Izvješće - A8-0145/2018Izvješće
A8-0145/2018

IZVJEŠĆE o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - *

Odbor za ustavna pitanja
Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner

Postupak : 2018/0805(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0145/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0145/2018
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (07162/2018),

–  uzimajući u obzir članak 11. stavak 2. drugi podstavak Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima[1], u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0128/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije[2],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. veljače 2018. o sastavu Europskog parlamenta[3],

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A8-0145/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  podsjeća na svoj prijedlog priložen Rezoluciji o reformi izbornog zakona Europske unije da Europski parlament ima ovlast nakon savjetovanja s Vijećem određivati izborno razdoblje;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  • [1]  Priložen Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ od 20. rujna 1976. (SL L 278, 8.10.1976., str. 1.), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 93/81/Euratom, EZUČ, EEC, Euratom (SL L 33, 9.2.1993., str. 15.) i Odlukom Vijeća 2002/772/EZ, Euratom (SL L 283, 21.10.2002., str. 1.).
  • [2]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0029.

OBRAZLOŽENJE

Ovo izvješće sastavljeno je na zahtjev Vijeća radi savjetovanja o Nacrtu odluke kojom se želi izmijeniti razdoblje tijekom kojeg bi se inače održali predstojeći europski izbori. U skladu s člankom 11. stavkom 2. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima („Izborni zakon”) to bi razdoblje bilo od četvrtka 6. lipnja do nedjelje 9. lipnja 2019., odnosno isto razdoblje u kojem su održani prvi neposredni opći izbori (od četvrtka 9. lipnja do nedjelje 12. lipnja 1979.).

Međutim, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Izbornog zakona, ako se pokaže da održavanje izbora u tom razdoblju nije moguće, Vijeće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom najmanje jednu godinu prije kraja petogodišnjeg mandata jednoglasno određuje drugo izborno razdoblje koje ne smije biti više od dva mjeseca prije niti jedan mjesec poslije razdoblja koje se inače primjenjuje.

Vijeće je postiglo dogovor među državama članicama da održavanje sljedećih izbora za Europski parlament u razdoblju koje se inače primjenjuje nije moguće te su predložili, u očekivanju savjetovanja s Europskim parlamentom, da se izbori održe u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2019. Isto razdoblje predložila je Konferencija predsjednika Parlamenta na svojoj sjednici 11. siječnja 2018.

Odluku o navedenim novim datumima potrebno je donijeti što prije kako bi države članice imale dovoljno vremena organizirati izbore.

U ovoj je situaciji opravdana primjena postupka predviđenog člankom 78.c Poslovnika, osobito s obzirom na činjenicu da se u Prijedlogu Vijeća navode datumi o kojima se raspravljalo na sjednici Konferencije predsjednika 11. siječnja 2018.

Stoga izvjestiteljica preporučuje da Odbor za ustavna pitanja prihvati Nacrt odluke Vijeća u svojem trenutačnom obliku.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Razdoblje za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

Referentni dokumenti

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

28.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.4.2018

 

 

 

Datum usvajanja

16.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Datum podnošenja

16.4.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Napomena: Richard Corbett (S&D) izjavio je da je i on glasovao za Nacrt izvješća.

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti