Pranešimas - A8-0145/2018Pranešimas
A8-0145/2018

PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto

16.4.2018 - (07162 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE)) - *

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėja: Danuta Maria Hübner

Procedūra : 2018/0805(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0145/2018
Pateikti tekstai :
A8-0145/2018
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (07162/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise[1] 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0128/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos[2],

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties[3],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0145/2018),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  primena savo pasiūlymą, pridėtą prie rezoliucijos dėl Europos Sąjungos rinkimų teisės reformos, pagal kurį Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Taryba, turi teisę nustatyti rinkimų laikotarpį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Priedas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
  • [2]  Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2015)0395.
  • [3]  Priimti tekstai, P8_TA(2018)0029.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pranešimu įgyvendinamas reikalavimas konsultuotis su Taryba dėl sprendimo, kuriuo siekiama pakeisti rinkimų laikotarpį, kuriuo paprastai turėtų būti rengiami kiti Europos Parlamento rinkimai, projekto. Pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (Aktas dėl rinkimų) 11 straipsnio 2 dalį šis laikotarpis būtų nuo 2019 m. birželio 6 d., ketvirtadienio, iki birželio 9 d., sekmadienio, atsižvelgiant į pirmųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise datas (nuo 1979 m. birželio 9 d., ketvirtadienio, iki birželio 12 d., sekmadienio).

Tačiau remiantis Rinkimų akto 11 straipsnio 2 dalimi, jeigu rinkimų per tą laikotarpį surengti nėra įmanoma, Taryba, spręsdama vieningai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, likus bent vieniems metams iki penkerių metų kadencijos pabaigos, nustato kitą rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip du mėnesiai iki arba ne vėliau kaip vienas mėnuo po įprastai taikomo laikotarpio.

Taryba pasiekė susitarimą tarp valstybių narių, kad kitų Europos Parlamento rinkimų nebus įmanoma surengti paprastai taikomomis datomis, ir, kol įvyks konsultacijos su Europos Parlamentu, pasiūlė rinkimus surengti 2019 m. gegužės 23–26 d. laikotarpiu. Parlamento Pirmininkų sueiga savo 2018 m. sausio 11 d. posėdyje pasiūlė tą patį laikotarpį.

Siekiant palikti valstybėms narėms pakankamai laiko nuostatoms, kurių reikia šiems rinkimams rengti, priimti, svarbu, kad sprendimas dėl šių naujų datų būtų priimtas kuo greičiau.

Todėl procedūros, numatytos Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio c dalyje, taikymas yra pagrįstas, nes Tarybos pasiūlyme pateikiamos tokios pat datos, kokios aptartos 2018 m. sausio 11 d. Pirmininkų sueigos posėdyje.

Taigi pranešėja rekomenduoja Konstitucinių reikalų komitetui patvirtinti tokį pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, koks yra pateiktas.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis

Nuorodos

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Konsultacijos su EP data

28.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

 

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

16.4.2018

 

 

 

Priėmimo data

16.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Pateikimo data

16.4.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Pastaba. Richard Corbett (S&D) pranešė, kad jis taip pat balsavo už pranešimo projektą.

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika