Διαδικασία : 2018/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0146/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0146/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0182

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1396kWORD 171k
16.4.2018
PE 618.305v02-00 A8-0146/2018

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019

(2018/2001(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Paul Rübig

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019

(2018/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7),

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις ... Απριλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0000/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η τέταρτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το έκτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2019, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο ετήσιας αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα V, τόσο με βάση τον πληθωρισμό όσο και πραγματικής, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε έναν προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων που έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για τον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται οι εξής: η προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, έργα στον τομέα της ασφάλειας, πολυετή κτιριακά έργα, ανάπτυξη ΤΠ, βελτίωση των υπηρεσιών για τους βουλευτές και προώθηση μιας περιβαλλοντικής προσέγγισης για τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 2 016 644 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,38 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018 (συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες) και σε μερίδιο 18,79 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών που αφορούν κυρίως τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις ιατρικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις των εν ενεργεία και των συνταξιούχων βουλευτών (23 %) και του προσωπικού (34 %), καθώς και τα κτίρια (13 %), οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς των βουλευτών με βάση την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(8), τόνιζε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα έπρεπε να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται έως ένα βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δαπάνες του και να αναπτύσσει τη δημοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το καθεστώς (προαιρετικής) συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών(9)·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2019 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V επί περισσότερα από 15 έτη·

2.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

3.  σημειώνει ότι, λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, οι δαπάνες θα είναι σημαντικά υψηλότερες σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε σχέση με τους μη επανεκλεγόμενους βουλευτές και τους βοηθούς τους, ενώ εξοικονόμηση, αν και σε μικρότερη κλίμακα, θα προκύψει σε άλλους τομείς λόγω μείωσης του όγκου της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών·

4.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 26 Μαρτίου 2018 και στις 10 Απριλίου 2018, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης του προϋπολογισμού του 2018 στο 2,48 %, ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του για το 2019 ύψους 1 999 144 000 EUR, τη μείωση του επιπέδου δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018 κατά 17,5 εκατομμύρια EUR και την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού: 1004 – Συνήθη έξοδα ταξιδίου, 105 – Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές, 1404 – Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων, 1612 – Επαγγελματική επιμόρφωση, 1631 – Κινητικότητα, 2000 – Μισθώματα, 2007 – Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων, 2022 – Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων, 2024 – Κατανάλωση ενέργειας, 2100 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, 2101 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Τακτικές δραστηριότητες – Υποδομή, 2105 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Επενδύσεις σε έργα, 212 – Έπιπλα, 214 – Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, 230 – Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα, 238 – Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, 300 – Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας, 302 – Έξοδα υποδοχής και παράστασης, 3040 – Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων, 3042 – Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες, 3049 – Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων, 3243 – Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 3248 – Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα, 325 – Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών, 101 – Αποθεματικό για απρόβλεπτα· εγγράφει στη θέση 1400 – Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες πιστώσεις 50 000 EUR, στη θέση 320 – Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης πιστώσεις 50 000 EUR και στη θέση 3211 – Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης πιστώσεις 800 000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018·

5.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να συννομοθετεί με το Συμβούλιο και να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων·

6.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

7.  σημειώνει ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων και τα συνοδευτικά έγγραφα παρελήφθησαν με καθυστέρηση και μόνο αφού είχαν πλέον εγκριθεί από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018· ζητεί να παραλαμβάνει εγκαίρως στα επόμενα έτη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων·

Διαφάνεια και προσβασιμότητα

8.  χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών που διατυπώθηκε σε διάφορα ψηφίσματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τις επενδύσεις, τις υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τις λειτουργικές δαπάνες και μια μεθοδολογία με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι τους συντελεστές·

9.  σημειώνει ότι, όπως ίσχυσε και για τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, προτείνεται να προβλεφθεί ένα ποσό για «έκτακτες» επενδύσεις και δαπάνες, δηλαδή επενδύσεις και δαπάνες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες ή τυπικές για το Κοινοβούλιο και έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης· σημειώνει ότι, το 2019, οι εν λόγω επενδύσεις και δαπάνες ανέρχονται σε 71,6 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες· υπενθυμίζει ότι αποκλειστικός σκοπός της διάκρισης μεταξύ τακτικών και έκτακτων δαπανών, που έγινε στον προϋπολογισμό του 2016 και περιλήφθηκε στους επόμενους προϋπολογισμούς, ήταν να καλυφθεί η εφαρμογή επειγόντων μέτρων για την ασφάλεια των κτιρίων και την κυβερνοασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις· θεωρεί ότι η υπέρμετρη προσφυγή στη διάκριση αυτή, δηλαδή η ενσωμάτωση άλλων δαπανών στις έκτακτες δαπάνες, παρέχει εσφαλμένες ενδείξεις σχετικά με την εξέλιξη του δημοσιονομικού περιθωρίου και, επομένως, αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας των δαπανών του Κοινοβουλίου·

10.  αναμένει ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2019 θα είναι ρεαλιστικός και ακριβής στην αντιστοίχιση των αναγκών και του κόστους τους, ώστε να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι διογκωμένες εγγραφές πιστώσεων·

Brexit

11.  σημειώνει ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία όσον αφορά τον δημοσιονομικό διακανονισμό για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ο οποίος περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ένωσης του 2019 και 2020 σαν να εξακολουθούσε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεισφέρει το μερίδιό του στη χρηματοδότηση της Ένωσης για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020· σημειώνει ότι το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών περιλαμβάνεται ως υποχρέωση στον ισολογισμό της ΕΕ και ότι το θέμα της συνεισφοράς στις εναπομένουσες υποχρεώσεις για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε προγενέστερο στάδιο αλλά εκτείνονται πέραν του 2020 θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επικύρωσε, με την ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Φεβρουάριο του 2018, έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 705 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την άτυπη συνεδρίαση των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 23ης Φεβρουαρίου 2018, ο Πρόεδρος Tusk επισήμανε την ευρεία αποδοχή της οποίας τυγχάνει η πρόταση αυτή· σημειώνει ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι κράτος μέλος κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των βουλευτών θα παραμείνει 751, μέχρις ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ομόφωνη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου αποτυπώνει, προς το παρόν, ένα στάτους κβο όπου το Κοινοβούλιο αποτελείται από 678 βουλευτές από 27 κράτη μέλη από τις 30 Μαρτίου 2019 έως τη λήξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, και ένα Κοινοβούλιο απαρτιζόμενο από 705 μέλη από 27 κράτη μέλη από την αρχή της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου έως το τέλος του οικονομικού έτους 2019· σημειώνει με ικανοποίηση τις προσαρμογές που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας οι οποίες εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018·

Ευρωπαϊκές εκλογές 2019

13.  χαιρετίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να εξηγηθεί στους πολίτες ποιον σκοπό εξυπηρετούν η Ένωση και το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καθήκοντά του, όπως η εκλογή του προέδρου της Επιτροπής, και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των πολιτών·

14.  υπενθυμίζει ότι, όπως εγκρίθηκε κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33,3 εκατομμύρια EUR για τα δύο έτη, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια EUR για το 2018 (λόγω του χρόνου που απαιτείται για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη σύναψη των συμβάσεων) και 8,33 εκατομμύρια EUR για το 2019· σημειώνει ότι η στρατηγική για την εκστρατεία, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν στις τελευταίες εκλογές, εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Νοέμβριο του 2017·

15.  τονίζει ότι οι διεργασίες επικοινωνίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές καλύπτουν τρεις βαθμίδες: η πλέον ορατή βαθμίδα αφορά τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους τους, η δεύτερη βαθμίδα συνίσταται στη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidaten), που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2014, και η τρίτη βαθμίδα είναι η θεσμική εκστρατεία που υπενθυμίζει τι είναι το Κοινοβούλιο, τι κάνει, με ποιον τρόπο επηρεάζει τη ζωή των πολιτών και για ποιον λόγο η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική·

16.  τονίζει ότι από μόνο του το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να προσεγγίσει τα 400 εκατομμύρια πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δίκτυα πολλαπλασιαστών· θεωρεί ότι οι κοινοποιήσεις μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο· επισημαίνει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2018 θα διοργανωθεί μια σειρά διασκέψεων για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς και ότι, σε εθνικό επίπεδο, τα γραφεία συνδέσμου θα έχουν ρόλο καίριας σημασίας· θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους της στην προσέγγιση όσον αφορά τη δικτύωση· θεωρεί ότι στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα εθνικά κόμματα θα διαδραματίσουν παράλληλα καθοριστικό ρόλο, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας «Spitzenkandidaten»· προτείνει, ως εκ τούτου, να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή με ειδική αύξηση της χρηματοδότησης για το 2019·

Ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

17.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα περιλαμβάνει περαιτέρω δόσεις επενδύσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τα εν λόγω έργα καλύπτουν διάφορους τομείς, κυρίως όσον αφορά τα κτίρια, δηλαδή την αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, όπως το σχέδιο iPACS, αλλά και βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των επικοινωνιών·

18.  χαιρετίζει το μνημόνιο συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ το 2017 μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων οργάνων με έδρα τις Βρυξέλλες, σχετικά με τους ελέγχους διαπίστευσης ασφαλείας για όλο το προσωπικό των εξωτερικών αναδόχων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· υπενθυμίζει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα, στο πλαίσιο της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το 2018, να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας στους μόνιμους υπαλλήλους, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους ασκουμένους, ώστε να καθίσταται δυνατή η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας πριν από την πρόσληψή τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόοδο του φακέλου αυτού·

19.  θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ είναι σημαντικά για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, αλλά ευάλωτα, ωστόσο, σε κυβερνοεπιθέσεις· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την ελαφρά αύξηση των προβλεπόμενων πιστώσεων που θα επιτρέψει στο Όργανο να προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πληροφορίες του μέσω της συνέχισης του σχεδίου δράσης για την κυβερνοασφάλεια·

Κτιριακή πολιτική

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση την έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού·

21.  σημειώνει τη διαδικασία βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας των βουλευτών και των υπαλλήλων, όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο τον Δεκέμβριο του 2017, η οποία θα συνεχιστεί το 2019 με σκοπό την παροχή ευέλικτων χώρων εργασίας για τους βουλευτές που θα καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την αλλαγή των προτύπων εργασίας, ενώ μετά τις εκλογές του 2019 θα τους παρέχονται τρία γραφεία στις Βρυξέλλες και δύο στο Στρασβούργο· τονίζει, ωστόσο, ότι θα ήταν χρησιμότερο να προβλεφθούν ευέλικτοι χώροι συνεδριάσεων στο Στρασβούργο· σημειώνει τις δαπάνες για τη συντήρηση των κτιρίων του Κοινοβουλίου το 2019, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια και το περιβάλλον· εκφράζει την απορία του για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ορισμένων από τις αλλαγές που προτείνονται, συγκεκριμένα όσον αφορά: τη μετακίνηση της Βιβλιοθήκης και των αντίστοιχων γραφείων, την ανακαίνιση του εστιατορίου των βουλευτών (κτίριο Spinelli) και την ανακαίνιση του εστιατορίου του κτιρίου Churchill· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με τις αποφάσεις αυτές πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018, δεδομένου ότι ορισμένα έργα θα αναβληθούν·

22.  διατυπώνει ερωτηματικά όσον αφορά το ποσό του 1 580 000 EUR που προβλέπεται για μελέτες για την ανακαίνιση του κτιρίου Spaak, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν ήδη εγγραφεί 14 εκατομμύρια EUR· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018·

23.  ζητεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της επίπλωσης στο κτήριο ASP στις Βρυξέλλες τα οποία να δικαιολογούν την αντικατάστασή της, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της νέας επίπλωσης, ιδίως για τη σχέση μεταξύ της τιμής της επίπλωσης και της ανάγκης για αντικατάσταση·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων για τα γραφεία πληροφοριών, τα οποία ονομάζονται πλέον «Γραφεία συνδέσμου», σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου του Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι το κύριο καθήκον των γραφείων συνδέσμου είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου με πολιτικά ουδέτερο τρόπο, για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Ένωση και τις πολιτικές της, μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών·

25.  σημειώνει ότι τα πρώτα τμήματα της ανατολικής πτέρυγας του νέου κτιρίου KAD θα παραδοθούν και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στα τέλη του 2018 ενώ τα υπόλοιπα γραφεία και οι αίθουσες συνεδριάσεων της ανατολικής πτέρυγας θα τίθενται σε χρήση σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2019· σημειώνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο δυτικό εργοτάξιο·

26.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(10), το 78% του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· υπογραμμίζει τη δυνητική εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επιφέρει μια ενιαία έδρα και ζητεί, συνεπώς, ένα χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα·

27.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, η οποία αναφέρει ότι «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6» της οδηγίας αυτής, λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση προς τη δήλωση αυτή επείγει, αν μη τι άλλο χάριν της ίδιας της αξιοπιστίας του στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς

28.  χαιρετίζει το έργο της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των γραμματειών των πολιτικών ομάδων και των γραφείων των βουλευτών με στόχο την υποστήριξη των βουλευτών στην εντολή τους· υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες προάγουν την ικανότητα των βουλευτών να ελέγχουν το έργο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να εκπροσωπούν τους πολίτες·

29.  εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχουν στους βουλευτές και στις επιτροπές η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τα θεματικά τμήματα· λαμβάνει υπό σημείωση την ενδιάμεση αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών που παρέσχε ο Γενικός Γραμματέας τον Οκτώβριο του 2017· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δώσει περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο υπηρεσίες συντονίζουν τις εργασίες τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα νέα και τα υφιστάμενα ειδικά έργα στον τομέα ΤΠ, η ανάπτυξη των οποίων θα πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει εντός του 2019: το έργο ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο (e-Parliament), το Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού αρχείου (ERMS), το πρόγραμμα της ανοικτής ψηφιακής βιβλιοθήκης, το νέο έργο έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη μηχανική μάθηση με μεταφραστικές μνήμες και το εργαλείο καταγραφής των συμμετεχόντων σε διασκέψεις και εκδηλώσεις·

30.  υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(11) και της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(12) και όλες τις σχετικές αναφορές και τα αιτήματα όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ) για τους βουλευτές· υπό την έννοια αυτή επιδοκιμάζει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων και την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο·

31.  υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· με γνώμονα την επικείμενη απόφαση του Προεδρείου, επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την ΑΓΕ, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από τις εθνικές αντιπροσωπείες στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα μπορούσε να θεσπιστεί ένα μικτό σύστημα με βάση το οποίο ένα μέρος της ΑΓΕ θα παραμένει ως κατ’ αποκοπή ποσό και το υπόλοιπο θα καταβάλλεται βάσει τιμολογίων ή θα υπόκειται σε έλεγχο· επαναλαμβάνει ότι βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν σημαίνει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής·

32.  καλεί την ομάδα εργασίας του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων να ολοκληρώσει τις εργασίες της ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των συστάσεων που βασίζονται στην άποψη την οποία εξέφρασε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο 2017 πριν από τις εκλογές της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

33.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Προεδρείο να μεριμνήσει για την τήρηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των βουλευτών και των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και για τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών μέσων· επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους ΔΚΒ εκείνους οι οποίοι, έχοντας εργαστεί αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· σημειώνει, ωστόσο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα σε σχέση με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως και καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

34.   θεωρεί επαρκείς τις πιστώσεις του κονδυλίου του προϋπολογισμού 422 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»·

35.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από το Προεδρείο να ενεργήσει προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως οι αποζημιώσεις υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ αρχής γενομένης από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

36.  ενόψει της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ζητεί για άλλη μια φορά από τη Διάσκεψη των Προέδρων να αναθεωρήσει τις διατάξεις εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·

37.  καλεί το Προεδρείο του ΕΚ να τροποποιήσει την απόφαση του Προεδρείου του ΕΚ της 19ης Απριλίου 2010 «Διατάξεις που αφορούν τους/τις ασκούμενους/ες των βουλευτών» για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς αποδοχές στη σύμβαση ασκουμένου· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των αποδοχών των ασκουμένων στα γραφεία βουλευτή ή στις πολιτικές ομάδες πρέπει να είναι, τουλάχιστον, τέτοιο ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στις Βρυξέλλες ή στην πόλη στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση·

38.  φρονεί ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή του χάρτη πορείας για την προσαρμογή των προληπτικών μέτρων και μέτρων έγκαιρης στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και ΔΚΒ ή άλλων υπαλλήλων·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

39.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2019 κατά 59 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), με βάση με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, στην οποία ορίζεται ότι τα μέτρα του Κοινοβουλίου για την ετήσια μείωση προσωπικού θα συνεχιστούν έως το 2019·

40.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως φαίνεται θα βαίνουν μειούμενοι, έχει σημασία τα ίδια τα θεσμικά όργανα να μπορούν να προσλαμβάνουν και να διατηρούν το προσωπικό που είναι το πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος, με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

41.   θεωρεί ότι, μέχρι τη διακοπή των εργασιών λόγω εκλογών, το Κοινοβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μοναδική κατάσταση που θα προκύψει από τη χρονική σύμπτωση της συνηθισμένης σπουδής στο τέλος μιας κοινοβουλευτικής περιόδου με την πολύπλοκη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για το ΠΔΠ, το Brexit και τον αυξανόμενο αριθμό των τριμερών διαλόγων· θεωρεί ότι, για να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του να διεκπεραιώνουν την κύρια δραστηριότητά τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν να έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων·

42.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για τις οποίες η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα· ζητεί να εντοπιστούν τομείς, μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες ΤΠ και η ασφάλεια, στους οποίους οι συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης (back office) θα μπορούσαν να αυξηθούν με την αξιοποίηση της εμπειρίας του Κοινοβουλίου και των δύο οργάνων και λαμβανομένων πλήρως υπόψη των προβλημάτων διακυβέρνησης και των διαφορών κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, από τον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει μελέτη σχετικά με πιθανές συνέργειες – όσον αφορά τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης – που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με άλλα θεσμικά όργανα·

43.  ζητεί αξιολόγηση της εξοικονόμησης και των πλεονεκτημάτων που επιτεύχθηκαν για κάθε ένα από τα μέρη χάρη στη διοργανική συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τόσο στους τομείς που εμπίπτουν στις κοινές υπηρεσίες όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στη συνεργασία, και της δυνητικής εξοικονόμησης και των οφελών που θα προκύψουν από ενδεχόμενες μελλοντικές συμφωνίες με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

44.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(13)· εκτιμά ότι το ψήφισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των αιτημάτων του ψηφίσματος·

Άλλα θέματα

45.  σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· επισημαίνει, με βάση τα στοιχεία για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, ότι η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» στο τέλος του έτους γίνεται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τίτλους και, με λίγες εξαιρέσεις, ακριβώς στα ίδια κονδύλια· διερωτάται, κατά συνέπεια, εάν υπάρχει προγραμματισμένη υπερεκτίμηση των κεφαλαίων και κονδυλίων αυτών προκειμένου να συγκεντρώνονται χρήματα για τη χρηματοδότηση της δημοσιονομικής πολιτικής·

46.  αμφισβητεί την αναγκαιότητα να διατίθενται ακουστικά και να τοποθετούνται κάμερες δικτύου στα γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για όλους τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών δεν το έχουν καν ζητήσει· αμφισβητεί συνεπώς το κόστος μιας τέτοιας απόφασης και τους λόγους για τους οποίους ελήφθη· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή·

47.  σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση στους τομείς εστίασης του Κοινοβουλίου ήρθησαν τη 1η Ιανουαρίου 2017· αποδέχεται την πρακτική σύμφωνα με την οποία όσοι εργάζονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου ή εισέρχονται στους χώρους του για διοργανική συνεδρίαση γευματίζουν στα κυλικεία και στα εστιατόρια του Κοινοβουλίου· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης ASP στις Βρυξέλλες και στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης LOW στο Στρασβούργο έχει καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη λόγω της καθημερινής παρουσίας ομάδων επισκεπτών· ζητεί, συνεπώς, να ξαναρχίσουν σύντομα οι έλεγχοι στην είσοδο των εν λόγω δύο εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, όχι για τα μέλη και το προσωπικό των άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά προκειμένου οι ομάδες αυτές να κατευθύνονται συστηματικά στους χώρους εστίασης που προορίζονται για αυτές·

48.  σημειώνει τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η υπέρβαση του υφιστάμενου πλαισίου Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μόνιμες συνέργειες σε ό, τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου ούτως ώστε να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της συμβολής του Κοινοβουλίου και της Ένωσης στα κράτη μέλη·

49.  ζητεί αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2018, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους με στόχο τη διαμόρφωση στόχων κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως όσον αφορά τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ειδήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αξιολογούνται από ομοτίμους·

50.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας·

51.  καλεί το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια οικολογικά βιώσιμη προσέγγιση και να μεριμνήσει ώστε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στους χώρους του να είναι φιλική προς το περιβάλλον·

52.  σημειώνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και με σαφή εντολή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο της εφαρμοστέας περιφερειακής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας, μεταξύ άλλων και στον συγκεκριμένο τομέα· τάσσεται υπέρ της προώθησης της χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και του αεροδρομίου· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν σε αυτό το πλαίσιο τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου των οχημάτων του· ζητεί από το Προεδρείο να θεσπίσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα σύστημα παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας· επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

53.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και μια προσέγγιση λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση εντύπων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου· τονίζει ότι στην πράξη λιτή διαχείριση είναι η συνεχής βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών χάρη στην απλούστευση και την πείρα του διοικητικού προσωπικού·

o

o  o

54.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2019·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

2019

Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

1 999 144 000

Ίδια έσοδα

176 893 540

Συνεισφορά προς είσπραξη

1.822.250.460

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

 

 

 

 

 

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m

p.m

17 371

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m

p.m

0

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

0

0

0

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

10 000

p.m

162

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας

p.m

p.m

0

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

1 000

p.m

0

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

16 000

p.m

162

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

639 000

p.m

52 903

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου

50 000

50 000

2 077

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

50 000

50 000

2 077

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

755 042

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου

p.m

p.m

0

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

3 000

p.m

3 669 132

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

720 500

p.m

7 791 934

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m

p.m

20 162 097

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m

 

 

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

6 257 500

50 000

37 327 720

6

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m

p.m

0

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

100 000

p.m

12 731 797

 

Τίτλος 6 — Σύνολο

100 000

p.m

12 731 797

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1 000

1 000

1 638 371

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

1 000

1 000

1 638 371

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

1 000

1 000

1 638 371

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

176 893 540

163 965 399

206 994 385

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2019 και 2018) και της εκτέλεσης (2017)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

 

 

 

 

 

1

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

460 000

440 000

420 000

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

 

 

5 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

p.m.

p.m.

0

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

0

0

0

 

 

 

 

 

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

18 525 000

1 000 000

0

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

p.m.

p.m.

0

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

0

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

p.m.

0

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

p.m.

0

10 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Τίτλος 10 — Σύνολο

18 525 000

1 000 000

0

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

ΤΜΗΜΑ I ––ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Έσοδα — Ίδια έσοδα

Τίτλος 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς οργανισμούς της Ένωσης

Κεφάλαιο 4 0 — Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

Άρθρο 4 0 0 — Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του θεσμικού οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Νομικές βάσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 12.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 — Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

17 370,67

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α της έκδοσης με ισχύ έως την 15η Δεκεμβρίου 2003.

Άρθρο 4 0 4 — Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του θεσμικού οργάνου και των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 66α.

Κεφάλαιο 4 1 — Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Άρθρο 4 1 0 — Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 — Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

10 000

10 000

49 218,19

Κεφάλαιο 4 2 — Λοιπές εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Άρθρο 4 2 1 — Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

Κεφάλαιο 5 0 — Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 5 0 0 — Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών)

Θέση 5 0 0 0 — Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μεταφορικών μέσων που ανήκουν στο θεσμικό όργανο.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 — Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

5 000

p.m.

 

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητής περιουσίας που ανήκει στο θεσμικό όργανο εκτός από τα μεταφορικά μέσα.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

10 000

p.m.

162,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 — Προϊόν πώλησης ακίνητης περιουσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο θεσμικό όργανο.

Άρθρο 5 0 2 — Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

1 000

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφάλαιο 5 1 — Προϊόν μισθωμάτων

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Θέση 5 1 1 0 — Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 — Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

639 000

p.m.

52 903,00

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 2 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

Άρθρο 5 2 0 — Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

50 000

50 000

2 076,80

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του θεσμικού οργάνου.

Κεφάλαιο 5 5 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 — Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

755 041,57

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφάλαιο 5 7 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

Άρθρο 5 7 0 — Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

717 500

p.m.

4 122 801,83

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 — Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 — Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 — Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

3 000

p.m.

3 669 131,72

Κεφάλαιο 5 8 — Διάφορες αποζημιώσεις

Άρθρο 5 8 1 — Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης

Κεφάλαιο 6 6 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Άρθρο 6 6 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 — Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

100 000

p.m.

12 731 797,26

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζόμενων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 — Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα

Κεφάλαιο 9 0 — Διάφορα έσοδα

Άρθρο 9 0 0 — Διάφορα έσοδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Προϋπολογισμός 2018

Εκτέλεση 2017

1 000

1 000

1 638 370,61

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Δαπάνες — Δαπάνες

Τίτλος 1 — Βουλευτές και προσωπικό του οργάνου

Κεφάλαιο 1 0 — Βουλευτές του οργάνου

Άρθρο 1 0 0 — Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 — Αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21 και 24.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, και εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 22 και 23.

Θέση 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 170 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Θέση 1 0 0 7 — Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

187 000

185 000

162 322,21

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Απόφαση του Προεδρείου της 17ης Ιουνίου 2009.

Άρθρο 1 0 1 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Προορίζεται επίσης να καλύψει την παροχή ασφάλισης και βοήθειας στους βουλευτές σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναπατριστούν κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης, αν ασθενήσουν, ή αν τους συμβεί ατύχημα ή άλλο απρόβλεπτο περιστατικό που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Η βοήθεια περιλαμβάνει την οργάνωση του επαναπατρισμού και την ανάληψη των σχετικών εξόδων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9 και 29.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Θέση 1 0 1 2 — Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

876 000

805 000

655 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες απαραίτητες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 30.

Άρθρο 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

20 690 000

960 000

645 727,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

274 000

310 000

302 405,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα ΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων και/ή ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 15 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 75, και παράρτημα Ι των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 500 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76, και παράρτημα VΙΙ των κανονιστικών ρυθμίσεων περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ρυθμίσεις ΕΑΒ»).

Άρθρο 1 0 5 — Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

800 000

800 000

670 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου, της 23ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές.

Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Άρθρο 1 2 0 — Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν μια θέση προβλεπόμενη στον πίνακα προσωπικού:

—  τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

—  την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

—  κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις υπερωριών,

—  τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

—  την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (τη) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

—  την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

—  τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 450 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

110 000

134 000

50 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στη νομική βάση.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 0 4 — Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

—  τα έξοδα εγκατάστασης και επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το θεσμικό όργανο στους μόνιμους και εκτάκτους υπαλλήλους που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

—  τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας,

—  την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο ή ασκούμενη υπάλληλο που απολύεται λόγω προφανούς ανικανότητας,

—  την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το θεσμικό όργανο,

—  τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 2 2 — Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 — Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν:

—  στους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα συνεπεία μείωσης του αριθμού των θέσεων εντός του θεσμικού οργάνου,

—  στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη θέση τους λόγω οργανωτικών αναγκών που συνδέονται με την απόκτηση νέων ικανοτήτων εντός του θεσμικού οργάνου,

—  στους υπαλλήλους και σε ανώτερους έκτακτους υπαλλήλους πολιτικών ομάδων που κατέχουν θέση AD 16 και AD 15 οι οποίοι απομακρύνονται από τη θέση τους προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

Καλύπτει επίσης τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας και τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται στις ως άνω αποζημιώσεις (με εξαίρεση τους δικαιούχους του άρθρου 42γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αναπροσαρμογής αποδοχών βάσει διορθωτικού συντελεστή).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 41, 42γ, 50 και το παράρτημα IV, καθώς και το άρθρο 48α του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θέση 1 2 2 2 — Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002,

—  τις εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας για τους λαμβάνοντες τις αποζημιώσεις,

—  τις συνέπειες των συντελεστών αναπροσαρμογής οι οποίοι εφαρμόζονται στις διάφορες αποζημιώσεις.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 64 και 72.

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2689/95 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη των καθηκόντων έκτακτων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ L 280 της 23.11.1995, σ. 4).

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1748/2002 του Συμβουλίου, της 30ής Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του θεσμικού οργάνου, των ιδιαιτέρων μέτρων που αφορούν την οριστική λήξη καθηκόντων υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε μόνιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έκτακτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 264 της 2.10.2002, σ. 9).

Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων, καθώς και τις δαπάνες που αφορούν λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γενική Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων αυτών:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, περιλαμβανομένων του προσωπικού επί συμβάσει και των ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων, κατά κύριο λόγο στο εσωτερικό σύστημα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

—  την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας,

—  τα τιμολόγια που εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) για την απασχόληση προσωπικού που προορίζεται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών φακέλων του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως, θέματα που αφορούν επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα κ.λπ.).

Μέρος αυτής της πίστωσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πρόσληψη επί συμβάσει προσωπικού με αναπηρία σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 27ης Απριλίου 2015.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 000 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλοι IV, V και VI).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 1 — Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για το λοιπό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα ασφάλειας προσώπων και αγαθών, ασφάλειας πληροφοριών και αξιολόγησης κινδύνων:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

—  την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 2 — Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται κυρίως για την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών για λοιπό προσωπικό επιφορτισμένο με καθήκοντα οδηγού στη Γενική Γραμματεία ή με τον συντονισμό των καθηκόντων των εν λόγω οδηγών:

—  τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του προσωπικού επί συμβάσει και του επικουρικού προσωπικού επί συμβάσει, καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

—  την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος IV).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους διαγωνισμούς και τις διαδικασίες επιλογής, την πρόσληψη και την κατάταξη των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2014).

Θέση 1 4 0 4 — Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  αποδοχές των διπλωματούχων ασκουμένων (υποτροφίες), συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων επιδομάτων νοικοκυριού,

—  έξοδα ταξιδίου των ασκουμένων,

—  πρόσθετα έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους, για τους ασκούμενους του δοκιμαστικού προγράμματος περιόδων άσκησης που είναι άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 9 (πρώην άρθρο 20 παράγραφος 8) των εσωτερικών κανόνων περί περιόδων άσκησης και επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιλαμβάνονται, το κόστος της χορήγησης συμπληρωματικού ποσού (έως και 50% του ποσού της υποτροφίας) σε περίπτωση αναπηρίας,

—  δαπάνες για την ασφάλιση των ασκουμένων έναντι ασθένειας και έναντι ατυχημάτων,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση ενημερωτικών/εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για τους ασκουμένους (ιδίως δε για την υποδοχή των ασκουμένων),

—  επιδότηση λειτουργίας για την επιτροπή για τις περιόδους άσκησης,

—  δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων χωρών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

—  έξοδα που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένων αποζημιώσεων και εξόδων ταξιδίου τους,

—  ασφάλιση έναντι ατυχήματος για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες,

—  αποζημιώσεις για επισκέψεις μελέτης και σπουδαστικές υποτροφίες,

—  ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης διερμηνέων συνεδριάσεων και μεταφραστών, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας και με πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη μετάφραση, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων και μεταφραστών, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Διατάξεις που διέπουν τη διάθεση μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτάκτων υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων στις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, τους φορείς που εξομοιώνονται προς αυτές και τους διεθνείς οργανισμούς (απόφαση του Προεδρείου της 7ης Μαρτίου 2005).

Διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (απόφαση του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009).

Διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2013).

Θέση 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

—  τις αμοιβές και τις εξομοιούμενες αποζημιώσεις, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τα λοιπά έξοδα των διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους προσλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που διοργανώνει για τις δικές του ανάγκες ή για τις ανάγκες άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

—  δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

—  έξοδα που σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι διερμηνείς άλλων περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών θεσμικών οργάνων,

—  έξοδα που αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με τη διερμηνεία, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την προετοιμασία συνεδριάσεων και την εκπαίδευση και την επιλογή διερμηνέων,

—  τέλη που καταβάλλονται στην Επιτροπή για τη διαχείριση των αμοιβών των διερμηνέων συνεδριάσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 500 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμβαση που ορίζει τις συνθήκες εργασίας και το καθεστώς αμοιβής των διερμηνέων συνεδριάσεων (AIC) (και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της), που εκπονήθηκε στις 28 Ιουλίου 1999, τροποποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2004 και αναθεωρήθηκε στις 31 Ιουλίου 2008.

Θέση 1 4 0 6 — Παρατηρητές

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τους παρατηρητές, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, συντακτική επιμέλεια, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

Άρθρο 1 6 1 — Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 — Δαπάνες πρόσληψης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

163 000

253 650

180 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης,

—  το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το θεσμικό όργανο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 και το παράρτημα ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου, για παράδειγμα με γλωσσικά μαθήματα για τις επίσημες γλώσσες εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1 6 3 — Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου

Θέση 1 6 3 0 — Κοινωνική υπηρεσία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

749 000

743 000

477 204,99

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

—  εν ενεργεία μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι,

—  σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

—  συντηρούμενα τέκνα κατά την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την επιστροφή, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

—  τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

—  τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της Επιτροπής Προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας. Οι συνεισφορές ή αναλήψεις δαπανών οι οποίες παρέχονται από την Επιτροπή Προσωπικού στους συμμετέχοντες σε μια κοινωνική δραστηριότητα στόχο θα έχουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με κοινωνική, πολιτιστική ή γλωσσική διάσταση, ωστόσο δεν θα χορηγούνται επιδοτήσεις σε μεμονωμένα μέλη του προσωπικού ή νοικοκυριά,

—  άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα στο επίπεδο του θεσμικού οργάνου ή σε διοργανικό επίπεδο υπέρ των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των συνταξιούχων,

—  τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων εύλογων μέτρων στέγασης ή δαπανών για ιατρικές εξετάσεις και κοινωνική ανάλυση για τους υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό και τους ασκούμενους με αναπηρίες ή τους υπό πρόσληψη υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό με αναπηρίες και τους υπό επιλογή ασκουμένους με αναπηρίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως όσον αφορά μέτρα για βοήθεια σε προσωπική βάση στον χώρο εργασίας ή στη διάρκεια των αποστολών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 70 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 1δ, το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Θέση 1 6 3 1 — Κινητικότητα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 500 000

730 000

639 060,19

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Θέση 1 6 3 2 — Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

240 000

227 000

230 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600 000 EUR.

Άρθρο 1 6 5 — Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των προσώπων που συνδέονται με το θεσμικό όργανο

Θέση 1 6 5 0 –– Ιατρική υπηρεσία

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας των ιατρικών υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ιατρικών Αδειών και της Μονάδας Πρόληψης και Ευεξίας στον Χώρο Εργασίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι ιατρικές εξετάσεις, οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., δαπάνες για ιατρικές εξετάσεις, ιδίως στο πλαίσιο της εργασιακής ιατρικής, για ιατρικές εξετάσεις πρόσληψης, για περιοδικούς ιατρικούς ελέγχους στις θέσεις υψηλού κινδύνου, στις θέσεις που απαιτούν επαγρύπνηση και στις θέσεις που συνεπάγονται συγκεκριμένο κίνδυνο, δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, οι διαιτησίες και οι γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς και επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για την παροχή ιατρικών ή παραϊατρικών υπηρεσιών ή την αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Θέση 1 6 5 2 — Έξοδα εστίασης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων εστίασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 EUR.

Θέση 1 6 5 4 — Δομές φροντίδας παιδιών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών λειτουργίας και δαπανών παροχής υπηρεσιών των εσωτερικών δομών παιδικής μέριμνας και των αντίστοιχων εξωτερικών δομών παιδικής μέριμνας με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 300 000 EUR.

Θέση 1 6 5 5 — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

615 000

445 600

295 000,00

Παρατηρήσεις

Εφαρμογή της απόφασης C(2013) 4886 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της συνεισφοράς της ΕΕ που καταβάλλεται σε κατ’ αναλογία βάση σε σχολεία διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών του προσωπικού της ΕΕ, που αντικαθιστά την απόφαση C(2009) 7719 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2009, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2010) 7993 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ C 222 της 2.8.2013, σ. 8).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II ή την επιστροφή της συνεισφοράς που κατέβαλε η Επιτροπή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II. Η πίστωση καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εγγεγραμμένα στα εν λόγω σχολεία τέκνα των μονίμων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη κινδύνου, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτείται να καλυφθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κεφάλαιο 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Άρθρο 2 0 0 — Κτίρια

Θέση 2 0 0 0 — Μισθώματα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 000 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 1 — Εμφυτευτικές δόσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 3 — Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 13 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 7 — Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες ανέγερσης κτιρίων (εργασίες, αμοιβές για μελέτες, αρχικές εργασίες διαρρύθμισης και προμήθειες που απαιτούνται για την έναρξη της χρήσης τους, και κάθε σχετική δαπάνη).

—  τις δαπάνες εργασιών διαρρύθμισης και άλλες δαπάνες που συνδέονται με αυτές τις εργασίες (π.χ. έξοδα για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 600 000 EUR.

Οι οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των δημόσιων οργανισμών ή φορέων τους, στη μορφή χρηματοδότησης ή επιστροφής του κόστους και των σχετικών δαπανών για την αγορά ή τη χρήση γης ή κτιρίων, καθώς και σε σχέση με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του θεσμικού οργάνου, θεωρούνται εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό υπό την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Θέση 2 0 0 8 — Ειδική διαχείριση ακινήτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του τομέα διαχείρισης περιουσίας για τις οποίες δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στα λοιπά άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, συγκεκριμένα:

—  διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων,

—  υποχρεωτικούς ελέγχους, ελέγχους ποιότητας, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, λογιστικούς ελέγχους, εγρήγορση βάσει διατάξεων κ.λπ.,

—  την τεχνική βιβλιοθήκη,

—  την παροχή βοήθειας σχετικά με τη διαχείριση («Building Helpdesk»),

—  τη διαχείριση των σχεδίων των κτιρίων και των μέσων αποθήκευσης πληροφοριών,

—  τις λοιπές δαπάνες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Άρθρο 2 0 2 — Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια

Θέση 2 0 2 2 — Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού, σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις, των επ’ ενοικίω ή δικής του ιδιοκτησίας κτιρίων (χώροι και τεχνικοί εξοπλισμοί) που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Θέση 2 0 2 4 — Κατανάλωση ενέργειας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 150 000 EUR.

Θέση 2 0 2 6 — Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας του και των γραφείων ενημέρωσής του στην Ένωση καθώς και των παραρτημάτων του σε τρίτες χώρες.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 104 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 120 000 EUR.

Θέση 2 0 2 8 — Ασφαλίσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα κατά τμήματα συστήματα πληροφορικής, και τη διαχείριση του δικτύου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 625 000 EUR.

Θέση 2 1 0 1 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση και τη συντήρηση της υποδομής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ειδικότερα την υποδομή των δικτύων, της καλωδίωσης, των τηλεπικοινωνιών, του ατομικού εξοπλισμού και των συστημάτων ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 66 000 EUR.

Θέση 2 1 0 2 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων βοήθειας προς τους χρήστες και γενικής υποστήριξης σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης των βουλευτών και των άλλων χρηστών, ιδίως για τις εφαρμογές για διοικητικά και νομοθετικά θέματα και τις εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 000 EUR.

Θέση 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού, και τις σχετικές εργασίες, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων, στο πλαίσιο των τακτικών δραστηριοτήτων διαχείρισης των εφαρμογών ΤΠΕ του θεσμικού οργάνου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ιδίως τις σχετικές με τους βουλευτές εφαρμογές, τις σχετικές με την επικοινωνία και την ασφάλεια εφαρμογές, καθώς και τις διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες που σχετίζονται με τα εργαλεία ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα των γλωσσών σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 32 000 EUR.

Θέση 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις στις υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα, την καλωδίωση και τα συστήματα βιντεοσύσκεψης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 102 000 EUR.

Θέση 2 1 0 5 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά του εξοπλισμού και του λογισμικού, καθώς επίσης τις δαπάνες για την υποστήριξη εκ μέρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και γραφείων συμβούλων για τις επενδύσεις σε υφιστάμενα και νέα έργα ΤΠΕ. Οι επενδύσεις αφορούν ειδικότερα εφαρμογές που σχετίζονται με τους βουλευτές, εφαρμογές στον νομοθετικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό τομέα και την επικοινωνία, καθώς και εφαρμογές των ΤΠΕ σχετικές με τη διακυβέρνηση.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 3 000 EUR.

Άρθρο 2 1 2 — Έπιπλα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου. Προορίζεται επίσης να καλύψει τις διαφόρων ειδών δαπάνες διαχείρισης του αποθέματος επίπλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Άρθρο 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

—  διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ΤΠ), τα εστιατόρια, τα κτίρια, την κατάρτιση του προσωπικού, τα αθλητικά κέντρα του θεσμικού οργάνου κ.λπ.,

—  ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα κ.λπ.,

—  ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ’ ανάθεση υπηρεσιών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια (παροχή συμβουλών) για ζητήματα για τα οποία απαιτείται εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα που συνδέονται με τις υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού για την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού παροχής τεχνικών υπηρεσιών συνεδρίων όπου ζητείται από βουλευτή, αντιπροσωπεία, πολιτική ομάδα ή όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και το σύνολο των σχετικών διοικητικών δαπανών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 190 000 EUR.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα διαχείρισης. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση μεταφορικών μέσων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 000 EUR.

Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 — Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ. καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα διαχείρισης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10 000 EUR.

Άρθρο 2 3 1 — Χρηματοδοτικά έξοδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

60 000

60 000

40 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 2 3 2 — Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου ή των εθνικών δικαστηρίων,

—  τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δικαστήρια της Ένωσης και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

—  τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιούμενων προς αυτές,

—  τις δαπάνες για αποζημιώσεις και τόκους,

—  το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου 11 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Άρθρο 2 3 6 — Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

337 000

271 000

160 116,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 EUR.

Άρθρο 2 3 7 — Μετακομίσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και συσκευασίας, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό εργασιών συσκευασίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Άρθρο 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

—  την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς, υπαλλήλους υποδοχής και προσωπικό των καταστημάτων, μεταφορείς, όπως επίσης για το προσωπικό της υπηρεσίας επισκέψεων και σεμιναρίων, του Parlamentarium, της ιατρικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ασφαλείας, των υπηρεσιών συντήρησης των κτιρίων και διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών,

—  διάφορες δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης που καταβάλλονται στη μονάδα PMO σε σχέση με συντάξεις αρχαιότητας πρώην βουλευτών, έξοδα για ελέγχους ασφαλείας των εξωτερικών προσώπων που εργάζονται στους χώρους ή στα συστήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

—  διάφορες αγορές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) (εκστρατείες προώθησης, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Άρθρο 2 3 9 — Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

262 500

262 500

196 961,24

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες EMAS οι οποίες αποσκοπούν σε βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένης της προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων, και με το σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

Κεφάλαιο 3 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

Άρθρο 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του θεσμικού οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, των ασκούμενων και των υπαλλήλων των άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων που έχει προσκαλέσει το θεσμικό όργανο ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν εκ των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οποιονδήποτε άλλο τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Καλυπτόμενες δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα διαμονής και οι αποζημιώσεις αντιστάθμισης δεσμευτικών ωραρίων. Καλύπτονται επίσης τα παρεπόμενα έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων ακύρωσης εισιτηρίων και κρατήσεων διαμονής, των εξόδων που συνδέονται με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίου και των εξόδων που σχετίζονται με τη σύναψη ασφάλισης για την αποστολή.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες που αφορούν ενδεχόμενες αντισταθμίσεις των εκπομπών άνθρακα που προκύπτουν κατά τις αποστολές και τις μετακινήσεις του προσωπικού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11, 12 και 13 του παραρτήματος VII.

Άρθρο 3 0 2 — Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες σε σχέση με τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την αξιολόγηση επιστημονικών επιλογών (STOA), και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα έξοδα παράστασης για τους βουλευτές του θεσμικού οργάνου,

—  τα έξοδα παράστασης του προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

—  τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου,

—  τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή και/ή εικοσιπενταετή υπηρεσία,

—  τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.,

—  τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με την επίσκεψη υψηλών προσώπων στο θεσμικό όργανο,

—  τα έξοδα θεωρήσεων των βουλευτών και υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις,

—  τα έξοδα υποδοχής και παράστασης και τα λοιπά ειδικά έξοδα για τους βουλευτές που επιτελούν επίσημα καθήκοντα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 3 0 4 — Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, περιστασιακά δε και πρόχειρου φαγητού, που προσφέρονται κατά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κατά τις διοργανικές συνεδριάσεις που οργανώνονται στους χώρους του, καθώς και τα έξοδα διαχείρισης της παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Θέση 3 0 4 2 — Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ειδικότερα, έξοδα άλλα από εκείνα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, τα οποία αφορούν:

—  τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

—  την οργάνωση διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του,

—  την οργάνωση αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης EuroLat, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης Euronest και των οργάνων τους,

—  την οργάνωση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕΜΚΣ), των επιτροπών της και του γραφείου της, οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της αυτόνομης γραμματείας της ΕΜΚΣ ή την άμεση ανάληψη των εξόδων που αντιστοιχούν στο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό της ΕΜΚΣ,

—  τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (Διακοινοβουλευτική Ένωση, Σύνδεσμος Γενικών Γραμματέων των Κοινοβουλίων, Groupe 12+ εντός της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης).

—  την επιστροφή στην Επιτροπή, βάσει της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, των δαπανών της Επιτροπής για την κάλυψη του μεριδίου του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έκδοση αδειών διέλευσης ΕΕ (εξοπλισμός, προσωπικό και προμήθειες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών (άρθρο 6), του άρθρου 23 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άρθρων 11 και 81 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 26).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Θέση 3 0 4 9 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 6 000 EUR.

Κεφάλαιο 3 2 — Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

Άρθρο 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες ή ακροάσεις εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, για τις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και για τη διοίκηση,

—  αγορά ή μίσθωση εξειδικευμένων πηγών πληροφοριών, όπως εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, συναφής βιβλιογραφία ή τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί για τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων συμβάσεων εμπειρογνωμοσύνης,

—  τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων —περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο— που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και τις ομάδες μελέτης και εργασίας καθώς και σε εργαστήρια,

—  τα έξοδα διάδοσης των προϊόντων της εσωτερικής ή εξωτερικής κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων συναφών προϊόντων, προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω της δημοσίευσης εσωτερικών βάσεων δεδομένων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο),

—  δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών,

—  το κόστος του ελέγχου γνησιότητας των εγγράφων που υποβάλλουν υποψήφιοι για πρόσληψη, από ειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Άρθρο 3 2 1 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Θέση 3 2 1 0 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, και της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA)

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κοινοβουλευτικής έρευνας (ΓΔ EPRS), και συγκεκριμένα:

—  απόκτηση ειδικής εμπειρογνωμοσύνης για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (μεταξύ άλλων, μέσω άρθρων, μελετών, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, ομάδων εμπειρογνωμόνων και διασκέψεων), οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά τμήματα και βιβλιοθήκες των εθνικών κοινοβουλίων, ομάδων προβληματισμού, ερευνητικών φορέων και άλλων ειδικών εμπειρογνωμόνων,

—  απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της εκτίμησης αντίκτυπου / της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και της αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA),

—  απόκτηση ή τη μίσθωση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, βάσεων δεδομένων, προϊόντων ειδησεογραφικών πρακτορείων τύπου και κάθε άλλου υλικού πληροφόρησης που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης, καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες,

—  το κόστος εξωτερικών υπηρεσιών αρχειοθέτησης (οργάνωση, επιλογή, περιγραφή, μεταφορά σε διάφορα μέσα και αποϋλοποίηση, απόκτηση πηγών πρωτογενούς αρχειακού υλικού),

—  απόκτηση, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την αξιοποίηση και τη συντήρηση ειδικής τεκμηρίωσης βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης και ειδικών υλικών της βιβλιοθήκης πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων υλικών και/ή συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής καθώς και υλικών βιβλιοδεσίας και συντήρησης,

—  τα έξοδα διάδοσης των προϊόντων της εσωτερικής ή εξωτερικής κοινοβουλευτικής έρευνας και άλλων συναφών προϊόντων, προς όφελος του θεσμικού οργάνου και του κοινού (ιδίως μέσω της δημοσίευσης εσωτερικών βάσεων δεδομένων, ενημερωτικών φυλλαδίων και δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο),

—  έξοδα ταξιδίου, διαμονής και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων ατόμων που προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που οργανώνει η ΓΔ EPRS,

—  συμμετοχή της ομάδας αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (ομάδα STOA) στις δραστηριότητες ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών φορέων,

—  τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρέουν από διεθνείς και/ή διοργανικές συμφωνίες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οικονομική δαπάνη που συνδέεται με τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2001 για τη ρύθμιση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 22 Ιουνίου 2011 (ΕΕ C 216 της 22.7.2011, σ. 19).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τους κανόνες σχετικά με τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως κωδικοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διέπει την απόκτηση ιδιωτικών αρχείων εν ενεργεία και πρώην βουλευτών.

Πράξεις αναφοράς

Θέση 3 2 1 1 — Δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό κόμβο επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 600 000

800 000

0,—

Παρατηρήσεις

Νέα θέση (πρώην άρθρο 3 2 6)

Δεδομένης της ανάγκης για αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ βουλευτών, επιστημονικού κόσμου και δημοσιογράφων, και δη σε θέματα που άπτονται των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και θεμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει σε μια εξειδικευμένη και έγκυρη δομή για την υποστήριξη διαλόγου, κατάρτισης και διάδοσης της γνώσης στον τομέα αυτόν, από την οποία μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν. Ένας ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό και η λειτουργία του θα είναι υπό την επίβλεψη της ομάδας STOA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πιστώσεις του άρθρου αυτού, προοριζόμενες να ενισχύσουν δράσεις στις οποίες συναντιούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιστημονική κοινότητα και ο Τύπος, θα καλύψουν τις δαπάνες του νέου Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης ειδικά για την προαγωγή δικτύωσης, της κατάρτισης και της διάδοσης της γνώσης, λόγου χάρη με:

—  τη δημιουργία και διατήρηση δικτύων στο σημείο τομής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστημονικής κοινότητας και Τύπου,

—  τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών κύκλων σχετικά με τις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και θέματα, καθώς και σχετικά με τον χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα της επιστημονικής δημοσιογραφίας,

—  την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και της ανάλυσης που παρέχουν το πανεπιστήμιο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες πηγές του επιστημονικού και τεχνολογικού χώρου προς όφελος των αρμοδίων χάραξης πολιτικής και των πολιτών,

—  την ευρύτερη διάθεση και διάδοση της έρευνας στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο αλλά και άλλου σχετικού υλικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω έντυπων, οπτικοακουστικών και λοιπών διαύλων,

—  τη διαμόρφωση τεχνικών και μεθόδων για την αύξηση της ικανότητας προσδιορισμού και διάδοσης των αξιόπιστων πηγών ενημέρωσης στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο,

—  την υποστήριξη της εγκατάστασης, αναβάθμισης και/ή χρήσης τεχνικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και υποδομής των μέσων ενημέρωσης προς όφελος ενός τέτοιου διαλόγου,

—  την εδραίωση στενότερης συνεργασίας και τη σύσφιγξη των εν γένει σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσων ενημέρωσης, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, που θα περιλαμβάνει τη δημοσιογραφική ανάδειξη του ρόλου και του έργου του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και της προσβασιμότητάς του από τους πολίτες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Παράγραφος 30 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 188).

Παράγραφος 54 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 [κείμενα που εγκρίθηκαν, P8 TA(2016) 0132].

Πράξεις αναφοράς

Άρθρο 3 2 2 — Δαπάνες τεκμηρίωσης

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή και/ή ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

—  συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

—  δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

—  αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 3 2 3 — Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες για προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, ιδίως δε εκείνων των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας,

—  δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων χωρών (πλην εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση) καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Οι σχετικές δραστηριότητες αποσκοπούν κυρίως στην ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων σε νέες και αναδυόμενες δημοκρατίες και κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Γειτονία (νότια και ανατολική),

—  δαπάνες για την προώθηση των δραστηριοτήτων στήριξης τόσο των προσπαθειών διαμεσολάβησης όσο και των νέων πολιτικών ηγετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Γειτονία: Μαγκρέμπ, ανατολική Ευρώπη και Ρωσία, ισραηλοπαλαιστινιακός διάλογος και άλλες χώρες προτεραιότητας που αποφασίζονται από την ομάδα στήριξης της δημοκρατίας και εκλογικού συντονισμού,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ (συγκεκριμένα, το ποσό του βραβείου, τα έξοδα ταξιδίου και υποδοχής του νικητή ή των νικητών του βραβείου και άλλων τελικών υποψηφίων, τις επιχειρησιακές δαπάνες του Δικτύου Ζαχάρωφ και τις αποστολές των μελών του) και για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο, καθώς και επισκέψεις σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. Η πίστωση αυτή καλύπτει πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για τη δημιουργία Διεύθυνσης Στήριξης της Δημοκρατίας στους κόλπους της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3 2 4 — Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

800 000

830 000

3 985 315,20

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 5 000 EUR.

Θέση 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

—  την επικαιροποίηση και εξελικτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 11 000 EUR.

Θέση 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  τις δαπάνες επικοινωνίας σχετικά με τις αξίες του Οργάνου, μέσω δημοσιεύσεων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, των δραστηριοτήτων πληροφόρησης, των δημόσιων σχέσεων, της συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στις χώρες στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, και της ανάπτυξης εργαλείων ή μέσων για τη βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού σε αυτό μέσω κινητού εξοπλισμού·

—  το κόστος πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο·

—  την οργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων για τη νεολαία, την ενίσχυση της προβολής του Κοινοβουλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έργο της παρακολούθησης των τάσεων μεταξύ των νέων·

—  τις δαπάνες που συνδέονται με την κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο, τις αλληλεπιδραστικές τεχνικές, τους χώρους κοινωνικής επαφής, τις συνεργατικές πλατφόρμες, και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου, με σκοπό την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους πολίτες·

—  το κόστος παραγωγής, διανομής και διατήρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπτικοακουστικού υλικού για το διαδίκτυο και άλλου υλικού πολυμέσων έτοιμου για μετάδοση, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Θέση 3 2 4 3 — Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις, υλικό και εκθέσεις στα κέντρα επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα:

—  το Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

—  τους χώρους υποδοχής των κέντρων «Europa Experience» και των κέντρων πληροφόρησης εκτός Βρυξελλών·

—  τις δραστηριότητες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπως η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εσωτερικής διαμόρφωσης, η απόκτηση συλλογών, το κόστος των συμβάσεων με επίσημους εμπειρογνώμονες, η οργάνωση εκθέσεων, και τα έξοδα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αγορά βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων σχετικών με τη δραστηριότητα του Σπιτιού της Ευρωπαϊκή Ιστορίας·

—  τις δαπάνες για τα έργα τέχνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού όσο και για τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, όπως είναι οι δαπάνες για εμπειρογνωμοσύνη, συντήρηση, κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις, καθώς και οι δαπάνες για περιστασιακή μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 4 000 000 EUR.

Θέση 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες (EUVP) και τις δαπάνες λειτουργίας των προγραμμάτων Εurοscοla, Euromed-Scola και Euronest-Scola. Τα προγράμματα Euromed-Scola και Euronest-Scola εφαρμόζονται κατ’ έτος, εναλλακτικά, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, με εξαίρεση τα έτη διεξαγωγής εκλογών.

Η πίστωση αυτή θα αυξάνεται κατ’ έτος βάσει ενός αποπληθωριστικού συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά 110 επισκέπτες. Οι ομάδες επισκεπτών που υποστηρίζονται επίσημα από βουλευτή μπορούν, κατόπιν προσκλήσεως του τελευταίου, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Euroscola.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 200 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση που διέπει την υποδοχή ομάδων επισκεπτών και τα προγράμματα Euroscola και Euromed-Scola, που ενοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2004, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 24 Οκτωβρίου 2016.

Θέση 3 2 4 5 — Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη και τα κράτη στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει γραφείο συνδέσμου, καθώς και έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων,

—  δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο,

—  μέτρα και εργαλεία υποστήριξης της διαχείρισης διασκέψεων και της πολυγλωσσίας όπως σεμινάρια και συνέδρια, συναντήσεις με παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης στη διερμηνεία ή τη μετάφραση, μέτρα και ενέργειες ευαισθητοποίησης για την πολυγλωσσία και προώθησης του επαγγέλματος του διερμηνέα ή του μεταφραστή, περιλαμβανομένου προγράμματος επιδοτήσεων για πανεπιστήμια, σχολεία και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τις σπουδές διερμηνείας ή μετάφρασης, λύσεις που ευνοούν την εικονική επικοινωνία, καθώς επίσης τη συμμετοχή σε παρόμοιες ενέργειες και μέτρα που οργανώνονται από κοινού με άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργανικής και διεθνούς συνεργασίας,

—  δαπάνες για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σχετικών με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

—  έξοδα που συνδέονται με την πρόσκληση δημοσιογράφων σε συνόδους ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών, διασκέψεις Τύπου και άλλες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 25 000 EUR.

Θέση 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  την αγορά, μίσθωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και διαχείριση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων του οπτικοακουστικού τομέα,

—  τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του θεσμικού οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

—  δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο διαδίκτυο,

—  τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων, στο υλικό των οποίων θα έχουν διαρκή πρόσβαση τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες,

—  τις δαπάνες που αφορούν την αίθουσα Τύπου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 50 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2003 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Θέση 3 2 4 9 — Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

165 000

205 000

102 231,68

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:

—  δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

—  χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις,

—  δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, και την ασφάλεια του τομέα www.ipex.eu, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πεδίο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977) και των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία συνδέσμου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των γραφείων συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη:

—  δαπάνες επικοινωνίας και ενημέρωσης (ενημέρωση και δημόσιες εκδηλώσεις· διαδίκτυο – παραγωγή, προαγωγή, συμβούλευση· σεμινάρια· οπτικοακουστική παραγωγή)·

—  γενικά έξοδα και διάφορα μικροέξοδα (είδη γραφείου, τηλεπικοινωνίες, έξοδα αποστολής, εργασίες συσκευασίας, μεταφορές, αποθήκευση, γενικό διαφημιστικό υλικό, βάσεις δεδομένων και συνδρομές σε έντυπα, κ.λπ.).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 10 000 EUR.

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 4 0 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

Άρθρο 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές:

—  δαπάνες γραμματείας, διοικητικές δαπάνες και λειτουργικές δαπάνες,

—  δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 1 000 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Απόφαση του Προεδρείου της 30ής Ιουνίου 2003 για τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση των πιστώσεων της θέσης του προϋπολογισμού 400, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 27 Απριλίου 2015.

Άρθρο 4 0 2 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ C 205 της 29.6.2017, σ. 2.).

Άρθρο 4 0 3 — Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να εξασφαλίζεται χρηστή διακυβέρνηση και αυστηρός έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 224.

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ C 205 της 29.6.2017, σ. 2.).

Κεφάλαιο 4 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Άρθρο 4 2 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Παρατηρήσεις

Η παρούσα πίστωση προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό και τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την κοινοβουλευτική επικουρία, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τους εντολοδόχους πληρωμών.

Η πίστωση καλύπτει επίσης τα έξοδα αποστολών και κατάρτισης (εξωτερικά μαθήματα) των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με ενδεχόμενες αντισταθμίσεις ανθρακούχων εκπομπών για τις αποστολές και τις μετακινήσεις τους.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών, καθώς και τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση της κοινοβουλευτικής επικούρησης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 775 000 EUR.

Νομικές βάσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 5α και τα άρθρα 125 έως 139.

Απόφαση του Προεδρείου της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του τίτλου VII του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεφάλαιο 4 4 — Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

Άρθρο 4 4 0 — Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

230 000

220 000

210 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο πλαίσιο αυτό.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Άρθρο 4 4 2 — Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

230 000

220 000

210 000,00

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο πλαίσιο αυτό.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Κεφάλαιο 5 0 — Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Άρθρο 5 0 0 — Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ανεξάρτητη λειτουργία της.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 7.

Άρθρο 5 0 1 — Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τη γραμματεία και τη λειτουργία της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, εκτιμάται σε 100 EUR.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1), ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 0 — Προσωρινές πιστώσεις

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

 

 

0,—

Κεφάλαιο 10 1 — Αποθεματικό για απρόβλεπτα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

18 525 000

1 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει απρόβλεπτες δαπάνες που απορρέουν από δημοσιονομικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν).

Κεφάλαιο 10 3 — Αποθεματικό για τη διεύρυνση

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφάλαιο 10 4 — Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφάλαιο 10 5 — Προσωρινή πίστωση για ακίνητα

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς εξοπλισμού χώρων. Ζητείται από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει συνεκτική και υπεύθυνη μακρόπνοη στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο πρόβλημα του αυξανομένου κόστους για τη συντήρηση, των αναγκών για ανακαίνιση και του κόστους για την ασφάλεια και θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κεφάλαιο 10 6 — Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του θεσμικού οργάνου.

Κεφάλαιο 10 8 — Αποθεματικό EMAS

Αριθμητικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του προγράμματος δράσης της EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατηγορία και βαθμός

 

2019

2018

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Λοιπές θέσεις

Πολιτικές ομάδες

Λοιπές θέσεις

Πολιτικές ομάδες

Εκτός κατηγορίας

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD Μερικό σύνολο

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST Μερικό σύνολο

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST/SC Μερικό σύνολο

204

 

 

 

204

 

 

 

Σύνολο

5 379(14)

20(15)

142(16)

1,103

5 438(17)

20(18)

142(19)

1 103

Γενικό σύνολο

6 624

6 683

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Γραμμή του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2017

2019

5000

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς

-

p.m.

5001

Προϊόν πώλησης άλλης κινητής περιουσίας

-

5 000

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

162

10 000

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

-

1 000

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας

3 016 718

3 547 000

5111

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

52 903

639 000

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά

5 546 788

1 285 000

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

755 042

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

4 122 802

717 500

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό, όπως τα έσοδα ιδρυμάτων, οι επιδοτήσεις, οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, περιλαμβανομένων των εσόδων κάθε οργάνου που διατίθενται για ειδικό προορισμό

-

p.m.

573

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

3 669 132

3 000

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

20 162 097

p.m.

6600

Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό

12 731 797

100 000

 

 ΣΥΝΟΛΟ

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* Ο πίνακας δεν λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με τα έσοδα για ειδικό προορισμό.

(1)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0114.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2017)0408.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2017)0458.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0114.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2017)0417.

(14)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(15)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(16)

Περιλαμβανομένης μιας έκτακτης θέσης AD για τον διευθυντή / τη διευθύντρια της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα.

(17)

Εκ των οποίων τρεις προαγωγές επί προσωπικής βάσεως (τρεις AD 14 σε AD 15) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους.

(18)

Θεωρητικό αποθεματικό, που δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

(19)

Περιλαμβανομένης μιας έκτακτης θέσης AD για τον διευθυντή / τη διευθύντρια της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-