Ziņojums - A8-0145/2018Ziņojums
A8-0145/2018

ZIŅOJUMS par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - *

Konstitucionālo jautājumu komiteja
Referente: Danuta Maria Hübner

Procedūra : 2018/0805(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0145/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0145/2018
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (07162/2018),

–  ņemot vērā Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās[1] 11. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0128/2018),

–  ņemot vērā 2015. gada 11. novembra rezolūciju par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu[2],

–  ņemot vērā 2018. gada 7. februāra rezolūciju par Eiropas Parlamenta sastāvu[3],

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A8-0145/2018),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  atgādina par savu priekšlikumu, kas pievienots rezolūcijai par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu, lai Eiropas Parlaments, izmantojot savas pilnvaras, noteiktu vēlēšanu laikposmu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un informācijai Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  Pielikums Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.), kas grozīts ar Padomes Lēmumu 93/81/EOTK, EEK, Euratom (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).
  • [2]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0029.

PASKAIDROJUMS

Šis ziņojums tika sagatavots, atsaucoties uz Padomes lūgumu apspriesties par lēmuma projektu, kura mērķis ir mainīt nākamo Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikposmu. Saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās (“Akts par ievēlēšanu”) 11. panta 2. punktu šim laikposmam vajadzētu būt no ceturtdienas, 2019. gada 6. jūnija, līdz svētdienai, 2019. gada 9. jūnijam, kas ir analogs pirmo vispārējo tiešo vēlēšanu laikposmam (no ceturtdienas, 1979. gada 9. jūnija, līdz svētdienai, 1979. gada 12. jūnijam).

Tomēr saskaņā ar Akta par ievēlēšanu 11. panta 2. punktu ir paredzēts, ka gadījumā, ja minētajā laikposmā vēlēšanas rīkot nav iespējams, Padome pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu vismaz vienu gadu pirms piecu gadu termiņa beigām ar vienprātīgu lēmumu nosaka jaunu ievēlēšanas laikposmu, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem pirms laikposma, ko piemēro parasti, vai vienu mēnesi pēc tā.

Padome ir panākusi vienošanos starp dalībvalstīm par to, ka nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas rīkot parasti piemērojamos datumos nebūtu iespējams, un, gaidot, kad notiks apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, ir ierosinājusi rīkot vēlēšanas laikposmā no 2019. gada 23. maija līdz 26. maijam. Tāds pats laikposms tika ierosināts arī Parlamenta Priekšsēdētāju konferences sanāksmē 2018. gada 11. janvārī.

Lai dalībvalstīm būtu pietiekams laiks vēlēšanu organizēšanai, lēmums par šiem jaunajiem datumiem ir jāpieņem iespējami drīz.

Šajā situācijā ir jāizmanto Reglamenta 78.c pantā paredzētā procedūra, jo īpaši tāpēc, ka Padomes priekšlikums saskan ar 2018. gada 11. janvāra Priekšsēdētāju konferences sanāksmē apspriestajiem datumiem.

Tādēļ referente iesaka Konstitucionālo jautājumu komitejai apstiprināt Padomes lēmuma projektu pašreizējā redakcijā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Laikposms devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās

Atsauces

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

28.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

 

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.4.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.4.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Iesniegšanas datums

16.4.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Piezīme: Richard Corbett (S&D) paziņoja, ka arī viņš ir balsojis par atzinuma projektu.

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 17. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika