ZPRÁVA o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019

16.4.2018 - (2018/2001(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Paul Rübig


Postup : 2018/2001(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0146/2018
Předložené texty :
A8-0146/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019

(2018/2001(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení[3] (IID ze dne 2. prosince 2013),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie[4],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018[5],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018[6],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu[7],

–  s ohledem na zprávu, kterou generální tajemník předložil předsednictvu k vypracování předběžného odhadu výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019,

–  s ohledem na předběžný odhad příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne ... dubna 2018,

–  s ohledem na odhad příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na článek 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0146/2018),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je čtvrtým úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v novém volebním období, a šestým procesem víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 v podobě, jak je navržena ve zprávě generálního tajemníka, se připravuje s ohledem na meziroční zvýšení, jak v důsledku inflace, tak skutečné zvýšení, stropu v okruhu V, což poskytuje větší prostor pro růst a investice i pro další realizaci politik usilujících o dosažení úspor a zvýšení účinnosti a zaměřených na rozpočet podle výkonnosti;

C.  vzhledem k tomu, že prioritní cíle, které navrhl generální tajemník na rok 2019, zahrnují: volební kampaň před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, bezpečnostní projekty, víceleté stavební projekty, rozvoj IT, zlepšování služeb pro poslance a podporu ekologického přístupu k dopravě;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník pro předběžný odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2019 navrhl rozpočet ve výši 2 016 644 000 EUR, což představuje celkové zvýšení o 3,38 % oproti rozpočtu na rok 2018 (včetně 37,3 milionu EUR na změnu volebního období a 34,3 milionu EUR na jiné mimořádné výdaje) a podíl 18,79 % v okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

E.  vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány a které se týkají v převážné většině odměn, důchodů, léčebných výdajů a příspěvků současných a penzionovaných poslanců (23 %) a zaměstnanců (34 %) a také budov (13 %), jež se upravují podle služebního řádu, statutu poslanců, oborově specifické valorizace nebo míry inflace;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016[8] zdůraznil, že rozpočet na rok 2016 by měl být sestaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení;

G.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu coby jedné ze složek rozpočtového orgánu z části závisí na jeho schopnosti řídit své vlastní výdaje a rozvíjet demokracii na úrovni Unie;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový (dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný penzijní fond[9];

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že v roce 2019 je třeba podíl rozpočtu Parlamentu udržet v okruhu V pod 20 %; poznamenává, že výše návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 odpovídá 18,53 %, a je tedy nižší než v roce 2018 (18,85 %) a je nejnižším podílem v rámci okruhu V za více než 15 let;

2.  zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními a smluvními povinnostmi a podléhá roční valorizaci;

3.  poznamenává, že kvůli volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 budou výdaje v některých oblastech výrazně vyšší, zejména v souvislosti s poslanci, kteří nebudou znovu zvoleni, a jejich asistenty, zatímco v jiných oblastech, i když v menším rozsahu, budou v důsledku omezení objemu parlamentní činnosti ve volebním roce dosaženy úspory;

4.  podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 26. března 2018 a 10. dubna 2018 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně navýšení rozpočtu na rok 2018 o 2,48 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 v částce 1 999 144 000 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem dne 12. března 2018 o 17,5 milionu EUR a související snížení navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách: 1004 „Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje“, 105 „Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky pro poslance“ 1404 „Stáže, granty a výměny úředníků“ 1612 „Další odborné vzdělávání“ 1631 „Mobilita“ 2000 „Nájem“ 2007 „Výstavba budov a zařízení prostor“ 2022 „Údržba, obsluha a úklid budov“ 2024 „Spotřeba energií“ 2100 „Výpočetní technika a telekomunikace“ 2101 „Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura“ 2105 „Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů“ 212 „Nábytek“ 214 „Technická zařízení a instalace“ 230 „Kancelářské potřeby“ 238 „Ostatní správní výdaje“ 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy“ 302 „Výdaje na recepce a reprezentaci“ 3040 „Různé výdaje na interní schůze“ 3042 „Schůze, kongresy, konference a delegace“ 3049 „Náklady na služby cestovní kanceláře“ 3243 „Návštěvnická centra Evropského parlamentu“ 3248 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“ 325 „Výdaje související na informační kanceláře“ 101 „Pohotovostní rezerva“; poskytuje na bod 1400 „Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny“ částku 50 000 EUR, bod 320 „Získávání odborného poradenství“ částku 50 000 EUR a na bod 3211 „Výdaje na vědecké mediální středisko“ částku 800 000 EUR; vítá, že předsednictvo dne 16. dubna 2018 tyto změny schválilo;

5.  zdůrazňuje, že hlavní funkcí Parlamentu je společně s Radou vytvářet právní předpisy a rozhodovat o rozpočtu Unie, zastupovat občany a dohlížet na činnost jiných orgánů;

6.  zdůrazňuje roli Parlamentu při utváření evropského politického uvědomění a podpoře hodnot Unie;

7.  konstatuje, že předběžný odhad příjmů a výdajů a doprovodné dokumenty obdržel pozdě, až poté, co byly dne 12. března 2018 schváleny předsednictvem; žádá, aby v příštích letech zprávu týkající se předběžného odhadu příjmu a výdajů, kterou generální tajemník předává předsednictvu, obdržel včas, a to včetně všech příloh k této zprávě;

Transparentnost a přístupnost

8.  vítá reakci na žádost Rozpočtového výboru vyjádřenou v různých usneseních o rozpočtu týkajících se dodatečných informací o střednědobém a dlouhodobém plánování, investicích, právních povinnostech, operačních výdajích a metodách vycházejících namísto z koeficientů z aktuálních potřeb;

9.  poznamenává, že stejně jako v rozpočtech na předcházející roky se navrhuje vyčlenit prostředky na „mimořádné“ investice a výdaje, tj. investice a výdaje, které jsou svou povahou pro Parlament neobvyklé nebo atypické a vyskytují se zřídka; poznamenává, že na rok 2019 tyto investice a výdaje činí 71,6 milionu EUR, včetně 37,3 milionu EUR na změnu volebního období a 34,3 milionu EUR na jiné mimořádné výdaje; připomíná, že uvedené rozlišení mezi řádnými a mimořádnými výdaji, zavedené v rozpočtu na rok 2016 a zahrnované poté do následujících rozpočtů, bylo vytvořeno výhradně s cílem reagovat na provádění naléhavých opatření týkajících se bezpečnosti budov a kybernetické bezpečnosti po teroristických útocích; domnívá se, že nadměrné užívání tohoto rozlišení, jako je přidávání dalších výdajů mezi mimořádné výdaje, vede k zavádějícím údajům o vývoji rozpočtového rozpětí, a je tudíž v rozporu se zásadou transparentnosti parlamentních výdajů;

10.  očekává, že rozpočet Parlamentu na rok 2019 bude realistický a přesný, pokud jde o sladění potřeb a jejich nákladů, aby se co nejvíce podařilo vyhnout nadhodnocení rozpočtu;

Brexit

11.  konstatuje, že dne 8. prosince 2017 dosáhli vyjednavači Unie a Spojeného království principiální dohody o finančním vypořádání v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, která obsahuje ustanovení, že se Spojené království bude podílet na ročním rozpočtu Unie na roky 2019 a 2020, jako by stále bylo členským státem Unie, a bude přispívat na financování závazků Unie vzniklých do dne 31. prosince 2020; poznamenává, že dobrovolné důchodové pojištění pro poslance je zahrnuto jako závazek v rozvaze EU a že příspěvek na nesplacené závazky potřebný k pokrytí penzijních závazků, které vznikly dříve, ale přesahují rok 2020, bude součástí jednání;

12.  poznamenává, že Výbor pro ústavní záležitosti potvrdil hlasováním na plenárním zasedání v únoru 2018 zprávu z vlastního podnětu o složení Parlamentu, a zejména snížení počtu poslanců na 705 po vystoupení Spojeného království z Unie; konstatuje, že po neformálním setkání 27 hlav států a předsedů vlád 23. února 2018 předseda Tusk vyjádřil tomuto návrhu širokou podporu; poznamenává, že bude-li Spojené království na začátku volebního období 2019–2024 stále členským státem EU, bude počet poslanců činit 751 do té doby, než vystoupení Spojeného království z Unie nabude právního účinku; poukazuje však na to, že tento postup vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Evropské rady po předchozím souhlasu Parlamentu; zdůrazňuje, že odhad příjmů a výdajů Parlamentu nyní odráží současný stav, kdy jej od 30. března 2019 do konce 8. volebního období bude tvořit 678 poslanců z 27 členských států a od počátku 9. volebního období do konce rozpočtového roku 2019 pak 705 poslanců z 27 členských států; s uspokojením na vědomí úpravy, které navrhl generální tajemník a které předsednictvo dne 12. března 2018 schválilo;

Evropské volby 2019

13.  vítá komunikační kampaň jako cenné úsilí o vysvětlení účelu Unie a Parlamentu občanům; zdůrazňuje, že cílem této kampaně by mělo být mj. vysvětlení úlohy Unie, pravomocí Parlamentu, jeho funkcí, například volby předsedy Komise, a dopadu jeho práce na život občanů;

14.  připomíná, že celkový rozpočet na kampaň, jak bylo schváleno v rozpočtovém procesu na rok 2018, činí 33,3 milionu EUR na dva roky, z čehož 25 milionů EUR připadá na rok 2018 (kvůli času potřebnému na provedení zadávacích řízení a uzavření smluv) a 8,33 milionu na rok 2019; poznamenává, že předsednictvo v listopadu 2017 schválilo strategii kampaně založenou na analýze zkušeností získaných při posledních volbách;

15.  zdůrazňuje, že komunikační procesy při evropských volbách jsou charakterizovány třemi úrovněmi: nejviditelnější úroveň zahrnuje vnitrostátní a evropské politické strany a jejich kandidáty, druhá úroveň je postup nominace hlavních kandidátů (tzv. Spitzenkandidaten) zavedený v roce 2014 a třetí úroveň je institucionální kampaň, která připomíná, co parlament je, co dělá, jak ovlivňuje životy občanů a proč je účast ve volbách důležitá;

16.  poukazuje na to, že Parlament nemá dostatek zdrojů nezbytných k tomu, aby oslovil 400 milionů způsobilých voličů, a musí proto za tímto účelem maximálně využívat své vlastní sítě multiplikátorů; je přesvědčen, že by důležitou úlohu měla hrát i komunikace prostřednictvím internetových stránek sociálních médií; poukazuje na to, že na evropské úrovni bude v roce 2018 uspořádána řada konferencí občanů a zainteresovaných subjektů a že na úrovni jednotlivých států bude rozhodující úloha kontaktních úřadů; bude do přístupu založeného na vytváření sítí kontaktů i nadále zahrnovat Evropský výbor regionů a jeho místní a regionální zástupce; domnívá se, že těsně před volbami budou hrát klíčovou úlohu evropské politické strany i vnitrostátní strany, zejména v rámci postupu nominování hlavních kandidátů; proto navrhuje, aby jim bylo umožněno tento úkol realizovat díky tomu, že budou v roce 2019 prostředky pro tento konkrétní účel navýšeny;

Bezpečnost a kybernetická bezpečnost

17.  konstatuje, že rozpočet na rok 2019 bude zahrnovat další splátky podstatných investic zahájených v roce 2016 s cílem výrazně zlepšit bezpečnost Parlamentu; zdůrazňuje, že tyto projekty zahrnují různé oblasti, převážně v souvislosti s budovami, tj. modernizace zabezpečení vstupu, vybavení a pracovníků jako v případě projektu iPACS, ale také zlepšení v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti komunikace;

18.  vítá memorandum o porozumění mezi belgickou vládou a Evropským parlamentem, Radou, Komisí, Evropskou službou pro vnější činnost a dalšími bruselskými institucemi, které vstoupilo v platnost v roce 2017 a které se týká bezpečnostních prověrek všech pracovníků externích dodavatelů, kteří chtějí získat přístup do budov orgánů a institucí Unie; připomíná svou výzvu generálnímu tajemníkovi v souvislosti s odhady příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2018, aby zvážil, zda je vhodné rozšířit uplatňování tohoto memoranda o porozumění i na úředníky, parlamentní asistenty a stážisty, aby bylo možné provádět nezbytné bezpečnostní prověrky před jejich přijetím; žádá proto generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru poskytl informace týkající se pokroku v této záležitosti;

19.  je toho názoru, že nástroje IT mají velký význam při výkonu pracovních povinností poslanců a zaměstnanců, jsou však ohroženy kybernetickými útoky; vítá proto mírné navýšení prostředků, jež umožní, aby Parlament lépe chránil svůj majetek a informace prostřednictvím dalšího provádění akčního plánu pro kybernetickou bezpečnost;

Politika v oblasti nemovitostí

20.  znovu požaduje, aby byl rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nemovitostí transparentní a aby vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 203 finančního nařízení;

21.  bere na vědomí proces zlepšování pracovního prostředí poslanců a zaměstnanců, o němž předsednictvo rozhodlo v prosinci 2017, který bude pokračovat v roce 2019, aby měli poslanci k dispozici flexibilní pracoviště, které uspokojí jejich potřeby vznikající v souvislosti se změnami rozvržení jejich práce, a tak budou mít po volbách v roce 2019 tři kanceláře v Bruselu a dvě ve Štrasburku; zdůrazňuje nicméně, že ve Štrasburku by bylo užitečnější poskytnout flexibilní prostory pro schůze; bere na vědomí náklady na údržbu budov Parlamentu v roce 2019, včetně požadavků v oblasti bezpečnosti a životního prostředí; pozastavuje se nad velmi vysokými náklady na některé navrhované změny, zejména: odstranění knihovny a souvisejících kanceláří, renovaci poslanecké restaurace (v budově Altiero Spinelli) a renovaci restaurace v budově Churchill; vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu, jež se má uskutečnit na podzim 2018, poskytl Rozpočtovému výboru o těchto rozhodnutích veškeré informace, neboť některé z projektů budou odloženy;

22.  pozastavuje se nad plánovanou částkou 1,58 milionu EUR na studie týkající se renovace budovy Spaak s vědomím, že na tento účel již byla do rozpočtu na rok 2018 zapsána částka 14 milionů EUR; vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu, jež se má uskutečnit na podzim 2018, poskytl Rozpočtovému výboru o tomto rozhodnutí veškeré informace;

23.  žádá další informace o stavu nábytku v budově ASP v Bruselu, které zdůvodnily jeho výměnu, jakož i o postupu použitém při výběru nového nábytku, zejména o poměru mezi jeho cenou a potřebou výměny;

24.  bere na vědomí aktualizovaný mandát informačních kanceláří, které mají být nyní v souladu s rozhodnutím předsednictva z listopadu 2017 nazývány „kontaktními kancelářemi“; konstatuje, že hlavní funkcí kontaktních kanceláří je poskytovat informace a komunikovat jménem Parlamentu na místní úrovni, a to politicky neutrálním způsobem, aby byly prostřednictvím činnosti vnějších zúčastněných stran na místní, regionální a celostátní úrovni poskytovány informace o Unii a jejích politikách; včetně členů Evropského výboru regionů:

25.  konstatuje, že první části východního křídla nové budovy KAD budou předány a využívány od konce roku 2018, zatímco využívání zbývajících kanceláří a konferenčních místností ve východním křídle bude zahájeno postupně v průběhu roku 2019; připomíná, že ihned poté budou zahájeny stavební práce na západní straně;

26.  připomíná analýzu EÚD z roku 2014, která odhadla náklady na geografickou rozptýlenost činnosti Parlamentu na 114 milionů EUR ročně; dále podotýká, že v jeho usnesení ze dne 23. října 2013 o umístění sídel orgánů Evropské unie[10] se uvádí, že 78 % veškerých pracovních cest statutárních pracovníků Parlamentu je přímým důsledkem geografické rozptýlenosti činnosti EP; zdůrazňuje, že zpráva také odhaduje, že dopad geografické rozptýlenosti Parlamentu na životní prostředí lze vyčíslit na 11 000 až 19 000 tun emisí CO2; zdůrazňuje potenciální úspory, které by mělo sjednocení sídla Evropského parlamentu na jeho rozpočet, a žádá proto vypracování plánu na zavedení jednoho sídla;

27.  připomíná závazek Parlamentu k dodržování směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, jež stanoví, že „vzhledem k velké viditelnosti svých budov a vedoucímu postavení, které by [měl] zaujímat, pokud jde o jejich energetickou náročnost, se budou, aniž jsou dotčena použitelná rozpočtová pravidla a pravidla pro zadávání zakázek, na budovy, které [má] ve vlastnictví a v užívání, vztahovat stejné požadavky, jako jsou požadavky vztahující se na budovy ústředních vládních institucí členských států podle článku 5 a 6 [této] směrnice“; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné toto prohlášení dodržovat, v neposlední řadě z důvodu důvěryhodnosti Parlamentu při aktuálně probíhajících revizích směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti;

Otázky týkající se poslanců EP a akreditovaných parlamentních asistentů

28.  oceňuje práci generálního sekretariátu EP, sekretariátů politických skupin a kanceláří poslanců, jejichž cílem je podporovat poslance při výkonu jejich mandátu; vybízí k dalšímu rozvoji těchto služeb, které poslancům umožňují důkladněji kontrolovat práci Komise a Rady a lépe zastupovat občany;

29.  vítá zejména stále se zvyšující kvalitu poradenství a výzkumu, které poslancům a výborům poskytují výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS) a tematické sekce; bere na vědomí střednědobé hodnocení spolupráce těchto dvou služeb, které v říjnu 2017 poskytlo generální ředitelství; žádá generálního tajemníka, aby poskytl další informace o tom, jak tyto dvě služby koordinují svou činnost, aby nedocházelo ke zdvojování činnosti a byly naplněny potřeby klientů; vítá nové i stávající zvláštní projekty týkající se uplatňování IT, které budou zcela nebo zčásti realizovány v roce 2019: projekt e-Parlament, projekt systému pro správu elektronických záznamů, program otevřené digitální knihovny, nový projekt zaměřený na výzkum a rozvoj strojového učení s překladovými pamětmi a nástroj pro registraci účastníků konferencí a akcí;

30.  připomíná výše uvedená usnesení ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2018[11] a usnesení ze dne 25. října 2017 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018[12], jakož i všechny odkazy a požadavky související s příspěvkem na všeobecné výdaje; znovu vyzývá k transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; v tomto ohledu vítá vytvoření pracovní skupiny předsednictva Parlamentu pro příspěvek na všeobecné výdaje; připomíná, že se očekává větší transparentnost při vyplácení příspěvku na všeobecné výdaje a že je nutné pracovat na definici přesnějších pravidel týkajících se odpovědnosti za výdaje schválené k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by Parlamentu vznikaly dodatečné čisté náklady;

31.  připomíná princip nezávislosti poslaneckého mandátu; s ohledem na nadcházející rozhodnutí předsednictva opakuje svou výzvu k větší transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje, jež by vycházela z příkladů osvědčených postupů vnitrostátních delegací v Parlamentu a v členských státech; zdůrazňuje, že by měl být zaveden smíšený systém, kdy by část příspěvku na všeobecné výdaje byla i nadále vyplácena paušálně a zbytek by byl vyplácen na základě faktur nebo byl podrobován auditu; znovu opakuje, že zvýšená efektivita a transparentnost příspěvku na všeobecné výdaje neznamenají narušení soukromí;

32.  naléhavě vyzývá pracovní skupinu předsednictva Parlamentu pro příspěvek na všeobecné výdaje k dokončení práce, aby mohla být doporučení vycházející z postoje Parlamentu vyjádřeného v říjnu 2017 posouzena ještě před volbami do devátého volebního období;

33.  opět vyzývá předsednictvo, aby zajistilo dodržování sociálních a důchodových práv poslanců a akreditovaných asistentů a dostupnost odpovídajících finančních prostředků; v tomto ohledu opakuje svou výzvu k nalezení proveditelného řešení pro ty akreditované parlamentní asistenty, kteří, ačkoli budou mít na konci stávajícího volebního období odpracována dvě volební období bez přerušení, nebudou po dosažení důchodového věku oprávněni k přístupu k evropskému důchodovému systému, neboť jim bude chybět určitá doba k dosažení potřebných deseti let stanovených ve služebním řádu, a to kvůli dřívějšímu termínu konání voleb v roce 2014 a zpožděním při schvalování nových smluv pro akreditované parlamentní asistenty, jež byla způsobena velkým objemem práce po volbách v letech 2009; opakuje, že čl. 27 odst. 2 statutu poslanců Evropského parlamentu stanoví, že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“; bere však na vědomí přetrvávající problémy týkající se dobrovolného důchodového fondu a žádá předsednictvo a generálního tajemníka, aby přezkoumali všechny možnosti s cílem minimalizovat zátěž pro rozpočet Parlamentu;

34.   domnívá se, že prostředky v rozpočtové položce 422 „Výdaje na parlamentní asistenci“ jsou adekvátní;

35.  bere na vědomí revizi výše náhrad a příspěvků pro akreditované parlamentní asistenty v souvislosti s jejich služebními cestami mezi třemi pracovními místy Parlamentu; připomíná svou žádost adresovanou předsednictvu, aby přijalo opatření s cílem dosáhnout od příštího volebního období plné harmonizace pravidel pro úředníky, ostatní zaměstnance a akreditované parlamentní asistenty;

36.  s ohledem na nadcházející volební období opětovně vyzývá Konferenci předsedů, aby revidovala prováděcí ustanovení, kterými se řídí činnost delegací a osob vyslaných na pracovní cesty mimo Evropskou unii; zdůrazňuje, že by v rámci této revize měla být zvážena možnost, aby akreditovaní parlamentní asistenti mohli za určitých podmínek doprovázet poslance při oficiálních parlamentních delegacích a pracovních cestách;

37.  vyzývá předsednictvo EP, aby pozměnilo rozhodnutí předsednictva EP ze dne 19. dubna 2010 o pravidlech týkajících se stážistů poslanců s cílem zajistit stážistům důstojnou odměnu; zdůrazňuje, že odměna stážistů působících v kancelářích poslanců nebo v politických skupinách musí být přinejmenším na takové úrovni, která zajistí pokrytí jejich životních nákladů v Bruselu nebo v jiném městě, kde se stáž odehrává;

38.  domnívá se, že by měly být poskytnuty přiměřené finanční prostředky na provádění plánu na úpravu opatření k prevenci a včasné podpoře v případě konfliktů a obtěžování mezi poslanci a akreditovanými parlamentními asistenty a jinými pracovníky;

Otázky týkající se zaměstnanců

39.  snižuje počet míst v plánu pracovních míst generálního sekretariátu na rok 2019 o 59 míst (cíl snížit počet zaměstnanců o 1 %) v souladu s dohodou s Radou ze dne 14. listopadu 2015 o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, podle níž mají každoroční opatření k omezení počtu zaměstnanců Parlamentu pokračovat do roku 2019;

40.  domnívá se, že v období, kdy je pravděpodobné, že finanční i personální zdroje orgánů Unie budou stále omezenější, je důležité, aby orgány dokázaly přijímat a udržet si ty nejschopnější pracovníky, kteří budou moci zvládat složité budoucí úkoly, a to v souladu se zásadami sestavování rozpočtu podle výkonnosti;

41.   domnívá se, že Parlament bude až do volební přestávky čelit mimořádné situaci, jež bude výsledkem souběhu velkého objemu práce, jenž je obvyklý na konci volebního období, s komplexním balíčkem legislativních návrhů pro VFR, brexitem a rostoucím počtem třístranných jednání; je toho názoru, že mají-li Parlament a jeho výbory vykonávat svou hlavní činnost, je klíčové i nadále zajišťovat odpovídající úroveň logistických a lidských zdrojů;

42.  pověřuje generálního tajemníka, aby stavěl na stávajících dohodách o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem; EPRS představuje v tomto ohledu velmi pozitivní příklad; žádá, aby byly zjištěny oblasti, např. IT služby a bezpečnost, v nichž je možné zlepšit součinnost podpůrných služeb s využitím zkušeností Parlamentu i dalších dvou orgánů a s plným ohledem na obtíže v oblasti správy a rozdíly v rozsahu služeb, s cílem vypracovat spravedlivé dohody o spolupráci; dále žádá generálního tajemníka, aby nechal vypracovat studii o možné součinnosti, které by mohlo být dosaženo v oblasti podpůrných funkcí a služeb ve spolupráci s ostatními orgány;

43.  žádá o vyhodnocení úspor a přínosů pro každou ze stran, kterých bylo dosaženo díky interinstitucionální dohodě o administrativní spolupráci mezi Evropským parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem, a to jak v oblastech podléhajících společným službám, tak v oblastech podléhajících spolupráci, a o vyhodnocení potenciálních úspor a přínosů případných budoucích dohod s dalšími institucemi a agenturami;

44.  vítá usnesení Evropského parlamentu o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU[13]; domnívá se, že toto usnesení je důležitým krokem k účinnějšímu boji proti sexuálnímu obtěžování a všem druhům nevhodného chování v Evropské unii a v rámci jejích orgánů, včetně Evropského parlamentu; požaduje, aby byly na provedení požadavků obsažených v tomto usnesení vyčleněny odpovídající zdroje;

Ostatní záležitosti

45.  poukazuje na to, že tzv. sběrný převod na konci roku je běžně používán jako příspěvek k plnění stávajících stavebních projektů; na základě údajů za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 zdůrazňuje, že ke sběrnému převodu na konci roku dochází systematicky v týchž kapitolách a hlavách a s několika výjimkami i v týchž rozpočtových položkách; klade si proto otázku, zda se jedná o plánované nadhodnocování těchto kapitol a položek s cílem získat finanční prostředky na financování rozpočtové politiky;

46.  pochybuje o tom, zda bylo nutné instalovat do kanceláří všech parlamentních asistentů v Bruselu a ve Štrasburku sluchátka a webkamery, ačkoli většina z nich o ně vůbec nežádala; ptá se tudíž, jaké byly náklady na realizaci tohoto rozhodnutí a jaké k němu vedly důvody; vyzývá generálního tajemníka, aby Rozpočtovému výboru poskytl veškeré informace týkající se tohoto rozhodnutí;

47.  konstatuje, že omezení týkající se vstupu do stravovacích zařízení Parlamentu byla zrušena dne 1. ledna 2017; souhlasí s praxí, kdy každý, kdo pracuje v budovách Parlamentu nebo se nachází v jeho prostorách z důvodu interinstitucionální schůze, může obědvat v parlamentních jídelnách a restauracích; poznamenává však, že přístup do samoobslužných restaurací v budově ASP v Bruselu a LOW ve Štrasburku je nyní značně komplikovaný, neboť se v nich každodenně nacházejí skupiny návštěvníků; vyzývá proto, aby byly urychleně obnoveny kontroly u vchodu do těchto dvou samoobslužných restaurací, které se nebudou zaměřovat na poslance ani na zaměstnance ostatních orgánů a institucí, ale budou systematicky přesměrovávat tyto skupiny návštěvníků do restauračních prostor, jež jsou pro ně vyhrazeny;

48.  bere na vědomí pokračující dialog mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty; zdůrazňuje, že je zapotřebí překročit stávající rámec Evropského parlamentního týdne s cílem umožnit trvalou součinnost vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty; vyzývá k jeho posílení, aby byl lépe chápán přínos Parlamentu a Unie v členských státech;

49.  požaduje modernizaci evropského mediálního hubu, schváleného v rozpočtu na rok 2018, pro spolupráci s televizními stanicemi, sociálními médii a dalšími partnery za účelem vzdělávání mladých novinářů, a to zejména v souvislosti s novým vědeckým a technologickým rozvojem a recenzovanými zprávami založenými na faktech;

50.  vítá úsilí Parlamentu na podporu udržitelné mobility;

51.  vyzývá Parlament, aby zaujal ekologicky udržitelný přístup a aby v jeho rámci prováděl všechny své činnosti co nejšetrněji k životnímu prostředí;

52.  bere na vědomí vytvoření pracovní skupiny pro mobilitu, která by měla pracovat inkluzivním způsobem a měla by mít jasný mandát; zdůrazňuje, že Parlament musí ve svých pracovních místech dodržovat veškeré příslušné regionální právní předpisy, včetně předpisů v této oblasti; zasazuje se o propagaci využívání zavedeného přímého vlakového spojení mezi areálem Parlamentu v Bruselu a letištěm; vyzývá příslušné útvary, aby s ohledem na tyto okolnosti přehodnotily skladbu a velikost svého vozového parku; vyzývá předsednictvo, aby bezodkladně vytvořilo pobídkový program na podporu využívání jízdních kol k dojíždění do práce; konstatuje, že takovýto program byl již zaveden v jiných institucích, zejména v Evropském hospodářském a sociálním výboru;

53.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, omezení administrativy a byrokracie ve vnitřní činnosti Parlamentu vštěpovali všem jeho správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v neustálém zlepšování pracovních postupů na základě zjednodušování a zkušeností administrativních zaměstnanců;

o

o  o

54.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019;

55.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ODHAD PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

 

ZPRÁVA GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA

ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA

O ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

 

ODHAD PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NA ROK 2019

Příspěvek Evropské unie na financování výdajů

Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019

Název

Částka

 

 

Výdaje

1 999 144 000

Vlastní příjmy

176 893 540

Splatný příspěvek

1.822.250.460

PŘÍJMY

Hlava Kapitola Článek Bod

Název

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

 

 

 

 

 

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

 

 

 

4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

 

 

 

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

p.m

p.m

17 371

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Kapitola 4 0 — celkem

4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Kapitola 4 1 — celkem

4 2

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

 

 

 

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

p.m

p.m

0

 

Kapitola 4 2 — celkem

0

0

0

 

Hlava 4 — celkem

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

 

 

 

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

 

 

 

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku — účelově vázané příjmy

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům — účelově vázané příjmy

10 000

p.m

162

5 0 1

Výnosy z prodeje nemovitého majetku

p.m

p.m

0

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů — účelově vázané příjmy

1 000

p.m

0

 

Kapitola 5 0 — celkem

16 000

p.m

162

5 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU

 

 

 

5 1 1

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

639 000

p.m

52 903

 

Kapitola 5 1 — celkem

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

 

 

 

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

50 000

2 077

 

Kapitola 5 2 — celkem

50 000

50 000

2 077

5 5

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ PRACÍ

 

 

 

5 5 0

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

p.m

p.m

755 042

 

Kapitola 5 5 — celkem

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

 

 

 

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu — účelově vázané příjmy

p.m

p.m

0

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m

p.m

0

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu — účelově vázané příjmy

3 000

p.m

3 669 132

 

Kapitola 5 7 — celkem

720 500

p.m

7 791 934

5 8

RŮZNÉ PLATBY

 

 

 

5 8 1

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění — účelově vázané příjmy

p.m

p.m

20 162 097

 

Kapitola 5 8 — celkem

p.m

 

 

 

Hlava 5 — celkem

6 257 500

50 000

37 327 720

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY UNIE

 

 

 

6 6

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

 

 

 

6 6 0

Ostatní příspěvky a náhrady

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady — účelově vázané příjmy

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

p.m

p.m

0

 

Kapitola 6 6 — celkem

100 000

p.m

12 731 797

 

Hlava 6 — celkem

100 000

p.m

12 731 797

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

 

9 0 0

Různé příjmy

1 000

1 000

1 638 371

 

Kapitola 9 0 — celkem

1 000

1 000

1 638 371

 

Hlava 9 — celkem

1 000

1 000

1 638 371

 

CELKOVÝ SOUČET

176 893 540

163 965 399

206 994 385

VÝDAJE

Celkový přehled prostředků (roky 2019 a 2018) a plnění (2017)

Hlava Kapitola

Název

Prostředky na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

 

 

 

 

 

1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Hlava 1 — celkem

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ

 

 

 

 

PROVOZNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Hlava 2 — celkem

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Hlava 3 — celkem

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

460 000

440 000

420 000

 

Hlava 4 — celkem

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

 

 

 

5 0

VÝDAJE ÚŘADU PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 5 — celkem

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTATNÍ VÝDAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

0

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

18 525 000

1 000 000

0

10 3

REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU

p.m.

p.m.

0

10 5

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY

p.m.

p.m.

0

10 6

REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE

p.m.

p.m.

0

10 8

REZERVA NA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Hlava 10 — celkem

18 525 000

1 000 000

0

 

CELKOVÝ SOUČET

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

ODDÍL I – EVROPSKÝ PARLAMENT

Příjmy — Vlastní příjmy

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

Kapitola 4 0 — Různé daně a srážky

Článek 4 0 0 — Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Právní základy

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článek 4 0 3 — Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu ve znění platném do 15. prosince 2003.

Článek 4 0 4 — Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu.

Kapitola 4 1 — Příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 1 — Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 2 — Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

10 000

10 000

49 218,19

Kapitola 4 2 — Ostatní příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 2 1 — Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Právní základy

Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

Hlava 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

Kapitola 5 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

Článek 5 0 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

Bod 5 0 0 0 — Výnosy z prodeje vozidel — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, která patří orgánům.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 1 — Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

5 000

p.m.

 

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku jiného než vozidel, který patří orgánu.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Bod 5 0 0 2 — Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

10 000

p.m.

162,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Článek 5 0 1 — Výnosy z prodeje nemovitého majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku, který patří orgánům.

Článek 5 0 2 — Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

1 000

p.m.

0,—

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

Kapitola 5 1 — Výnosy z pronájmu

Článek 5 1 1 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Bod 5 1 1 1 — Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 2 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

50 000

50 000

2 076,80

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

Kapitola 5 5 — Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

Článek 5 5 0 — Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 5 1 — Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 7 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

Článek 5 7 0 — Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 1 — Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. d) finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 2 — Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu.

Článek 5 7 3 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Kapitola 5 8 — Různé platby

Článek 5 8 1 — Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje také úhradu platů úředníků, kteří byli účastníky nehod, ze strany pojišťoven.

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

Kapitola 6 6 — Ostatní příspěvky a náhrady

Článek 6 6 0 — Ostatní příspěvky a náhrady

Bod 6 6 0 0 — Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Poznámky

Tento bod je v souladu s článkem 21 finančního nařízení určen k zaznamenávání veškerých příjmů, které nejsou uvedeny v žádné jiné části hlavy 6 a které jsou zapsány jako dodatečné prostředky na financování výdajů, pro něž jsou tyto příjmy účelově vázány.

Bod 6 6 0 1 — Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Různé příjmy

Kapitola 9 0 — Různé příjmy

Článek 9 0 0 — Různé příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Plnění 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto článku by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Výdaje — Výdaje

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu

Kapitola 1 0 — Členové orgánu

Článek 1 0 0 — Odměny a příspěvky

Bod 1 0 0 0 — Odměny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměny stanovené statutem poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 9 a 10 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 1 a 2 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 4 — Příspěvek na běžné cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 5 — Ostatní cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22 a 23 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 6 — Příspěvek na všeobecné výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců Evropského parlamentu, a to v souladu s prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 170 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 25 až 28 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 7 — Příspěvky na výkon funkce

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

187 000

185 000

162 322,21

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí paušálních příspěvků na pobyt a reprezentaci v souvislosti s výkonem funkce předsedy Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 17. června 2009.

Článek 1 0 1 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Bod 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úrazového pojištění, úhrady léčebných nákladů poslanců a pojištění proti ztrátě nebo krádeži, které se vztahuje na osobní věci poslanců.

Jsou rovněž určeny na pojištění a asistenci poslancům v případě nutnosti repatriace v průběhu oficiální cesty, pokud vážně onemocní, stanou se obětí nehody nebo nepředvídané události, která znemožní řádný průběh cesty. Tato asistence zahrnuje vyřízení repatriace a úhradu nákladů s ní spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 18 a 19 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 3 až 9 a 29 těchto prováděcích opatření.

Společné předpisy pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání úředníků Evropské unie.

Společné předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných nákladů.

Bod 1 0 1 2 — Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

876 000

805 000

655 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí některých výdajů nutných pro poskytnutí pomoci vážně zdravotně postiženému poslanci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 30 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 2 — Odchodné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odchodného po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 13 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 45 až 48 a článek 77 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 3 — Důchody

Bod 1 0 3 0 — Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení starobního důchodu po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 1 — Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

274 000

310 000

302 405,62

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení invalidního důchodu poslanci v případě, že invalidita vznikla v průběhu výkonu mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 2 — Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení pozůstalostních vdovských nebo sirotčích důchodu v případě úmrtí poslance nebo bývalého poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 15 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha I pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 3 — Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku orgánu do dobrovolného doplňkového systému důchodového pojištění poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 27 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 76 těchto prováděcích opatření a příloha VII pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Článek 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

800 000

800 000

670 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za účast v jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky pro poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 44 těchto prováděcích opatření.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 23. října 2017 ohledně jazykových kurzů a kurzů výpočetní techniky pro poslance.

Kapitola 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

Článek 1 2 0 — Platy a ostatní nároky

Bod 1 2 0 0 — Platy a příspěvky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny v případě úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, zejména na pokrytí:

platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,

nemocenského pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení,

paušálních příspěvků za přesčasy,

různých dávek a příspěvků,

cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu,

důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni,

pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí daný orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

Jsou rovněž určeny na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 450 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 2 — Odměny za přesčasy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

110 000

134 000

50 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za práci přesčas v souladu s právním základem.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

cestovních nákladů souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s přeložením do jiného místa výkonu služby úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků),

příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu služby nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu služby,

denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu služby nuceni změnit místo svého bydliště,

odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

rozdílu mezi příspěvky, které platí smluvní zaměstnanci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném skončení služebního poměru

Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí náhrad, na které mají nárok:

úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s kroky ke snížení počtu pracovních míst v orgánu,

úředníci, kteří byli převedeni na volno v zájmu uspokojení organizačních potřeb spojených s nabýváním nových dovedností v rámci orgánu,

úředníci a dočasní zaměstnanci v sekretariátech politických skupin na pracovních místech tříd AD 16 a AD 15, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů.

Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahující se na toto odstupné (s výjimkou příjemců příspěvku podle článku 42c služebního řádu, kteří nemají na úpravu opravným koeficientem nárok).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu, a článek 48a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

odstupného vypláceného na základě služebního řádu nebo nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ,

příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného,

důsledků úpravy opravnými koeficienty u různých náhrad a příspěvků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 ze dne 17. listopadu 1995, kterým se v souvislosti s přistoupením Rakouska, Finska a Švédska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru dočasných zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

Bod 1 4 0 0 – Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů, s výjimkou těch, jež se týkají ostatních zaměstnanců, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik, a s výjimkou výdajů týkajících se ostatních zaměstnanců, kteří na generálním sekretariátu vykonávají funkci řidiče nebo zajišťují jejich koordinaci:

odměny, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, především do systému Unie, a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců,

faktury vystavené PMO v souvislosti s přijímáním pracovníků, jejichž náplní práce je vést administrativní složky zaměstnanců Parlamentu (zejména pokud jde o příspěvky v nezaměstnanosti, důchodové nároky apod.).

Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením podle rozhodnutí předsednictva ze dne 27. dubna 2015.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlavy IV, V a VI).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 1 — Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů pro ostatní zaměstnance, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik:

platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 2 — Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů týkajících se ostatních zaměstnanců, kteří vykonávají funkci řidiče na generálním sekretariátu nebo zajišťují jejich koordinaci:

platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

zaměstnávání dočasných zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 4 — Stáže, granty a výměny úředníků

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendia), včetně případných příspěvků na domácnost,

cestovních výdajů stážistů,

dodatečných nákladů stážistů v pilotním programu stáží pro osoby se zdravotním postižením, které bezprostředně souvisejí s jejich zdravotním postižením, podle č. 24 odst. 9 (bývalý čl. 20 odst. 8) vnitřních předpisů pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu. Ty zahrnují náklady na doplňkový příspěvek v souvislosti se zdravotním postižením (až do výše 50 % stipendia),

nákladů na zdravotní a úrazové pojištění stážistů,

výdajů spojených s pořádáním informačních schůzek / školení pro stážisty (včetně výdajů na přijetí stážistů),

výplaty dotace výboru pro stáže Schuman,

výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech,

výdajů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, včetně náhrad a příspěvků a cestovních výdajů,

nákladů na úrazové pojištění pro takto přidělené národní odborníky,

náhrad a příspěvků při studijních pobytech a studijních stipendií,

nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené,

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánům, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím (rozhodnutí předsednictva ze dne 7. března 2005).

Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu (rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009).

Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. února 2013).

Bod 1 4 0 5 — Výdaje na tlumočení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto výdajů:

výdaje na odměny a podobné náhrady, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a další výdaje konferenčních tlumočníků, kteří jsou najímáni Evropským parlamentem na schůze pořádané Evropským parlamentem pro jeho vlastní potřeby nebo pro potřeby jiných orgánů nebo institucí, pokud není možné zajistit nezbytné služby prostřednictvím stálých nebo dočasných tlumočníků Evropského parlamentu,

výdaje na služby konferenčních agentur, techniků a administrátorů využívané pro výše zmíněné schůze, pokud není možné zajistit služby prostřednictvím úředníků, dočasných zaměstnanců nebo jiných pracovníků Evropského parlamentu,

výdaje v souvislosti se službami poskytovanými Evropskému parlamentu tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci jiných regionálních, národních a mezinárodních institucí,

výdaje spojené s činnostmi souvisejícími s tlumočením, zejména v souvislosti s přípravou schůzí, školení a výběru tlumočníků.

poplatky hrazené Komisi za správu plateb konferenčním tlumočníkům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 500 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Úmluva upravující pracovní a platové podmínky konferenčních tlumočníků (a prováděcí pravidla k ní) ze dne 28. července 1999, jak byla pozměněna dne 13. října 2004 a revidována dne 31. července 2008.

Bod 1 4 0 6 — Pozorovatelé

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady výdajů na pozorovatele v souladu s článkem 13 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 1 4 2 — Externí překladatelské služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na překladatelské a písařské práce, na redakční práci, na pomoc s kódováním a na technickou pomoc, kterou zajišťují externí dodavatelé.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

Článek 1 6 1 — Výdaje spojené s personálním řízením

Bod 1 6 1 0 — Výdaje na nábor pracovníků

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

163 000

253 650

180 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům,

výdajů na pořádání výběrových řízení pro zaměstnance.

V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Evropským úřadem pro výběr personálu lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56).

Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na vzdělávání s cílem zlepšovat dovednosti zaměstnanců a výkonnost a produktivitu orgánu, např. formou jazykových kurzů s výukou úředních pracovních jazyků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 6 3 — Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu

Bod 1 6 3 0 — Sociální péče

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

749 000

743 000

477 204,99

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým u následujících kategorií zdravotně postižených osob:

úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

manželů/manželek úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

všech vyživovaných dětí ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie,

úhrady výdajů (jiných než na lékařskou péči) uznaných za nezbytné a souvisejících s postižením, které jsou řádně doloženy a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu a byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,

plateb v případě úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci,

poskytování dotací pro výbor zaměstnanců a pokrytí mimořádných výdajů oddělení sociální péče. Příspěvky nebo úhrada nákladů účastníkům sociálních aktivit ze strany výboru zaměstnanců budou zaměřeny na financování aktivit, které mají společenský, kulturní nebo jazykový rozměr, nebudou však obsahovat dotace pro jednotlivé zaměstnance nebo domácnosti,

dalších akcí společenského charakteru na institucionální nebo interinstitucionální úrovni pro úředníky, ostatní zaměstnance a důchodce,

financování specifických opatření přiměřených úprav nebo výdajů na zdravotnické či sociální analýzy pro úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením a stážisty se zdravotním postižením nebo úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením během náboru a stážisty se zdravotním postižením během výběru na základě článku 1d služebního řádu, zejména zajištění osobní asistence na pracovišti nebo při služebních cestách.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 70 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 1d, čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s plánem mobility v různých pracovních místech.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 6 3 2 — Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

240 000

227 000

230 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd., a na pokrytí příspěvku na výdaje na stálé centrum pro využití volného času (kulturní a sportovní aktivity, koníčky, restaurace).

Pokrývají rovněž finanční podporu interinstitucionálních společenských aktivit.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Článek 1 6 5 — Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

Bod 1 6 5 0 — Lékařská služba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů lékařských ordinací, oddělení pro nepřítomnost ze zdravotních důvodů a oddělení pro prevenci a dobré pracovní podmínky ve třech pracovních místech Parlamentu, včetně lékařských kontrol, nákupu materiálu a léčivých přípravků apod., výdajů spojených s lékařskými prohlídkami, zejména v rámci pracovního lékařství, se vstupními lékařskými prohlídkami, s pravidelnými návštěvami lékaře v případě pracovníků na „rizikových místech, na místech, na nichž je třeba bdělosti, a na místech s vymezeným rizikem“, s odbornými lékařskými posudky a s ergonomií, provozních výdajů výboru pro otázky invalidity, výdaje na arbitráže a odborné posudky a výdajů na služby externích lékařů-specialistů a jiných zdravotníků, které považují posudkoví lékaři za nezbytné.

Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, a také výdaje související s poskytovateli lékařských a jiných zdravotnických služeb nebo osobami zajišťujícími krátkodobý zástup.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 5 2 — Výdaje na stravování

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stravování.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 1 6 5 4 — Zařízení péče o děti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na organizační výdaje a na výdaje na poskytování služeb interních a externích zařízení péče o děti, s nimiž Parlament uzavřel dohodu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 300 000 EUR.

Bod 1 6 5 5 — Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované evropské školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

615 000

445 600

295 000,00

Poznámky

Provádění rozhodnutí Komise C(2013) 4886 ze dne 1. srpna 2013 o zavedení příspěvku EU vypláceného školám, které jsou akreditované Nejvyšší radou evropských škol, na poměrném základě podle počtu zapsaných dětí zaměstnanců EU, kterým se nahrazuje rozhodnutí Komise K(2009) 7719 ze dne 14. října 2009 ve znění rozhodnutí Komise K(2010) 7993 ze dne 8. prosince 2010 (Úř. věst. C 222, 2.8.2013, s.8).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol, nebo na úhradu příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II akreditované Nejvyšší radou evropských škol, který hradí jeho jménem Komise. Pokrývají náklady související s dětmi statutárních zaměstnanců Evropského parlamentu zapsaných do těchto škol.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

Poznámky

Vzhledem k tomu, že pojišťovny vypověděly smlouvy o pojištění proti rizikům, riziko průmyslových konfliktů a teroristických útoků, kterému jsou vystaveny budovy Evropského parlamentu, je třeba pokrýt z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Finanční prostředky v této hlavě tudíž pokrývají veškeré výdaje spojené se škodami způsobenými průmyslovými konflikty a teroristickými útoky.

Kapitola 2 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

Článek 2 0 0 — Budovy

Bod 2 0 0 0 — Nájemné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v budovách nebo částech budov, které Evropský parlament využívá.

Pokrývají také daň z nemovitosti. Nájemné se vypočítává za 12 měsíců na základě existujících nebo připravovaných pronájmů, přičemž se běžně ponechává prostor pro zohlednění životních nákladů nebo stavebních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 1 — Roční splátky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek za budovy nebo části budov na základě platných nebo připravovaných smluv o odkoupení na splátky.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 3 — Nabývání nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup nemovitostí. Dotace na pozemky a jejich rozvoj budou poskytovány v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 7 — Výstavba budov a zařízení prostor

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákladů na výstavbu budov (práce, honoráře za studie, základní zařízení a nezbytné vybavení k zahájení provozu a veškeré související náklady),

nákladů na práce spojené se zařízením prostor a dalších výdajů spojených s těmito pracemi (zejména honorářů architektům a inženýrům atd.).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 8 — Specifická správa nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na správu budov, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména na:

nakládání s odpady,

povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, informovanost o právních předpisech apod.,

technickou knihovnu,

pomoc se správou (Building Helpdesk),

správu plánů budov a nosičů dat,

ostatní výdaje.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

Bod 2 0 2 2 — Údržba, obsluha a úklid budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na údržbu, obsluhu a úklid budov (vnitřních prostor a technických zařízení) využívaných Evropským parlamentem, které má v pronájmu nebo ve vlastnictví, a to základě stávajících smluv.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Bod 2 0 2 4 — Spotřeba energií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na hlídání a ostrahu budov využívaných Evropským parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech, v jeho informačních kancelářích v Unii a v jeho kancelářích ve třetích zemích.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 120 000 EUR.

Bod 2 0 2 8 — Pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb souvisejících s pojistkami.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 1 0 — Výpočetní technika a telekomunikace

Bod 2 1 0 0 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi nezbytnými pro řádné fungování informačních a telekomunikačních systémů Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítačů na úrovni oddělení a správy sítě.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 625 000 EUR.

Bod 2 1 0 1 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s infrastrukturou

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti správy a údržby infrastruktury související s informačními a telekomunikačními systémy Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména infrastruktury v oblasti sítí, kabelů, telekomunikací, individuálního vybavení a hlasovacích zařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 66 000 EUR.

Bod 2 1 0 2 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti obecné pomoci a podpory poskytované uživatelům ohledně informačních a telekomunikačních systémů Parlamentu. Tyto výdaje se týkají podpůrných služeb pro poslance a další uživatele, zejména pro administrativní a legislativní aplikace a aplikace pro komunikaci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 EUR.

Bod 2 1 0 3 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a související práce, a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v rámci pravidelných činností souvisejících se správou aplikací IKT orgánu. Tyto výdaje se týkají zejména aplikací pro poslance, pro komunikaci a pro bezpečnost a také administrativních a legislativních aplikací.

Jsou také určeny na pokrytí výdajů na nástroje IKT financované společně v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti jazyků, a to na základě rozhodnutí Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 32 000 EUR.

Bod 2 1 0 4 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do infrastruktury Evropského parlamentu v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Tyto investice se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, sítí, kabelů a také systémů pro videokonference.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 102 000 EUR.

Bod 2 1 0 5 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do stávajících nebo nových projektů IKT. Tyto investice se týkají zejména aplikací pro poslance, aplikací v legislativní, administrativní, finanční a komunikační oblasti a také aplikací souvisejících se správou IKT.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 EUR.

Článek 2 1 2 — Nábytek

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a opravy nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku a kancelářských strojů. Jsou také určeny na pokrytí různých výdajů souvisejících se správou movitého majetku Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 1 4 — Technické zařízení a instalace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací, a zejména na:

různé doplňkové pevné a přenosné technické instalace a zařízení určené pro publikační a zabezpečovací činnost (včetně IT softwaru) pro jídelny, budovy, vzdělávání zaměstnanců, sportovní centra Parlamentu atd.,

obnovu zařízení, zejména tiskáren, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenční techniky, audiovizuální techniky atd.,

zvláštní zařízení (elektronická, počítačová a elektrická) a externí služby s nimi spojené.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na reklamu v souvislosti s odprodejem a odepsáním položek inventáře a nákladů na technickou asistenci (konzultace) u záležitostí, u nichž je nezbytné využít externí odborné poradenství.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na přepravní služby při převozu technického zařízení nezbytného k poskytování služeb konferenční techniky na místě, kde o to požádá poslanec, delegace, politická skupina nebo orgán Evropského parlamentu, a to kdekoli ve světě. Tyto náklady zahrnují náklady na přepravu i veškeré s ní spojené administrativní náklady.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 190 000 EUR.

Článek 2 1 6 — Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, leasingu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu, leasingu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Běžné správní výdaje

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, potřeb pro tiskárny a rozmnožovny atd. a souvisejících správních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

60 000

60 000

40 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přirážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 2 3 2 — Soudní výdaje a náhrady škody

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení uložil Evropskému parlamentu Soudní dvůr, Tribunál a vnitrostátní soudy,

nákladů na služby externích právníků zastupujících Evropský parlament u Soudního dvora Evropské unie a u vnitrostátních soudů a nákladů na služby právních poradců nebo odborníků, kteří pomáhají právní službě,

nákladů na právního zástupce v rámci disciplinárních a jim podobných řízení,

výdajů souvisejících s náhradami škody a úroky,

náhrad dohodnutých v rámci smírného narovnání podle hlavy III kapitoly 11a jednacího řádu Tribunálu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

337 000

271 000

160 116,73

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek vnitrostátními poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí poskytování služeb v oblasti pošty.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Článek 2 3 7 — Stěhování

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stěhovací a manipulační práci vykonávanou stěhovacími firmami nebo dočasnými zaměstnanci, které zajišťují externí subjekty.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,

nákupu stejnokrojů pro službu v prostorách Parlamentu, řidiče, recepční, skladníky, zaměstnance stěhovací služby, pro zaměstnance v oddělení pro návštěvy a semináře, v oddělení Parlamentarium, zaměstnance lékařské a bezpečnostní služby a oddělení pro údržbu budov a péče o tyto stejnokroje a různé technické služby,

různých provozních a správních výdajů, včetně nákladů na správu vyplácených Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v souvislosti se statutárními důchody bývalých poslanců, nákladů na bezpečnostní prověrku externistů, kteří pracují v prostorách nebo v systémech Evropského parlamentu, a nákupů zboží nebo služeb, které nejsou konkrétně uvedeny v jiné položce,

různých nákupů v souvislosti s činnostmi v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (propagační kampaň atd.).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 9 — Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

262 500

262 500

196 961,24

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti v rámci EMAS, které mají za cíl zlepšit výsledky Evropského parlamentu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně propagace těchto činností, a na systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

Kapitola 3 0 — Schůze a konference

Článek 3 0 0 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Pokrývají rovněž vedlejší výdaje, mj. výdaje v případě zrušení jízdenek/letenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti se služebními a jinými cestami zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Článek 3 0 2 — Výdaje na recepce a reprezentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činností spojených s posuzováním technologických možností (STOA) a jiných prospektivních činností a také výdajů poslanců Evropského parlamentu na reprezentaci,

výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa,

výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu,

výdajů sekretariátu na recepce a na reprezentaci, včetně nákupu reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli 15 nebo 25 let služby,

různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd.,

cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu,

nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách,

výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 3 0 4 — Různé výdaje na schůze

Bod 3 0 4 0 — Různé výdaje na interní schůze

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup nápojů, občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při schůzích Evropského parlamentu nebo při interinstitucionálních schůzích pořádaných v jeho prostorách a rovněž na správu těchto služeb.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 2 — Schůze, kongresy, konference a delegace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů – kromě těch, které jsou hrazeny z kapitoly 1 0 a článku 3 0 0 – spojených s:

pořádáním schůzí mimo pracovní místa (výbory nebo jejich delegace, politické skupiny), včetně výdajů na reprezentaci, bude-li to zapotřebí,

organizací meziparlamentních delegací, delegací ad hoc, smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci a parlamentních delegací při WTO a Parlamentní konference o WTO a jejího řídícího výboru,

organizací delegací ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, Parlamentním shromáždění EUROLAT, Parlamentním shromáždění Euronest a v jejich orgánech,

organizací Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (EMPA), jeho výborů a předsednictva; tyto výdaje zahrnují příspěvek Evropského parlamentu na rozpočet samostatného sekretariátu EMPA nebo na přímé hrazení nákladů představujících podíl Evropského parlamentu na rozpočtu EMPA,

poplatky spojenými s členstvím v mezinárodních organizacích, jejich členem je Evropský parlament nebo jeden z jeho orgánů (Meziparlamentní unie, Sdružení generálních tajemníků parlamentů, Skupina 12+ v rámci Meziparlamentní unie),

úhradou podílu Parlamentu na nákladech na vydání průkazů laissez passer EU (za zařízení, zaměstnance a materiál) vyplácených Komisi Evropským parlamentem na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí, v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie (článek 6), s článkem 23 služebního řádu úředníků Evropské unie, s články 11 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 9 — Náklady na služby cestovní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních nákladů cestovní kanceláře, která je s Evropským parlamentem ve smluvním vztahu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 6 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

Článek 3 2 0 — Získávání odborného poradenství

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákladů na studie a jiné výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse nebo slyšení odborníků, konference) a které jsou prováděny pro orgány Evropského parlamentu, pro parlamentní výbory, pro parlamentní delegace a pro správu,

pořízení nebo pronájem specializovaných informačních zdrojů, jako jsou například specializované databáze, související odborná literatura nebo technická podpora, bude-li to zapotřebí k doplnění výše uvedených smluv zajišťujících odborné aspekty,

cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech,

nákladů na šíření produktů interního nebo externího parlamentního výzkumu a dalších relevantních produktů, aby je mohl využívat orgán a veřejnost (zejména jejich publikací na internetu, vedením interních databází, vydáváním brožur a publikací),

výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise nebo zvláštní komise pro finanční nesrovnalosti,

nákladů na kontrolu pravdivosti dokumentů předložených uchazeči při náboru specializovaných externích poskytovatelů služeb.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 3 2 1 — Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

Bod 3 2 1 0 — Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti GŘ EPRS, zejména na:

získávání specializovaného odborného poradenství a podpory výzkumným činnostem Evropského parlamentu (včetně článků, studií, workshopů, seminářů, kulatých stolů, odborných panelových diskusí a konferencí), které lze v případě potřeby provádět v partnerské spolupráci s jinými orgány, mezinárodními organizacemi, výzkumnými útvary a knihovnami vnitrostátních parlamentů, s reflexními skupinami, výzkumnými institucemi a dalšími kvalifikovanými odborníky,

získávání specializovaného odborného poradenství v oblastech posuzování dopadu, hodnocení ex-ante a ex-post, evropské přidané hodnoty a vědeckého posuzování technologických možností (STOA),

nákup nebo pronájem knih, odborných periodik, časopisů, databází, zpráv tiskových agentur a veškerých dalších informačních zdrojů určených pro knihovnu v různých formátech, včetně nákladů na ochranu autorských práv, na systém managementu kvality, na vazačské a konzervační práce a k tomu potřebná zařízení a na další s tím související služby,

náklady na externí archivační služby (organizace, výběr, popis, přenos na různé nosiče a digitalizace, získávání primárních archivních zdrojů),

pořizování, rozvíjení, instalaci, využívání a údržbu speciální knihovnické a archivační dokumentace a speciálních zařízení pro mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů a vazačských a konzervačních zařízení,

náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

cestovní výdaje, výdaje na pobyt a další výdaje odborníků a autorů vědeckých prací pozvaných k účasti na prezentacích, seminářích, workshopech nebo jiných činnostech tohoto typu organizovaných GŘ EPRS,

účast orgánu pro vědecké posuzování technologických možností (STOA) na činnostech evropských a mezinárodních vědeckých institucí,

povinnosti Evropského parlamentu na základě mezinárodních nebo interinstitucionálních dohod o spolupráci, včetně příspěvku Evropského parlamentu na finanční náklady spojené se správou historických archivů Unie v souladu s nařízením Rady č. 354/83.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů EHS a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti ve znění pozdějších změn (Úř. věst. L 43,15.2.1983, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 28. listopadu 2001 o pravidlech, pro přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu ve znění ze dne 22. června 2011 (Úř. věst. C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech, kterými se řídí archivy Evropského parlamentu, konsolidované znění ze dne 3. května 2004,

Rozhodnutí předsednictva ze dne 10. března 2014 o postupech pro nabývání soukromých archívů poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu.

Odkazy na související právní akty

Bod 3 2 1 1 — Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 600 000

800 000

0,—

Poznámky

Nový bod (bývalý článek 3 2 6)

S cílem podpořit účinný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu, vědeckou komunitou a novináři, především v souvislosti s aktuálním vývojem a záležitostmi v oblasti vědy a technologií, může být pro Evropský parlament přínosné zavedení zvlášť určené a odborně podložené struktury pro diskusi, vzdělávání a šíření znalostí v těchto oblastech. Za tímto účelem bylo zřízeno Evropské vědecké mediální středisko, nad nímž bude mít dohled panel STOA Evropského parlamentu.

Prostředky z tohoto článku, které jsou určeny na podporu kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky, budou pokrývat náklady nového Evropského vědeckého mediálního střediska, a to s konkrétním cílem podpořit vytváření sítí, vzdělávání a šíření znalostí, a to například:

vytvářením a udržováním sítí kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky,

organizováním seminářů, konferencí a vzdělávacích kurzů zaměřených na aktuální novinky a otázky v oblasti vědy a technologií a na charakter a účinnost žurnalistiky zabývající se vědou,

využitím odborných informací a analýz z akademické sféry, sdělovacích prostředků a dalších zdrojů v oblasti vědy a technologie k užitku tvůrců politik a občanů,

zajištěním větší dostupnosti výzkumných materiálů Evropského parlamentu a dalších materiálů v oblasti vědy a technologie v písemné a audiovizuální formě i dalšími prostředky,

rozvojem technik a „metod" pro zlepšení schopnosti označit důvěryhodné zdroje v oblasti vědy a technologie a šířit informace o takovýchto zdrojích,

podporou instalace, aktualizace nebo využití nejmodernějšího technického vybavení a mediálního zařízení v rámci podpory takovéhoto dialogu,

rozvojem úzké spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem, příslušnými sdělovacími prostředky a univerzitami a relevantními výzkumnými centry v této oblasti, a to s využíváním sdělovacích prostředků k propagaci úlohy a činnosti Evropského vědeckého mediálního středisko a k informování o tom, že je otevřeno občanům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 188), a zejména bod 30 tohoto usnesení.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 [Texty přijaté tohoto dne, P8-TA(2016) 0132], a zejména bod 54 tohoto usnesení.

Odkazy na související právní akty

Článek 3 2 2 — Výdaje na dokumentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu,

předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,

nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky),

nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 3 2 3 — Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na programy výměny informací a spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty zemí připravujících se na přistoupení, zejména zemí západního Balkánu a Turecka,

výdajů určených na podporu vztahů mezi Evropským parlamentem a demokraticky zvolenými vnitrostátními parlamenty z třetích zemí (kromě zemí uvedených v předchozí odrážce) a také s příslušnými regionálními parlamentními organizacemi. Příslušné činnosti mají zejména za cíl posílit parlamentní kapacity v nových a právě se rodících demokraciích zejména v evropském sousedství (na jihu a na východě),

výdajů na prosazování činností na podporu zprostředkovatelství a programů pro mladé politické lídry z Evropské unie a ze zemí v širším evropském sousedství: ze zemí Magrebu, z východní Evropy a Ruska, ze zemí izraelsko-palestinského dialogu a dalších prioritních zemí podle rozhodnutí skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb,

výdajů vynakládaných na organizaci Sacharovovy ceny (zejména finanční odměna spojená s cenou, cestovní náklady a náklady na přijetí laureáta nebo laureátů a dalších kandidátů z nejužšího výběru, náklady na fungování sítě nositelů Sacharovovy ceny a na pracovní cesty členů sítě) a na činnosti na podporu lidských práv.

Tyto činnosti zahrnují informační návštěvy v Evropském parlamentu v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku a rovněž návštěvy v členských státech a ve třetích zemích. Tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. prosince 2011 o zřízení ředitelství pro podporu demokracie na generálním ředitelství pro vnější politiky Evropské unie.

Článek 3 2 4 — Tvorba a šíření dokumentů

Bod 3 2 4 0 — Úřední věstník

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí podílu orgánu na výdajích Úřadu pro publikace týkajících se uveřejňování a šíření, jakož i souvisejících nákladů, pokud jde o texty, které mají být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 2 4 1 — Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

veškerých nákladů na elektronickou publikaci (na intranetových stránkách) a na tradiční tištěné publikace (různé dokumenty a tiskoviny zadávané externím dodavatelům), včetně jejich distribuce,

aktualizace a vývojové údržby a opravných prací u redakčních systémů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 11 000 EUR.

Bod 3 2 4 2 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na komunikaci týkající se hodnot Parlamentu prostřednictvím informačních publikací, včetně elektronických publikací, informačních činností, vztahů s veřejností, účasti na veřejných akcích, výstavách a obchodních veletrzích konaných v členských státech, v kandidátských zemích a v zemích, v nichž má Evropský parlament kontaktní kancelář, a vývoje nástrojů nebo prostředků s cílem zvýšit nebo usnadnit jeho přístupnost veřejnosti na mobilních zařízeních;

nákladů na kulturní iniciativy evropského zájmu, jako je Cena LUX Evropského parlamentu za evropskou filmovou tvorbu;

organizace a konání akcí určených pro mládež, zvýšení viditelnosti Parlamentu na sociálních sítích, snahy neustále sledovat trendy mezi mládeží;

nákladů spojených s mobilním internetem, s interaktivními technikami, s diskusními fóry, s platformami pro spolupráci a se změnami chování uživatelů internetu ve snaze přiblížit Evropský parlament občanům;

nákladů spojených s produkcí klipů na internet a dalších audiovizuálních materiálů určených k šíření, s jejich distribucí a hostingem ze strany Evropského parlamentu, v souladu s komunikační strategií Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Bod 3 2 4 3 — Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování instalací, materiálu a výstav v návštěvnických centrech Evropského parlamentu, a to konkrétně:

v Parlamentariu - v návštěvnickém centru Evropského parlamentu v Bruselu;

ve vstupních a přijímacích prostorách, v centrech „Europa Experience“ a na informačních místech mimo Brusel;

činností Domu evropských dějin, jako jsou zvláštní stavební úpravy vnitřních prostor, akvizice sbírek, nákladů spojených se smlouvami s kvalifikovanými odborníky, pořádání výstav a provozních nákladů, včetně nákladů na nákup knih, časopisů a jiných publikací souvisejících s činností Domu evropských dějin;

výdajů za umělecká díla Evropského parlamentu, a to jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, např. na znalecké posudky, konzervaci, zarámování, restaurování, čištění či pojištění, a jednorázových nákladů na přepravu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 000 EUR.

Bod 3 2 4 4 — Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí finančních příspěvků poskytovaných skupinovým návštěvám a jejich doprovodu a nákladů na zajištění infrastruktury, dále na financování stáží pro osoby významné pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a na pokrytí provozních nákladů programů Euroscola, EuroMed-Scola a Euronest-Scola. Programy EuroMed-Scola a Euronest-Scola se konají každoročně střídavě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu, s výjimkou roku, v němž se konají volby do Evropského parlamentu.

Tyto prostředky budou každoročně zvyšovány s použitím deflátoru zohledňujícího aktuální změny HND a cen.

Každý poslanec Evropského parlamentu má právo pozvat každý kalendářní rok maximálně pět skupin celkem o 110 návštěvnících. Skupinové návštěvy pod oficiální záštitou poslance se mohou na jeho pozvání programu Euroscola zúčastnit.

Zahrnuta je odpovídající částka pro návštěvníky se zdravotním postižením.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech týkajících se návštěvnických skupin a programů Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola, konsolidovaného dne 3. května 2004, ve znění ze dne 24. října 2016.

Bod 3 2 4 5 — Pořádání odborných konferencí a seminářů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů nebo finančních příspěvků spojených s pořádáním národních a mezinárodních odborných konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění z členských států, z kandidátských zemí a ze zemí, v nichž má Evropský parlament styčný úřad, na pokrytí nákladů na pořádání parlamentních konferencí a seminářů,

výdajů na zvláštní akce při plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu podle ročního programu přijatého předsednictvem,

opatření a nástrojů podporujících konání konferencí a mnohojazyčnost, jako jsou např. semináře a konference, schůzky s poskytovateli odborné přípravy pro tlumočníky nebo překladatele, opatření a akce ke zvýšení informovanosti o mnohojazyčnosti a k propagaci povolání tlumočníka nebo překladatele, včetně programu dotací pro univerzity, školy a jiné organizace zabývající se studiem tlumočení nebo překladatelství, řešení podporující elektronickou komunikaci a účast na podobných akcích a opatřeních pořádaných společně s jinými útvary v rámci interinstitucionální a mezinárodní spolupráce,

výdajů na pořádání kolokvií a seminářů týkajících se informačních a komunikačních technologií.

nákladů spojených s pozváním novinářů na plenární zasedání, schůze výborů, tiskové konference a jiné parlamentní činnosti.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Bod 3 2 4 8 — Výdaje na audiovizuální informační materiály

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací v audiovizuální oblasti,

provozního rozpočtu audiovizuálního oddělení (včetně služeb pod jeho vlastní kontrolou a externí pomoci, jako jsou technické služby pro rozhlasové a televizní stanice, zajištění, výroba a koprodukce audiovizuálních pořadů, pronájem kabeláže, přenos televizních a rozhlasových programů a další opatření potřebná k zajištění spolupráce mezi Parlamentem a subjekty zajišťujícími audiovizuální přenos),

výdajů na přímý přenos plenárních zasedání a schůzí parlamentních výborů prostřednictvím internetu,

vytvoření příslušného archivu materiálů, který zajistí sdělovacím prostředkům a občanům nepřetržitý přístup k těmto informacím.

výdajů spojených s tiskovým střediskem.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Právní základy

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2002 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2003 (Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2003 (Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Bod 3 2 4 9 — Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

165 000

205 000

102 231,68

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD),

financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury,

Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků,

opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací a zabezpečení domény www.ipex.eu, včetně opatření, která zajišťuje ECPRD.

Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001).

Článek 3 2 5 — Výdaje na kontaktní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech:

výdajů na komunikaci a poskytování informací (informování a veřejné akce; internet – výroba materiálů, propagace, konzultační činnost; semináře; audiovizuální produkce),

všeobecných výdajů a různých drobných výdajů (zejména na kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovné, údržbu, dopravu, skladování, běžné propagační předměty, databáze a předplatné tisku atd.).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 4 0 — Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

Článek 4 0 0 — Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Poznámky

V souvislosti s politickými skupinami a nezařazenými poslanci jsou tyto prostředky určeny na pokrytí:

asistenčních, administrativních a provozních výdajů,

výdajů na politické a informační činnosti prováděné v souvislosti s politickými činnostmi Unie.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva ze dne 30. června 2003 o pravidlech použití prostředků z rozpočtové položky 4 0 0, naposledy pozměněné dne 27. dubna 2015.

Článek 4 0 2 — Financování evropských politických stran

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 205, 29.6.2017, s. 2).

Článek 4 0 3 — Financování evropských politických nadací

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 205, 29.6.2017, s. 2).

Kapitola 4 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Článek 4 2 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se zaměstnanci a poskytovateli služeb v oblasti parlamentní asistence poslancům a výdajů spojených s osobami pověřenými prováděním plateb.

Z těchto prostředků se rovněž hradí náklady na služební cesty a na vzdělávání (externí kurzy) akreditovaných parlamentních asistentů a také výdaje na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti s jejich služebními a jinými cestami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí kurzových ztrát, které se hradí z rozpočtu Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními vztahujícími se na úhradu výdajů na parlamentní asistenci, i na výdaje související s poskytováním služeb na podporu správy parlamentní asistence.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 775 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 21 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 33 až 44 těchto prováděcích opatření.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména článek 5a a články 125 až 139 tohoto pracovního řádu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 14. dubna 2014 o prováděcích opatřeních k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Kapitola 4 4 — Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

Článek 4 4 0 — Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

230 000

220 000

210 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění setkání sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu včetně veškerých dalších případných nákladů s tím spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 4 4 2 — Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

230 000

220 000

210 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na schůze Evropského parlamentního sdružení včetně veškerých dalších případných nákladů s nimi spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

Článek 5 0 0 — Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby bylo zajištěno jeho plné a nezávislé fungování.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 6 odst. 1 a 7 tohoto nařízení.

Článek 5 0 1 — Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se sekretariátem a fungováním výboru nezávislých významných osobností.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení.

Hlava 10 — Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

 

 

0,—

Kapitola 10 1 — Pohotovostní rezerva

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vyplývajících z rozpočtových rozhodnutí přijatých v průběhu rozpočtového roku (výdaje, které není možno předem odhadnout).

Kapitola 10 3 — Rezerva na rozšíření

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na přípravu orgánu na rozšíření.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informační a komunikační politiku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační a komunikační politiku.

Kapitola 10 5 — Předběžné prostředky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí investic do nemovitostí ze strany orgánu a na práce na zařízení prostor. Předsednictvo Evropského parlamentu požadovalo, aby v oblasti nemovitostí byla přijata promyšlená a zodpovědná dlouhodobá strategie, která se bude věnovat zvláštnímu problému zvyšujících se nákladů na údržbu, potřeb rekonstrukce a nákladů na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Evropského parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na připravované prioritní projekty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na připravované prioritní projekty orgánu.

Kapitola 10 8 – Rezerva na EMAS

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2019

Prostředky na rok 2018

Plnění 2017

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k přidělení do příslušných provozních položek poté, co předsednictvo rozhodne o provádění akčního plánu EMAS, konkrétně poté, co bude v Evropském parlamentu ukončen audit týkající se emisí uhlíku.

ZAMĚSTNANCI

Oddíl I – Evropský parlament

Funkční skupina a třída

 

2019

2018

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Jiné

Politické skupiny

Jiné

Politické skupiny

bez zařazení

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD celkem

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST celkem

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC celkem

204

 

 

 

204

 

 

 

Celkem

5 379[14]

20[15]

142[16]

1 103

5 438[17]

20[18]

142[19]

1 103

Celkový součet

6 624

6 683

Příloha

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Rozpočtová položka

Název

Získané příjmy

Odhad*

2017

2019

5000

Výnosy z prodeje vozidel

p.m.

5001

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

5 000

5002

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům

162

10 000

502

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů

-

1 000

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí

3 016 718

3 547 000

5111

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy

52 903

639 000

550

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem

5 546 788

1 285 000

551

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost

755 042

p.m.

570

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu

4 122 802

717 500

571

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

p.m.

573

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

3 669 132

3 000

581

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění

20 162 097

p.m.

6600

Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady

12 731 797

100 000

 

 CELKEM

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* V této tabulce nejsou zohledněny možné změny finančního nařízení týkající se účelově vázaných příjmů.

 

 • [1]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.
 • [5]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0114.
 • [6]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0408.
 • [7]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0458.
 • [8]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.
 • [9]  Texty přijaté předsednictvem, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009
 • [10]  Přijaté texty, P7_TA(2013)0498.
 • [11]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0114.
 • [12]  Přijaté texty, P8_TA(2017)0408.
 • [13]  Přijaté texty: P8_TA(2017)0417
 • [14]  Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.
 • [15]  Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.
 • [16]  Včetně jednoho dočasného místa AD 12 pro ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.
 • [17] Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.
 • [18] Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.
 • [19] Včetně jednoho dočasného místa AD 12 pro ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

16.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+:  pro

-  :  proti

0:  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí