Procedure : 2018/2001(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0146/2018

Indgivne tekster :

A8-0146/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/04/2018 - 10.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0182

BETÆNKNING     
PDF 1084kWORD 149k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019

(2018/2001(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Paul Rübig

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019

(2018/2001(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018(5),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(6),

–  der henviser til sin beslutning af 30. november 2017 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som led i budgetproceduren(7),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2019,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den ... april 2018, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0146/2018),

A.  der henviser til, at denne procedure er den fjerde fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode, og den sjette i den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2019-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, er udarbejdet på baggrund af en årlig forhøjelse - både en reel og en inflationsbetinget forhøjelse - af loftet for udgiftsområde V, hvilket giver mere plads til vækst og investeringer samt til at fortsætte gennemførelsen af politikker med henblik på at opnå besparelser, forbedre effektiviteten og gå i retning af et resultatbaseret budget;

C.  der henviser til, at der blandt de prioriterede mål, som generalsekretæren har foreslået for budgettet for 2019, er følgende: Europa-Parlamentets kampagne op til valget i 2019, sikkerhedsprojekter, flerårige byggeprojekter, IT-udvikling, forbedret service til medlemmerne og fremme af miljøhensyn inden for transport;

D.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 2 016 644 000 EUR i det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for 2019, hvilket udgør en samlet forhøjelse på 3,38 % i forhold til 2018-budgettet (herunder 37,3 mio. EUR til ændring af valgperioden og 34,3 mio. EUR til andre ekstraordinære udgifter) og en andel på 18,79 % af udgiftsområde V i FFR for 2014-2020;

E.  der henviser til, at næsten to tredjedele af budgettet er indeksbundne udgifter, der hovedsagelig vedrører vederlag, pensioner, udgifter til lægebehandling og godtgørelser til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer (23 %) og personale (34 %) samt bygninger (13 %), der justeres i henhold til personalevedtægten og statutten for medlemmerne, til sektorspecifik indeksering eller inflationsraten;

F.  der henviser til, at Parlamentet allerede i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(8) understregede, at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

G.  der henviser til, at Parlamentets troværdighed som den ene af budgetmyndighedens to parter i en vis udstrækning afhænger af dets evne til at styre sine egne udgifter og på dets evne til at udvikle demokratiet på EU-plan;

H.  der henviser til, at den frivillige pensionsfond blev oprettet i 1990 ved Præsidiets regulativ om den supplerende (frivillige) pensionsordning(9);

Generelle rammer

1.  understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2019, bør forblive under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at niveauet for budgetoverslaget for 2019 svarer til 18,53 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2018 (18,85 %), og den laveste andel af udgiftsområde V i mere end 15 år;

2.  understreger, at den største del af Parlamentets budget er fastsat af vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser og er underlagt årlig indeksering;

3.  bemærker, at udgifterne på grund af valget til Europa-Parlamentet i 2019 vil blive væsentligt højere på nogle områder, navnlig for så vidt angår medlemmer, der ikke genvælges og deres assistenter, mens der, om end i mindre omfang, vil blive skabt besparelser på andre områder som følge af nedgangen i omfanget af parlamentarisk arbejde i et valgår;

4.  støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 26. marts 2018 og den 10. april 2018, om at fastsætte forhøjelsen af 2018-budgettet til 2,48 %, hvilket svarer til det samlede niveau for overslagene for 2019 på 1 999 144 000 EUR, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige udkast til budgetoverslag, som Præsidiet havde godkendt den 12. marts 2018 med 17,5 mio. EUR, og om tilsvarende at reducere bevillingerne under følgende budgetposter: 1004 - Ordinære rejseudgifter: 105 - Sprog og it-kurser for medlemmer; 1404 – Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd; 1612 – Efteruddannelse 1631 — Mobilitet; 2000 — Leje; 2007 - Opførelse af bygninger og indretning af lokaler: 2022 - Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger; 2024 - Energiforbrug 2100 - IT og telekommunikation 2101 - IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer; 2105 - IT og telekommunikation – investeringer i projekter; 212 - Inventar; 214 - Teknisk materiel og tekniske anlæg 230 - Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer; 238 - Andre administrationsudgifter; 300 – Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder; 302 - Udgifter til receptioner og repræsentation; 3040 - Diverse udgifter til interne møder; 3042 - Møder, kongresser, konferencer og delegationer; 3049 - Udgifter til rejsebureauydelser; 3243 - Europa-Parlamentets Besøgscentre; 3248 - Udgifter til audiovisuel information; 325 — Udgifter til informationskontorerne; 101 — Reserve til uforudsete udgifter; tildeler konto 1400 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper 50 000 EUR, konto 320 — Køb af ekspertise 50 000 EUR, og konto 3211 — Europæisk videnskabeligt mediecentrum 800 000 EUR i bevillinger; glæder sig over, at disse ændringer blev vedtaget af Præsidiet den 16. april 2018;

5.  understreger, at Parlamentets centrale funktioner er at være medlovgiver sammen med Rådet og at træffe afgørelse om Unionens budget, repræsentere borgerne og kontrollere arbejdet i andre institutioner;

6.  fremhæver Parlamentets rolle for opbygningen af en europæisk politisk bevidsthed og fremme af Unionens værdier;

7.  bemærker, at det foreløbige forslag til budgetoverslag og ledsagedokumenterne først blev modtaget efter, at de var vedtaget af Præsidiet den 12. marts 2018; anmoder om i de kommende år at modtage generalsekretærens beretning til Præsidiet om det foreløbige forslag til budgetoverslag, herunder bilagene hertil, til tiden;

Gennemsigtighed og tilgængelighed

8.  glæder sig over svaret på anmodningen fra Budgetudvalget, der er fremsat i forskellige beslutninger om yderligere oplysninger om mellem- og langsigtet planlægning, investeringer, vedtægtsmæssige forpligtelser, driftsudgifter og en metodologi på grundlag af nuværende behov snarere end koefficienter;

9.  bemærker, at det foreslås, som det var tilfældet med budgetter for de tidligere år, at afsætte et beløb til "ekstraordinære" investeringer og udgifter, f.eks. investeringer og udgifter, der for Parlamentets vedkommende er usædvanlige eller atypiske og sjældent forekommende; bemærker, at disse investeringer og udgifter i 2019 beløber sig til 71,6 mio. EUR, herunder 37,3 mio. EUR til ændring af valgperioden og 34,3 mio. EUR til andre ekstraordinære udgifter; minder om, at sondringen i budgettet for 2016, som også går igen i de efterfølgende budgetter, mellem ordinære og ekstraordinære udgifter udelukkende blev foretaget for at tage højde for gennemførelsen af hasteforanstaltninger vedrørende sikring af bygninger og cybersikkerhed efter terrorangrebene; mener, at den overdrevne brug af denne sondring, dvs. medtagelse af andre udgifter i ekstraordinære udgifter, giver en fejlagtig indikation af udviklingen i den budgetmæssige margen og derfor er i strid med princippet om gennemsigtighed i Parlamentets udgifter;

10.  forventer, at Parlamentets budget for 2019 er realistisk og nøjagtigt med hensyn til at balancere behov og omkostninger med henblik på så vidt muligt at undgå overbudgettering;

Brexit

11.  bemærker, at EU's og Det Forenede Kongeriges forhandlere den 8. december 2017 nåede til principiel enighed om den finansielle afvikling af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, som omfatter en bestemmelse om, at Det Forenede Kongerige vil deltage i Unionens årlige budgetter for 2019 og 2020, som om det stadig var en medlemsstat i Unionen og vil bidrage med sin andel af finansieringen af Unionens forpligtelser, der er opstået inden den 31. december 2020; noterer sig, at den frivillige pensionsordning for medlemmerne er opført som et passiv på EU's balance, og at et bidrag til de samlede forpligtelser, der skal bruges til dækning af de pensionsforpligtelser, der er indgået før, men strækker sig ud over 2020, vil indgå i forhandlingerne;

12.  bemærker, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender via en afstemning i plenarforsamlingen i februar 2018 bekræftede en initiativbetænkning om Parlamentets sammensætning og især reduktionen til 705 medlemmer efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen; bemærker, at formand Donald Tusk efter det uformelle møde mellem de 27 stats- og regeringsoverhoveder den 23. februar 2018 udtrykte en bred støtte til dette forslag; bemærker, at i tilfælde af at Det Forenede Kongerige stadig er en medlemsstat ved begyndelsen af valgperioden 2019-2024, skal antallet af medlemmer være 751, indtil Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen får retskraft; påpeger dog, at der i henhold til proceduren kræves en enstemmig afgørelse af Det Europæiske Råd efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse; understreger, at Parlamentets overslag for øjeblikket afspejler en situation med status quo med et Parlament, der er sammensat af 678 medlemmer fra 27 medlemsstater, mellem den 30. marts 2019 og udgangen af den 8. valgperiode, og et Parlament, der er sammensat af 705 medlemmer fra 27 medlemsstater, fra starten af den 9. valgperiode og til udgangen af regnskabsåret 2019; noterer sig med tilfredshed de justeringer, som generalsekretæren har foreslået, og som blev vedtaget af Præsidiet den 12. marts 2018;

Valg til Europa-Parlamentet i 2019

13.  hilser oplysningskampagnen velkommen som et nyttigt forsøg på at forklare formålet med Unionen og Parlamentet for borgerne; understreger imidlertid, at denne kampagne bl.a. bør have til formål at redegøre for Unionens rolle, Parlamentets indflydelse og dets funktioner, såsom valget af formanden for Kommissionen og dets indvirkning på borgernes liv;

14.  minder om, at som godkendt under budgetproceduren for 2018 udgør det samlede budget for kampagnen 33,3 mio. EUR for de to år, heraf 25 mio. EUR til 2018 (på grund af den tid, der er nødvendig for at gennemføre udbudsprocedurerne og indgå kontrakterne) og 8,33 mio. EUR til 2019; bemærker, at strategien for kampagnen, der er baseret på en analyse af de erfaringer, der er opnået fra de sidste valg, blev godkendt af Præsidiet i november 2017;

15.  understreger, at kommunikationsprocesserne i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet er kendetegnet ved tre niveauer: det mest synlige niveau er de nationale og europæiske politiske partier og deres kandidater, det andet niveau er processen med spidskandidater (Spitzenkandidaten), der blev indført for første gang i 2014, og det tredje niveau er den institutionelle oplysningskampagne, der minder om, hvad Parlamentet er, hvad det beskæftiger sig med, hvordan det påvirker borgernes liv, og hvorfor det er vigtigt at deltage i valget;

16.  fremhæver, at Parlamentet ikke selv har de nødvendige ressourcer til at nå ud til de 400 mio. stemmeberettigede og derfor skal gøre bedst mulig brug af sine egne formidlernetværk for at gøre dette; mener, at kommunikation via de sociale medier også bør spille en vigtig rolle; påpeger, at der på europæisk plan vil blive afholdt en række konferencer med borgere og interessenter i 2018, og at forbindelseskontorernes rolle på nationalt plan vil være af afgørende betydning; vil fortsætte med at inddrage Regionsudvalget og dets lokale og regionale repræsentanter i netværkssamarbejdet; mener, at de europæiske politiske partier og nationale partier i den sidste tid op til valget vil spille en afgørende rolle, navnlig i forbindelse med processen med spidskandidater; foreslår derfor at forhøje bevillingerne navnlig for 2019 for at gøre det muligt for dem at udføre denne opgave;

Sikkerhed og cybersikkerhed

17.  bemærker, at budgettet for 2019 vil indeholde yderligere rater af betydelige investeringer, som blev påbegyndt i 2016 med henblik på at forbedre sikkerheden i Parlamentet væsentligt; påpeger, at disse projekter dækker forskellige områder, hovedsagelig bygninger, dvs. sikkerhedsopgradering af indgange, udstyr og personale, som f.eks. IPACS-projektet, men også forbedringer inden for cybersikkerhed og sikring af kommunikation;

18.  glæder sig over aftalememorandummet, som trådte i kraft i 2017, mellem den belgiske regering og Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og andre institutioner i Bruxelles om sikkerhedsgodkendelse for alle eksterne kontrahenters personale, som ønsker adgang til EU's institutioner; minder om sin opfordring i Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for 2018 til generalsekretæren om at overveje, om det er hensigtsmæssigt at udvide anvendelsen af dette aftalememorandum til tjenestemænd, parlamentariske assistenter og praktikanter for at muliggøre den nødvendige sikkerhedsverifikation forud for deres ansættelse; anmoder derfor generalsekretæren om at underrette Budgetudvalget om status for denne sag;

19.  mener, at IT-værktøjer er vigtige instrumenter for medlemmer og ansatte i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, men de er ikke desto mindre sårbare over for cyberangreb; glæder sig derfor over en begrænset forhøjelse af bevillingerne, hvilket vil give institutionen mulighed for bedre at beskytte sine aktiver og oplysninger ved at forsætte sin handlingsplan for cybersikkerhed;

Bygningspolitik

20.  gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203;

21.  noterer sig forbedringen af medlemmernes og personalets arbejdsmiljø som vedtaget af Præsidiet i december 2017, som vil fortsætte i 2019 med henblik på at etablere fleksible arbejdspladser for medlemmerne for at opfylde de behov, der opstår som følge af skiftende arbejdsmønstre, ved give dem tre kontorer i Bruxelles og to i Strasbourg efter valget i 2019; understreger ikke desto mindre, at det i Strasbourg ville være mere nyttigt at etablere fleksible rum til møder; bemærker udgifterne til vedligeholdelse af Parlamentets bygninger i 2019, herunder sikkerheds- og miljøkrav; sætter spørgsmålstegn ved de meget høje omkostninger i visse foreslåede planer, nemlig: fjernelse af biblioteket og de tilknyttede kontorer, renovering af medlemmernes restaurant (Spinelli-bygningen) og renovering af restauranten i Churchill-bygningen; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget oplysninger om disse beslutninger inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2018; mener, at visse projekter vil blive udsat;

22.  sætter spørgsmålstegn ved de 1,58 mio. EUR, der er planlagt til undersøgelser vedrørende renoveringen af Spaak-bygningen, eftersom der allerede er afsat 14 mio. EUR i budgettet for 2018; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget oplysninger om denne beslutning inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2018;

23.  anmoder om yderligere oplysninger om standen af det inventar i ASP-bygningen i Bruxelles, som skal udskiftes, og om den procedure, der skal følges for at vælge det nye inventar, især om forholdet mellem pris og behovet for udskiftning;

24.  noterer sig den ajourførte opgavebeskrivelse for informationskontorerne, som nu er kendt som "forbindelseskontorer" i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse fra november 2017; bemærker, at forbindelseskontorernes primære funktion er at informere og kommunikere lokalt på Parlamentets vegne på en politisk neutral måde for at tilvejebringe oplysninger om Unionen og dens politikker gennem eksterne aktørers aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt plan; herunder medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg;

25.  bemærker, at de første dele af den østlige fløj af den nye KAD-Bygning vil blive overdraget og taget i brug i slutningen af 2018, mens resten af den østlige fløjs kontorer og konferencelokaler gradvist vil blive taget i brug i 2019; bemærker, at arbejdet på den vestlige fløj direkte derefter vil blive påbegyndt;

26.  minder om Revisionsrettens analyse fra 2014, i hvilken man anslog omkostningerne ved Parlamentets geografiske spredning til at være på 114 mio. EUR pr. år; noterer sig endvidere konklusionerne i Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner(10), hvoraf det fremgår, at 78 % af alle tjenesterejser foretaget af Parlamentets vedtægtsomfattede personale er en direkte følge af Parlamentets geografiske spredning; fremhæver, at det i betænkningen også anslås, at den miljømæssige påvirkning af den geografiske spredning er på mellem 11 000 og 19 000 ton i CO2-emissioner; fremhæver de potentielle besparelser på Europa-Parlamentets budget ved at have ét enkelt hjemsted og opfordrer derfor til, at der udarbejdes en køreplan for et enkelt hjemsted;

27.  minder om Parlamentets forpligtelse i direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, hvori det hedder, at det "med forbehold af gældende budget- og indkøbsregler vil forpligte sig til at stille de samme krav til de bygninger, det ejer og benytter, som dem, der gælder for medlemsstaternes statslige bygninger i henhold til artikel 5 og 6" i nævnte direktiv, på grund af den store synlighed og den ledende rolle, det bør spille med hensyn til bygningers energimæssige ydeevne; understreger, at der er et presserende behov for, at denne erklæring overholdes, ikke mindst af hensyn til Parlamentets egen troværdighed i den igangværende revision af direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne og energieffektivitet;

Spørgsmål vedrørende medlemmer af Parlamentet og akkrediterede parlamentariske assistenter

28.  glæder sig over det arbejde, som Parlamentets Generalsekretariat, de politiske gruppers sekretariater og medlemmernes kontorer har udført for at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat; støtter den fortsatte udvikling af de tjenester, der kan fremme medlemmernes mulighed for at føre kontrol med det arbejde, der udføres af Kommissionen og Rådet, og for at repræsentere borgerne;

29.  glæder sig især over den stadig stigende kvalitet af den rådgivning og forskning, som medlemmerne og udvalgene tilbydes gennem Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) og temaafdelingerne; noterer sig den midtvejsevaluering af samarbejdet mellem disse to tjenester, som generalsekretæren forelagde i oktober 2017; anmoder generalsekretæren om at forelægge yderligere oplysninger om, hvordan de to tjenester samordner deres arbejde for at undgå dobbeltarbejde og imødekomme brugernes behov; glæder sig over de nye og eksisterende specifikke projekter inden for IT-applikationer, som vil blive gennemført fuldstændigt eller delvist i løbet af 2019: e-Parlament-projektet, systemet til elektronisk forvaltning af dokumenter (ERMS), programmet for det åbne digitale bibliotek, det nye projekt om forskning og udvikling inden for maskinindlæring med oversættelseshukommelser og værktøjet til registrering af deltagere i konferencer og arrangementer;

30.  minder om ovennævnte beslutninger af 5. april 2017 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2018(11) og af 25. oktober 2017 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018(12) og alle referencer til og krav vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter; gentager sin opfordring til gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter til medlemmerne; glæder sig i denne henseende over oprettelsen af Parlamentets Præsidiums Arbejdsgruppe om Godtgørelsen for Generelle Udgifter; minder om forventningerne til større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelsen for generelle udgifter og behovet for, at der fastlægges mere præcise regler vedrørende ansvarligheden for de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra nettoomkostninger for Parlamentet;

31.  minder om princippet om mandatets uafhængighed; gentager i lyset af Præsidiets kommende beslutning sin opfordring til større gennemsigtighed vedrørende godtgørelsen for generelle udgifter på grundlag af eksempler på bedste praksis fra de nationale delegationer i Parlamentet og medlemsstaterne; understreger, at der kunne indføres et blandet system, hvor en del af godtgørelsen for generelle udgifter forbliver et fast beløb, og resten udbetales på grundlag af fakturaer eller efter en revision; gentager, at øget effektivitet og gennemsigtighed i godtgørelsen for generelle udgifter ikke indebærer en krænkelse af privatlivets fred;

32.  opfordrer indtrængende Parlamentets Præsidiums Arbejdsgruppe om Godtgørelsen for Generelle Udgifter til at færdiggøre deres arbejde for at sikre, at henstillinger baseret på de synspunkter, Parlamentet gav udtryk for i oktober 2017, bliver behandlet før valget til den 9. valgperiode;

33.  gentager sin anmodning til Præsidiet om at sikre, at sociale rettigheder og pensionsrettigheder for medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter respekteres, og at der stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed; gentager i denne forbindelse sin opfordring til at finde en brugbar løsning for de akkrediterede parlamentariske assistenter, som efter at have arbejdet i to valgperioder uden afbrydelse, ved udgangen af den nuværende valgperiode ikke vil være berettiget til at anvende den europæiske pensionsordning, når de når pensionsalderen, eftersom de vil mangle noget tid i forhold til kravet om ti års tjeneste som følge af det tidlige valg i 2014 og forsinkelserne i godkendelsen af de akkrediterede parlamentariske assistenters nye kontrakter på grund af den store arbejdsbyrde i perioderne efter valget i 2009 og 2014; minder om, at artikel 27, stk. 2, i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer fastsætter, at "De erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; bemærker imidlertid de fortsatte problemer med hensyn til den frivillige pensionsordning og anmoder Præsidiet og generalsekretæren om at undersøge alle muligheder med henblik på at minimere byrden for Parlamentets budget;

34.   finder bevillingerne for budgetpost 422 "Udgifter til parlamentarisk assistance" passende;

35.  noterer sig revisionen af godtgørelsessatserne for de akkrediterede parlamentariske assistenter (APA'er) i forbindelse med deres tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder; minder om sin opfordring til Præsidiet om at foretage fuld ensretning mellem tjenestemænd, andre ansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter fra den næste valgperiode;

36.  opfordrer igen Formandskonferencen til med henblik på næste valgperiode at revidere gennemførelsesbestemmelserne for delegationers virksomhed og rejser uden for Den Europæiske Union; understreger, at en sådan revision bør overveje muligheden for, at akkrediterede parlamentariske assistenter på visse betingelser ledsager medlemmerne på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser;

37.  opfordrer Europa-Parlamentets Præsidium til at ændre sin beslutning af 19. april 2010 om bestemmelserne vedrørende medlemmernes praktikanter for at sikre en passende aflønning i praktikanternes kontrakter; fremhæver, at aflønningen af praktikanter i medlemmernes kontorer eller politiske grupper mindst skal sikre, at deres løn dækker leveomkostningerne i Bruxelles eller i den by, hvor de er praktikanter;

38.  mener, at der bør afsættes tilstrækkelige midler til gennemførelsen af køreplanen for tilpasning af foranstaltningerne til forebyggelse og hurtig støtte for at håndtere konflikter og chikane mellem medlemmer og akkrediterede parlamentariske assistenter eller andet personale;

Personalerelaterede spørgsmål

39.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat for 2019 med 59 stillinger (personalereduktionsmålet på 1 %) i overensstemmelse med aftalen af 14. november 2015, der blev indgået med Rådet om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, ifølge hvilken foranstaltningerne vedrørende Parlamentets årlige personalereduktion skal fortsætte indtil 2019;

40.  mener, at det i en periode, hvor de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed for EU-institutionerne, sandsynligvis vil blive mere og mere begrænsede, er vigtigt, at institutionerne er i stand til at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere til at imødegå de komplekse udfordringer, der venter forude, på en måde, som er forenelig med principperne om resultatbaseret budgettering;

41.   mener, at Parlamentet frem til valgpausen vil stå i en unik situation som følge af, at afslutningen af en mandatperiode, hvor lovgivningen normalt skal hastes igennem, falder sammen med den komplekse pakke af FFR-lovforslag, brexit og det stigende antal triloger; mener, at det for at give Parlamentet og dets udvalg mulighed for at udføre deres kerneopgaver er afgørende at sikre et passende niveau af logistiske og menneskelige ressourcer;

42.  bemyndiger generalsekretæren til at bygge videre på de eksisterende samarbejdsaftaler mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; som EPRS er et meget positivt eksempel på; anmoder om, at der identificeres områder, herunder men ikke begrænset til IT-tjenester og -sikkerhed, hvor synergier mellem backoffice-funktioner kan øges ved at anvende erfaringerne fra Parlamentet og de to organer og under fuld hensyntagen til forvaltningsproblemer og forskelle i omfang i forbindelse med etableringen af fair samarbejdsaftaler; opfordrer endvidere generalsekretæren til at iværksætte en undersøgelse af mulige synergier i backoffice-funktioner og -tjenester, som kan opnås med andre institutioner;

43.  anmoder om, at der forelægges en vurdering af de besparelser og fordele, som de enkelte parter har nået som følge af den interinstitutionelle administrative samarbejdsaftale mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, både inden for de områder, der er underlagt fælles tjenester, og inden for de områder, der er underlagt samarbejde, og af de potentielle besparelser og fordele ved eventuelle fremtidige aftaler med andre institutioner og agenturer;

44.  glæder sig over Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU(13); mener, at beslutningen er et vigtigt skridt til at sikre en mere effektiv bekæmpelse af seksuel chikane og af enhver form for upassende adfærd i Den Europæiske Union og dens institutioner, herunder Europa-Parlamentet; kræver, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre kravene i beslutningen;

Andre spørgsmål

45.  noterer sig den igangværende praksis med at bruge "opsamlingsoverførsler" ved årets udgang (ramassage) for at bidrage til igangværende byggeprojekter; fremhæver på grundlag af tallene for 2014, 2015, 2016 og 2017, at "opsamlingsoverførslen" ved årets udgang i år systematisk finder sted for samme kapitler og afsnit og, med få undtagelser, nøjagtigt for samme poster; overvejer derfor, hvorvidt der sker en programmeret overvurdering af disse kapitler og poster for at generere midler til finansiering af budgetpolitikken;

46.  sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at have hovedtelefoner og webkameraer installeret i kontorerne i Bruxelles og Strasbourg til alle parlamentariske assistenter, selv om de fleste af dem slet ikke har bedt om det; sætter derfor spørgsmålstegn ved omkostningerne ved og baggrunden for en sådan beslutning; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget oplysninger om denne beslutning;

47.  bemærker, at begrænsningerne i adgangen til Parlamentets restaurationsområder blev ophævet den 1. januar 2017; accepterer den praksis, at alle, som arbejder i Parlamentets bygninger eller besøger dem til interinstitutionelle møder, kan spise frokost i Parlamentets kantiner og restauranter; noterer sig imidlertid, at det er blevet meget kompliceret at få adgang til selvbetjeningsrestauranten i ASP-Bygningen i Bruxelles og til selvbetjeningsrestauranten i LOW-Bygningen i Strasbourg, fordi der hver dag er grupper af besøgende; anmoder derfor om, at der hurtigt genetableres kontrol ved indgangen til disse to selvbetjeningsrestauranter, ikke for medlemmer og personale fra andre institutioner, men for systematisk at lede disse grupper over til de restaurationsområder, der er forbeholdt dem;

48.  noterer sig den fortsatte dialog mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; understreger behovet for at gå videre end den eksisterende Europæiske Parlamentsuge for at give mulighed for permanente synergier i forhold til forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; opfordrer til, at denne styrkes for at udvikle en bedre forståelse af bidraget fra Parlamentet og Unionen i medlemsstaterne;

49.  opfordrer til at opgradere det europæiske mediecentrum, som blev vedtaget i 2018-budgettet, til et samarbejde med TV-stationer, sociale medier og andre partnere med henblik på at etablere uddannelsesforløb for unge journalister, navnlig i relation til nye videnskabelige og teknologiske udviklinger og faktabaserede, peerevaluerede nyheder;

50.  glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at fremme bæredygtig mobilitet;

51.  opfordrer Parlamentet til at vedtage en miljømæssigt bæredygtig tilgang og gøre hovedparten af de aktiviteter, der udføres i Parlamentet, miljøvenlige;

52.  noterer sig oprettelsen af en arbejdsgruppe om mobilitet, som bør arbejde inklusivt og have et klart mandat; understreger, at Parlamentet skal overholde alle former for regionalt gældende lovgivning på sine arbejdssteder, inklusive på dette område; opfordrer til fremme af anvendelsen af den direkte togforbindelse mellem Parlamentet i Bruxelles og lufthavnen; opfordrer de ansvarlige tjenester til på denne baggrund at revurdere sammensætningen og omfanget af dens egen bilpark; opfordrer Præsidiet til hurtigst muligt at oprette en incitamentsordning for at fremme brugen af cykler til strækninger mellem hjem og arbejdssted; bemærker, at der allerede er indført en sådan ordning i andre institutioner, navnlig i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg;

53.  opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til at skabe en kultur med resultatbaseret budgettering i hele Parlamentets administration og en effektiv ledelsestilgang for at øge effektiviteten og reducere papirarbejdet og bureaukratiet i institutionens interne arbejde; understreger, at den effektive ledelsestilgang har vist sig at føre til løbende forbedringer af arbejdsproceduren takket være forenklingen og det administrative personales erfaring;

o

o  o

54.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2019;

55.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

 

BERETNING FRA GENERALSEKRETÆREN

TIL MEDLEMMERNE AF PRÆSIDIET

OM EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2019

 

FORSLAG TIL BUDGETOVERSLAG

2019

Den Europæiske Unions bidrag til finansieringen af Europa-Parlamentets

udgifter for regnskabsåret 2019

Betegnelse

Beløb

 

 

Udgifter

1 999 144 000

Egne indtægter

176 893 540

Bidrag

1 822 250 460

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Betegnelse

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

 

 

 

 

 

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

 

 

 

4 0

DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

 

 

 

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag og solidaritetsfradraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

p.m

p.m

11

4 0 4

Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Kapitel 4 0 — I alt

4 1

BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Kapitel 4 1 — I alt

4 2

ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

 

 

 

4 2 1

Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

p.m

p.m

0

 

Kapitel 4 2 — I alt

0

0

0

 

Afsnit 4 — I alt

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM

 

 

 

5 0 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

10 000

p.m

162

5 0 1

Indtægter ved salg af fast ejendom

p.m

p.m

0

5 0 2

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

1 000

p.m

0

 

Kapitel 5 0 — I alt

16 000

p.m

162

5 1

LEJEINDTÆGTER

 

 

 

5 1 1

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

639 000

p.m

52 903

 

Kapitel 5 1 — I alt

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

 

 

 

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

50 000

50 000

2 077

 

Kapitel 5 2 — I alt

50 000

50 000

2 077

5 5

INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE

 

 

 

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

p.m

p.m

755 042

 

Kapitel 5 5 — I alt

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

 

 

 

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

p.m

p.m

0

5 7 2

Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

p.m

p.m

0

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

3 000

p.m

3 669 132

 

Kapitel 5 7 — I alt

720 500

p.m

7 791 934

5 8

DIVERSE GODTGØRELSER

 

 

 

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

p.m

p.m

20 162 097

 

Kapitel 5 8 — I alt

p.m

 

 

 

Afsnit 5 — I alt

6 257 500

50 000

37 327 720

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER

 

 

 

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

 

 

 

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

p.m

p.m

0

 

Kapitel 6 6 — I alt

100 000

p.m

12 731 797

 

Afsnit 6 — I alt

100 000

p.m

12 731 797

9

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

 

 

 

9 0 0

Diverse indtægter

1 000

1 000

1 638 371

 

Kapitel 9 0 — I alt

1 000

1 000

1 638 371

 

Afsnit 9 — I alt

1 000

1 000

1 638 371

 

I ALT

176 893 540

163 965 399

206 994 385

UDGIFTER

Almindelig oversigt over bevillinger (2019 og 2018) og gennemførelse (2017)

Afsnit Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

 

 

 

 

 

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Afsnit 1 — I alt

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE

 

 

 

 

DRIFTSUDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Afsnit 2 — I alt

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

MØDER OG KONFERENCER

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Afsnit 3 — I alt

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER

460 000

440 000

420 000

 

Afsnit 4 — I alt

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

 

 

 

5 0

UDGIFTER FOR MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 5 — I alt

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ANDRE UDGIFTER

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

p.m.

0

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

18 525 000

1 000 000

0

10 3

RESERVE TIL UDVIDELSEN

p.m.

p.m.

0

10 4

RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN

p.m.

p.m.

0

10 5

FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS-RESERVE

p.m.

p.m.

0

 

Afsnit 10 — I alt

18 525 000

1 000 000

0

 

I ALT

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

SEKTION I — EUROPA-PARLAMENTET

Indtægter — Egne indtægter

Afsnit 4 — Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Kapitel 4 0 — Diverse skatter og afgifter

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Retsgrundlag

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

Kapitel 4 1 — Bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

10 000

10 000

49 218,19

Kapitel 4 2 — Andre bidrag til pensionsordningen

Artikel 4 2 1 — Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Retsgrundlag

Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (omkostningsregulativet), særlig bilag III.

Afsnit 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

Kapitel 5 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

5 000

p.m.

 

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

10 000

p.m.

162,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne konto angives i et bilag til budgettet.

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

1 000

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.

Kapitel 5 1 — Lejeindtægter

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne konto angives i et bilag til budgettet.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 2 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

50 000

50 000

2 076,80

Anmærkninger

Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

Kapitel 5 5 — Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser leveret eller arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Kapitel 5 7 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med institutionens administration

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Kapitel 5 8 — Diverse godtgørelser

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd i tilfælde af ulykker.

Afsnit 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer

Kapitel 6 6 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Artikel 6 6 0 — Andre bidrag og tilbagebetalinger

Konto 6 6 0 0 — Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Anmærkninger

Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.

Konto 6 6 0 1 — Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 — Diverse indtægter

Kapitel 9 0 — Diverse indtægter

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2019

Budget 2018

Gennemførelse 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Anmærkninger

Under denne artikel opføres diverse indtægter.

De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.

Udgifter — Udgifter

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen

Artikel 1 0 0 — Vederlag og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Vederlag

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af vederlaget i henhold til statutten for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.

Konto 1 0 0 4 — Ordinære rejseudgifter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.

Konto 1 0 0 5 — Andre rejseudgifter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter og udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.

Konto 1 0 0 6 — Godtgørelse af generelle udgifter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 170 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.

Konto 1 0 0 7 — Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

187 000

185 000

162 322,21

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med varetagelse af opgaverne som Europa-Parlamentets formand.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.

Præsidiets afgørelse af 17. juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Konto 1 0 1 0 — Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.

Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.

Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.

Konto 1 0 1 2 — Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

876 000

805 000

655 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et medlem med et alvorligt handicap.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelse

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioner

Konto 1 0 3 0 — Alderspension (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag III til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 1 — Invalidepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

274 000

310 000

302 405,62

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75, og bilag II til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 2 — Efterladtepension — (omkostningsregulativet)

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalingen af efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 75 og bilag I til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Konto 1 0 3 3 — Frivillig pensionsordning for medlemmerne

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 500 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76, og bilag VII til regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer ("omkostningsregulativet").

Artikel 1 0 5 — Sprog- og IT-kurser

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

800 000

800 000

670 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og IT-kurser for medlemmerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.

Præsidiets afgørelse af 23. oktober 2017 om sprog- og IT-kurser for medlemmerne.

Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Anmærkninger

Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

—  lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

—  ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter

—  faste overarbejdsgodtgørelser

—  øvrige tillæg og diverse godtgørelser

—  dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted

—  virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste

—  arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.

Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 450 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

110 000

134 000

50 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastsat i retsgrundlaget.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested

—  bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet

—  dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested

—  godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet

—  godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidig ansats kontrakt

—  forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelser:

—  til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen

—  til tjenestemænd ved tjenestefritagelse af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye færdigheder inden for institutionen

—  til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i de politiske grupper, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser (med undtagelse af modtagere i henhold til artikel 42c i vedtægten for tjenestemænd, der ikke har ret til anvendelse af justeringskoefficient).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 42c og 50 samt bilag IV og artikel 48a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002

—  institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne

—  virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9).

Kapitel 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter med undtagelse af udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering, og udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

—  vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger, som for hovedparten betales til EU-institutionernes ordning samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

—  ansættelse af vikarer

—  regninger, som er udstedt af PMO til dækning af udgifterne til ansættelse af ansatte til at behandle de administrative sagsmapper for Europa-Parlamentets ansatte (navnlig i forbindelse med arbejdsløshedsunderstøttelse, pensionsrettigheder).

En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap, jf. Præsidiets afgørelse af 27. april 2015.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV, V og VI).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 1 — Øvrige ansatte — sikkerhed

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, der er ansat i generaldirektoratet med ansvar for sikkerhed, og som udfører funktioner i forbindelse med sikring af personer og ejendom, informationssikkerhed samt risikovurdering:

—  vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

—  ansættelse af vikarer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 2 — Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække følgende udgifter til øvrige ansatte, som er ansat som chauffører i Generalsekretariatet eller koordinerer disse chaufførers arbejde:

—  vederlag til kontraktansatte og kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner, herunder tillæg og godtgørelser samt virkningen af løntilpasningen på disse ansattes vederlag

—  ansættelse af vikarer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (afsnit IV).

De generelle gennemførelsesbestemmelser for udvælgelsesprøver og -procedurer, ansættelse og indplacering af Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 17. oktober 2014).

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg

—  rejseudgifter, der afholdes af praktikanterne

—  yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 9 (tidligere artikel 20, stk. 8), i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat, herunder udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)

—  udgifter til ulykkes- og sygeforsikring for praktikanter

—  omkostninger i forbindelse med afholdelse af informationsmøder/kurser for praktikanter (herunder omkostninger ved modtagelse af praktikanter)

—  et tilskud til Schuman-praktikudvalget

—  udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne

—  udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet, herunder godtgørelser og rejseudgifter

—  udgifter til ulykkesforsikring for udstationerede nationale eksperter

—  godtgørelser i forbindelse med studiebesøg og stipendier

—  foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Retsgrundlag

Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).

Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).

Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2013).

Konto 1 4 0 5 — Udgifter til tolkning

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  honorarer og tilsvarende godtgørelser, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og andre udgifter til kontraktansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet rekrutterer til møder til dækning af egne eller andre institutioners eller organers behov i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke

—  udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte

—  udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved andre regionale, nationale eller internationale institutioner

—  udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig i forbindelse med forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke

—  gebyrer, der er betalt til Kommissionen for forvaltning af betalinger til konferencetolke.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 500 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Aftale om arbejdsbetingelser og lønordning for konferencetolke (og dens gennemførelsesbestemmelser) udarbejdet den 28. juli 1999 som annoteret den 13. oktober 2004 og revideret den 31. juli 2008.

Konto 1 4 0 6 — Observatører

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Eksterne oversættelsesydelser

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække oversættelses-, redigerings- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personale

Konto 1 6 1 0 – Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

163 000

253 650

180 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale med henblik på ansættelse

—  tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.

I tilfælde behørigt begrundet i driftsbehov og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

749 000

743 000

477 204,99

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:

—  tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—  ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

—  børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.

Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning

—  foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation

—  et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger

—  andre foranstaltninger af social karakter på institutionelt og interinstitutionelt plan til gavn for tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister

—  finansiering af særlige hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger eller udgifter til medicinske eller sociale undersøgelser for handicappede tjenestemænd, øvrige ansatte og praktikanter eller handicappede tjenestemænd og øvrige ansatte i forbindelse med ansættelsesprocedurer og handicappede praktikanter i forbindelse med udvælgelsesprocedurer med anvendelse af artikel 1d i tjenestemandsvedtægten, navnlig personlig bistand på arbejdspladsen eller under tjenesterejser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 1d, artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.

Konto 1 6 3 1 — Mobilitet

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

240 000

227 000

230 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).

Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten, Kontoret for Forvaltning af Sygefravær og Enheden for Risikoforebyggelse og Velfærd på Arbejdspladsen på de tre arbejdssteder, herunder lægeundersøgelser, indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter til lægeundersøgelser, især i forbindelse med arbejdsmedicin, lægeundersøgelser med henblik på ansættelse, regelmæssige lægetjek for stillinger, der indebærer risici, årvågenhed og en defineret risiko, lægeerklæringer, ergonomi, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde, voldgift og ekspertvurderinger, samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger og paramedicinsk personale, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Konto 1 6 5 2 — Udgifter til forplejning

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til forplejning.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Konto 1 6 5 4 — Børnepasningsfaciliteter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede organisationsudgifter og udgifter til tjenesteydelser til de interne og eksterne børnepasningsfaciliteter, med hvilke der er indgået en aftale.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 300 000 EUR.

Konto 1 6 5 5 — Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

615 000

445 600

295 000,00

Anmærkninger

Gennemførelse af Kommissionens afgørelse C(2013) 4886 af 1. august 2013 om iværksættelse af betalingen af EU-bidrag til skoler, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd, svarende til antallet af registrerede EU-elever, der erstatter Kommissionens afgørelse C(2009) 7719 af 14. oktober 2009 som ændret ved Kommissionens afgørelse C(2010) 7993 af 8. december 2010 (EUT C 222 af 2.8.2013, s. 8).

Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, eller refusion af et bidrag til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse, som Kommissionen har betalt på Europa-Parlamentets vegne til type II-Europaskoler, der er akkrediteret af Europaskolernes bestyrelse. Den dækker udgifterne til børn af Europa-Parlamentets personale, som falder ind under personalevedtægten, og som er indskrevet på disse skoler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Anmærkninger

Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.

Kapitel 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.

Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse, hvori der er fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 1 — Acontobetalinger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 7 — Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser, indledende indretningsarbejder og indkøb af materialer, der er nødvendige for ibrugtagning, og alle dertilhørende udgifter).

—  udgifter til indretningsarbejder og andre hertil hørende udgifter (herunder udgifter til honorarer til arkitekter, ingeniører osv.).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 600 000 EUR.

Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.

Konto 2 0 0 8 — Forvaltning af bygninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:

—  affaldshåndtering og -behandling

—  obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.

—  det tekniske bibliotek

—  bistand til forvaltning (Building Helpdesk)

—  forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale

—  øvrige udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 150 000 EUR.

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med bygninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og dets informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.

Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Kapitel 2 1 — IT, udstyr og inventar

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 1 0 — IT og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT-aktiviteter og netværksadministration.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 625 000 EUR.

Konto 2 1 0 1 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter i relation til administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 66 000 EUR.

Konto 2 1 0 2 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører ydelse af bistand til medlemmerne og andre brugere, der navnlig omfatter administrations-, lovgivnings- og kommunikationsapplikationer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 000 EUR.

Konto 2 1 0 3 — IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til indkøb, leje og vedligeholdelse af materiel og software og tilhørende arbejder samt udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter i forbindelse med den løbende forvaltning af institutionens IKT-applikationer. Udgifterne vedrører især udgifter til medlemmernes applikationer, kommunikations- og sikkerhedsapplikationer samt administrations- og lovgivningsapplikationer.

Bevillingen skal desuden dække udgifter til IKT-værktøjer, der finansieres i fællesskab inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet, som følge af de beslutninger, der træffes af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 32 000 EUR.

Konto 2 1 0 4 — IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemers infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 102 000 EUR.

Konto 2 1 0 5 — IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og software såvel som udgifter til bistand fra eksterne rådgivende firmaer og IT-konsulenter til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmerne, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område og på kommunikationsområdet samt dem i forbindelse med administration af IKT-projekter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:

—  diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed (herunder IT-software), restaurationer, bygninger, uddannelse af personale, institutionens sportscentre osv.

—  udstyr, navnlig i trykkeriet, telefontjenesten, kantinerne og indkøbscentralerne, samt sikkerheds- og konferenceudstyr i den audiovisuelle sektor osv.

—  specielt materiel (elektronisk, IT og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser.

Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel samt udgifter til teknisk bistand (rådgivning) i de tilfælde, hvor der er brug for ekstern ekspertise.

Denne bevilling dækker også udgifter til transport af det tekniske udstyr, der er nødvendigt for leveringen af konferencetjenester, hvor disse efterspørges af et medlem, en politisk gruppe eller et af Europa-Parlamentets organer, hvor som helst i verden. Disse omkostninger omfatter transportomkostninger og alle administrative omkostninger.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 190 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Transport af medlemmer, andre personer og varer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leasing, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes, leases eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.

Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

Anmærkninger

Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

60 000

60 000

40 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  omkostninger, som Domstolen, Retten og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære

—  advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste

—  refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer

—  skadeserstatninger og renter

—  aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til afsnit III, kapitel 11, i Rettens procesreglement.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

337 000

271 000

160 116,73

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.

Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Flytning

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af eksterne flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—  køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester

—  diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, herunder administrationsgebyrer, der betales til PMO i forbindelse med tidligere medlemmers pensioner, som de har ret i henhold til statutten, udgifter til sikkerhedskontrol af eksterne personer, der arbejder i Europa Parlamentets lokaler eller systemer samt køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti

—  diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (PR-kampagner osv.)

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter, og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

262 500

262 500

196 961,24

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med EMAS-aktiviteter, som har til formål at forbedre Europa-Parlamentets miljøpræstationer, herunder fremme af disse aktiviteter, og i forbindelse med Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

Kapitel 3 0 — Møder og konferencer

Artikel 3 0 0 — Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af institutionen, mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne, der dækkes, er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.

Denne bevilling skal også dække udgifter til enhver form for CO2-kompensation for tjenesterejser og rejser foretaget af personalet.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Artikel 3 0 2 — Udgifter til receptioner og repræsentation

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med vurdering af videnskabelige projekter (STOA), og andre fremadrettede aktiviteter såsom udgifter til medlemmernes repræsentation

—  formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne

—  repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor

—  generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 eller 25 års tjenestetid

—  diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.

—  udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen

—  udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og ansatte fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg

—  udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse udgifter til møder

Konto 3 0 4 0 — Diverse udgifter til interne møder

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med Europa-Parlamentets møder eller i forbindelse med interinstitutionelle møder, der afholdes i Europa Parlamentets bygninger, samt til forvaltning af disse ydelser.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 2 — Møder, kongresser, konferencer og delegationer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Anmærkninger

Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med:

—  afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation

—  organisering af interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg

—  organisering af delegationer til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer

—  organisering af Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget

—  bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union)

—  tilbagebetaling til Kommissionen på grundlag af en aftale om levering af tjenesteydelser, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, af Europa-Parlamentets andel af omkostningerne ved at fremstille EU-passersedlen (udstyr, personale og materialer) i overensstemmelse med protokollen om privilegier og immuniteter (artikel 6), artikel 23 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 11 og 81 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Unionen og Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 0 4 9 — Udgifter til rejsebureauydelser

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 6 000 EUR.

Kapitel 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

Artikel 3 2 0 — Køb af ekspertise

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer, parlamentariske udvalg, parlamentariske delegationer og administration

—  erhvervelse eller leje af specialiserede informationskilder, såsom specialiserede databaser, dertil hørende litteratur eller teknisk bistand, når det er nødvendigt for at supplere ovennævnte ekspertkontrakter

—  rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper samt workshops

—  udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

—  indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.

—  udgifter til kontrol af rigtigheden af de dokumenter, som fremlægges af kandidater ved ansættelsesprocedurer, af specialiserede eksterne leverandører.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Artikel 3 2 1 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Konto 3 2 1 0 — Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til aktiviteterne i GD EPRS, navnlig:

—  køb af specialiseret ekspertise og bistand til Europa-Parlamentets forskningsaktiviteter (herunder artikler, undersøgelser, workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler, konferencer), der om nødvendigt kan gennemføres i samarbejde med andre institutioner, internationale organisationer, nationale parlamenters forskningsafdelinger og biblioteker, tænketanke, forskningsorganer og andre kvalificerede eksperter

—  køb af ekspertise, der er specialiseret inden for konsekvensanalyse samt forudgående og efterfølgende vurdering af den europæiske merværdi og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

—  køb eller leje af bøger, tidsskrifter, aviser, databaser, presseagenturers produkter og et ethvert andet informationsmedie til Biblioteket i forskellige formater, herunder udgifter til copyright, kvalitetsstyringssystemet, indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder og andre relevante ydelser

—  udgifter til eksterne arkiveringsydelser (organisering, udvælgelse, beskrivelse, overførsel til forskellige medier og papirløst format, erhvervelse af primære arkivkilder)

—  erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af særlig biblioteks- og arkiveringsdokumentation og særligt mediatekmateriale, herunder elektrisk, elektronisk og IT-materiale og/eller -systemer såvel som indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer

—  udgifter til udbredelse af interne og eksterne parlamentariske forskningsprodukter og andre relevante produkter til fordel for institutionen og offentligheden (navnlig via offentliggørelse på internettet, interne databaser, brochurer og publikationer)

—  rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter og forfattere, der indbydes til at deltage i præsentationer, seminarer, workshopper eller andre aktiviteter af denne type organiseret af GD EPRS

—  deltagelsen af enheden for vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) i europæiske og internationale videnskabelige organers aktiviteter

—  Europa-Parlamentets forpligtelser i henhold til internationale og/eller interinstitutionelle samarbejdsaftaler, herunder Europa-Parlamentets bidrag til udgifterne til forvaltning af Unionens historiske arkiver i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Præsidiets afgørelse af 28. november 2001 om regulativ om aktindsigt i Europa-Parlamentets dokumenter, senest ændret den 22. juni 2011 (EUT C 216 af 22.7.2011, s. 19).

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om interne bestemmelser om Europa-Parlamentets arkiver, konsolideret den 3. maj 2004.

Præsidiets afgørelse af 10. marts 2014 om regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.

Referenceretsakter

Konto 3 2 1 1 — Udgifter til det europæiske videnskabelige mediecentrum

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 600 000

800 000

0,—

Anmærkninger

Ny konto (tidligere artikel 3 2 6)

For at fremme en effektiv dialog mellem medlemmer, det videnskabelige samfund og journalister - navnlig i forbindelse med nuværende videnskabelig og teknologisk udvikling og spørgsmål - kan Europa-Parlamentet drage fordel af en særlig og autoritativ struktur til at støtte drøftelse, uddannelse og udbredelse af viden på dette område. Med dette formål for øje blev der oprettet et europæisk videnskabeligt mediecentrum, og dets drift overvåges af Europa-Parlamentets STOA-panel.

Bevillingerne under denne artikel - som er beregnet til at styrke aktiviteterne i kontakten mellem Europa-Parlamentet, det videnskabelige miljø og medierne - vil dække omkostningerne til det europæiske videnskabelige mediecentrum med henblik på specifikt at fremme netværkssamarbejde, uddannelse og formidling af viden ved f.eks.:

—  at oprette og vedligeholde netværk i kontakten mellem Europa-Parlamentet, det videnskabelige miljø og medierne

—  at afholde seminarer, konferencer og uddannelseskurser om den aktuelle udvikling og videnskabelige og teknologiske spørgsmål samt om arten og effektiviteten af videnskabelig journalistik

—  at udnytte oplysninger og analyser fra eksperter inden for den akademiske verden, medierne og andre kilder på det videnskabelige og teknologiske område til gavn for politiske beslutningstagere og borgere

—  at gøre Europa-Parlamentets forskning og andet relevant materiale inden for forsknings- og teknologiområdet mere alment tilgængelig gennem skriftlige, audiovisuelle og andre midler

—  at udvikle teknikker og metoder til at øge mulighederne for at identificere og formidle pålidelige kilder inden for videnskab og teknologi

—  at støtte installation, opgradering og/eller anvendelse af avanceret teknisk udstyr og mediefaciliteter, til støtte for en sådan dialog

—  at udvikle et tættere samarbejde og generelle forbindelser mellem Europa-Parlamentet, relevante medieforetagender og universiteter og forskningscentre inden for dette område, herunder ved at medierne informerer om centrummets rolle og det europæiske videnskabelige mediecentrums arbejde samt dets tilgængelighed for borgerne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (EUT C 346 af 21.9.2016, s. 188), navnlig punkt 30.

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 [Vedtagne tekster, P8 TA(2016) 0132], navnlig punkt 54.

Referenceretsakter

Artikel 3 2 2 — Udgifter til dokumentation

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip

—  abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter

—  udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra IT-materiel og udgifter til telekommunikation

—  anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgiftsforpligtelser til programmer om udveksling af information og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i førtiltrædelseslande, navnlig på Vestbalkan og i Tyrkiet

—  udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande (ud over dem, der er angivet i førnævnte afsnit) samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. De pågældende aktiviteter tager navnlig sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, navnlig i det europæiske nærområde (syd og øst)

—  udgiftsforpligtelser til fremme af aktiviteter til fordel for mægling og programmer til fordel for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union og fra lande i det europæiske udvidede nærområde: Maghreb, Østeuropa og Rusland, den israelsk-palæstinensiske dialog og andre prioriterede lande, som besluttes af Gruppen for Demokratistøtte og Valgkoordinering

—  udgiftsforpligtelser for tilrettelæggelsen af Sakharovprisen (navnlig prisens størrelse, prismodtagerens/prismodtagerenes og de andre finalisters rejseudgifter og udgifter til modtagelse af denne eller disse, driftsomkostningerne for Sakharovnetværket samt udgifter til tjenesterejser for dets medlemmer) og til aktiviteter til fremme af menneskerettigheder.

Foranstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg samt besøg i medlemsstater og tredjelande. Bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 12. december 2011 om oprettelse af Direktoratet for Demokratistøtte i Generaldirektoratet for Eksterne Politikker.

Artikel 3 2 4 — Produktion og publikation

Konto 3 2 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

Konto 3 2 4 1 — Digitale og traditionelle publikationer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution

—  opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigeringssystemer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 11 000 EUR.

Konto 3 2 4 2 — Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter til kommunikation om institutionens værdier ved hjælp af informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, og udvikling af værktøjer og måder, der har til formål at forbedre og lette offentlighedens adgang hertil ved hjælp af mobilt udstyr

—  udgifter til kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film

—  tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer målrettet unge, styrkelse af Parlamentets synlighed på de sociale medier, overvågning af tendenser blandt unge

—  udgifter til mobilt internet, interaktive teknologier, socialiseringsfora, kollaborative platforme og ændringer i internetbrugeres adfærd med henblik på at bringe Europa-Parlamentet tættere på borgerne

—  udgifterne til Europa-Parlamentets produktion, distribution og hosting af webclip og andet multimediemateriel, der kan udsendes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Konto 3 2 4 3 — Europa-Parlamentets besøgscentre

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere installationer, materiale og udstillinger i Europa-Parlamentets besøgscentre, og mere specifikt:

—  i Parlamentarium — Europa-Parlamentets besøgscenter i Bruxelles

—  i modtagelsescentre, "Europa Experience"-centrene og informationskontorer uden for Bruxelles

—  aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, udgifter i forbindelse med kontrakter med kvalificerede eksperter, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifter til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie

—  udgifter til Europa-Parlamentets erhvervelse af kunstværker, til indkøb af specifikt materiel og til løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 4 000 000 EUR.

Konto 3 2 4 4 — Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP) og driftsudgifter til Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne. Euromedscola- og Euronestscola-programmerne finder sted - på skift - hvert år i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg og Bruxelles med undtagelse af de år, hvor der er valg.

Denne bevilling forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.

Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til i hvert kalenderår at indbyde op til fem grupper med op til i alt 110 besøgende. Besøgsgrupper, som officielt er sponsoreret af et medlem, kan på opfordring af det pågældende medlem deltage i Euroscolaprogrammet.

Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 16. december 2002, om bestemmelser for modtagelse af besøgsgrupper og Euroscola-, Euromedscola- og Euronestscola-programmerne, konsolideret den 3. maj 2004 og senest ændret den 24. oktober 2016.

Konto 3 2 4 5 — Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og seminarer

—  udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget

—  udgifter til foranstaltninger og værktøjer til forvaltning af konferencefaciliteter og fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolke- eller oversætteruddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og fremme af tolke- eller oversættererhvervet, herunder et program for tilskud til universiteter, skoler og andre organismer, som beskæftiger sig med tolke- eller oversætterstudier, virtuelle kommunikationsløsninger samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af det interinstitutionelle og internationale samarbejde

—  udgifter i forbindelse med organisering af kollokvier og seminarer om informations- og kommunikationsteknologier

—  udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til plenarforsamlinger, udvalgsmøder, pressekonferencer og andre parlamentariske aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.

Konto 3 2 4 8 — Udgifter til audiovisuel information

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg på det audiovisuelle område såvel som deres forvaltning

—  den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og TV-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af TV- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

—  direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

—  oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

—  udgifter til pressesalen.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150).

Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179).

Konto 3 2 4 9 — Udveksling af information med de nationale parlamenter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

165 000

205 000

102 231,68

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække:

—  fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

—  finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt

Disse foranstaltninger omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. Bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge

—  samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.

Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977) og for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001).

Artikel 3 2 5 — Udgifter til forbindelseskontorer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Europa Parlamentets forbindelseskontorer i medlemsstaterne:

—  udgifter til kommunikation og information (information og offentlige arrangementer; internet — produktion, reklame, rådgivning; seminarer; audiovisuelle produktioner),

—  generelle udgifter og mindre diverse udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, lagring, generelle PR-artikler, databaser og presseabonnementer, osv.).

De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

Kapitel 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Artikel 4 0 0 — De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:

—  sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

—  udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 000 EUR.

Retsgrundlag

Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003 om regulativ om anvendelse af bevillingerne på budgetpost 4 0 0, senest ændret den 27. april 2015.

Artikel 4 0 2 — Finansiering af europæiske politiske partier

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 12. juni 2017 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT C 205 af 29.6.2017, s. 2).

Artikel 4 0 3 — Finansiering af europæiske politiske fonde

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Anmærkninger

Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan. Der skal sikres god forvaltning og grundig kontrol med anvendelsen af midler.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1).

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 12. juni 2017 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT C 205 af 29.6.2017, s. 2).

Kapitel 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Artikel 4 2 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til det personale og de tjenesteydelsesleverandører, der er ansvarlige for at yde parlamentarisk assistance til medlemmerne, samt udgifterne til betalingsagenter.

Den dækker også udgifter til tjenesterejser og uddannelse (eksterne kurser) for akkrediterede parlamentariske assistenter samt udgifter til en eventuel CO2-kompensation for deres tjenesterejser og rejser.

Denne bevilling skal også dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance, samt udgifter til tjenesteydelser til støtte af forvaltningen af den parlamentariske assistance.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 775 000 EUR.

Retsgrundlag

Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.

Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og artikel 125-139.

Præsidiets afgørelse af 14. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til afsnit VII i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Kapitel 4 4 — Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

Artikel 4 4 0 — Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

230 000

220 000

210 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

230 000

220 000

210 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Kapitel 5 0 — Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Artikel 5 0 0 — Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde med henblik på at sikre, at den er fuldstændig funktionsdygtig og uafhængig.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 6, stk. 1 og 7.

Artikel 5 0 1 — Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med sekretariatet for og finansieringen af udvalget af uafhængige fremtrædende personer.

De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 EUR.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1), særlig artikel 11, stk. 2.

Afsnit 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 — Formålsbestemte reserver

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

 

 

0,—

Kapitel 10 1 — Reserve til uforudsete udgifter

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.

Kapitel 10 3 — Reserve til udvidelsen

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.

Kapitel 10 4 — Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.

Kapitel 10 5 — Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.

Kapitel 10 6 — Reserve til prioriterede projekter under udvikling

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.

Kapitel 10 8 — EMAS-reserve

Tal

Budget 2019

Bevillinger 2018

Gennemførelse 2017

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO2-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.

PERSONALE

Sektion I — Europa-Parlamentet

Ansættelsesgruppe og lønklasse

 

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Andet

Politiske grupper

Andet

Politiske grupper

Uden for ansættelsesgruppe

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD i alt:

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST i alt:

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC i alt:

204

 

 

 

204

 

 

 

I alt

5 379(14)

20(15)

142(16)

1 103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Ansatte i alt

6 624

6 683

Bilag

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Budgetpost

Betegnelse

Faktiske indtægter

Overslag*

2017

2019

5000

Indtægter ved salg af transportmateriel

-

p.m.

5001

Indtægter ved salg af andet løsøre

-

5 000

5002

Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer

162

10 000

502

Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film

-

1 000

5110

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom

3 016 718

3 547 000

5111

Refusion af diverse lejeafgifter

52 903

639 000

550

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser

5 546 788

1 285 000

551

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning

755 042

p.m.

570

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb

4 122 802

717 500

571

Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter

-

p.m.

573

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

3 669 132

3 000

581

Indtægter fra forsikringserstatninger

20 162 097

p.m.

6600

Andre bidrag og tilbagebetalinger

12 731 797

100 000

 

 TOTAL

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* Tabellen tager ikke højde for eventuelle ændringer af finansforordningens bestemmelser vedrørende formålsbestemte indtægter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0114.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0408.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0458.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.

(9)

Tekster vedtaget af Præsidiet, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009

(10)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0498.

(11)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0114.

(12)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0408.

(13)

Vedtagne tekster: P8_TA(2017)0417.

(14)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(15)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(16)

Herunder en midlertidig AD12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.

(17)

Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.

(18)

Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.

(19)

Herunder en midlertidig AD12-stilling som direktør for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

16.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik