VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

16.4.2018 - (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - *

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Danuta Maria Hübner

Procedure : 2018/0805(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0145/2018
Ingediende teksten :
A8-0145/2018
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (07162/2018),

–  gezien artikel 11, lid 2, tweede alinea, van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen[1], op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0128/2018),

–  gezien zijn resolutie van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie[2],

–  gezien zijn resolutie van 7 februari 2018 over de samenstelling van het Europees Parlement[3],

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A8-0145/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  herinnert aan zijn voorstel, gehecht aan zijn resolutie over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie, om het Europees Parlement de verkiezingsperiode te laten bepalen na raadpleging van de Raad;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  verzoekt zijn voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en, voor informatie, aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

  • [1]  Gehecht aan Besluit van de Raad 76/787/EGKS, EEG, van 20 september 1976 (PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1), zoals gewijzigd bij Besluit van de Raad 93/81/EGKS, EEG, Euratom, (PB L 33 van 9.2.1993, blz. 15) en bij Besluit van de Raad 2002/772/EG, Euratom (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
  • [2]  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0395.
  • [3]  Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0029.

TOELICHTING

Onderhavig verslag volgt op een verzoek om raadpleging van de Raad over een ontwerp van besluit tot wijziging van de periode tijdens welke de eerstvolgende Europese verkiezingen anders hadden moeten plaatsvinden. Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen ("de verkiezingsakte") zou deze periode donderdag 6 en zondag 9 juni 2019 zijn geweest, naar analogie van de data waarop de eerste rechtstreekse algemene verkiezingen zijn gehouden (donderdag 9 tot en met zondag 12 juni 1979).

Artikel 11, lid 2, van de verkiezingsakte bepaalt echter dat, indien het onmogelijk blijkt de verkiezingen in die periode te houden, de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement, uiterlijk een jaar voor het einde van de periode van vijf jaar een andere verkiezingsperiode vaststelt, die ten vroegste twee maanden voor en uiterlijk een maand na de normaal geldende periode valt.

De lidstaten zijn het er in de Raad over eens geworden dat het onmogelijk blijkt de komende verkiezingen voor het Europees Parlement op de normaal geldende data te houden en hebben voorgesteld, in afwachting van de raadpleging van het Europees Parlement, de verkiezingen in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019 te houden. In haar vergadering van 11 januari 2018 heeft de Conferentie van voorzitters van het Parlement dezelfde periode voorgesteld.

Om de lidstaten voldoende tijd te geven om de verkiezingen te organiseren, is het zaak dat het besluit over deze nieuwe data zo snel mogelijk wordt genomen.

Deze situatie rechtvaardigt een beroep op de procedure zoals bedoeld in artikel 78 quater van het Reglement, te meer daar de data in het voorstel van de Raad overeenkomen met de data die zijn genoemd in de vergadering van de Conferentie van voorzitters van 11 januari 2018.

Derhalve beveelt de rapporteur aan dat de Commissie constitutionele zaken het ontwerp van besluit van de Raad in zijn huidige vorm goedkeurt.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Document- en procedurenummers

07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)

Datum raadpleging EP

28.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

AFCO

 

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

21.3.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

16.4.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

16.4.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Max Andersson, Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Datum indiening

16.4.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Ashley Fox

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Max Andersson, Josep-Maria Terricabras

0

-

 

 

0

0

 

 

Opmerking: Richard Corbett (S&D) deelt mee dat hij eveneens voor het ontwerpverslag stemt

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 17 april 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid