IZVJEŠĆE o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019.

16.4.2018 - (2018/2001(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Paul Rübig


Postupak : 2018/2001(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0146/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0146/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019.

(2018/2001(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[1], a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[2],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[3] (IIA od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije[4],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2017. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018.[5],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.[6],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. studenoga 2017. o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka[7],

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2019.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana ... travnja 2018. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0146/2018),

A.  budući da je ovaj postupak četvrti cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom razdoblju te šesti postupak u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da se proračun za 2019., u skladu s prijedlogom iz izvješća glavnog tajnika, priprema u svjetlu godišnjeg povećanja gornje granice naslova V., i u pogledu inflacije i u pogledu stvarnog povećanja, čime će se otvoriti više prostora za rast i ulaganja te će se također nastaviti s politikom štednje, povećanja učinkovitosti i usmjerenosti na proračun temeljen na uspješnosti;

C.  budući da su među prioritetnim ciljevima koje je glavni tajnik predložio za proračun 2019. sljedeći projekti: predizborna kampanja za izbore za Europski parlament 2019., sigurnosni projekti, višegodišnji projekti povezani s nekretninama, informatički razvoj, poboljšanje usluga za zastupnike i poticanje ekološkog pristupa prijevozu;

D.  budući da je glavni tajnik predložio iznos od 2 016 644 000 EUR za prednacrt projekcije proračuna Parlamenta za 2019., što predstavlja ukupno povećanje od 3,38 % u odnosu na proračun za 2018. (uključujući 37,3 milijuna EUR za promjenu parlamentarnog saziva i 34,3 milijuna EUR za druge izvanredne rashode) i udio od 18,79 % u naslovu V. višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

E.  budući da gotovo dvije trećine proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće, mirovine, zdravstvene troškove i naknade aktivnih i umirovljenih zastupnika (23 %) i osoblja (34 %), kao i na zgrade (13 %), te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i Statutom zastupnika, s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

F.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.[8] Parlament već naglasio da bi proračun za 2016. trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi te bi trebao biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja;

G.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u određenoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti da upravlja vlastitim troškovima i o sposobnosti za razvoj demokracije na razini Unije;

H.  budući da je 1990. pravilima Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju uspostavljen dobrovoljni mirovinski fond[9];

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2019. trebalo zadržati ispod 20 % naslova V.; napominje da razina projekcije proračuna za 2019. iznosi 18,53 %, što je manje od udjela postignutog 2018. (18,85 %) te je riječ o najnižem udjelu u naslovu V. u više od 15 godina;

2.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indekasaciji;

3.  napominje da će zbog izbora za Europski parlament 2019. rashodi znatno porasti u određenim područjima, posebno u pogledu zastupnika koji ne budu ponovno izabrani i njihovih asistenata, dok će se uštede, doduše manjeg opsega, ostvariti u drugim područjima, kao posljedica manjeg opsega parlamentarnih aktivnosti u izbornoj godini;

4.  podržava dogovor postignut 26. ožujka 2018. i 10. travnja 2018. u Odboru za mirenje između Predsjedništva i Odbora za proračune o povećanju od 2,48 % u proračunu za 2018., što odgovara ukupnoj razini projekcija za 2019. od 1 999 144 000 EUR, da za 17,5 milijuna EUR smanje razine rashoda u prednacrtu projekcije proračuna koji je 12. ožujka 2018. odobrilo Predsjedništvo te da u skladu s tim smanje odobrena sredstva predložena za sljedeće proračunske linije: 1004 – Redovni putni troškovi; 105 – Jezični i informatički tečajevi za zastupnike; 1404 – Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika; 1612 – Stručno usavršavanje; 1631 – Mobilnost; 2000 – Najamnine; 2007 – Opremanje prostorija; 2022 – Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada; 2024 – Potrošnja energije; 2100 – Obrada podataka i telekomunikacije; 2101 – Obrada podataka i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu; 2105 – Obrada podataka i telekomunikacije – ulaganja u projekte; 212 – Namještaj; 214 – Tehnička oprema i instalacije; 230 – Uredski materijal i razni potrošni materijal; 238 – Ostali administrativni rashodi; 300 – Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada; 302 – Rashodi za prijeme i reprezentaciju; 3040 – Razni izdatci za interne sjednice; 3042 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva; 3049 – Troškovi usluga putničke agencije; 3243 – Centar za posjetitelje Europskog parlamenta; 3248 – Rashodi za audiovizualne informacije; 325 – Rashodi za informacijske urede; 101 – Pričuva za nepredviđene rashode; dodaje se 50 000 EUR odobrenih sredstava u stavku 1400 – Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika, 50 000 EUR u stavku 320 – Pribavljanje stručnog mišljenja i 800 000 EUR u stavku 3211 – Znanstveno-medijski centar; pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo usvojilo te izmjene 16. travnja 2018.;

5.  naglašava da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavno suodlučivanje s Vijećem i donošenje odluke o proračunu Unije, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija;

6.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji europske političke svijesti i promicanju vrijednosti Unije;

7.  napominje kasni primitak prednacrta projekcije proračuna i popratnih dokumenata tek nakon što ih je Predsjedništvo usvojilo 12. ožujka 2018.; poziva na to da se izvješće glavnog tajnika o prednacrtu projekcije proračuna, zajedno s prilozima, sljedećih godina Predsjedništvu šalje na vrijeme;

Transparentnost i dostupnost

8.  pozdravlja odgovor na zahtjev Odbora za proračune izražen u različitim rezolucijama o proračunu o dodatnim informacijama o srednjoročnom i dugoročnom planiranju, ulaganjima, zakonskim obvezama, operativnim rashodima i metodologiji na temelju trenutačnih potreba, a ne koeficijenata;

9.  prima na znanje da se, kao što je bio slučaj s proračunima za prethodne godine, predlaže da se izdvoji iznos za ulaganja i rashode koji se smatraju „izvanrednima”, tj. ulaganja i rashode koji su neuobičajeni ili netipični za Parlament, ali i rijetki; prima na znanje da je iznos sredstava za ulaganja i rashode za 2019. 71,6 milijuna EUR, uključujući 37,3 milijuna EUR za promjenu parlamentarnog saziva i 34,3 milijuna EUR za druge izvanredne rashode; podsjeća da je razlika između redovnih i izvanrednih rashoda, koja je unesena u proračun za 2016., a zatim uključena u sljedeće proračune, utvrđena isključivo kao reakcija na provedbu hitnih mjera povezanih sa sigurnošću zgrada i kibersigurnošću nakon terorističkih napada; smatra da se pretjeranom upotrebom te razlike, odnosno uvrštavanjem drugih rashoda u izvanredne rashode, daje pogrešan dojam o promjeni razlike do gornje proračunske granice, što je u suprotnosti s načelom transparentnosti rashoda Parlamenta;

10.  očekuje da proračun Parlamenta za 2019. bude realističan i precizan u pogledu usklađivanja potreba i pripadajućih troškova kako bi se izbjeglo prekoračivanje proračuna koliko god je to moguće;

Brexit

11.  napominje da su 8. prosinca 2017. pregovarači iz Unije i Ujedinjene Kraljevine postigli načelni dogovor o financijskoj nagodbi koja se odnosi na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, što uključuje odredbu da će Ujedinjena Kraljevina sudjelovati u godišnjim proračunima Unije za 2019. i 2020. kao da je i dalje država članica Unije i da će doprinijeti svojim udjelom u financiranju Unije za obveze nastale prije 31. prosinca 2020.; prima na znanje da je dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike uključen u pasivu na bilanci EU-a te da će u pregovore biti uključen doprinos za nepodmirene obveze, koji je potreban da bi se pokrile obveze za mirovine koje su nastale prije 2020., ali koje se primjenjuju i nakon tog razdoblja;

12.  napominje da je Odbor za ustavna pitanja u veljači 2018. glasovanjem na plenarnoj sjednici potvrdio svoje izvješće o vlastitoj inicijativi u vezi sa sastavom Parlamenta te smanjenje broja zastupnika na 705 nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije; napominje da je nakon neslužbenog sastanka 27 šefova država ili vlada, održanog 23. veljače 2018., predsjednik Tusk najavio široku potporu tom prijedlogu; napominje da će, u slučaju da Ujedinjena Kraljevina još bude država članica na početku parlamentarnog saziva 2019. – 2024., broj zastupnika biti 751 dok povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ne postane pravovaljano; ističe, međutim, da taj postupak iziskuje jednoglasnu odluku Europskog vijeća nakon što dobije suglasnost Parlamenta; naglašava da projekcije Parlamenta trenutačno odražavaju status quo prema kojemu će u razdoblju od 30. ožujka 2019. do kraja osmog zakonodavnog razdoblja Parlament činiti 678 zastupnika iz 27 država članica, a u razdoblju od početka devetog zakonodavnog razdoblja do kraja financijske godine 2019. Parlament će činiti 705 zastupnika iz 27 država članica; sa zadovoljstvom prima na znanje prilagodbe koje je predložio glavni tajnik i koje je Predsjedništvo usvojilo 12. ožujka 2018.;

Europski izbori 2019.

13.  pozdravlja komunikacijsku kampanju kao koristan način da se građanima objasni svrha Unije i Parlamenta; naglašava da bi se tom kampanjom, među ostalim, trebala nastojati objasniti uloga Unije, ovlasti Parlamenta, njegove zadaće, kao što je izbor predsjednika Komisije, kao i njegov učinak na živote građana;

14.  podsjeća da, kako je odobreno u proračunskom postupku za 2018., ukupni proračun za kampanju iznosi 33,3 milijuna EUR za dvije godine, od čega 25 milijuna EUR za 2018. (zbog vremena potrebnog za vođenje postupaka javne nabave i sklapanja ugovora) te 8,33 milijuna EUR za 2019.; prima na znanje da je strategiju za kampanju, koja se temelji na analizi iskustava stečenih na posljednjim izborima, Predsjedništvo odobrilo u studenom 2017.;

15.  ističe da komunikacija za europske izbore počiva na tri stupa: najvidljiviji stup je onaj za nacionalne i europske političke stranke i njihove kandidate, drugi stup je postupak za nositelje lista (Spitzenkandidaten), prvi put uveden 2014., a treći stup je institucijska kampanja kojom se podsjeća na značaj Parlamenta, njegova rada i utjecaja na živote građana i zašto je važno sudjelovati na izborima;

16.  naglašava da Parlamentu nedostaju potrebni resursi za dopiranje do 400 milijuna potencijalnih glasača i stoga mora na najbolji način iskoristiti multiplikacijski učinak svojih mreža kako bi to učinio; smatra da bi i komunikacija preko internetskih stranica društvenih mreža trebala imati važnu ulogu; ističe da će se na europskoj razini 2018. organizirati niz konferencija s građanima i dionicima te da će na nacionalnoj razini uredi za veze biti od ključne važnosti; nastavit će s uključivanjem Europskog odbora regija i njegovih lokalnih i regionalnih predstavnika u umrežavanje; smatra da će u samoj završnici, uoči izbora, europske političke stranke uz nacionalne stranke imati ključnu ulogu, posebno u okviru postupka nositelja izbornih lista; stoga predlaže da im se povećaju sredstva posebno namijenjena za 2019. kako bi mogli izvršiti tu zadaću;

Sigurnost i kibersigurnost

17.  prima na znanje da će proračun za 2019. sadržavati dodatne iznose za veća ulaganja koja su započeta 2016. u cilju znatnog poboljšanja sigurnosti Parlamenta; ističe da ti projekti obuhvaćaju različita područja, uglavnom povezana sa zgradama odnosno povećanjem sigurnosti na ulazu, opremom i osobljem, kao što je projekt iPACS, ali i s poboljšanjima u pogledu kibersigurnosti i komunikacijske sigurnosti;

18.  pozdravlja memorandum o razumijevanju između belgijske vlade i Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i ostalih institucija sa sjedištem u Bruxellesu o sigurnosnim provjerama za članove osoblja vanjskih pružatelja usluga kojima je potreban pristup institucijama Unije, koji je stupio na snagu 2017.; podsjeća na svoj poziv glavnom tajniku, upućen u okviru procjena prihoda i rashoda Parlamenta za 2018., da uzme u obzir mogućnost proširenja primjene tog memoranduma o razumijevanju na dužnosnike, parlamentarne asistente i stažiste kako bi se omogućile potrebne sigurnosne provjere prije njihova zapošljavanja; stoga od glavnog tajnika zahtijeva da obavijesti Odbor za proračune o napretku postignutom u tom predmetu;

19.  smatra da su informatički alati važno sredstvo za rad zastupnika i osoblja, ali su svejedno podložni kibernapadima; pozdravlja, stoga, neznatno povećanje odobrenih sredstava, kojim se instituciji omogućuje da bolje zaštiti svoju imovinu i informacije nastavkom svojeg akcijskog plana za kibersigurnost;

Politika upravljanja nekretninama

20.  ponavlja svoj poziv na veću transparentnost u procesu odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama, koja se temelji na ranom obavješćivanju, uzimajući u obzir članak 203. Financijske uredbe;

21.  prima na znanje postupak poboljšanja radnih uvjeta zastupnika i članova osoblja u skladu s odlukom Predsjedništva iz prosinca 2017., koji će se nastaviti i 2019. kako bi se stvorili fleksibilni radni prostori za zastupnike i ispunile potrebe koje proizlaze iz promjena u načinu rada te će im nakon izbora 2019. na raspolaganju biti tri ureda u Bruxellesu i dva u Strasbourgu; međutim, naglašava da bi u Strasbourgu bilo korisnije osigurati fleksibilne prostorije za sastanke; prima na znanje troškove održavanja zgrada Parlamenta za 2019., uključujući sigurnost i ekološke zahtjeve; preispituje iznimno visoke troškove određenih predloženih projekata, osobito: preseljenje knjižnice i povezanih ureda, obnavljanje restorana za zastupnike (zgrada Spinelli) i obnavljanje restorana u zgradi Churchill; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o tim odlukama prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2018., s obzirom na to da će određeni projekti biti odgođeni;

22.  dvoji u pogledu 1,58 milijuna EUR planiranih za studije o obnovi zgrade Spaak, uzimajući u obzir činjenicu da je u proračunu za 2018. već izdvojeno 14 milijuna EUR; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o toj odluci prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2018. godine;

23.  traži dodatne informacije o stanju namještaja u zgradi ASP u Bruxellesu kojima se opravdava njegova zamjena, kao i informacije o postupku odabira novog namještaja, osobito o omjeru njegove cijene i potrebe za zamjenom;

24.  prima na znanje ažurirani opis zadaća za informacijske urede, koji se odsad zovu uredi za veze, u skladu s odlukom Predsjedništva iz studenog 2017.; napominje da je glavna funkcija tih ureda na lokalnoj razini informirati i komunicirati u ime Parlamenta na politički neutralan način, kako bi se u okviru aktivnosti vanjskih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini pružile informacije o Uniji i njezinim politikama; uključujući članove Europskog odbora regija;

25.  prima na znanje da je primopredaja i useljenje u prvi dio istočnog krila nove zgrade KAD planirana za kraj 2018., a postupna selidba u ostatak ureda i konferencijskih dvorana u istočnom krilu za 2019.; prima na znanje da će odmah nakon toga početi radovi na zapadnom krilu;

26.  podsjeća na analizu Europskog revizorskog suda iz 2014., u kojoj je procijenjeno da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose 114 milijuna EUR godišnje; nadalje, napominje zaključak iz svoje Rezolucije od 20. studenog 2013. o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije[10], prema kojem je 78 % svih službenih putovanja statutornog osoblja Parlamenta izravna posljedica njegove geografske raspršenosti; naglašava da se u tom izvješću također procjenjuje da učinak geografske raspršenosti na okoliš iznosi između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; ističe moguće uštede u proračunu Europskog parlamenta povezane s uspostavom jedinstvenog sjedišta te stoga poziva na donošenje plana za jedinstveno sjedište;

27.  podsjeća Parlament na njegovu obvezu u skladu s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti u kojoj se navodi da će „ne dovodeći u pitanje primjenjiva proračunska pravila i pravila javne nabave primjenjivati iste zahtjeve za zgrade kojima se koristi i kojima je vlasnik, kao i one koji se primjenjuju na zgrade središnje vlasti države članice u skladu s člancima 5. i 6.” te Direktive, s obzirom na veliku vidljivost zgrada i vodeću ulogu koju bi Parlament trebao imati kad je riječ o energetskoj učinkovitosti zgrada; ističe hitnost poštovanja te izjave, između ostalog i zbog vlastite vjerodostojnosti u preispitivanju direktiva o energetskim svojstvima zgrada i energetskoj učinkovitosti koje je trenutačno u tijeku;

Pitanja koja se odnose na zastupnike i akreditirane parlamentarne asistente

28.  pozdravlja rad tajništva Parlamenta, tajništva klubova zastupnika i ureda zastupnika u cilju podupiranju zastupnika u izvršavanju njihovih mandata; potiče trajni razvoj tih službi kojima se pospješuje sposobnost zastupnika da nadziru rad Komisije i Vijeća kao i da predstavljaju građane;

29.  posebno pozdravlja sve veću kvalitetu savjeta i istraživanja koje zastupnici i odbori provode u okviru Službe Europskog parlamenta za istraživanja i resornih odjela; prima na znanje izvješće o ocjenjivanju u sredini razdoblja suradnje između tih dviju službi koje je glavni tajnik dostavio u listopadu 2017.; traži od glavnog tajnika da dostavi dodatne informacije o načinu na koji te dvije službe usklađuju svoj rad kako bi izbjegli dupliciranje i zadovoljili potrebe klijenata; pozdravlja nove i postojeće projekte u području informatike koji će biti u cijelosti ili djelomično provedeni 2019.: projekt e-Parlament, projekt sustava za upravljanje elektroničkim zapisima (ERMS), program otvorene digitalne knjižnice, novi projekt o istraživanju i razvoju strojnog učenja s prijevodnim memorijama i alat za registraciju sudionika na konferencijama i događanjima;

30.  podsjeća na spomenutu Rezoluciju od 5. travnja 2017. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2018.[11] i na Rezoluciju od 25. listopada 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.[12] te na sva upućivanja na naknade za opće troškove i zahtjeve povezane s njima; ponovno poziva na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; u tom smislu pozdravlja osnivanje nove radne skupine Predsjedništva Parlamenta za naknadu za opće troškove; podsjeća na očekivanu veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove i potrebu da se poradi na definiciji preciznijih pravila u pogledu odgovornosti za rashode ovlaštene u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament;

31.  podsjeća na načelo neovisnosti mandata; ponavlja poziv, u svjetlu predstojeće odluke Predsjedništva, na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove, oslanjajući se na slučajeve najbolje prakse iz nacionalnih izaslanstva pri Parlamentu i država članica; naglašava da bi se mogao uvesti mješoviti sustav u kojemu bi se dio naknade za opće troškove i dalje isplaćivao kao paušalni iznos, pri čemu bi se ostatak isplaćivao na temelju računa ili bi podlijegao reviziji; ponavlja da veća učinkovitost i transparentnost naknade za opće troškove zastupnika ne znači kršenje privatnosti;

32.  poziva radnu skupinu Predsjedništva Parlamenta za naknadu za opće troškove da dovrši svoj rad kako bi se preporuke utemeljene na stajalištu Parlamenta iznesenom u listopadu 2017. mogle razmotriti prije devetih parlamentarnih izbora;

33.  ponovno poziva Predsjedništvo da osigura jamčenje socijalnih i mirovinskih prava zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata i da se na raspolaganje stave dostatna financijska sredstva; u tom pogledu ponavlja svoj poziv da se pronađe praktično rješenje za one akreditirane parlamentarne asistente koji, iako će do kraja aktualnog parlamentarnog saziva bez prekida biti zaposleni tijekom dvaju saziva, neće imati pravo na pristup europskom mirovinskom sustavu kada navrše dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu jer će im nedostajati određeni staž za ostvarenje uvjeta od deset godina staža, naveden u Pravilniku za osoblje, zbog prijevremenih izbora 2014. i kašnjenja u potvrđivanju novih ugovora o akreditiranim parlamentarnim asistentima zbog velikog radnog opterećenja u razdobljima nakon izbora 2009.; podsjeća da se u članku 27. stavku 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu navodi da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”; napominje, međutim, kontinuirane probleme s dobrovoljnim mirovinskim fondom te poziva Predsjedništvo i glavnog tajnika da istraži sve mogućnosti kako bi se smanjilo opterećenje za proračun Parlamenta;

34.   smatra prikladnim iznos proračunskih sredstava iz proračunske linije 422 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”;

35.  prima na znanje reviziju naknada za akreditirane parlamentarne asistente u vezi s njihovim službenim putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta; podsjeća na svoj zahtjev Predsjedništvu da poduzme mjere da se od sljedećeg parlamentarnog saziva u cijelosti izjednače prava dužnosnika, drugih službenika i akreditiranih parlamentarnih asistenata;

36.  u pogledu sljedećeg parlamentarnog saziva ponovno poziva Konferenciju predsjednika da revidira provedbene odredbe kojima se uređuje rad izaslanstava i misija izvan Europske unije; ističe da bi se tom revizijom trebala razmotriti mogućnost da akreditirani parlamentarni asistenti prate, pod određenim uvjetima, zastupnike na službenim putovanjima izaslanstava Parlamenta i drugim misijama;

37.  poziva Predsjedništvo Parlamenta da izmijeni odluku Predsjedništva Parlamenta od 19. travnja 2010. o „pravilima koja se odnose na stažiste zastupnika” kako bi se u ugovorima stažista osigurala dostojna plaća; ističe da bi plaće stažista u uredima ili klubovima zastupnika trebale biti barem dovoljne kako bi pokrivale životne troškove u Bruxellesu ili u gradu u kojem se odvija stažiranje;

38.  smatra da je potrebno osigurati primjerno financiranje za provedbu plana za usvajanje preventivnih mjera i mjera rane potpore za rješavanje sukoba i uznemiravanja između zastupnika i akreditiranih parlamentarnih asistenata ili drugog osoblja;

Pitanja koja se odnose na osoblje

39.  smanjuje plan radnih mjesta svog Glavnog tajništva za 2019. za 59 radnih mjesta (cilj smanjenja osoblja za 1 %), u skladu sa sporazumom o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je 14. studenoga 2015. postignut s Vijećem i kojim se plan godišnjeg smanjenja broja radnih mjesta u Parlamentu nastavlja do 2019.;

40.  smatra da je u razdoblju u kojem će financijski i ljudski resursi dostupni institucijama Unije vjerojatno biti sve ograničeniji važno da same institucije budu u mogućnosti zaposliti i zadržati najsposobnije osoblje kako bi odgovorile na predstojeće složene izazove na način koji je u skladu s proračunskim načelima koja se temelje na uspješnosti;

41.   smatra da će se do izborne stanke Parlament suočiti s jedinstvenom situacijom koja proizlazi iz preklapanja uobičajenog kraja zakonodavnog razdoblja sa složenim paketom zakonodavnih prijedloga o VFO-u, Brexitom i sve većim brojem trijaloga; smatra da je iznimno važno nastaviti osiguravati primjerenu razinu logističkih i ljudskih resursa kako bi se Parlamentu i njegovim odborima omogućilo obavljanje njihove osnovne djelatnosti;

42.  nalaže glavnom tajniku da nastavi raditi na postojećim sporazumima o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora; u tome pogledu Služba Europskog parlamenta za istraživanja služi kao vrlo pozitivan primjer; traži da se utvrde područja, među ostalim informatičke usluge i sigurnost, u kojima bi se mogle dijeliti administrativne zadaće kako bi se povećala sinergija, uzimajući kao primjer iskustvo Parlamenta i tih dvaju tijela te uzimajući u potpunosti u obzir poteškoće povezane s upravljanjem i razlike u pogledu raspona usluga za izradu pravednih sporazuma o suradnji; osim toga, poziva glavnog tajnika da provede studiju o mogućim sinergijama u administrativnim funkcijama i službama do kojih bi se moglo doći s drugim institucijama;

43.  poziva na procjenu ušteda i koristi za svaku stranku ostvarenih zahvaljujući Međuinstitucijskom sporazumu o administrativnoj suradnji između Europskog parlamenta, Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, kako u područjima u kojemu djeluju zajedničke službe tako i u područjima u kojima vlada suradnja, te na procjenu potencijalnih ušteda i koristi od mogućih budućih sporazuma s drugim institucijama i agencijama;

44.  pozdravlja Rezoluciju Europskog parlamenta o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u[13]; smatra da je ta rezolucija važan korak prema učinkovitijoj borbi protiv spolnog uznemiravanja i svakog oblika neprimjerenog ponašanja u Europskoj uniji i njezinim institucijama, uključujući Europski parlament; zahtijeva dodjelu odgovarajućih sredstava za provedbu zahtjeva te rezolucije;

Ostala pitanja

45.  prima na znanje kontinuiranu praksu da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; na temelju iznosa za 2014., 2015., 2016. i 2017. ističe da se preraspodjela neiskorištenih sredstava krajem godine sustavno primjenjuje u istim poglavljima i glavama te, uz nekoliko iznimki, u potpuno istim linijama; stoga se pita je li riječ o programiranom precjenjivanju tih poglavlja i linija kako bi se stvorila sredstva za financiranje proračunske politike;

46.  dovodi u pitanje potrebu za opremanjem ureda za parlamentarne asistente u Bruxellesu i Strasbourgu slušalicama i web kamerama iako ih većina asistenta nije ni tražila; stoga dovodi u pitanje troškove takve odluke te razloge za njezino donošenje; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o toj odluci;

47.  napominje da su ograničenja pristupa ugostiteljskim objektima Parlamenta ukinuta 1. siječnja 2017.; prihvaća praksu da svatko tko radi u zgradama Parlamenta ili dolazi u njegove prostorije na međustitucijski sastanak objeduje u kantinama i restoranima Parlamenta; međutim, napominje da je pristup samoposlužnom restoranu u zgradi ASP u Bruxellesu i samoposlužnom restoranu u zgradi LOW u Strasbourgu postao otežan zbog dnevnih posjeta skupina posjetitelja; stoga poziva da se hitno ponovno uspostavi nadzor na ulazu u ta dva restorana, ali ne za zastupnike i osoblje drugih institucija, nego da se spomenute skupine sustavno preusmjeravaju prema dijelovima restorana koji su za njih rezervirani;

48.  prima na znanje kontinuirani dijalog između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata; naglašava potrebu da se izađe iz postojećeg okvira Europskog parlamentarnog tjedna kako bi se omogućile trajne sinergije kada je riječ o odnosima Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata; poziva na njegovo jačanje u cilju razvoja boljeg razumijevanja doprinosa Parlamenta i Unije u državama članicama;

49.  poziva za proširenje europskog medijskog centra, usvojenog u proračunu za 2018., u suradnji s televizijskim postajama, društvenim medijima i drugim partnerima radi uspostave programa osposobljavanja za mlade novinare, posebno u odnosu na nova znanstvena i tehnološka dostignuća i vijesti temeljene na činjenicama koje su prošle stručnu reviziju;

50.  pozdravlja napore Parlamenta za poticanje održive mobilnosti;

51.  poziva Parlament da usvoji ekološki održiv pristup te da većina aktivnosti koje se u njemu provode bude prihvatljiva za okoliš;

52.  prima na znanje osnivanje radne skupine za mobilnost koja bi trebala raditi uključivo i imati jasno određen mandat; ističe da se Parlament mora prilagoditi svim zakonima koji se primjenjuju regionalno na mjestima rada, pa i u tom području; zagovara promicanje upotrebe uspostavljene izravne željezničke veze između sjedišta Parlamenta u Bruxellesu i briselske zračne luke; poziva odgovorne službe da ponovno ocijene sastav i veličinu vlastitog voznog parka uzimajući to u obzir; poziva Predsjedništvo da bez odgode uspostavi program poticaja za promicanje korištenja bicikala za putovanje na posao i s posla; napominje da je takav sustav već uspostavljen u drugim institucijama, posebno u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru;

53.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj upravi Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti te racionalno upravljanje, kako bi se povećala učinkovitost, smanjila papirologija i umanjila birokracija u unutarnjem radu institucije; naglašava da iskustvo racionalnog upravljanja predstavlja stalno poboljšanje radnog procesa zahvaljujući pojednostavnjenju i iskustvu administrativnog osoblja;

o

o  o

54.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2019.;

55.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

 

IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA

ČLANOVIMA PREDSJEDNIŠTVA

O PROJEKCIJI PRORAČUNA EUROPSKOG PARLAMENTA ZA FINANCIJSKU GODINU 2019.

 

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

2019.

Doprinos Europske unije financiranju rashoda

Europskog parlamenta u financijskoj godini 2019.

Naslov

Iznos

 

 

Rashodi

1 999 144 000

Vlastita sredstva

176 893 540

Potraživanje

1 822 250 460

PRIHODI

Glava Poglavlje Članak Stavka

Naslov

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

 

 

 

 

 

4

PRIHODI KOJI POTJEČU OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE

 

 

 

4 0

RAZNI POREZI I ODBITCI

 

 

 

4 0 0

Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Primitci od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

p.m.

p.m.

17 371

4 0 4

Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

Poglavlje 4 0 — Ukupno

4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

 

 

 

4 1 0

Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

Poglavlje 4 1 — Ukupno

4 2

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

 

 

 

4 2 1

Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

p.m.

p.m.

0

 

Poglavlje 4 2 — Ukupno

0

0

0

 

Glava 4 — Ukupno

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

PRIHODI IZ UPRAVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

 

 

 

5 0

PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (NABAVA ROBE) I NEPOKRETNE IMOVINE

 

 

 

5 0 0

Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

10 000

p.m.

0

5 0 0 0

Primitci od prodaje vozila — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Primitci od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

5 000

p.m.

0

5 0 0 2

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

10 000

p.m.

162

5 0 1

Primitci od prodaje nepokretne imovine

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Primitci od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

1 000

p.m.

0

 

Poglavlje 5 0 — Ukupno

16 000

p.m.

162

5 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

 

 

 

5 1 1

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

4 186 000

p.m.

 

5 1 1 0

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

3 547 000

p.m.

3 016 718

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

639 000

p.m.

52 903

 

Poglavlje 5 1 — Ukupno

4 186 000

p.m.

3 069 621

5 2

PRIMITCI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKOVNIH I DRUGIH KAMATA

 

 

 

5 2 0

Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

50 000

50 000

2 077

 

Poglavlje 5 2 — Ukupno

50 000

50 000

2 077

5 5

PRIMITCI OD PRUŽENIH USLUGA I OSTALIH RADOVA

 

 

 

5 5 0

Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela — namjenski prihodi

1 285 000

p.m.

5 546 788

5 5 1

Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

755 042

 

Poglavlje 5 5 — Ukupno

1 285 000

p.m.

6 301 830

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

 

 

 

5 7 0

Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

717 500

p.m.

4 122 802

5 7 1

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije — namjenski prihodi

3 000

p.m.

3 669 132

 

Poglavlje 5 7 — Ukupno

720 500

p.m.

7 791 934

5 8

RAZNE NAKNADE

 

 

 

5 8 1

Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

20 162 097

 

Poglavlje 5 8 — Ukupno

p.m.

 

 

 

Glava 5 — Ukupno

6 257 500

50 000

37 327 720

6

DOPRINOSI I POVRATI VEZANI UZ SPORAZUME I PROGRAME UNIJE

 

 

 

6 6

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI

 

 

 

6 6 0

Ostali doprinosi i povrati

100 000

p.m.

p.m.

6 6 0 0

Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

100 000

p.m.

12 731 797

6 6 0 1

Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

p.m.

p.m.

0

 

Poglavlje 6 6 — Ukupno

100 000

p.m.

12 731 797

 

Glava 6 — Ukupno

100 000

p.m.

12 731 797

9

RAZNI PRIHODI

 

 

 

9 0

RAZNI PRIHODI

 

 

 

9 0 0

Razni prihodi

1 000

1 000

1 638 371

 

Poglavlje 9 0 — Ukupno

1 000

1 000

1 638 371

 

Glava 9 — Ukupno

1 000

1 000

1 638 371

 

UKUPNI IZNOS

176 893 540

163 965 399

206 994 385

RASHODI

Opći sažetak odobrenih sredstava (2019. i 2018.) i izvršenja (2017.)

Glava Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

 

 

 

 

 

1

OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

OSTALI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

Glava 1 — Ukupno

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI

 

 

 

 

POSLOVNI IZDATCI

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

Glava 2 — Ukupno

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

SJEDNICE I KONFERENCIJE

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

Glava 3 — Ukupno

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH ZADATAKA INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

POSEBNI RASHODI NEKIH INSTITUCIJA I TIJELA

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

RASHODI ZA PARLAMENTARNU POMOĆ

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

SJEDNICE I DRUGE AKTIVNOSTI SADAŠNJIH I BIVŠIH ZASTUPNIKA

460 000

440 000

420 000

 

Glava 4 — Ukupno

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

TIJELO ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE I ODBOR NEOVISNIH UGLEDNIH OSOBA

 

 

 

5 0

RASHODI TIJELA ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE I ODBORA NEOVISNIH UGLEDNIH OSOBA

p.m.

p.m.

0

 

Glava 5 — Ukupno

0

0

0

 

 

 

 

 

10

OSTALI RASHODI

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

18 525 000

1 000 000

0

10 3

PRIČUVA ZA PROŠIRENJE

p.m.

p.m.

0

10 4

PRIČUVA ZA POLITIKU INFORMIRANJA I KOMUNICIRANJA

p.m.

p.m.

0

10 5

PRIVREMENA SREDSTVA ZA ZGRADE

p.m.

p.m.

0

10 6

PRIČUVA ZA PRIORITETNE PROJEKTE U PRIPREMI

p.m.

p.m.

0

10 8

PRIČUVA ZA EMAS

p.m.

p.m.

0

 

Glava 10 — Ukupno

18 525 000

1 000 000

0

 

UKUPNI IZNOS

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

DIO I. — EUROPSKI PARLAMENT

Prihodi — Vlastiti prihodi

Glava 4. — Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima unije

Poglavlje 4 0 — Razni porezi i odbitci

Članak 4 0 0 — Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Pravna osnova

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegov članak 12.

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. koja utvrđuje uvjete i postupak primjene poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).

Članak 4 0 3 — Primitci od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

17 370,67

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno njegov članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Članak 4 0 4 — Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 66.a.

Poglavlje 4 1 — Doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 1 0 — Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 83. stavak 2.

Članak 4 1 1 — Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 4., članak 11. stavci 2. i 3. te članak 48. Priloga VIII.

Članak 4 1 2 — Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

10 000

10 000

49 218,19

Poglavlje 4 2 — Ostali doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 2 1 — Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Pravna osnova

Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta, a posebno Prilog III.

Glava 5. — Prihodi iz upravnog poslovanja institucije

Poglavlje 5 0 — Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe) i nepokretne imovine

Članak 5 0 0 — Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

Stavka 5 0 0 0 — Primitci od prodaje vozila — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucije.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Stavka 5 0 0 1 — Primitci od prodaje ostale pokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

5 000

p.m.

 

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene pokretne imovine institucije uz iznimku prijevoznih sredstava.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Stavka 5 0 0 2 — Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

10 000

p.m.

162,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Članak 5 0 1 — Primitci od prodaje nepokretne imovine

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovom članku knjiže se prihodi od prodaje nepokretne imovine institucije.

Članak 5 0 2 — Primitci od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 000

p.m.

0,—

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Ovaj članak obuhvaća i prihode od prodaje tih proizvoda u elektroničkom obliku.

Poglavlje 5 1 — Primitci od iznajmljivanja

Članak 5 1 1 — Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

Stavka 5 1 1 0 — Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Stavka 5 1 1 1 — Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

639 000

p.m.

52 903,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Poglavlje 5 2 — Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

Članak 5 2 0 — Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

50 000

50 000

2 076,80

Napomene

U ovom se članku knjiže primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije.

Poglavlje 5 5 — Primitci od pruženih usluga i ostalih radova

Članak 5 5 0 — Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 5 1 — Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

755 041,57

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Poglavlje 5 7 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije

Članak 5 7 0 — Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

717 500

p.m.

4 122 801,83

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 7 1 — Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (d) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 7 2 — Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovom članku knjiže se prihodi od povrata socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije.

Članak 5 7 3 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

3 000

p.m.

3 669 131,72

Poglavlje 5 8 — Razne naknade

Članak 5 8 1 — Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Ovaj članak obuhvaća i povrat primanja dužnosnika od osiguranja u slučaju nezgode.

Glava 6. — Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe unije

Poglavlje 6 6 — Ostali doprinosi i povrati

Članak 6 6 0 — Ostali doprinosi i povrati

Stavka 6 6 0 0 — Ostali namjenski doprinosi i povrati — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

100 000

p.m.

12 731 797,26

Napomene

Ova je stavka, u skladu s člankom 21. Financijske uredbe, namijenjena unosu svih prihoda koji nisu predviđeni u drugim dijelovima glave 6 i koji se koriste kao izvor dodatnih odobrenih sredstava za financiranje rashoda za koje su ti prihodi namijenjeni.

Stavka 6 6 0 1 — Ostali nenamjenski doprinosi i povrati

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Glava 9. — razni prihodi

Poglavlje 9 0 — razni prihodi

Članak 9 0 0 — Razni prihodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Proračun za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 000

1 000

1 638 370,61

Napomene

U ovom članku knjiže se ostali prihodi.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju pozajmicama ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ovog članka navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Rashodi — Rashodi

Glava 1. — Osobe koje rade za instituciju

Poglavlje 1 0 — Članovi institucije

Članak 1 0 0 — Plaće i naknade

Stavka 1 0 0 0 ‒ Plaće

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju plaća predviđenih Statutom zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegovi članci 9. i 10.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 1. i 2.

Stavka 1 0 0 4 — Redovni putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za povrat putnih troškova i troškova boravka vezanih uz putovanja u i iz mjesta rada te druga službena putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 10. do 21. i članak 24.

Stavka 1 0 0 5 — Ostali putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su povratu dodatnih putnih troškova ili troškova za putovanja u državi članici u kojoj je zastupnik izabran.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 22. i 23.

Stavka 1 0 0 6 — Naknada za opće troškove

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova parlamentarnih aktivnosti zastupnika, u skladu s Provedbenim mjerama za Statut zastupnika u Europskom parlamentu.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 170 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 25. do 28.

Stavka 1 0 0 7 — Naknada za obnašanje dužnosti

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

187 000

185 000

162 322,21

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje paušalnih dnevnica i naknada troškova reprezentacije koje su vezane uz dužnosti predsjednika Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Odluka Predsjedništva od 17. lipnja 2009.

Članak 1 0 1 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostale socijalne mjere

Stavka 1 0 1 0 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za osiguranje zastupnika od nezgoda, povrat zdravstvenih troškova zastupnika te pokrivanje rizika gubitka i krađe osobnih predmeta zastupnika.

Ovim sredstvima se također financiraju osiguranje i podrška zastupnicima u slučaju potrebe za repatrijacijom tijekom službenog putovanja kao posljedice teške bolesti, nezgode ili neočekivanog događaja koji priječi neometano odvijanje puta. Pomoć podrazumijeva organizaciju repatrijacije i plaćanje s njom povezanih troškova.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegovi članci 18. i 19.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 3. do 9. i članak 29.

Opća pravila o osiguranju od rizika nezgode i profesionalne bolesti za dužnosnike Europskih zajednica.

Opća pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike Europskih zajednica.

Odluka Komisije kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe za povrat zdravstvenih troškova.

Stavka 1 0 1 2 — Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

876 000

805 000

655 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju određenih izdataka potrebnih za pružanje pomoći zastupniku s teškim invaliditetom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno članak 30.

Članak 1 0 2 — Prijelazne naknade

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

20 690 000

960 000

645 727,51

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju prijelazne naknade nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 13.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihovi članci 45. do 48. i članak 77.

Članak 1 0 3 — Mirovine

Stavka 1 0 3 0 — Starosne mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju starosne mirovine nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 150 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 75. i Prilog III. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 1 — Invalidske mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

274 000

310 000

302 405,62

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju invalidske mirovine u slučaju invaliditeta zastupnika koji je nastao tijekom njegova mandata.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 75. i Prilog II. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 2 — Obiteljske mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju obiteljske mirovine i/ili mirovine za siročad u slučaju smrti zastupnika ili bivšeg zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 15 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 75. i Prilog I. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 3 — Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa institucije dodatnom (dobrovoljnom) mirovinskom sustavu za zastupnike.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 500 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njegov članak 27.

Provedbene mjere za Statut zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 76. i Prilog VII. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Članak 1 0 5 — Jezični i informatički tečajevi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

800 000

800 000

670 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova jezičnih i informatičkih tečajeva zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, a posebno njihov članak 44.

Odluka Predsjedništva od 23. listopada 2017. o jezičnim i informatičkim tečajevima za zastupnike.

Poglavlje 1 2 — Dužnosnici i privremeno osoblje

Članak 1 2 0 — Primanja i ostala prava

Stavka 1 2 0 0 — Primanja i naknade

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Napomene

Sredstva iz ove stavke namijenjena su prvenstveno dužnosnicima i privremenom osoblju čija su radna mjesta zabilježena u planu radnih mjesta i njima se financira sljedeće:

—  primanja, naknade i dodatci na primanja,

—  zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda, osiguranje od profesionalnih bolesti i druga socijalna davanja,

—  paušalne naknade za prekovremeni rad,

—  ostali dodatci i različite naknade,

—  putni troškovi dužnosnika ili člana privremenog osoblja, njegova bračnog druga i uzdržavanih osoba iz mjesta zaposlenja u mjesto podrijetla,

—  učinak korekcijskih koeficijenata na primanja i udio primanja koji se prenosi u zemlju koja nije zemlja zaposlenja,

—  osiguranje za slučaj nezaposlenosti privremenog osoblja te troškovi koje institucija plaća radi ostvarivanja ili zadržavanja mirovinskih prava u zemlji podrijetla za privremeno osoblje.

Ova sredstva nadalje služe za pokrivanje premija osiguranja za sportske ozljede korisnika sportskog centra Europskog parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 450 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 2 — Naknada za prekovremeni rad

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

110 000

134 000

50 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su plaćanju naknade za prekovremeni rad u skladu s pravnom osnovom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Pravilniku.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 4 — Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  putni troškovi dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući one njihovih članova obitelji) pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili premještaju koji podrazumijeva promjenu mjesta zaposlenja,

—  naknade za nastanjenje i preseljenje te troškovi selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koje uslijed stupanja u službu, službe u drugom mjestu zaposlenja ili konačnog odlaska iz službe promijeni stalno boravište te se ponovno mora nastaniti u drugom mjestu,

—  dnevnice za dužnosnike i privremeno osoblje koje dokaže da uslijed stupanja u službu ili službe u drugom mjestu zaposlenja mora promijeniti mjesto stanovanja,

—  naknade za prestanak radnog odnosa dužnosnika na probnom roku u slučaju njezinih ili njegovih očigledno nedostatnih sposobnosti,

—  naknade za otkaz ugovora o radu članu privremenog osoblja ako ugovor otkaže institucija,

—  razlike između doprinosa ugovornog osoblja u sustav mirovinskog osiguranja države članice i iznosa koji se plaćaju mirovinskom osiguranju Zajednice u slučaju sklapanja nove vrste ugovora.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 2 2 — Naknade za prijevremeni odlazak iz službe

Stavka 1 2 2 0 — Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje naknada koje se isplaćuju:

—  dužnosnicima kojima je dodijeljen neaktivni status kao posljedica smanjenja broja radnih mjesta u instituciji,

—  dužnosnicima koji su poslani na dopust zbog iz organizacijskih razloga povezanih sa stjecanjem novih vještina u instituciji,

—  dužnosnicima i privremenim djelatnicima klubova zastupnika zaposlenih na višim položajima u platnim razredima AD 16 i AD 15 koji su umirovljeni u interesu službe.

Ona također pokrivaju doprinos poslodavca za zdravstveno osiguranje i korektivni koeficijent primjenjiv na te naknade (osim korisnika na koje se primjenjuje članak 42.c Pravilnika o osoblju i koji nemaju pravo na korektivni koeficijent).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 41. i 42.c, 50. i Prilog IV. te članak 48.a Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Stavka 1 2 2 2 — Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  naknade koje se plaćaju u skladu s Pravilnikom o osoblju ili uredbama (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 i (EZ, Euratom) br. 1748/2002,

—  doprinosi poslodavca za zdravstveno osiguranje primatelja naknada,

—  učinci korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuju na pojedine naknade.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 64. i 72.

Uredba Vijeća (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 od 17. studenog 1995. o uvođenju posebnih mjera u vezi s konačnim odlaskom iz službe privremenog osoblja Europskih zajednica zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske (SL L 280, 23.11.1995., str. 4.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1748/2002 od 30. rujna 2002. o uvođenju posebnih mjera u okviru modernizacije institucije koje se odnose na konačni odlazak iz službe dužnosnika Europskih zajednica sa stalnim radnim mjestom u Europskom parlamentu i privremenog osoblja klubova zastupnika Europskog parlamenta (SL L 264, 2.10.2002., str. 9.).

Poglavlje 1 4 — Ostalo osoblje i vanjske usluge

Članak 1 4 0 — Ostalo osoblje i vanjski suradnici

Stavak 1 4 0 0 — Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi, osim kada je riječ o ostalom osoblju koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika te dužnostima povezanima s drugim djelatnicima koji rade kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju:

—  primanja, uključujući dodatke i naknade, ostalog osoblja, pa i ugovornog osoblja i posebnih savjetnika (u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije), doprinose poslodavca za različite sustave socijalnog osiguranja, u prvom redu sustave Zajednice, i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

—  zaposlenje vanjskih suradnika,

—  računi koje izda Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu za zapošljavanje osoblja koje obrađuje administrativne podatke osoblja Europskog parlamenta (npr. naknadu za nezaposlene, mirovinska prava itd.).

Dio tih sredstava treba se iskoristiti za zapošljavanje ugovornog osoblja s invaliditetom u skladu s odlukom Predsjedništva od 27. travnja 2015.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 4 000 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glave IV., V. i VI.).

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 1 — Ostali službenici — Sigurnost

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi ostalog osoblja koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika:

—  primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

—  zaposlenje vanjskih suradnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 2 — Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi povezani s ostalim osobljem koje radi kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju:

—  primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

—  zaposlenje vanjskih suradnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 4 — Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  naknade za diplomirane stažiste (stipendije), uključujući eventualne dodatke za kućanstvo,

—  putni troškovi stažista,

—  dodatni troškovi koji izravno proizlaze iz invaliditeta, u slučaju stažista koji sudjeluju u pilot-programu stažista s invaliditetom, u skladu s člankom 24. stavkom 9. (ranije članak 20. stavak 8.) Internog pravilnika o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta. Uključeni su trošak nadoplate (do 50% iznosa stipendije) koja se isplaćuje zbog invaliditeta,

—  troškovi zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezgoda za stažiste,

—  troškovi organizacije predavanja u svrhu informiranja/osposobljavanja za stažiste (posebno doček stažista),

—  isplata bespovratnih sredstava za Odbor za stažiranje,

—  troškovi razmjene osoblja između Parlamenta i javnih službi država članica ili drugih država koje su navedene u Pravilniku,

—  troškovi upućivanja nacionalnih stručnjaka u Europski parlament, posebno njihove dnevnice i putni troškovi,

—  troškovi osiguranja od nezgoda za upućene nacionalne stručnjake,

—  naknada za studijska putovanja i stipendije,

—  organizacija obrazovnih programa za konferencijske i pismene prevoditelje, s posebnom suradnjom s obrazovnim institucijama za usmene i pismene prevoditelje, te stipendijama za obrazovanje i stručno usavršavanje usmenih i pismenih prevoditelja, kupnju didaktičkih pomagala i s tim povezani dodatni troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o premještaju dužnosnika Europskog parlamenta i privremenog osoblja klubova zastupnika na mjesta u državnim javnim tijelima, jednakopravnim tijelima i međunarodnim organizacijama (Odluka Predsjedništva od 7. ožujka 2005.).

Pravilnik o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Europski parlament (Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009.).

Interni pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 1. veljače 2013.).

Stavka 1 4 0 5 — Izdatci za usmeno prevođenje

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju sljedećih troškova:

—  honorara i sličnih naknada, socijalnih davanja, putnih troškova i ostalih troškova konferencijskih prevoditelja koje je angažirao Parlament za sjednice koje organizira Parlament za svoje potrebe ili potrebe drugih institucija ili tijela, ako tražene usluge ne mogu izvršiti usmeni prevoditelji Europskog parlamenta (dužnosnici ili privremeni djelatnici),

—  izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeni djelatnici ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,

—  troškova vezanih uz usluge koje u Parlamentu izvršavaju usmeni prevoditelji drugih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija,

—  troškova nastalih zbog aktivnosti povezanih s usmenim prevođenjem, posebno onih koje se odnose na pripremu sjednicu, obuku i odabir usmenih prevoditelja,

—  troškova koji se plaćaju Komisiji za upravljanje isplatama konferencijskim prevoditeljima.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 3 500 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Sporazum o uvjetima rada i financijskim uvjetima za pomoćne konferencijske prevoditelje (i pravila za njegovu provedbu) kako je utvrđen 28. srpnja 1999., izmijenjen 13. listopada 2004. i revidiran 31. srpnja 2008.

Stavka 1 4 0 6 — Promatrači

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz promatrače na temelju članka 13. Poslovnika Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 1 4 2 – Vanjske prevoditeljske usluge

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za poslove prevođenja, redakture, pisanja i kodiranja koji su povjereni vanjskom pružatelju usluga te za tehničku podršku.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Poglavlje 1 6 — Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

Članak 1 6 1 — Rashodi za upravljanje osobljem

Stavka 1 6 1 0 — Rashodi za zapošljavanje osoblja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

163 000

253 650

180 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  izdatci za organizaciju postupaka odabira predviđenih člankom 3. Odluke 2002/621/EZ te putni troškovi i troškovi boravka kandidata povodom razgovora za posao,

—  izdatci za organizaciju postupaka za odabir osoblja.

Mogu se koristiti za postupke odabira koje organizira institucija u slučajevima koji su u dovoljnoj mjeri opravdani funkcionalnim zahtjevima te nakon savjetovanja s Europskim uredom za odabir osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci 27. do 31. i članak 33. te Prilog III. Pravilniku.

Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 53.) i Odluka 2002/621/EZ glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 56.).

Stavka 1 6 1 2 — Stručno usavršavanje

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za mjere stručnog usavršavanja u cilju unapređivanja vještina osoblja te produktivnosti i učinkovitosti institucije, na primjer tečajevi službenih radnih jezika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 24.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 6 3 — Mjere u korist osoblja institucije

Stavka 1 6 3 0 — Socijalna služba

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

749 000

743 000

477 204,99

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  u okviru međuinstitucionalne politike u korist osoba s invaliditetom sljedećih kategorija:

—  dužnosnici i privremeno osoblje koji su u aktivnoj službi,

—  supružnici dužnosnika i privremenog osoblja koji su u aktivnoj službi,

—  uzdržavana djeca u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije,

povrat izdataka koji se ne tiču zdravstvene njege, koji se smatraju potrebnima, kojima je uzrok invaliditet, koji su uredno potkrijepljeni dokazima i ne vraćaju se u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja, ako su proračunska sredstva dostupna i nakon što su iscrpljena eventualna prava na razini države u zemlji boravišta ili podrijetla,

—  mjere za dužnosnike ili ostale službenike koji se nalaze u posebno teškom položaju,

—  odobravanje potpora za Odbor zaposlenika i manjih izdataka socijalnih službi. Potpore ili preuzimanje troškova Odbora zaposlenika za sudionike u nekoj socijalnoj aktivnosti usmjereni su na financiranje aktivnosti sa socijalnom, kulturnom ili jezičnom dimenzijom, ali ne predstavljaju potpore za pojedine djelatnike ili kućanstva,

—  druge mjere socijalne naravi, na institucionalnoj ili međuinstitucionalnoj razini, namijenjene dužnosnicima, ostalim službenicima i umirovljenicima,

—  financiranje mjera u vezi s prilagodbom do određene mjere ili izdataka za liječnički pregled i procjenu socijalnih potreba dužnosnika i ostalog osoblja i stažista s invaliditetom i dužnosnika i drugog osoblja s invaliditetom koji sudjeluju u postupku zapošljavanja te stažista s invaliditetom koji su u postupku odabira, u skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju, posebno mjere individualne pomoći na radnome mjestu ili za vrijeme službenih putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 70 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 1.d, članak 9. stavak 3. treći podstavak i članak 76.

Stavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 500 000

730 000

639 060,19

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz provedbu plana mobilnosti u različitim mjestima rada.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 1 6 3 2 — Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

240 000

227 000

230 000,00

Napomene

Ovim sredstvima trebale bi se financijski podupirati i pomagati sve inicijative kojima je cilj razvijanje društvenih kontakata među djelatnicima različitih nacionalnosti, u što spadaju potpore klubovima i kulturnim, sportskim i drugim udrugama osoblja te doprinos troškovima stalnog centra za slobodne aktivnosti (kulturne i sportske aktivnosti, hobiji, restoran).

Osim toga ovim sredstvima pokriva se financijsko sudjelovanje u međuinstitucionalnim socijalnim aktivnostima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600 000 EUR.

Članak 1 6 5 — Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

Stavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju administrativnih izdataka Zdravstvene službe, Službe za evidenciju bolovanja i Odjela za sprečavanje rizika i dobrobit na radnom mjestu u trima mjestima rada, uključujući liječničke preglede, kupovinu materijala, lijekova itd., troškova povezanih s medicinskim pretragama, prije svega u okviru medicine rada, te s liječničkim pregledima koji se provode prilikom zapošljavanja, redovitim pregledima za radna mjesta koja uključuju rizik, za koja je potreban nadzor ili su prisutni posebni rizici, medicinskim vještačenjem i ergonomijom, administrativnih izdataka Odbora za utvrđivanje invalidnosti, arbitraža i stručnih mišljenja, kao i troškova povezanih s vanjskim uslugama medicinskih i paramedicinskih specijalista koje liječnici službenici smatraju potrebnima.

Njima se također pokrivaju izdatci za kupovinu određenog uređaja koji je potreban iz medicinskih razloga te izdatci za pružatelje medicinskih ili paramedicinskih usluga ili za kratkoročne zamjene.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 59. te članak 8. Priloga II. Pravilniku.

Stavka 1 6 5 2 — Troškovi poslovanja restorana i kantina

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova vođenja restorana i kantina.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 100 000 EUR.

Stavka 1 6 5 4 — Objekti namijenjeni čuvanju djece

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta ukupnim izdacima i izdacima vezanima uz organizaciju i pružanje usluga u ustanovama EP-a za čuvanje djece, kao i u privatnim ustanovama s kojima je sklopljen ugovor.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3 300 000 EUR.

Stavka 1 6 5 5 — Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

615 000

445 600

295 000,00

Napomene

Provedba Odluke Komisije C(2013) 4886 od 1. kolovoza 2013. o provedbi plaćanja doprinosa EU-a školama koje je akreditirao Odbor guvernera europskih škola koji se isplaćuje proporcionalno broju upisane djece članova osoblja EU-a, koja zamjenjuje Odluku Komisije C(2009) 7719 kako je izmijenjena Odlukom Komisije C(2010) 7993 (SL C 222, 2.8.2013., str. 8.).

Sredstva su namijenjena pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta europskim školama tipa II koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola, ili povrata troškova doprinosa koji je u ime Europskog parlamenta Komisija isplatila europskim školama tipa 2 koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola. Sredstva pokrivaju troškove povezane s djecom statutarnog osoblja Europskog parlamenta koja su upisana u te škole.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 2 — zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci

Napomene

Budući da su osiguravajuća društva prestala osiguravati rizike, zgrade Europskog parlamenta moraju se u okviru općeg proračuna Europske unije osigurati od rizika štrajka i terorističkih napada.

Prema tome, sredstvima ove glave pokrivaju se svi izdatci vezani uz štete koje su posljedica radnih sporova i terorističkih napada.

Poglavlje 2 0 — Zgrade i s njima povezani troškovi

Članak 2 0 0 — Zgrade

Stavka 2 0 0 0 — Najamnine

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju najamnine za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Europski parlament.

Njima se također pokrivaju izdatci za porez na nekretnine. Najamnine se obračunavaju za 12 mjeseci i na temelju postojećih ugovora ili ugovora u pripremi u kojima je obično predviđena prilagodba na troškove života, odnosno građevinske troškove.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3 000 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 1 — Dugotrajni zakup

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju dugotrajnog zakupa zgrada i dijelova zgrada na temelju važećih ugovora, odnosno ugovora koji su u fazi pripreme.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 3 — Stjecanje nekretnina

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova stjecanja nekretnina. Doprinosi za zemljišta i njihovo priključenje na komunalnu mrežu obrađuju se u skladu s odredbama Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 13 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 7 — Izgradnja zgrada i opremanje prostora

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  troškovi izgradnje građevinskih objekata (radovi, honorari za izradu studija, prva opremanja i namještaj potreban za rad i svi povezani troškovi),

—  troškovi građevinskih radova i ostali s tim povezani izdatci (posebno troškovi arhitekata, inženjera itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 8 — Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za upravljanje nekretninama koji nisu predviđeni drugim člancima ovog poglavlja, a posebno na sljedećim područjima:

—  gospodarenje otpadom i obrada otpada,

—  obvezatne kontrole, kontrole kvalitete, vještačenja, revizije, nadziranje pridržavanja propisa itd.,

—  tehnička knjižnica,

—  podrška u upravljanju zgradama (korisnička podrška za zgrade),

—  upravljanje nacrtima zgrada i nosačima podataka,

—  ostali izdatci.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Članak 2 0 2 — Rashodi za zgrade

Stavka 2 0 2 2 — Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za održavanje, upotrebu i čišćenje zgrada koje Europski parlament koristi kao najmoprimac ili vlasnik (prostorije i tehnička oprema) u skladu s važećim ugovorima.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Stavka 2 0 2 4 — Potrošnja energije

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Napomene

Ova sredstva među ostalim služe za pokrivanje troškova potrošnje vode, plina, električne energije i grijanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 150 000 EUR.

Stavka 2 0 2 6 — Sigurnost i nadzor zgrada

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Napomene

Ova sredstva u suštini služe za pokrivanje troškova sigurnosti i nadzora nad zgradama Europskog parlamenta u njegova tri uobičajena mjesta rada, njegovim informacijskim uredima u Uniji i njegovim uredima u trećim zemljama.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 120 000 EUR.

Stavka 2 0 2 8 — Osiguranja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje premija osiguranja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Poglavlje 2 1 — Obrada podataka, oprema i pokretnine

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 1 0 — Obrada podataka i telekomunikacije

Stavka 2 1 0 0 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem – Aktivnosti

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti nužne za dobar rad informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču sustava centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, računalnog sustava na razini odjela i upravljanja mrežom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 625 000 EUR.

Stavka 2 1 0 1 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem – Infrastruktura

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti upravljanja i održavanja infrastrukture informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču infrastrukture mreža, kablova, telekomunikacija, pojedinačne opreme i sustava glasovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 66 000 EUR.

Stavka 2 1 0 2 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem – Opća podrška korisnicima

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultantskih tvrtki za stalne aktivnosti pomoći i podrške korisnicima u vezi korištenja informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ta su sredstva namijenjena službama za podršku zastupnicima i drugim korisnicima, posebno za administrativne i zakonodavne aplikacije i one koje se odnose na komunikaciju.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 4 000 EUR.

Stavka 2 1 0 3 – Obrada podataka i telekomunikacije — Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem – Upravljanje aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za kupnju, najam, održavanje i popravak softvera i hardvera i s tim povezane radove te za pokrivanje troškova službi za pomoć i savjetovanje korisnika u vezi s redovitim aktivnostima upravljanja aplikacijama informacijskih i komunikacijskih tehnologija institucije. Ti se rashodi osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima i komunikacijskim aktivnostima i sigurnosti te administrativne i zakonodavne aplikacije.

Namijenjena su i pokrivanju troškova koji se odnose na sredstva informacijske i komunikacijske tehnologije koja se sufinanciraju u okviru međuinstitucijske suradnje na području jezikâ, u skladu s odlukama Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 32 000 EUR.

Stavka 2 1 0 4 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u infrastrukturu

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata s ciljem ulaganja u informacijsku i telekomunikacijsku sustavnu infrastrukturu Europskog parlamenta. Ulaganja se osobito odnose na sustave centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, mreže, kablove te na sustave videokonferencije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 102 000 EUR.

Stavka 2 1 0 5 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u projekte

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i informatičkih savjetnika u svezi ulaganja u nove ili postojeće projekte IKT-a. Ta se ulaganja osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima, na zakonodavne, administrativne i financijske aplikacije, kao i na aplikacije koje se odnose na komunikacije i koje su namijenjene upravljanju IKT-om.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3 000 EUR.

Članak 2 1 2 — Namještaj

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak namještaja a posebno kupovinu ergonomskog uredskog namještaja te zamjenu zastarjelog i neupotrebljivog namještaja i uredskih uređaja. Također služe za financiranje različitih izdataka gospodarenja s namještajem Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 1 4 — Tehnička oprema i instalacije

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalaciju, a posebno:

—  različitih materijala te fiksne i pomične tehničke opreme za objavljivanje, sigurnost (uključujući i računalne programe), kantine, zgrade, osposobljavanje osoblja, sportske centre institucije itd.,

—  opreme, a posebno za tiskaru, telefonsku službu, kantine, trgovine, sigurnost, konferencijsku tehniku, audiovizualno područje itd.,

—  specifičnog (elektroničkog, računalnog, električnog) materijala, uključujući s njim povezane vanjske usluge.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi oglasa za daljnju prodaju ili uništavanje popisane opreme te troškovi vezani uz tehničku pomoć (savjetovanje) za predmete koji zahtijevaju usluge vanjskog stručnjaka.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi povezani s uslugama prijevoza opreme radi dopremanja tehničke opreme potrebne za pružanje tehničkih usluga povezanih s konferencijama u slučajevima kada to zatraže jedan od zastupnika, izaslanstvo, klub zastupnika ili neko od tijela Europskog parlamenta. Ti troškovi uključuju troškove prijevoza i sve povezane administrativne troškove.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 190 000 EUR.

Članak 2 1 6 — Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupnju, leasing, održavanje, upotrebu i popravak vozila (vozni park motornih vozila i bicikala) te iznajmljivanje prijevoznih sredstava, taksija, autobusa i teretnih vozila s vozačem ili bez vozača, uključujući s time povezana osiguranja i druge administrativne izdatke. Pri zamjeni voznog parka motornih vozila ili kupovine, leasinga ili iznajmljivanja prijevoznih sredstava daje se prednost motornim vozilima koja u što manjoj mjeri zagađuju okoliš, kao što su na primjer hibridna vozila.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 100 000 EUR.

Poglavlje 2 3 — Tekući administrativni rashodi

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 3 0 — Uredski materijal i razni potrošni materijal

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu papira, omotnica, uredskog materijala, proizvoda za tiskaru, umnožavanje itd. te s njima povezane administrativne izdatke.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 10 000 EUR.

Članak 2 3 1 — Financijski troškovi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

60 000

60 000

40 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju bankarskih troškova (naknade, ažio, različiti troškovi) i drugih financijskih troškova, uključujući dodatne troškove financiranja zgrada.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 2 3 2 — Pravni troškovi i odštete

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  troškovi nastali kao posljedica eventualnih presuda Suda, Općeg suda i državnih sudova protiv Europskog parlamenta,

—  troškovi usluga vanjskih odvjetnika koji zastupaju Europski parlament pred sudovima Unije i državnim sudovima te pravnih savjetnika ili stručnjaka radi podrške pravnoj službi,

—  povrat troškova usluga odvjetnika u vezi s disciplinskim i sličnim postupcima,

—  izdatci za odštete,

—  odštete i naknade dogovorene sporazumno u skladu s Glavom III. poglavljem 11. Poslovnika Općeg suda.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 6 — Poštarine i troškovi dostave

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

337 000

271 000

160 116,73

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova poštarina, usluga obrade i prijevoza koje pružaju nacionalne poštanske službe ili kurirske službe.

Nadalje služe za pokrivanje troškova poštanskih usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Članak 2 3 7 — Selidbe

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova usluga preseljenja i prijevoza koje pružaju poduzeća za preseljenje ili uz pomoć privremeno zaposlenih prijevoznika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 8 — Ostali administrativni rashodi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  osiguranja koja nisu predviđena na nekoj drugoj stavci,

—  kupovina i održavanje radne odjeće za podvornike, vozače, službenike na recepciji, skladištare, otpremnike, kao i za osoblje zaposleno u službi za posjete i seminare, službi Parlamentarija, zdravstvenoj službi, sigurnosnoj službi, službi za održavanje zgrada i raznim tehničkim službama,

—  razni troškovi rada i upravljanja, uključujući troškove koji se plaćaju PMO-u za upravljanja mirovinama koje u skladu sa statutom primaju bivši zastupnici, troškovi povezani sa sigurnosnom provjerom vanjskih osoba koje rade u prostorijama ili u sustavima Europskog parlamenta, nabavom robe ili usluga koje nisu posebno predviđene nekom drugom stavkom,

—  razna kupovina u vezi s aktivnostima u okviru Sustava ekološkog upravljanja i revizije EU-a (EMAS-a) (promidžbene kampanje, itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 9 — Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu i mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

262 500

262 500

196 961,24

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova povezanih s aktivnostima EMAS-a čiji je cilj povećanje ekološke učinkovitosti Europskog parlamenta, uključujući i promidžbu tih aktivnosti, kao i s mehanizmom Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 3 — Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

Poglavlje 3 0 — Sjednice i konferencije

Članak 3 0 0 — Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka povezanih s putovanjima osoblja institucije, upućenih nacionalnih stručnjaka, stažista i osoblja drugih europskih ili međunarodnih institucija koje pozove dotična institucija između mjesta zaposlenja i jednog od tri mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te službena putovanja u mjesta koja nisu jedno od ta tri mjesta rada. Troškovi koji se pokrivaju su putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i isplate naknada za pridržavanje određenog radnog vremena. Sredstva nadalje pokrivaju dodatne troškove, uključujući troškove otkazivanja putnih karata i hotelskih rezervacija, troškove povezane s elektroničkim sustavom fakturiranja i troškove osiguranja za službena putovanja.

Ova su sredstva isto tako namijenjena pokrivanju troškova vezanih uz moguće isplate naknada za emisiju ugljičnog dioksida za službena putovanja osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 71. i članci 11. 12. i 13. Priloga VII. Pravilniku.

Članak 3 0 2 — Rashodi za prijeme i reprezentaciju

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  izdatci vezani uz obveze institucije u vezi s prijemima, uključujući prijeme vezane uz rad Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i druge predviđene aktivnosti te troškovi reprezentacije za zastupnike u Europskom parlamentu,

—  izdatci predsjednika u svrhu reprezentacije povodom njegovih putovanja izvan mjesta rada,

—  troškovi reprezentacije i sudjelovanje u troškovima tajništva Ureda predsjednika,

—  izdatci za prijeme i reprezentaciju Glavnog tajništva, uključujući stjecanje artikala koji služe za reprezentaciju i odličja za dužnosnike s 15 odnosno 25 godina staža,

—  razni izdatci za protokol kao što su zastave, izložbeni stalci, pozivnice, tisak jelovnika itd.,

—  putni troškovi i troškovi smještaja osoba na visokom položaju koje su u posjetu instituciji,

—  troškovi izdavanja viza za zastupnike i osoblje Europskog parlamenta u vezi sa službenim putovanjima,

—  izdatci za prijeme i reprezentaciju te ostali posebni izdatci zastupnika koji u Europskom parlamentu vrše službenu dužnost.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 3 0 4 — Različiti izdaci za sjednice

Stavka 3 0 4 0 — Različiti izdaci za interne sjednice

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za sokove i druga pića te povremeno lagane obroke tijekom sjednica Europskog parlamenta ili međuinstitucijskih sastanaka organiziranih u prostorijama, kao i za upravljanje tim uslugama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 0 4 2 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Napomene

Ova sredstva prije svega su namijenjena financiranju troškova koji nisu pokriveni poglavljem 1 0 i člankom 3 0 0, a povezani su s:

—  organizacijom sjednica izvan mjesta rada (odbori ili izaslanstva odbora, klubovi zastupnika), po potrebi uključujući troškove reprezentacije,

—  organizacijom međuparlamentarnih izaslanstava, ad hoc izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih odbora, odbora za parlamentarnu suradnju te parlamentarnih izaslanstava pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), kao i s organizacijom sjednica parlamentarne konferencije o WTO-u i njegovu upravljačkom odboru,

—  organizacijom izaslanstava pri Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Parlamentarnoj skupštini Eurolat, Parlamentarnoj skupštini Euronest te njihovim tijelima,

—  organizacijom Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUzM), njezinih odbora i predsjedništva; ovi troškovi uključuju doprinos Europskog parlamenta proračunu samostalnog tajništva PSUzM-a ili izravno pokrivanje troškova u iznosu doprinosa Europskog parlamenta proračunu PSUzM-a,

—  doprinosima za međunarodne organizacije kojima Europski parlament ili jedno od njegovih tijela pripada (Interparlamentarna unija, Udruženje glavnih tajnika parlamenata, Skupina 12+ Interparlamentarne unije),

—  na osnovi sporazuma o usluzi koji su potpisali Europski parlament i Komisija, povratom troškova Komisiji za udio Europskog parlamenta u troškovima izrade propusnica EU-a (oprema, osoblje i roba), u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima (članak 6.), člankom 23. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, člancima 11. i 81. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije i Uredbom Vijeća (EU) br. 1417/2013 od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju obrasca za propusnicu koju izdaje Europska unija (SL L 353, 28.12.2013., str. 26.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 0 4 9 — Troškovi usluga putničke agencije

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za rad putničke agencije koja ima ugovor s Europskim parlamentom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 6 000 EUR.

Poglavlje 3 2 — Stručna mišljenja i informacije: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

Članak 3 2 0 — Pribavljanje stručnog mišljenja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  troškovi ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima zbog studija i drugih istraživačkih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, stručne skupine ili saslušanja stručnjaka, konferencije) koje se provode za tijela Europskog parlamenta, parlamentarne odbore, parlamentarna izaslanstva i administraciju,

—  kupnja ili unajmljivanje specijaliziranih izvora informacija kao što su specijalizirane baze podataka, literatura na zadanu temu ili tehnička potpora, kad je to potrebno da se dopune spomenuti ugovori s kvalificiranim stručnjacima,

—  putni troškovi, dodatni troškovi i troškovi smještaja stručnjaka i drugih osoba, uključujući osobe koje su Europskom parlamentu podnijele predstavku, koje su pozvane na sjednice odbora, izaslanstava, studijskih i radnih skupina te radionica,

—  troškove promicanja proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objava na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i u publikacijama),

—  izdatci vezani uz pozivanje osoba koje ne pripadaju instituciji na sudjelovanje u radu tijela kao što su disciplinska komisija ili Stručna skupina za financijske nepravilnosti,

—  trošak provjere vjerodostojnosti dokumenata koje su predali kandidati za zapošljavanje, a koju provode vanjski specijalizirani pružatelji usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Članak 3 2 1 – Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

Stavka 3 2 1 0 – Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Napomene

Ta odobrena sredstva namijenjena su za rashode u vezi s aktivnostima Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja, posebno:

—  pribavljanje posebnog stručnog mišljenja i potpore za istraživačke aktivnosti Europskog parlamenta (uključujući članke, studije, radionice, okrugle stolove, stručne skupine i konferencije) koje se po potrebi mogu organizirati u partnerstvu s drugim institucijama, međunarodnim organizacijama, istraživačkim odjelima i knjižnicama nacionalnih parlamenata, trustovima mozgova, istraživačkim tijelima i ostalim kvalificiranim stručnjacima,

—  pribavljanje posebnog stručnog mišljenja na području proučavanja ex ante i ex post utjecaja/ocjenjivanja, europske dodane vrijednosti i ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA),

—  nabavu ili posuđivanje knjiga, časopisa, novina, bazi podataka, proizvoda novinskih agencija i svih ostalih informativnih medija namijenjenih knjižnici u različitim formatima, uključujući troškove zaštite autorskih prava, sustava upravljanja kvalitetom, materijala i rada uloženih u ponovno uvezivanje i čuvanje te ostalih povezanih usluga,

—  trošak vanjskih usluga arhiviranja (organizacije, odabira, opisa, prenošenja na različite medije i dematerijalizaciju, nabavljanje primarnih arhivskih izvora),

—  nabavu, razvoj, instalaciju, korištenje i održavanje posebne knjižnične i arhivske dokumentacije i posebnih materijala za medijateku, uključujući električne, elektroničke i računalne materijale i/ili sustave, te materijale za uvezivanje i čuvanje,

—  troškove promicanja proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objava na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i u publikacijama),

—  putne troškove, troškove boravka i dodatne troškove stručnjaka i autora pozvanih da sudjeluju na prezentacijama, seminarima, radionicama i ostalim aktivnostima ove vrste u organizaciji Glavne uprave EPRS,

—  sudjelovanje Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) u aktivnostima europskih i međunarodnih znanstvenih ustanova,

—  obveze Europskog parlamenta na temelju međunarodnih i/ili međuinstitucionalnih sporazuma o suradnji, uključujući doprinos Parlamenta u financijskim troškovima vezanima uz upravljanje povijesnom arhivom Unije u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83 od 1. veljače 1983. o otvaranju za javnost povijesnih arhiva Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 43, 15.12.1983., str. 1.).

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Odluka Predsjedništva od 28. studenoga 2001. o pravilima o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, kako je zadnje izmijenjena 22. lipnja 2011. (SL C 216, 22.7.2011., str. 19.).

Odluka Predsjedništva od 16. prosinca 2002. o arhivi Europskog parlamenta, pročišćena verzija od 3. svibnja 2004.

Odluka Predsjedništva od 10. ožujka 2014. o pravilniku o obradi dokumenata zastupnika i bivših zastupnika Europskog parlamenta.

Referentni akti

Stavka 3 2 1 1 – Rashodi za Europski medijski centar za znanost

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 600 000

800 000

0,—

Napomene

Nova stavka (bivši članak 3 2 6)

Kako bi se poticao učinkovit dijalog među zastupnicima u Europskom parlamentu, znanstvenom zajednicom i novinarima, osobito u vezi s tekućim znanstvenim i tehnološkim dostignućima i pitanjima, Parlament može imati koristi od posvećene i autoritativne strukture za podršku raspravi, osposobljavanju i širenju informacija u tom području. U tu svrhu uspostavljen je Europski medijski centar za znanost, čije djelovanje će nadgledati radna skupina STOA-e u okviru Europskog parlamenta.

Odobrenim sredstvima u sklopu ove stavke, kojima je cilj jačanje aktivnosti na sučelju između Europskog parlamenta, znanstvene zajednice i medija, pokrit će se troškovi Europskog medijskog centra za znanost, posebno kako bi se poticalo umrežavanje, osposobljavanje i širenje znanja, na primjer na sljedeće načine:

—  uspostavljanjem i održavanjem mreža između Europskog parlamenta, znanstvene zajednice i medija,

—  organizacijom seminara, konferencija i tečajeva osposobljavanja u pogledu trenutačnih znanstvenih i tehnoloških promjena i pitanja te prirode i učinkovitosti znanstvenog novinarstva,

—  iskorištavanjem stručnih informacija i analiza iz akademske zajednice, medija i drugih izvora u području znanosti i tehnologije u korist tvoraca politike i građana,

—  stavljanjem na raspolaganje istraživanja Europskog parlamenta i drugih relevantnih materijala u području znanosti i tehnologije s pomoću pisanih, audiovizualnih i drugih sredstava,

—  razvojem tehnika i metoda za poboljšanje sposobnosti utvrđivanja i širenja pouzdanih izvora u području znanosti i tehnologije,

—  podupiranjem postavljanja, nadogradnje i/ili upotrebe najnaprednije tehničke opreme i medijskih prostorija, radi potpore takvom dijalogu,

—  razvojem tješnje suradnje i veza općenito između Europskog parlamenta, relevantnih medija te sveučilišta i istraživačkih centara u tom području, među ostalim i promidžbom u medijima uloge i rada Europskog medijskog centra za znanost kao i njegove dostupnosti građanima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (SL C 346, 21.9.2016., str. 188.), a posebno njezin stavak 30.

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (Usvojeni tekstovi, P8 TA(2016) 0132), a posebno njezin stavak 54.

Referentni akti

Članak 3 2 2 — Troškovi dokumentacije

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  pretplate za novine i časopise te novinske agencije, pretplate za njihove internetske publikacije i internetske usluge, uključujući naknade za autorska prava za umnožavanje i distribuciju tih pretplata u pisanom i/ili elektroničkom obliku te ugovori o pružanju usluga pregleda vijesti i novinskih izrezaka,

—  pretplate ili ugovori o pružanju usluga za dostavu pregleda i analize sadržaja časopisa ili pohranjivanje članaka iz časopisa na optičke medije za pohranjivanje podataka,

—  troškovi korištenja vanjskih dokumentarnih i statističkih baza podataka (bez opreme za obradu podataka i troškova telekomunikacija),

—  kupovina novih rječnika i referentnih djela, odnosno nabava novih izdanja tih djela na svim vrstama medija za pohranjivanje podataka, također za potrebe novih jezičnih odjela te druga djela namijenjena jezičnim službama i odjelima za kvalitetu zakonodavnih akata.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 3 2 3 — Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  rashodi za programe razmjene informacija i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata zemalja u pretpristupnoj fazi, posebno zapadnog Balkana i Turske,

—  izdatci za promicanje odnosa Europskog parlamenta s demokratski izabranim nacionalnim parlamentima u trećim zemljama (koje nisu navedene u prethodnoj točci) te s odgovarajućim regionalnim parlamentarnim organizacijama; konkretnije, aktivnosti su namijenjene jačanju parlamentarnih struktura u novim demokracijama i demokracijama u razvoju, posebno u europskom susjedstvu (južnom i istočnom),

—  rashoda za promicanje aktivnosti potpore posredovanju i programa za mlade političke vođe iz Europske unije i zemalja u širem europskom susjedstvu: Magreb, istočna Europa i Rusija, izraelsko-palestinski dijalog i ostalih prioritetnih zemalja koje je izdvojila Skupina za potporu demokraciji i koordinaciju izbora,

—  izdataka za organizaciju nagrade Saharov (posebno iznosa nagrade, troškova putovanja i smještaja dobitnika nagrade i ostalih finalista, operativnih troškova mreže Saharov i troškova službenih putovanja članova mreže) te za aktivnosti čiji je cilj promicanje ljudskih prava.

Ove aktivnosti uključuju informativne posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu, kao i posjete državama članicama i trećim zemljama. Ovim sredstvima pokrivaju se u punom iznosu ili djelomično troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 12. prosinca 2011. o osnivanju Uprave za podršku demokraciji unutar Glavne uprave za vanjsku politiku Unije.

Članak 3 2 4 — Produkcija i distribucija

Stavka 3 2 4 0 — Službeni list

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

800 000

830 000

3 985 315,20

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se udio institucije u troškovima objavljivanja i distribucije te drugim dodatnim troškovima Ureda za publikacije u vezi s tekstovima koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 2 4 1 — Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  svi troškovi digitalnog objavljivanja (intranetske stranice) te publikacija u tradicionalnom obliku (dokumenti i različiti tiskani materijali čija se izrada povjerava trećim stranama), uključujući distribuciju,

—  nadogradnja, razvoj i poboljšanje izdavačkih sustava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 11 000 EUR.

Stavka 3 2 4 2 — Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  izdatci za komuniciranje o vrijednostima Institucije putem informativnih publikacija, uključujući elektroničke publikacije, aktivnosti informiranja, odnose s javnošću, sudjelovanje u javnim događanjima, izložbama i sajmovima u državama članicama, državama pristupnicama i državama u kojima Europski parlament ima ured za vezu te razvoj alata ili sredstava kojima se njegova dostupnost za javnost preko mobilnih uređaja nastoji povećati i olakšati;

—  troškovi kulturnih projekata od europskog interesa, kao što je Nagrada LUX za europsku kinematografiju koju dodjeljuje Europski parlament;

—  organiziranje i provođenje događanja za mlade, povećanje vidljivosti Europskog parlamenta na društvenim mrežama, praćenje trendova kod mladih;

—  troškovi povezani s mobilnim internetom, interaktivnim tehnikama, prostorima za druženje, platformama za suradnju i promjenama u ponašanju korisnika internetskih usluga u cilju približavanja Europskog parlamenta građanima;

—  produkcija, distribucija i čuvanje internetskih snimki i drugog multimedijskog materijala spremnog za emitiranje na poslužitelju Europskog parlamenta, u skladu s komunikacijskom strategijom institucije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Stavka 3 2 4 3 — Centar za posjetitelje Europskog parlamenta

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Napomene

Ovim se sredstvima financiraju instalacije, materijal i izložbe u centrima za posjetitelje Europskog parlamenta, točnije:

—  Parlamentarij — centar za posjetitelje Europskog parlamenta u Bruxellesu;

—  prostori za prihvat, centri „Europa Experience” i informacijski centri izvan Bruxellesa;

—  aktivnosti Kuće europske povijesti, na primjer posebnog unutarnjeg uređenja, kupovine zbirki, troškova ugovora s kvalificiranim stručnjacima, održavanja izložbi i troškova poslovanja, uključujući troškove kupovine knjiga, časopisa i ostalih publikacija u vezi s djelovanjem Kuće europske povijesti;

—  izdatci za umjetnička djela Europskog parlamenta, kako troškovi stjecanja i kupovine posebnog materijala tako i s njima povezani tekući troškovi, kao na primjer troškovi vještačenja, konzerviranja, uokvirivanja, restauracije, čišćenja, osiguranja i pripadajući povremeni troškovi prijevoza.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 4 000 000 EUR.

Stavka 3 2 4 4 — Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdatci za potpore skupinama posjetitelja te s njima povezane troškove pratnje i infrastrukture i financiranje stažiranja za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja (EUVP) te troškovi izvedbe programa Euroscole, Euromed-Scole i Euronest-Scole. Programi Euromed-Scola i Euronest-Scola održavaju se naizmjence svake godine u prostorima Europskog parlamenta u Strasbourgu ili Bruxellesu, osim u izbornim godinama.

Ova se sredstva svake godine povećavaju u skladu s deflatorom u kojemu se uzimaju u obzir promjene bruto nacionalnog dohotka i cijena.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo u jednoj kalendarskoj godini pozvati najviše pet skupina i najviše 110 posjetitelja. Skupine posjetitelja koje službeno sponzorira zastupnik mogu na njegov poziv sudjelovati u programu Euroscola.

Za posjetitelje s invaliditetom predviđen je prikladan iznos.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002. o pravilima za primanje skupina posjetitelja i o programima Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, konsolidirana 3. svibnja 2004., kako je zadnje izmijenjena 24. listopada 2016.

Stavka 3 2 4 5 – Organizacija simpozija i seminara

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  izdatci ili subvencije povezani s organizacijom nacionalnih ili međunarodnih simpozija i seminara za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz država članica, država pristupnica i država u kojima Europski parlament ima ured za vezu, kao i troškovi organizacije parlamentarnih simpozija i seminara,

—  izdatci vezani uz održavanje posebnih događanja u vijećnicama u Strasbourgu i Bruxellesu u skladu s godišnjim programom koji je prihvatilo Predsjedništvo,

—  mjere i alati za poticanje organiziranja konferencija i višejezičnosti kao što su seminari i konferencije, susreti s nadležnim obrazovnim institucijama za usmeno ili pismeno prevođenje, mjere i aktivnosti podizanja svijesti o višejezičnosti te promicanja zanimanja usmenog ili pismenog prevoditelja uključujući program subvencija za sveučilišta, škole i druge institucije koje organiziraju studije usmenog ili pismenog prevođenja, rješenja kojima se promiče virtualna komunikacija kao i sudjelovanja u sličnim aktivnostima koje se organiziraju u suradnji s drugim partnerima u okviru međuinstitucionalne i međunarodne suradnje,

—  izdatci vezani uz organizaciju simpozija i seminara iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

—  troškovi povezani s pozivanjem novinara na plenarne sjednice, sjednice odbora, konferencije za tisak i druge parlamentarne aktivnosti.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Stavka 3 2 4 8 — Rashodi za audiovizualne informacije

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  kupovina, iznajmljivanje, održavanje, popravak tehničke opreme i instalacija audiovizualnog sektora i upravljanje njima,

—  administrativni rashodi na području audiovizualnih medija (vlastita proizvodnja i vanjska podrška, kao što su tehničke usluge za radio i televizijske stanice, produkcija, koprodukcija i distribucija audiovizualnih programa, najam kanala i prenošenje radio i televizijskih programa, daljnje mjere razvoja odnosa institucije s ponuditeljima audio i video sadržaja),

—  izdatci za izravni internetski prijenos plenarnih sjednica i sjednica parlamentarnih odbora,

—  osnivanje odgovarajućeg arhiva kako bi mediji i građani uvijek imali pristup tim informacijama,

—  troškovi u vezi s prostorijama za medije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Pravna osnova

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2002. o smjernicama za proračunski postupak 2003. (SL C 47 E, 27.2.2003., str. 72.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2002. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2003. (SL C 180 E, 31.7.2003., str. 150.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2003. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2004. (SL C 67 E, 17.3.2004., str. 179.).

Stavka 3 2 4 9 — Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

165 000

205 000

102 231,68

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se sljedeće:

—  izdatci za unapređivanje odnosa Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Odnose se na parlamentarne odnose koji nisu obuhvaćeni poglavljima 1 0 i 3 0, razmjenu informacija i dokumentacije te podršku pri analizi tih informacija i upravljanju njima, uključujući razmjenu s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD),

—  programe suradnje te mjere za usavršavanje dužnosnika Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, te općenito aktivnosti za jačanje njihovih parlamentarnih struktura.

Te mjere za usavršavanje obuhvaćaju informacijske posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice,

—  mjere suradnje, a posebno mjere povezane sa zakonodavnom djelatnošću, te mjere povezane s dokumentiranjem, analizom i informacijama te osiguravanjem domene www.ipex.eu, među ostalim mjere ECPRD-a.

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u sklopu parlamentarnog nadzora ZVSP-a/ZSOP-a u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno člancima 9. i 10. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Konferencija predsjednika europskih parlamentarnih skupština (lipanj 1977.) i parlamenata Europske unije (rujan 2000, ožujak 2001.).

Članak 3 2 5 — Rashodi za urede za vezu

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdatci ureda za vezu Europskog parlamenta u državama članicama:

—  izdatci za komunikacijske i informativne aktivnosti (informiranje i javna događanja; internet – produkcija, promidžba, savjetovanje; seminari; audiovizualna produkcija),

—  opći troškovi i razni manji izdatci (uredski materijal, telekomunikacije, troškovi poštanskih usluga, manipulativni troškovi, prijevoz, skladištenje, osnovni promidžbeni materijali, baze podataka i pretplate na tiskovine itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 10 000 EUR.

Glava 4 — Rashodi povezani s obavljanjem posebnih zadataka institucije

Poglavlje 4 0 — Posebni rashodi nekih institucija i tijela

Članak 4 0 0 ‒ Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Napomene

Ovim odobrenim sredstvima pokrivaju se sljedeći izdatci klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika:

—  troškovi tajništva i administrativni i operativni rashodi,

—  izdatci vezani uz političke aktivnosti i aktivnosti informiranja u okviru političkih aktivnosti Unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1 000 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 30. lipnja 2003. o pravilima o korištenju odobrenih sredstava s proračunske stavke 4 0 0, kako je zadnje izmijenjena 27. travnja 2015.

Članak 4 0 2 — Financiranje političkih stranaka na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju političkih stranaka na europskoj razini. Mora se osigurati dobro upravljanje i strog nadzor nad uporabom sredstava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 12. lipnja 2017. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL C 205 od 29.6.2017. str. 2.).

Članak 4 0 3 — Financiranje političkih zaklada na europskoj razini

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju političkih zaklada na europskoj razini. Mora se osigurati dobro upravljanje i strog nadzor nad uporabom sredstava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 12. lipnja 2017. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL C 205 od 29.6.2017. str. 2.).

Poglavlje 4 2 — Rashodi za parlamentarnu pomoć

Članak 4 2 2 — Rashodi za parlamentarnu pomoć

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda povezanih s osobljem i pružateljima usluga povezanima s parlamentarnom pomoći zastupnicima, kao i rashodima povezanima s platnim agentima.

Također pokrivaju i troškove službenih putovanja i osposobljavanja (vanjski tečajevi) akreditiranih parlamentarnih asistenata i troškove eventualnih isplata naknada za emisije ugljičnog dioksida tijekom njihovih službenih putovanja.

Ovim sredstvima se u skladu s odredbama o povratu troškova parlamentarne pomoći također pokrivaju tečajne razlike na teret proračuna Europskog parlamenta, kao i troškovi povezani s pružanjem usluga potpore za upravljanje parlamentarnom pomoći.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 775 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 21.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 33. do 44.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njihov članak 5.a i članci od 125. do 139.

Odluka Predsjedništva od 14. travnja 2014. o Provedbenim mjerama za glavu VII. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Poglavlje 4 4 — Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

Članak 4 4 0 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

230 000

220 000

210 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Udruge bivših zastupnika Europskog parlamenta i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 4 4 2 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

230 000

220 000

210 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Europskog parlamentarnog društva i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 5 – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

Poglavlje 5 0 – Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba

Članak 5 0 0 – Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade kako bi se zajamčilo njegovo puno i neovisno djelovanje.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 6. stavci 1. i 7.

Članak 5 0 1 – Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi u vezi s tajništvom i financiranjem Odbora neovisnih uglednih osoba.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 11. stavak 2.

Glava 10 — Ostali rashodi

Poglavlje 10 0 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

 

 

0,—

Poglavlje 10 1 — Pričuva za nepredviđene rashode

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

18 525 000

1 000 000

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje nepredvidivih izdataka koji tijekom financijske godine nastaju radi proračunskih odluka.

Poglavlje 10 3 — Pričuva za proširenje

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pripreme institucije za proširenje.

Poglavlje 10 4 — Pričuva za politiku informiranja i komuniciranja

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova politike informiranja i komuniciranja.

Poglavlje 10 5 — Privremena sredstva za nekretnine

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova institucije za ulaganje u nekretnine i njihovo opremanje. Od Predsjedništva Europskog parlamenta traži se da donese dosljednu i odgovornu dugoročnu strategiju na području nepokretne imovine u kojoj će se voditi računa o posebnom problemu rastućih troškova održavanja, rastuće potrebe za obnavljanjem i rastućih troškova sigurnosti te jamčiti održivost proračuna Europskog parlamenta.

Poglavlje 10 6 — Pričuva za prioritetne projekte u pripremi

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za prioritetne projekte institucije koji se nalaze u razvojnoj fazi.

Poglavlje 10 8 — Pričuva za EMAS

Iznosi

Proračun za 2019.

Odobrena sredstva za 2018.

Izvršenje proračuna za 2017.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva se u skladu s odlukama za provedbu plana djelovanja EMAS, koje će Predsjedništvo donijeti nakon izrade izvješća o emisiji ugljičnog dioksida Europskog parlamenta, knjiže u odgovarajuće operativne proračunske stavke.

OSOBLJE

Dio I. — Europski parlament

Funkcijska grupa i platni razred

 

2019.

2018.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostalo

Klubovi zastupnika

Ostalo

Klubovi zastupnika

Posebni razred

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

Međuzbroj AD

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

Međuzbroj AST

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

Međuzbroj AST/SC

204

 

 

 

204

 

 

 

Ukupno

5 379[1]

20[2]

142[3]

1,103

5 438[4]

20[5]

142[6]

1 103

Ukupni zbroj

6 624

6 683

Prilog

NAMJENSKI PRIHODI

Proračunska linija

Naslov

Ostvareni prihodi

Predviđanja

2017.

2019.

5000

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

-

p.m.

5001

Prihod od prodaje ostale pokretne imovine

-

5 000

5002

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela

162

10 000

502

Prihod od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova

-

1 000

5110

Prihodi od iznajmljivanja i davanja u podnajam građevinskih objekata

3 016 718

3 547 000

5111

Povrat dodatnih troškova najma

52 903

639 000

550

Prihodi od pruženih usluga i ostalih radova izvođenih za druge institucije i tijela, uključujući povrate dnevnica za službena putovanja koje su isplaćene u ime drugih institucija ili tijela

5 546 788

1 285 000

551

Prihodi od trećih osoba za pružene usluge ili radove izvođene po njihovom nalogu

755 042

p.m.

570

Prihodi od povrata pogrešno isplaćenih iznosa

4 122 802

717 500

571

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji

-

p.m.

573

Ostali doprinosi i povrati u vezi s administrativnim poslovanjem institucije

3 669 132

3 000

581

Prihodi od isplate osigurnina

20 162 097

p.m.

6600

Ostali namjenski doprinosi i povrati

12 731 797

100 000

 

 UKUPNO

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* U ovoj tablici nisu uzete u obzir moguće promjene Financijske uredbe koje se odnose na namjenske prihode.

  • [1]  Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.
  • [2]  Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u zbroj.
  • [3]  Uključujući jedno privremeno radno mjesto razreda AD 12 za direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade.
  • [4] Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.
  • [5] Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike na privremenom radu u interesu službe koji nije uračunat u zbroj.
  • [6] Uključujući jedno privremeno radno mjesto razreda AD 12 za direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

16.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti