RAPORT mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE)) - *

Põhiseaduskomisjon
Raportöör: Danuta Maria Hübner

Menetlus : 2018/0805(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0145/2018
Esitatud tekstid :
A8-0145/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07162/2018),

–  võttes arvesse otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti[1] artikli 11 lõike 2 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0128/2018),

–  võttes arvesse oma 11. novembri 2015. aasta resolutsiooni valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta[2],

–  võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi koosseisu kohta[3],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A8-0145/2018),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  tuletab meelde oma ettepanekut, mis on lisatud resolutsioonile valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta ja mille kohaselt Euroopa Parlamendil peaks olema õigus määrata pärast nõukoguga konsulteerimist kindlaks valimiste ajavahemik;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  Akt, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).
  • [2]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0029.

SELETUSKIRI

Käesolev raport on koostatud vastuseks nõukogu konsulteerimistaotlusele otsuse eelnõu osas, mille eesmärk on muuta eelseisvate Euroopa Parlamendi liikmete valimiste tavapärast ajavahemikku. Otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti („valimisi käsitlev akt”) artikli 11 lõike 2 kohaselt oleks see ajavahemik olnud neljapäev, 6. juuni – pühapäev, 9. juuni 2019, lähtudes ajavahemikust, mil toimusid esimesed Euroopa Parlamendi liikmete otsesed ja üldised valimised (9.–12. juuni 1979).

Kooskõlas valimisi käsitleva akti artikli 11 lõikega 2, kui kõnealusel ajavahemikul ei ole valimiste korraldamine ühenduses võimalik, määrab nõukogu ühehäälselt pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ning hiljemalt kuu aega enne viieaastase volituste tähtaja lõppemist teise valimiste ajavahemiku, mis ei ole rohkem kui kahe kuu võrra varasem või ühe kuu võrra hilisem kui tavapäraselt kohaldatav ajavahemik.

Nõukogus jõuti liikmesriikide vahel kokkuleppele, et Euroopa Parlamendi järgmisi valimisi ei ole võimalik korraldada tavapärastel kuupäevadel ning, sõltuvalt konsulteerimisest Euroopa Parlamendiga, tegid ettepaneku korraldada valimised 23.–26. mail 2019. Sama ajavahemikku soovitas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents oma 11. jaanuaril 2018 toimunud koosolekul.

Otsus valimiste uue ajavahemiku kohta tuleks vastu võtta võimalikult kiiresti, et liikmesriikidel jääks piisavalt aega valimiste korraldamiseks.

Seetõttu tuleks kasutada kodukorra artikli 78c kohast menetlust, eriti arvestades asjaolu, et nõukogu ettepanek kajastab ajavahemikku, mida esimeeste konverents arutas oma 11. jaanuaril 2018 toimunud koosolekul.

Raportöör soovitab seetõttu põhiseaduskomisjonil nõukogu ettepanek muudatusteta heaks kiita.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg

Viited

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

28.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

 

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.4.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Esitamise kuupäev

16.4.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

 

 

0

0

 

 

Märkus: Richard Corbett (S&D) andis teada, et ka tema andis hääle raporti projekti poolt

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 17. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika