci, učinkovito delovanje notranjega trga plina, zanesljivost oskrbe Unije ali ustrezna načela energetske politike Unije, vključno z osrednjimi cilji energetske unije. Poleg tega bi moral biti zaradi dokončanja in nadaljnjega razvoja notranjega energetskega trga Unije časovni okvir odstopanja od nekaterih določb direktive določen v besedilu in ne bi smel presegati 10 let od začetka veljavnosti te spremenjene direktive.

4)  Glede na omejen obseg in tehnično naravo predloga Komisije ter dejstvo, da predvsem pojasnjuje uporabo tretjega energetskega svežnja za projekte, ki vključujejo tretje države, bi moralo za njegov prenos zadostovati obdobje treh mesecev.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

Referenčni dokumenti

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Datum predložitve EP

8.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Datum sprejetja

21.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

13

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Datum predložitve

11.4.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 26. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov