ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE)) - *

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodajka: Danuta Maria Hübner

Postup : 2018/0805(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0145/2018
Předložené texty :
A8-0145/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (07162/2018),

–  s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách[1], podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0128/2018),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské unie[2],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu[3],

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0145/2018),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  připomíná svůj návrh připojený k usnesení o reformě volebního práva Evropské unie, aby měl Evropský parlament po konzultaci s Radou pravomoc stanovit termín konání voleb;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a pro informaci Komisi a vládám a parlamentům členských států.

  • [1]  Příloha k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.) ve znění rozhodnutí Rady 93/81/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
  • [2]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Přijaté texty, P8_TA(2018)0029.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato zpráva byla vypracována v reakci na žádost Rady o konzultaci jejího návrhu rozhodnutí, jímž se mění doba konání voleb, která by se jinak uplatnila pro příští evropské volby. Podle čl. 11 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (dále „aktu o volbách“) by volby měly proběhnout od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2019, a to v návaznosti na data, kdy proběhly první všeobecné a přímé volby (od čtvrtka 9. do neděle 12. června 1979).

Pokud se však ukáže, že v těchto dnech není možné volby uskutečnit, čl. 11 odst. 2 aktu o volbách stanoví, že Rada může po konzultaci s Evropským parlamentem a alespoň jeden rok před uplynutím pětiletého volebního období jednomyslně určit jinou dobu konání voleb, která smí být nejdříve dva měsíce před obvykle použitelným obdobím a nejpozději jeden měsíc po něm.

Rada dosáhla mezi členskými státy dohody o tom, že příští volby do Evropského parlamentu by nebylo možné uspořádat v obvykle použitelných termínech, a navrhla, aby po konzultaci s Evropským parlamentem byly volby uspořádány ve dnech 23. až 26. května 2019. Tentýž termín navrhla Konference předsedů EP na schůzi konané dne 11. ledna 2018.

O těchto nových datech je třeba rozhodnout co nejdříve, aby byl členským státům ponechán dostatečný čas na zorganizování voleb.

Tato skutečnost opodstatňuje uplatnění postupu podle článku 78c jednacího řádu, a to tím spíše, že návrh Rady odpovídá termínu, o němž jednala Konference předsedů na schůzi dne 11. ledna 2018.

Zpravodajka tudíž Výboru pro ústavní záležitosti navrhuje, aby návrh rozhodnutí Rady přijal v navrženém znění.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách

Referenční údaje

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Datum konzultace s EP

28.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

 

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.4.2018

 

 

 

Datum přijetí

16.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Datum předložení

16.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Poznámka: Richard Corbett (PPE) oznámil, že také hlasoval pro přijetí návrhu stanoviska.

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 17. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí