JELENTÉS a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakát meghatározó tanácsi határozat tervezetéről

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - *

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner

Eljárás : 2018/0805(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0145/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0145/2018
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (07162/2018),

–  tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány 11. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére[1], amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0128/2018),

–  tekintettel az Európai Unió választójogi reformjáról szóló, 2015. november 11-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2018. február 7-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A8-0145/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  emlékeztet az európai uniós választójog reformjáról szóló állásfoglalásához mellékelt javaslatára, miszerint a Parlament rendelkezzen hatáskörrel arra, hogy a Tanáccsal folytatott konzultációt követően kijelölje a választási időszakot;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  A 93/81/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK tanácsi határozathoz mellékelve (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.).
  • [2]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0029.

INDOKOLÁS

E jelentés válasz a Tanács által kért konzultációra, amelynek tárgya a soron következő európai választások esetében rendesen alkalmazandó választási időszak módosítására irányuló határozattervezet. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány (választási okmány) 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az első választások időpontjának (1979. június 9., csütörtöktől június 12., vasárnapig) megfelelően ez az időszak 2019. június 6., csütörtöktől június 9., vasárnapig tartott volna.

A választási okmány 11. cikkének (2) bekezdése azonban kimondja, hogy amennyiben nem lehetséges az említett időszakban megrendezni a választásokat, a Tanács – egyhangúlag eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – legkésőbb az ötéves ciklus lejárta előtt egy évvel egy másik választási időszakot határoz meg, amely legfeljebb két hónappal előzheti meg, illetve legfeljebb egy hónappal haladhatja meg a szokásosan alkalmazandó időszakot.

A Tanács egyetértett a tagállamokkal, hogy nem lesz lehetséges az európai parlamenti választásokat a szokásosan alkalmazandó időszakban megtartani, és – az Európai Parlamenttel folytatandó konzultáció eredményeinek függvényében – javaslatot tettek arról, hogy a választásokat 2019. május 23. és 26. között tartsák. Az Elnökök Értekezlete a 2018. január 11-i ülésén ugyanezt az időszakot javasolta.

Annak érdekében, hogy a választások megszervezéséhez szükséges intézkedések meghozatalához a tagállamok számára elegendő idő álljon rendelkezésre, fontos, hogy az új dátumokra vonatkozó határozat minél előbb elkészüljön.

Mindez indokolttá teszi az eljárási szabályzat 78c cikkében foglalt eljárás alkalmazását, annál is inkább, mivel a Tanács javaslata megegyezik az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i ülésén említett időpontokkal.

Az előadó ennélfogva javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelenlegi formájában hagyja jóvá a tanácsi határozatra irányuló tervezetet.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontja

Hivatkozások

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

 

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.4.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

16.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Benyújtás dátuma

16.4.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Megjegyzés: Richard Corbett (S&D) bejelentette, hogy ő is a véleménytervezet mellett szavazott

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. április 24.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat