Betänkande - A8-0143/2018Betänkande
A8-0143/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

11.4.2018 - (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Jerzy Buzek


Förfarande : 2017/0294(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0143/2018

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

(COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0660),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0394/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0143/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det här direktivet syftar till att undanröja de återstående hindren för fullbordandet av den inre marknaden för naturgas till följd av underlåtelse att tillämpa unionens marknadsregler för gasledningar till och från tredjeländer. De ändringar som införs genom detta direktiv kommer att säkerställa att reglerna för överföringsledningar som kopplar samman två eller fler medlemsstater också är tillämpliga på rörledningar inom unionen till och från tredjeländer. Detta kommer att göra lagstiftningen inom unionen samstämmig och samtidigt motverka snedvridning av konkurrensen på unionens inre marknad för energi. Det kommer också att göra det tillämpliga regelverket mer transparent och skapa rättslig säkerhet för marknadsaktörerna, särskilt investerare i gasinfrastruktur och nätanvändare.

(3)  Det här direktivet syftar till att undanröja de återstående hindren för fullbordandet av den inre marknaden för naturgas till följd av underlåtelse att tillämpa unionens marknadsregler för gasledningar till och från tredjeländer. De ändringar som införs genom detta direktiv kommer att säkerställa att reglerna för överföringsledningar som kopplar samman två eller fler medlemsstater också är tillämpliga på rörledningar inom unionen som går till och från tredjeländer och som har väsentlig inverkan på unionens inre marknad för naturgas. Detta kommer att göra lagstiftningen inom unionen samstämmig, spegla medlemsstaternas strategiska intressen och unionens övergripande försörjningstrygghet och energioberoende på nödvändigt sätt och samtidigt motverka snedvridning av konkurrensen på unionens inre marknad för energi. Det kommer också att göra det tillämpliga regelverket mer transparent och skapa rättslig säkerhet för marknadsaktörerna, särskilt investerare i gasinfrastruktur och nätanvändare.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att ta hänsyn till den tidigare avsaknaden av särskilda EU-regler för gasledningar till och från tredjeländer bör medlemsstaterna kunna bevilja undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2009/73/EG för sådana rörledningar som är färdigställda vid dagen för detta direktivs ikraftträdande. Det relevanta datumet för tillämpningen av andra åtskillnadsmodeller än åtskilt ägande bör anpassas för gasledningar till och från tredjeländer.

(4)  För att fullborda energiunionen och tillämpa dess regler på gasledningar till och från tredjeländer, i full överensstämmelse med unionslagstiftningen, bör medlemsstaterna kunna bevilja undantag från vissa bestämmelser i direktiv 2009/73/EG för sådana rörledningar som var färdigställda före dagen för detta förslags antagande, dock endast efter en rekommendation från kommissionen, i synnerhet i fråga om konkurrensen på den inre energimarknaden, den inre energimarknadens funktionssätt och ändamålsenlighet, försörjningstryggheten samt diversifieringen av energikällor och leverantörer. Det relevanta datumet för tillämpningen av andra åtskillnadsmodeller än åtskilt ägande bör anpassas för gasledningar till och från tredjeländer.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Tillämpligheten av direktiv 2009/73/EG för gasledningar till och från tredjeländer förblir begränsad till den geografiska omfattningen av unionens jurisdiktion. När det gäller gasledningar till havs bör direktivet gälla i medlemsstaternas territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner.

(5)  Tillämpligheten av direktiv 2009/73/EG för gasledningar till och från tredjeländer förblir begränsad till den geografiska omfattningen av unionens jurisdiktion. När det gäller gasledningar till havs bör direktivet gälla i medlemsstaternas territorialvatten och exklusiva ekonomiska zoner i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Medlemsstaterna bör vidta konkreta åtgärder för att främja ökad användning av biogas och gas från biomassa, grön vätgas och syntetiskt metan från förnybara energikällor, och producenter av detta bör ges icke-diskriminerande tillträde till gassystemet, förutsatt att detta tillträde hela tiden är förenligt med de relevanta tekniska föreskrifterna och säkerhetsstandarderna.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Medlemsstaterna bör, med beaktande av nödvändiga kvalitetskriterier, se till att biogas och gas från biomassa, grön vätgas och syntetiskt metan från förnybara energikällor eller andra typer av gas kan få icke-diskriminerande tillträde till gassystemet, förutsatt att detta tillträde är permanent förenligt med de relevanta tekniska föreskrifterna och säkerhetsstandarderna. Dessa föreskrifter och standarder bör säkerställa att det är tekniskt möjligt att på ett säkert sätt föra in dessa gaser i och transportera dem genom systemet för naturgas och bör även omfatta deras kemiska egenskaper.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 1 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  De bestämmelser som fastställs i detta direktiv för naturgas, inbegripet kondenserad naturgas (LNG), ska även på ett icke-diskriminerande sätt gälla biogas och gas från biomassa eller andra typer av gas om det är tekniskt möjligt och säkert att föra in dessa gaser i och transportera dem genom naturgassystemet.

2.  De bestämmelser som fastställs i detta direktiv för naturgas, inbegripet kondenserad naturgas (LNG), ska även på ett icke-diskriminerande sätt gälla biogas och gas från biomassa, grön vätgas och syntetiskt metan från förnybara energikällor eller andra typer av gas om det är tekniskt möjligt och säkert att föra in dessa gaser i och transportera dem genom naturgassystemet.

 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:sv:PDF)

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)   I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

 

”2a.  För gasinfrastruktur som förbinder en medlemsstat med ett tredjeland gäller detta direktiv inom de geografiska gränserna för unionens jurisdiktion. För rörledningar till havs gäller direktivet i medlemsstaternas territorialvatten och i deras exklusiva ekonomiska zoner.”

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 2 – led 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  sammanlänkning: en överföringsledning som passerar eller sträcker sig över en gräns mellan medlemsstater eller mellan medlemsstater och tredjeländer fram till gränsen för unionens jurisdiktion.”.

17.  gassammanlänkning: en överföringsledning, inklusive dess fysiska entrypunkter från och exitpunkter till ett tredjeland, som passerar eller sträcker sig över en gräns mellan medlemsstater eller mellan medlemsstater och tredjeländer fram till gränsen för unionens jurisdiktion, inklusive medlemsstaternas territorialvatten och deras exklusiva ekonomiska zoner.”.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 9 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) I punkt 8 ska följande stycke läggas till:

 

”Beslut som fattas i enlighet med led b första stycket i denna punkt ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen tillsammans med all relevant information.”

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 9 – punkt 9 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beslut som fattas i enlighet med led b första stycket i denna punkt ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen tillsammans med all relevant information.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 34 – punkt 4 – mening 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I artikel 34.4 ska följande mening läggas till som fjärde mening:

 

”Om de tredjeländer som omfattas av sådant samråd inte reagerar på samrådet får de berörda medlemsstaterna fatta nödvändigt beslut.”

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 4a (nytt)”) motsvarar ”artikel 1 – led 3a (nytt)” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  Större nya gasinfrastrukturprojekt, dvs. sammanlänkningar, LNG- och lagringsanläggningar, får på begäran undantas, under en fastställd tid, från bestämmelserna i artiklarna 9, 32, 33, 34, 41.6, 41.8 och 41.10 om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

1.  Större nya gasinfrastrukturprojekt, dvs. gassammanlänkningar, LNG- och lagringsanläggningar vars kommersiella drift startar efter den 1 januari 2019, får på begäran undantas, under en fastställd tid på högst fem år, från bestämmelserna i artiklarna 9, 32, 33, 34, 41.6, 41.8 och 41.10 om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

a)   Investeringen måste stärka konkurrensen vad gäller gasförsörjning och försörjningstrygghet.

a)  Investeringen måste stärka konkurrensen vad gäller gasförsörjning och försörjningstrygghet.

b)   Den risknivå som är förenad med investeringen ska vara sådan att investeringen inte skulle bli av om inte undantag beviljades.

b)  Den risknivå som är förenad med investeringen ska vara sådan att investeringen inte skulle bli av om inte undantag beviljades.

c)   Infrastrukturen måste ägas av en fysisk eller juridisk person som åtminstone vad avser juridisk form är skild från de systemansvariga inom vilkas system infrastrukturen kommer att byggas upp.

c)  Infrastrukturen måste ägas av en fysisk eller juridisk person som åtminstone vad avser juridisk form är skild från de systemansvariga inom vilkas system infrastrukturen kommer att byggas upp.

d)   Avgifter ska tas ut av användare av denna infrastruktur.

d)  Avgifter ska tas ut av användare av denna infrastruktur.

e)   Undantaget får inte skada konkurrensen eller en effektivt fungerande inre marknad för naturgas eller hindra det reglerade system till vilket infrastrukturen är kopplad från att fungera effektivt.

e)  Undantaget får inte skada konkurrensen på de relevanta marknader som sannolikt kommer att påverkas av investeringen, en effektivt fungerande inre unionsmarknad för naturgas, effektivt fungerande reglerade system eller diversifieringen och försörjningstryggheten i fråga om naturgas till och inom unionen eller en medlemsstat.”.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)”) motsvarar ”artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led a

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 3 – mening 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om den berörda infrastrukturen omfattas av en medlemsstats och ett eller flera tredjeländers jurisdiktion ska den nationella tillsynsmyndigheten samråda med berörda myndigheter i tredjeländerna innan ett beslut fattas.”.

Innan den nationella tillsynsmyndigheten fattar sitt beslut ska den samråda med

 

a)  de nationella tillsynsmyndigheterna i de medlemsstater vars marknader sannolikt kommer att påverkas av den nya infrastrukturen, och

 

b)  berörda myndigheter i tredjeländerna, om den berörda infrastrukturen omfattas av en medlemsstats och ett eller flera tredjeländers jurisdiktion.

 

Om de tredjelandsmyndigheter som omfattas av sådant samråd inte reagerar på samrådet inom tre månader får den berörda nationella tillsynsmyndigheten fatta nödvändigt beslut.”.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 5 – led a”) motsvarar ”artikel 1 – led 4 – led a” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 4 – stycke 2 – mening 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om den berörda infrastrukturen också omfattas av jurisdiktionen i ett eller flera tredjeländer ska de nationella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna samråda med berörda myndigheter i tredjeländerna innan de antar ett beslut, i syfte att, vad gäller den berörda infrastrukturen, säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas konsekvent fram till gränsen för unionens jurisdiktion.”.

”Om den berörda infrastrukturen också omfattas av jurisdiktionen i ett eller flera tredjeländer ska de nationella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna samråda med berörda myndigheter i tredjeländerna innan de antar ett beslut, i syfte att, vad gäller den berörda infrastrukturen, säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas konsekvent fram till gränsen för unionens jurisdiktion. Alla sådana beslut ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen tillsammans med all relevant information.

 

Om de tredjelandsmyndigheter som omfattas av sådant samråd inte reagerar på samrådet inom tre månader får den berörda nationella tillsynsmyndigheten fatta nödvändigt beslut.”.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 5 – led b”) motsvarar ”artikel 1 – led 4 – led b” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 6 – stycke 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:

Vid beslut om undantag ska det i varje enskilt fall övervägas om villkor måste anges för undantagets varaktighet och för icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen. När beslut om sådana villkor fattas ska hänsyn särskilt tas till den ytterligare kapacitet som ska byggas upp, eller förändringen av befintlig kapacitet, samt till projektets tidsplan och till nationella förhållanden.

Vid beslut om undantag ska det i varje enskilt fall övervägas om villkor måste anges för undantagets varaktighet och för icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen. När beslut om sådana villkor fattas ska hänsyn särskilt tas till den ytterligare kapacitet som ska byggas upp, eller förändringen av befintlig kapacitet, till projektets tidsplan och till nationella förhållanden samt till diversifieringen och försörjningstryggheten i fråga om naturgas till och inom unionen eller en medlemsstat.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 5 – led ba (nytt)”) motsvarar ”artikel 1 – led 4 – led ba (nytt)” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 9 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bb)  I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

Senast två månader efter det att anmälan har mottagits får kommissionen fatta ett beslut om att tillsynsmyndigheten ska ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett undantag. Den tvåmånadersperioden kan förlängas med ytterligare två månader under vilka kommissionen samlar in ytterligare upplysningar. Denna ytterligare period ska börja löpa dagen efter det att fullständiga upplysningar har mottagits. Den inledande tvåmånadersperioden kan även förlängas med både kommissionens och tillsynsmyndighetens medgivande.

Senast två månader efter det att anmälan har mottagits får kommissionen fatta ett beslut om att tillsynsmyndigheten ska ändra eller återkalla beslutet att bevilja ett undantag. När kommissionen fattar ett sådant beslut om ny gasinfrastruktur till och från ett tredjeland ska den beakta eventuella restriktiva åtgärder, såsom ekonomiska sanktioner, som unionen ålagt det tredjelandet. Tvåmånadersperioden kan förlängas med ytterligare två månader under vilka kommissionen samlar in ytterligare upplysningar. Denna ytterligare period ska börja löpa dagen efter det att fullständiga upplysningar har mottagits. Den inledande tvåmånadersperioden kan även förlängas med både kommissionens och tillsynsmyndighetens medgivande.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1520584216051&uri=CELEX:32009L0073)

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 5 – led bb (nytt)”) motsvarar ”artikel 1 – led 4 – led bb (nytt)” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6a (nytt)

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 41 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(6a)   Artikel 41.8 ska ersättas med följande:

8.  När det gäller fastställande eller godkännande av tariffer eller metoder och av balanstjänster ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen både på kort och lång sikt ges lämpliga incitament att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden och säkra leveranser samt stödja forskningsverksamheten på området.

8.  När det gäller fastställande eller godkännande av tariffer eller metoder och av balanstjänster ska tillsynsmyndigheterna säkerställa att de systemansvariga för överförings- och distributionssystemen både på kort och lång sikt ges lämpliga incitament att öka effektiviteten, främja integrationen av marknaden och säkra leveranser samt stödja forskningsverksamheten på området. När det gäller infrastruktur som förbinder en medlemsstat med ett tredjeland mellan gränsen för unionens jurisdiktion och den första sammanlänkningspunkten med unionens nät ska tarifferna eller metoderna ta hänsyn till samtliga kostnader för projektet.”

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 6a (nytt)”) motsvarar ”artikel 1 – led 5a (nytt)” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 42 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  Tillsynsmyndigheterna ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer när det gäller driften av gasledningar till och från tredjeländer, i syfte att, vad gäller den berörda infrastrukturen, säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas konsekvent fram till gränsen för unionens jurisdiktion.”.

”6.  Tillsynsmyndigheterna ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i tredjeländer när det gäller driften av gasledningar till och från tredjeländer, i syfte att, vad gäller den berörda infrastrukturen, säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas konsekvent fram till gränsen för unionens jurisdiktion.

 

Om de tredjelandsmyndigheter som omfattas av sådant samråd inte reagerar på samrådet inom tre månader får de berörda nationella tillsynsmyndigheterna fatta nödvändigt beslut.”.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 7”) motsvarar ”artikel 1 – led 6” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 49 – punkt 9 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När det gäller gasledningar till och från tredjeländer som färdigställts före den [Publikationsbyrån: dagen för ikraftträdandet av detta direktiv] får medlemsstaterna besluta att göra undantag från artiklarna 9, 10, 11 och 32 samt artikel 41.6, 41.8 och 41.10 för avsnitten av sådana rörledningar mellan gränsen för unionens jurisdiktion och den första sammanlänkningspunkten, förutsatt att ett sådant undantag inte skulle vara till skada för konkurrensen eller en effektivt fungerande inre marknad för naturgas i unionen, eller för en trygg energiförsörjning i unionen.

”När det gäller gasledningar till och från tredjeländer som färdigställts före den [Publikationsbyrån: dagen för antagandet av detta förslag] får medlemsstaterna, efter en rekommendation från kommissionen, besluta att göra tillfälligt undantag från artiklarna 9, 10, 11 och 32 samt artikel 41.6, 41.8 och 41.10 för avsnitten av sådana rörledningar mellan gränsen för unionens jurisdiktion och den första sammanlänkningspunkten, förutsatt att ett sådant undantag inte skulle vara till skada för konkurrensen eller en effektivt fungerande inre marknad för naturgas i unionen, eller för en trygg energiförsörjning i unionen. Alla sådana förslag till undantag ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen, gruppen för samordning av gasförsörjningen samt byrån tillsammans med all relevant information och med en ingående analys av undantagets och gasledningens inverkan på den inre marknaden för naturgas och en trygg energiförsörjning i unionen. Inom en period på tre månader, räknat från dagen efter att anmälan inkommit, ska kommissionen utfärda en rekommendation om undantagets förenlighet med tillämpliga regler om konkurrens, en effektivt fungerande marknad och en trygg energiförsörjning i unionen samt med relevanta principer och centrala mål för unionens energipolitik, bland annat inom ramen för energiunionen. I särskilt komplexa fall får kommissionen förlänga perioden enligt denna punkt med ytterligare tre månader. Gruppen för samordning av gasförsörjningen samt byrån får tillställa kommissionen sina synpunkter på det föreslagna undantagets förenlighet med principerna enligt denna artikel. Kommissionen ska omedelbart offentliggöra rekommendationen. De berörda medlemsstaterna ska ta största hänsyn till kommissionens rekommendation. Om den berörda medlemsstaten avviker från kommissionens rekommendation ska medlemsstaten tillhandahålla en väl underbyggd motivering, på grundval av tillförlitliga uppgifter och objektiva kriterier, och offentliggöra motiveringen. Undantag ska under inga omständigheter beviljas innan kommissionen utfärdat sin rekommendation eller innan tidsfristen för att utfärda rekommendationen har löpt ut.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 8”) motsvarar ”artikel 1 – led 7” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 49 – punkt 9 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Undantaget ska vara tidsbegränsat och får förenas med villkor som bidrar till uppnåendet av ovan nämnda förhållanden.

Undantaget ska vara tidsbegränsat och förenas med villkor som bidrar till uppnåendet av ovan nämnda förhållanden.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 8”) motsvarar ”artikel 1 – led 7” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 49 – punkt 9 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den berörda gasledningen är belägen i mer än en medlemsstats jurisdiktion ska den medlemsstat i vars jurisdiktion den första sammanlänkningspunkten ligger besluta om undantag för rörledningen.

Om den berörda gasledningen är belägen i mer än en medlemsstats jurisdiktion ska den medlemsstat i vars jurisdiktion den första fysiska entrypunkten från sammanlänkningen ligger besluta om undantag för rörledningen. Innan den medlemsstat i vars jurisdiktion den första sammanlänkningspunkten ligger beviljar ett sådant undantag ska den samråda med de medlemsstater som dess infrastruktur är sammanlänkad med och förse dem med all relevant information samt beakta deras synpunkter.

[Hänvisningen i rubriken gällande ändringsakten (”artikel 1 – led 8”) motsvarar ”artikel 1 – – led 7” i kommissionens förslag. Denna diskrepans orsakas av felaktig numrering (artikel 1.1.3 förekommer två gånger) i kommissionens förslag i alla språkversioner utom den ungerska.]

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [Publikationsbyrån: ett år efter dagen för ikraftträdandet]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [Publikationsbyrån: tre månader efter dagen för detta ändringsdirektivs ikraftträdande]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

MOTIVERING

Energitryggheten och förmågan att tillhandahålla överkomlig och hållbar energi för alla europeiska konsumenter ingår bland de centrala målen i strategin för en energiunion, som kommissionen antog den 25 februari 2015. För att nå de målen krävs ett konsekvent och stabilt regelverk. Därför gläds föredraganden åt att kommissionen har antagit ett förslag om att ändra det nuvarande gasdirektivet i linje med vad ledamöter av Europaparlamentet har efterlyst vid ett flertal tillfällen. Föredraganden anser att förslaget med sin begränsade räckvidd och ganska tekniska karaktär speglar det faktum att mer vittomfattande bestämmelser i direktivet till stora delar redan har genomförts. Föredraganden är emellertid övertygad om att den föreslagna översynen kommer att bidra till att täppa till den regleringslucka som kommer sig av olika tolkning av befintlig lagstiftning och vissa medlemsstaters och marknadsaktörers selektiva sätt att tillämpa det tredje energipaketet på gasöverföringsledningar som kommer in i Europeiska unionen.

Med samtidig respekt för artikel 194 i fördraget om Europeiska unionen (”Lissabonfördraget”) lämnar Europaparlamentets och rådets uppdaterade direktiv 2009/73/EG inga tvivel och kan inte misstolkas: unionens energiregler gäller fullt ut för all gasinfrastruktur till och från tredjeländer ända fram till gränsen för EU:s jurisdiktion. När det gäller rörledningar till havs gäller direktivet i medlemsstaternas territorialvatten och i deras exklusiva ekonomiska zoner. Bland dessa bestämmelser återfinns åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem, tillträde för tredje part, tariffreglering och krav på insyn. Bestämmelserna är av avgörande betydelse för konkurrenskraften hos EU:s inre energimarknad och för unionens övergripande försörjningstrygghet och energioberoende, särskilt mot bakgrund av EU:s växande gasimporter.

Vidare ställer sig föredraganden bakom kommissionens sätt att anpassa definitionen av ”sammanlänkning” så att även infrastruktur som förbinder EU med tredjeländer inbegrips. Det är helt i linje med tidigare kommissionsförslag som kommer till uttryck i paketet om ren energi för alla i EU och är ytterligare ett steg på vägen mot att skapa nödvändig kompatibilitet på unionens el- och gasmarknader.

Föredraganden gör bedömningen att kommissionens förslag om ändring av gasdirektivet, genom att ge fullständig rättslig klarhet och öppenhet beträffande befintlig lagstiftning, skapar rättvisa villkor för alla aktörer på EU:s energimarknad samt långsiktig investeringssäkerhet och förutsägbarhet. Detta är nyckelfaktorer för varje trovärdig investerare eller operatör som är villig att följa rättvisa och jämlika regler. Men det är också faktorer som är vitala för Europas medborgare och industrier. De stärker marknadskonkurrensen och bör därför leda till lägre priser och icke-diskriminerande behandling av alla kunder. Sist men inte minst är de föreslagna ändringarna viktiga för energiunionens fullbordande och motståndskraft – baserat på principer och värderingar, inte förväntningar.

Mot bakgrund av allt som sägs ovan anser föredraganden att kommissionens förslag stämmer överens med det bakomliggande syftet och lever upp till Europaparlamentets allmänna förväntningar. Icke desto mindre föreslår föredraganden att bestämmelserna ska kompletteras och skärpas ytterligare, i linje med kommissionens angreppssätt.

Föredraganden anser följande:

1)  För att undvika alla tvivel om den geografiska räckvidden för medlemsstaternas jurisdiktion bör det anges hur långt direktivets tillämplighet sträcker sig geografiskt genom att lydelsen i skäl 5 återges ordagrant i direktivtexten. Med ett sådant förtydligande skapas större rättslig klarhet och man kan undvika ytterligare feltolkningar av gasdirektivet, vilket är huvudsyftet med kommissionens förslag.

2)  De nationella tillsynsmyndigheterna bör ha rätt att fastställa eller godkänna tariffer eller metoder som tar hänsyn till alla kostnader för uppbyggnaden och driften av gasinfrastrukturen mellan medlemsstater och tredjeländer. För detta ändamål bör alla kostnader som uppstår för ett gasinfrastrukturprojekt mellan medlemsstater och tredjeländer redovisas på ett lämpligt och öppet sätt.

3)  Det kan i och för sig anses motiverat att möjliggöra undantag från vissa bestämmelser i direktivet för gasinfrastruktur som redan fullbordats, men ett sådant beslut bör innebära att kommissionen involveras på lämpligt sätt. Detta krävs för att upprätthålla största möjliga konsekvens i regelverket för den inre marknaden och för att se till att ett sådant undantag inte är till förfång för EU:s konkurrensregler, en effektivt fungerande inre gasmarknad i EU, försörjningstryggheten i unionen eller relevanta principer för EU:s energipolitik, däribland de centrala målen för energiunionen. Med hänsyn till fullbordandet och vidareutvecklingen av EU:s inre energimarknad bör dessutom tidshorisonten för undantag från vissa av direktivets bestämmelser specificeras i texten och inte överstiga tio år från den dag då det ändrade direktivet träder i kraft.

4)  Med tanke på kommissionsförslagets begränsade räckvidd och tekniska karaktär, liksom det faktum att det i huvudsak klargör i vilken utsträckning det tredje energipaketet är tillämpligt på projekt som involverar tredjeländer, torde tre månader räcka för införlivandet.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

Referensnummer

COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD)

Framläggande för parlamentet

8.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

29.11.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

29.11.2017

ENVI

29.11.2017

IMCO

29.11.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

23.1.2018

ENVI

13.12.2017

IMCO

4.12.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Jerzy Buzek

17.11.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.11.2017

11.1.2018

22.2.2018

 

Antagande

21.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

13

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Dennis Radtke, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Dominique Riquet, Pavel Telička

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gerolf Annemans, Rosa D’Amato

Ingivande

11.4.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Julia Reda, Claude Turmes

13

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Gerolf Annemans, Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

PPE

Sven Schulze, Hermann Winkler

S&D

Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Patrizia Toia, Martina Werner

9

0

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo

PPE

Pilar del Castillo Vera, Nadine Morano, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 26 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy