Pranešimas - A8-0146/2018Pranešimas
A8-0146/2018

PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

16.4.2018 - (2018/2001(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Paul Rübig


Procedūra : 2018/2001(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0146/2018
Pateikti tekstai :
A8-0146/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2018/2001(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] (2013 m, gruodžio 2 d. TIS),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos[4],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos[5],

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2017 m. spalio 25 d. priimtą rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto[6],

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą[7],

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų pirminio sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 96 straipsnio 1 dalį 2018 m. balandžio ...... Biuro parengtą pirminį sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį parengtą sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0146/2018),

A.  kadangi ši biudžeto procedūra yra ketvirtoji visa šios kadencijos procedūra ir šeštoji procedūra, vykdoma 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos metais;

B.  kadangi 2019 m. biudžetas, kaip pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime, rengiamas atsižvelgiant į V išlaidų kategorijos viršutinės ribos padidėjimą tiek infliacijos, tiek faktiniu požiūriu, kuris sudaro daugiau galimybių augimui ir investicijoms, taip pat taupymo, efektyvumo gerinimo ir rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo politikos įgyvendinimo tąsai;

C.  kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2019 m. biudžetui nustatyti, be kita ko, šiuos prioritetinius tikslus: 2019 m. Europos Parlamento rinkimų kampanija, saugumo projektai, daugiamečiai pastatų projektai, IT plėtra, EP nariams teikiamų paslaugų gerinimas ir ekologiško požiūrio į transportą skatinimas;

D.  kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2019 m. preliminaraus biudžeto sąmatos projekte pasiūlė 2 016 644 000 EUR sumą, t. y. 3,38 % daugiau, palyginti su 2018 m. biudžetu (įskaitant 37,3 mln. EUR Parlamento kadencijos pasikeitimui ir 34,3 mln. EUR kitoms nenumatytoms išlaidoms), ir ta suma 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) V išlaidų kategorijoje sudarys 18,79 % dydžio dalį;

E.  kadangi beveik du trečdalius biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios daugiausia susijusios su dabartinių ir į pensiją išėjusių Parlamento narių ir darbuotojų atlyginimais, pensijomis, medicinos išlaidomis ir išmokomis (EP nariams – 23 %, o darbuotojams – 34 %), taip pat pastatais (13 %), ir šios išlaidos patikslintos pagal Tarnybos nuostatus, konkrečių sektorių indeksavimą arba infliacijos lygį;

F.  kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos[8] pabrėžė, kad 2016 m. biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus;

G.  kadangi Parlamento, kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos, patikimumas tam tikra dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas ir nuo jo gebėjimo plėtoti demokratiją Sąjungos lygmeniu;

H.  kadangi savanoriškas pensijų fondas buvo įsteigtas 1990 m. pagal Biuro taisykles, reglamentuojančias papildomo (savanoriško) pensijų kaupimo programą[9];

Bendroji sistema

1.  pabrėžia, kad 2019 m. Parlamento biudžeto dalis V išlaidų kategorijoje ir toliau turėtų neviršyti 20 %; pažymi, kad 2019 m. biudžeto sąmatos lygis sudaro 18,53 %, o tai yra mažiau, nei pasiekta 2018 m. (18,85 %), ir tai yra mažiausia V išlaidų kategorijos dalis per pastaruosius 15 metų;

2.  pabrėžia, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis yra nustatyta statutiniuose ar sutartiniuose įsipareigojimuose ir jai taikomas metinis indeksavimas;

3.  pažymi, kad dėl 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų išlaidos bus gerokai didesnės tam tikrose srityse, ypač atsižvelgiant į pakartotinai neišrinktus Parlamento narius ir jų padėjėjus, o lėšų bus sutaupyta, nors ir mažesniu mastu, kitose srityse dėl sumažėjusios Parlamento darbo apimties rinkimų metais;

4.  pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 2018 m. kovo 26 d. ir 2018 m. balandžio 10 d. derinimo posėdyje pasiektam susitarimui biudžetą 2018 m. atžvilgiu padidinti 2,48 %, t. y., kad bendra jo 2019 m. sąmatos suma siektų 1 999 144 000 EUR, sumažinti sąmatos projekto, kurį Biuras patvirtino 2018 m. kovo 12 d., išlaidų lygį 17,5 mln. EUR ir atitinkamai sumažinti asignavimus šiose biudžeto eilutėse: 1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 105 – Kalbų ir kompiuterių kursai; 1404 – Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai; 1612 – Tęstinis kvalifikacijos kėlimas; 1631 – Judumas; 2000 – Nuoma; 2007 – Pastatų statyba ir patalpų įrengimas; 2022 – Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas; 2024 – Energijos suvartojimas; 2100 – Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos; 2101 – Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Infrastruktūra; 2105 – Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus; 212 – Baldai; 214 – Techninė įranga ir įrenginiai; 230 – Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys; 238 – Kitos administracinės veiklos išlaidos; 300 – Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos; 302 – Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos; 3040 – Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos; 3042 – Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos; 3049 – Išlaidos kelionių agentūrai; 3243 – Europos Parlamento lankytojų centrai; 3248 – Garso ir vaizdo informacijos išlaidos; 325 – Su ryšių biurais susijusios išlaidos; 101 – Rezervas nenumatytoms išlaidoms; 1400 punktui – Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos – suteikia 50 000 EUR, 320 punktui –Dalykinių žinių įgijimas – 50 000 EUR ir 3211 punktui – Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui – 800 000 EUR asignavimų; palankiai vertina tai, kad tuos pakeitimus Biuras priėmė 2018 m. balandžio 16 d.;

5.  pabrėžia, kad Parlamento pagrindinės funkcijos yra kartu su Taryba priimti teisės aktus ir spręsti dėl Sąjungos biudžeto, atstovauti piliečiams ir tikrinti kitų institucijų darbą;

6.  atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį kuriant europinį politinį sąmoningumą ir skleidžiant Sąjungos vertybes;

7.  pažymi, kad preliminarus sąmatos projektas ir lydimieji dokumentai gauti vėlai – tik po to, kai jas Biuras patvirtino 2018 m. kovo 12 d.; prašo ateityje generalinio sekretoriaus pranešimą Biurui dėl preliminaraus sąmatos projekto, įskaitant jo priedus, pateikti laiku;

Skaidrumas ir prieinamumas

8.  palankiai vertina atsakymą į įvairiose biudžeto rezoliucijose išreikštą Biudžeto komiteto prašymą dėl papildomos informacijos apie vidutinės trukmės ir ilgalaikį planavimą, investicijas, Tarnybos nuostatuose nustatytas prievoles, veiklos išlaidas ir metodiką, remiantis dabartiniais poreikiais, o ne koeficientais;

9.  pažymi, kad, kaip ir ankstesniųjų metų atveju, siūloma numatyti sumą „nenumatytoms“ investicijoms ir išlaidoms, t. y. investicijoms ir išlaidoms, kurios Parlamentui yra neįprastos ar nebūdingos ir retos; pažymi, kad 2019 m. šios investicijos ir išlaidos sudaro 71,6 mln. EUR, iš kurių 37,3 mln. EUR skiriama naujai Parlamento kadencijai ir 34,3 mln. EUR kitoms nenumatytosioms išlaidoms; primena, kad 2016 m. biudžete numatytas ir į paskesnius biudžetus įtrauktas įprastų ir nenumatytų išlaidų atskyrimas buvo daromas tik siekiant reaguoti į poreikį įgyvendinti skubias pastatų apsaugos ir kibernetinio saugumo priemones po teroristų išpuolių; mano, kad pernelyg dažnas tokio atskyrimo, t. y. kitų išlaidų įtraukimo į nenumatytas išlaidas, naudojimas iškreipia biudžeto maržos raidos vaizdą, taigi prieštarauja Parlamento išlaidų skaidrumo principui;

10.  tikisi, kad 2019 m. Parlamento biudžetas bus realistiškas ir tikslus, turint mintyje poreikių ir jiems patenkinti skirtų išlaidų atitikimą, siekiant kiek galima labiau išvengti biudžeto perviršio;

„Brexit’as“

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 8 d. Sąjungos ir JK derybininkai pasiekė susitarimą iš esmės dėl finansinio susitarimo su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, kuriame numatyta nuostata, kad Jungtinė Karalystė prisidės prie Sąjungos metinių biudžetų 2019 m. ir 2020 m. taip, tarsi vis dar būtų Sąjungos valstybė narė, ir prisidės finansuojant iki 2020 m. gruodžio 31 d. prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus; atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamento narių savanoriško pensijų kaupimo fondas į ES balansą yra įtrauktas kaip įsipareigojimas ir kad įnašo pagal esamus įsipareigojimus suma, kurios reikia norint padengti anksčiau prisiimtus, bet po 2020 m. tebesitęsiančius pensijų įsipareigojimus, bus dalies derybų objektas;

12.  pažymi, kad Konstitucinių reikalų komitetas 2018 m. vasario mėn. balsavimu plenariniame posėdyje patvirtino pranešimą savo iniciatyva dėl Europos Parlamento sudėties, visų pirma EP narių skaičiaus sumažinimo iki 705 narių, po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos; pažymi, kad po 2018 m. vasario 23 d. vykusio neoficialaus 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimo pirmininkas D. Tusk pranešė, kad šis pasiūlymas susilaukė didelės paramos; pažymi, kad tuo atveju, jeigu Jungtinė Karalystė vis dar būtų valstybė narė 2019–2024 m. Parlamento kadencijos pradžioje, EP narių skaičius bus 751 tol, kol Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos taps teisiškai galiojančiu; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad tokiai tvarkai būtinas vienbalsis Europos Vadovų Tarybos sprendimas gavus Europos Parlamento pritarimą; pabrėžia, kad kol kas Parlamento sąmatoje atspindima esama padėtis, kai nuo 2019 m. kovo 30 d. iki aštuntosios kadencijos pabaigos Parlamentą sudarys 678 nariai iš 27 valstybių narių, o nuo devintosios kadencijos laikotarpio pradžios iki 2019 finansinių metų pabaigos Parlamentą sudarys 705 nariai iš 27 valstybių narių; džiaugdamasis atkreipia dėmesį į generalinio sekretoriaus pasiūlytus koregavimus, kuriuos Biuras patvirtino 2018 m. kovo 12 d.;

2019 m. Europos Parlamento rinkimai

13.  pritaria komunikacijos kampanijai, nes ji yra naudinga priemonė, padedanti piliečiams paaiškinti, koks yra Sąjungos ir Parlamento tikslas; pabrėžia, kad šios kompanijos užduotis turėtų būti, be kita ko, Sąjungos vaidmens ir Parlamento įgaliojimų, jo funkcijų, pavyzdžiui, rinkti Komisijos pirmininką, ir jo poveikio piliečių gyvenimui aiškinimas;

14.  primena, kad, kaip patvirtinta per 2018 m. biudžeto procedūrą, bendras kampanijos biudžetas siekia 33,3 mln. EUR dvejiems metams, iš kurių 25 mln. EUR skirti 2018 m. (dėl laiko, kurio reikia vykdyti viešųjų pirkimų procedūras ir sudaryti sutartis) ir 8,33 mln. EUR – 2019 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. lapkričio mėn. Biuras patvirtino per ankstesnius rinkimus įgytos patirties analize grindžiamą strategiją;

15.  pabrėžia, kad Europos Parlamento rinkimų komunikacijos procesai apima tris pakopas: labiausiai matoma pakopa yra skirta nacionalinėms ir Europos politinėms partijoms ir jų kandidatams, antroji pakopa yra pagrindiniams kandidatams (vok. Spitzenkandidaten) skirtas procesas, pirmą kartą nustatytas 2014 m., o trečioji pakopa yra institucinė kampanija, kurios metu primenama, kas yra Parlamentas, kokia jo veikla, kaip jis daro poveikį piliečių gyvenimams ir kodėl svarbu dalyvauti rinkimuose;

16.  pabrėžia, kad Parlamentui trūksta išteklių, kurių reikia siekiant palaikyti ryšius su 400 mln. teisę balsuoti turinčių rinkėjų, todėl jis šiuo tikslu turi kuo geriau panaudoti savo poveikio didinimo tinklus; mano, kad taip pat svarbų vaidmenį atliks pranešimai socialinės žiniasklaidos svetainėse; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos lygmeniu 2018 m. bus surengta daug piliečių ir suinteresuotųjų subjektų konferencijų ir kad nacionaliniu lygmeniu bus labai svarbus ryšių biurų vaidmuo; naudojant tinklaveikos metodą bus toliau įtraukiamas Europos regionų komitetas ir jo vietos ir regionų atstovai; mano, kad galutiniu priešrinkiminiu laikotarpiu Europos politinės partijos kartu su nacionalinėmis partijomis atliks esminį vaidmenį, ypač pagrindinių kandidatų procese; taigi siūloma sudaryti joms sąlygas vykdyti šią misiją, ypač 2019 m. skiriant daugiau lėšų;

Saugumas ir kibernetinis saugumas

17.  pažymi, kad į 2019 m. biudžetą bus įrašytos tolesnės didelių investicijų, kurios pradėtos dar 2016 m., dalys, siekiant iš esmės padidinti Parlamento saugumą; atkreipia dėmesį į tai, kad šie projektai apima įvairias sritis, yra daugiausia susiję su pastatų saugumu, t. y. įėjimo saugumo gerinimu, įranga ir personalu, kaip antai iPACS projektas, taip pat su patobulinimais kibernetinio saugumo ir komunikacijos saugumo srityje;

18.  džiaugiasi, kad 2017 m. įsigaliojo Belgijos vyriausybės ir Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos ir kitų Briuselyje įsikūrusių institucijų pasirašytas susitarimo memorandumas dėl visų į Sąjungos institucijas norinčių patekti išorės sutartininkų darbuotojų saugumo patikimumo pažymėjimų patikrų; primena 2018 m. Parlamento pajamų ir išlaidų sąmatoje pateiktą savo raginimą generaliniam sekretoriui apsvarstyti, ar nereikėtų išplėsti šio susitarimo memorandumo taikymo, įtraukiant pareigūnus, Parlamento narių padėjėjus ir stažuotojus, siekiant sudaryti galimybes atlikti būtinas saugumo patikras prieš įdarbinimą; todėl prašo generalinio sekretoriaus pranešti Biudžeto komitetui apie šioje srityje padarytą pažangą;

19.  mano, kad informacinių technologijų (IT) priemonės yra svarbios Parlamento narių ir personalo darbo atlikimo priemonės, tačiau jos nėra apsaugotos nuo kibernetinių išpuolių; todėl palankiai vertina tai, kad buvo šiek tiek padidinti numatyti asignavimai, sudarant sąlygas institucijai geriau apsaugoti savo turtą ir informaciją tęsiant Kibernetinio saugumo veiksmų planą;

Pastatų politika

20.  pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 203 straipsnį;

21.  atkreipia dėmesį į Parlamento narių ir darbuotojų darbo aplinkos gerinimo procesą, dėl kurio Biuras nusprendė 2017 m. gruodžio mėn. ir kuris bus tęsiamas 2019 m. siekiant, kad Parlamento nariams būtų suteiktos lanksčios darbo vietos norint patenkinti poreikius, atsirandančius dėl kintančių darbo modelių, ir po 2019 m. rinkimų suteikti jiems tris kabinetus Briuselyje ir du Strasbūre; vis dėlto pabrėžia, kad būtų naudingiau Strasbūre numatyti lanksčias posėdžių patalpas; atkreipia dėmesį į išlaidas, susijusias su Parlamento pastatų priežiūra 2019 m., įskaitant saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus; reiškia abejones dėl labai aukštų kainų, susijusių su kai kuriais siūlomais renovacijos projektais: bibliotekos ir su ja susijusių biurų perkraustymu, Parlamento narių restorano renovacija (A. Spinelli pastatas) ir W. Churchillio pastato restorano renovacija; ragina generalinį sekretorių iki 2018 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui visą informaciją apie šiuos sprendimus, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie projektai bus atidėti;

22.  reiškia abejones dėl to, kad planuojama skirti 1,58 mln. EUR P.-H. Spaako pastato renovacijos tyrimams, turint mintyje, kad 2018 m. biudžete tokiai renovacijai jau numatyta 14 mln. EUR; ragina generalinį sekretorių iki 2018 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui visą informaciją apie šį sprendimą;

23.  prašo pateikti išsamesnės informacijos apie Briuselio pastato ASP baldų būklę, dėl kurios būtų pateisinama juos keisti, ir apie renkantis naujus baldus taikytą procedūrą, visų pirma apie kainos ir poreikio keisti santykį;

24.  atkreipia dėmesį į informacijos biurų, kurie, remiantis 2017 m. lapkričio mėn. Biuro sprendimu, dabar vadinami ryšių biurais, atnaujintą užduočių aprašymą; atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinė ryšių biurų užduotis – informuoti ir vietos lygiu politiškai nešališkai komunikuoti Parlamento vardu, siekiant pateikti informaciją apie Europos Sąjungą ir jos politiką išorės suinteresuotiesiems subjektams vykdant veiklą vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygiais, įskaitant Europos Regionų komiteto narius;

25.  pažymi, kad naujojo KAD pastato rytinės pusės pirmosios dalys bus perduotos ir užimtos 2018 m. pabaigoje, o likę rytinės pusės biurai ir posėdžių salės bus užimti palaipsniui per 2019 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad netrukus po to bus pradėti vakarinės pusės darbai;

26.  primena 2014 m. Audito Rūmų analizę, kurioje apskaičiuota, kad išlaidos, patiriamos dėl Parlamento geografinio išsklaidymo, yra 114 mln. EUR per metus; be to, atkreipia dėmesį į savo 2013 m. lapkričio 20 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos[10] pateiktą išvadą, kad 78 proc. visų teisės aktais numatytų Parlamento darbuotojų komandiruočių yra tiesioginis Parlamento geografinio išsklaidymo rezultatas; pabrėžia, jog pranešime taip pat nurodoma, jog apskaičiuota, kad dėl geografinio išsklaidymo daromas poveikis aplinkai siekia nuo 11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2; pabrėžia, kad turint vieną būstinę galima sutaupyti Europos Parlamento biudžeto lėšų, todėl ragina parengti perėjimo prie vienos būstinės veiksmų gaires;

27.  primena Parlamento įsipareigojimą, susijusį su Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kad dėl didelio jo pastatų matomumo ir dėl to, kad jam turėtų tekti pagrindinis vaidmuo, susijęs su jo pastatų energiniu naudingumu, jis nedarydamas poveikio taikytinoms biudžeto ir viešųjų pirkimų taisyklėms įsipareigoja jam priklausantiems ir jo naudojamiems pastatams taikyti tokius pačius reikalavimus kaip ir reikalavimai, taikytini valstybių narių centrinės valdžios subjektams priklausantiems ar jų naudojamiems pastatams pagal šios direktyvos 5 ir 6 straipsnius; pabrėžia šio pareiškimo laikymosi būtinumą, bent jau dėl savo paties patikimumo vykstančiose su pastatų energetiniu naudingumu ir su energijos vartojimo efektyvumu susijusių direktyvų peržiūrose;

Su EP nariais ir akredituotais padėjėjais susiję klausimai

28.  palankiai vertina Parlamento sekretoriato, frakcijų sekretoriatų ir EP narių biurų darbą, kuriuo siekiama EP nariams sudaryti sąlygas vykdyti jų kadenciją; ragina nuolat tobulinti tas paslaugas, kurios sustiprina EP narių pajėgumus tikrinti Komisijos ir Tarybos darbą ir atstovauti piliečiams;

29.  ypač džiaugiasi vis kokybiškesnėmis Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) ir teminių skyrių EP nariams ir komitetams teikiamomis konsultavimo ir tyrimų paslaugomis; atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo tarp šių dviejų tarnybų vidurio laikotarpio vertinimą, kurį generalinis sekretorius pateikė 2017 m. spalio mėn.; prašo generalinio sekretoriaus pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip šios dvi tarnybos koordinuoja savo veiklą siekdamos išvengti darbo dubliavimosi ir tenkinti klientų poreikius; palankiai vertina naujus ir esamus specifinius IT programos projektus, kurie bus visiškai arba iš dalies įgyvendinti 2019 m.: Projektas „e. Parlamentas“, elektroninių įrašų tvarkymo sistemos (ERMS) projektas, Atvirosios skaitmeninės bibliotekos projektas, naujas projektas kompiuterio mokymosi naudojant vertimo atmintis tyrimų ir plėtros klausimais ir konferencijų bei renginių dalyvių registracijos priemonė;

30.  primena minėtąją Europos Parlamento 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos[11] ir 2015 m. spalio 28 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto[12], taip pat visas nuorodas ir prašymus, susijusius su bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka; pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą kalbant apie Parlamento narių bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką; todėl teigiamai vertina tai, kad sukurta Parlamento Biuro darbo grupė bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos klausimais; primena, kad tikimasi, jog bus užtikrintas didesnis bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos skaidrumas, ir kad reikia apibrėžti tikslesnes atskaitomybės už išlaidas, kurias galima padengti pasinaudojant šia išmoka, taisykles nesudarant Parlamentui papildomų grynųjų išlaidų;

31.  primena įgaliojimų nepriklausomumo principą; atsižvelgdamas į sprendimą, kurį priims Biuras, pakartoja raginimą užtikrinti didesnį bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos skaidrumą, remiantis nacionalinių delegacijų Parlamente ir valstybėse narėse gerosios praktikos pavyzdžiais; pabrėžia, kad galėtų būti taikoma mišri sistema, t. y. dalis bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos būtų išmokama kaip vienkartinė išmoka, o likusi dalis – remiantis sąskaitomis arba atlikus auditą; pakartoja, kad didesnis bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos efektyvumas ir skaidrumas nereiškia, kad bus pažeidžiamas privatumas;

32.  primygtinai ragina Biuro darbo grupę bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos klausimais užbaigti savo darbą taip, kad rekomendacijas, pagrįstas 2017 m. spalio mėn. pareikšta pozicija, būtų galima apsvarstyti prieš 9-osios kadencijos Parlamento rinkimus;

33.  dar kartą ragina Biurą užtikrinti, kad būtų paisoma Parlamento narių ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų socialinių teisių ir teisių į pensiją ir kad būtų užtikrinamos tinkamos finansinės lėšos; ryšium su tuo, pakartoja savo raginimą rasti tinkamą sprendimą dėl tų akredituotų Parlamento narių padėjėjų, kurie dirbo dvi Parlamento kadencijas ir pasibaigus dabartinei kadencijai negalės naudotis Europos pensijų teisių sistema, kai pasieks pensinį amžių, nes nebus išdirbę būtino dešimties metų laikotarpio (ir trūkstamas laikas nebus ilgas), kaip nurodyta Tarnybos nuostatuose, dėl to, kad 2014 m. Parlamento rinkimai įvyko anksčiau ir vėluota patvirtinti naujas akredituotų Parlamento narių padėjėjų sutartis dėl didelio darbo krūvio po 2009 m. ir 2014 m. rinkimų; primena, kad Parlamento narių statuto 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „turimos ir turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“; vis dėlto pažymi, kad su savanorišku pensijų kaupimo fondu siejamos nuolatinės problemos, ir prašo Biurą ir generalinį sekretorių imtis veiksmų siekiant išnagrinėti visas pasirinkimo galimybes, kad būtų sumažinta našta Parlamento biudžetui;

34.   mano, kad 422 biudžeto eilutės „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“ asignavimai yra tinkami;

35.  palankiai vertina tai, kad buvo persvarstytos išmokų, akredituotiems Parlamento narių padėjėjams mokamų dėl tarnybinių kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų, normos; primena savo prašymą Biurui imtis veiksmų, kad nuo kitos kadencijos būtų visiškai suvienodintos pareigūnams, kitiems tarnautojams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams taikomos sąlygos;

36.  atsižvelgdamas į kitą Parlamento kadenciją vėl ragina pirmininkų sueigą persvarstyti Delegacijų darbą ir misijas už Europos Sąjungos ribų reglamentuojančias įgyvendinimo nuostatas; pabrėžia, kad atliekant tokį persvarstymą turėtų būti atsižvelgiama į galimybę akredituotiems parlamento narių padėjėjams laikantis tam tikrų sąlygų lydėti Parlamento narius į oficialias Parlamento delegacijas ir misijas;

37.  ragina EP Biurą iš dalies pakeisti 2010 m. balandžio 19 d. EP Biuro sprendimą dėl taisyklių dėl EP narių stažuotojų siekiant stažuotojų sutartyje užtikrinti deramą atlyginimą; pabrėžia, kad EP narių biuruose ar frakcijose dirbančių stažuotojų atlyginimai turi būti bent jau tokio lygio, kad iš jų atlyginimų būtų galima padengti gyvenimo Briuselyje ar mieste, kuriame vyksta stažuotė, išlaidas;

38.  mano, kad reikia skirti tinkamą finansavimą Gairių dėl prevencinių ir ankstyvosios pagalbos priemonių koregavimo siekiant spręsti konfliktus ir priekabiavimo problemas tarp Parlamento narių ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų bei kitų darbuotojų įgyvendinimui;

Su darbuotojais susiję klausimai

39.  sumažina savo generalinio sekretoriato 2019 m. etatų planą 59 etatais (1 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslas), laikydamasis 2015 m. lapkričio 14 d. su Taryba pasiekto susitarimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto, pagal kurį nustatyta, kad Parlamento metinio darbuotojų skaičiaus mažinimo priemonės bus taikomos iki 2019 m.;

40.  mano, kad laikotarpiu, kuriuo Sąjungos institucijoms skiriami finansiniai ir personalo ištekliai tikriausiai nuolat mažės, svarbu, kad pačios institucijos gebėtų samdyti ir išlaikyti gabiausius darbuotojus, kad galėtų įvykdyti būsimus sudėtingus uždavinius tokiu būdu, kuris atitiktų rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principus;

41.   mano, kad iki darbo pertraukos dėl rinkimų Parlamentas pateks į ypatingą padėtį, nes įprasta kadencijos pabaigos skuba dėl sudėtingų su DFP susijusių teisėkūros pasiūlymų paketo sutaps su „Brexit’u“ ir gausėjančiais trišaliais susitikimais; mano, kad siekiant Parlamentui ir jo komitetams sudaryti sąlygas vykdyti jų pagrindinę veiklą itin svarbu užtikrinti tinkamą logistikos ir žmogiškųjų išteklių lygį;

42.  prašo generalinį sekretorių remtis esamais bendradarbiavimo susitarimais tarp Europos Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, kurių labai teigiamas pavyzdys yra Europos Parlamento tyrimų tarnyba; prašo nustatyti sritis, įskaitant (tačiau ne tik) IT paslaugas ir saugumą, kuriose galima būtų padidinti administracinių funkcijų sąveiką naudojantis Parlamento ir šių dviejų įstaigų patirtimi ir visapusiškai atsižvelgiant į valdymo sunkumus ir į skirtumus masto požiūriu, siekiant sudaryti sąžiningo bendradarbiavimo susitarimus; be to, ragina generalinį sekretorių ištirti, kokias galimas sąveikas administracinių funkcijų ir paslaugų srityje būtų galima sukurti su kitomis institucijomis;

43.  ragina įvertinti, kiek lėšų sutaupyta ir naudos gauta dėl Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimo tiek bendrųjų paslaugų srityse, tiek bendradarbiavimo srityse, ir galimų būsimų susitarimų su kitomis institucijomis ir agentūromis galimas santaupas ir naudą;

44.  palankiai vertina Europos Parlamento rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES[13]; laikosi nuomonės, kad ši rezoliucija yra svarbus žingsnis siekiant veiksmingiau kovoti su seksualiniu priekabiavimu ir bet kokiu netinkamu elgesiu Europos Sąjungoje ir jos institucijose, įskaitant Europos Parlamentą; prašo skirti tinkamų išteklių, kad būtų galima patenkinti rezoliucijos reikalavimus;

Kiti klausimai

45.  pažymi, kad, siekiant panaudoti daugiau lėšų vykdomiems pastatų projektams, toliau naudojami metų pabaigos kaupiamieji perkėlimai; remdamasis 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. duomenimis pabrėžia, kad šių metų pabaigos kaupiamieji perkėlimai vyksta sistemingai tuose pačiuose skyriuose ir antraštinėse dalyse ir, išskyrus kelias išimtis, visiškai tose pačiose eilutėse; todėl kelia klausimą, ar yra suplanuotas šių biudžeto skyrių ir eilučių pervertinimas, siekiant sukaupti lėšų biudžeto politikai finansuoti;

46.  kelia klausimą dėl būtinybės Briuselyje ir Strasbūre visų Parlamento narių padėjėjų kabinetuose įrengti ausines ir internetines vaizdo kameras, nors daugelis padėjėjų šių priemonių net neprašė; taigi kelia klausimą dėl tokio sprendimo sąnaudų ir jo priėmimo priežasčių; ragina generalinį sekretorių pateikti Biudžeto komitetui visą informaciją apie šį sprendimą;

47.  pažymi, kad galimybių patekti į Parlamento maitinimo patalpas apribojimai buvo panaikinti 2017 m. sausio 1 d.; pritaria praktikai, kad į Parlamento valgyklas ir restoranus gali patekti visi, kas dirba Parlamento pastate ar atvyksta į jo patalpas dalyvauti tarpinstituciniame posėdyje; vis dėlto pastebi, kad dėl lankytojų grupių tapo labai sunku patekti į Briuselyje esančio ASP pastato ir Strasbūre esančio LOW pastato valgyklas; taigi ragina nedelsiant prie įėjimo į šias dvi valgyklas vėl pradėti vykdyti kontrolę – ne dėl kitų institucijų narių ir darbuotojų, bet siekiant reguliariai nukreipti lankytojų grupes į jiems skirtas maitinimo vietas;

48.  atkreipia dėmesį į besitęsiantį Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų dialogą; pabrėžia poreikį padaryti daugiau nei daroma pagal esamą Europos parlamentų savaitės sistemą siekiant sudaryti sąlygas nuolatinėms sąveikoms, kalbant apie Europos Parlamento santykius su nacionaliniais parlamentais; ragina jį stiprinti siekiant užtikrinti geresnį Parlamento ir Sąjungos įnašo supratimą valstybėse narėse;

49.  ragina atnaujinti 2018 m. biudžete patvirtintą Europos žiniasklaidos centrą, skirtą bendradarbiavimui su televizijos stotimis, socialiniais tinklais ir kitais partneriais, siekiant nustatyti jaunų žurnalistų mokymo tikslus, ypač atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą ir remiantis faktais pagrįstomis, specialistų peržiūrėtomis naujienomis;

50.  palankiai vertina Parlamento pastangas skatinti tvarų judumą;

51.  ragina Parlamentą laikytis aplinkai palankaus požiūrio ir užtikrinti, kad dauguma jo vykdomos veiklos būtų palanki aplinkai;

52.  pažymi, kad sukurta Judumo darbo grupė, kuri turėtų dirbti įtraukiai ir pagal aiškiai nustatytus įgaliojimus; pažymi, kad Parlamentas turi laikytis visų darbo vietose ir, be kita ko, toje zonoje taikytinų regioninių teisės aktų; pritaria skatinimui naudotis įdiegta tiesioginių traukinių jungtimi tarp Briuselyje esančios Parlamento būstinės ir oro uosto; ragina atsakingas tarnybas atsižvelgiant į šias aplinkybes iš naujo įvertinti savo transporto priemonių parko sudėtį ir dydį; ragina Biurą nedelsiant sukurti paskatų sistemą, pagal kurią būtų skatinama naudotis dviračiais kelionėms iš namų į darbą ir atgal; pažymi, kad tokia sistema jau įdiegta kitose institucijose, pavyzdžiui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete;

53.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą visoje Parlamento administracijoje įdiegti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo kultūrą ir taupaus valdymo požiūrį, siekiant didinti institucijos vidaus darbo našumą, sumažinti administracinius formalumus ir biurokratiją; pabrėžia, kad taupus valdymas yra nuolatinis darbo procedūros gerinimas supaprastinimo ir administracijos darbuotojų patirties dėka;

o

o  o

54.  patvirtina 2019 finansinių metų sąmatą;

55.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS

 

GENERALINIO SEKRETORIAUS PRANEŠIMASBIURO NARIAMS

DĖL EUROPOS PARLAMENTO 2019 FINANSINIŲ METŲ PRELIMINARAUS BIUDŽETO SĄMATOS PROJEKTO

 

 

BIUDŽETO SĄMATOS PROJEKTAS

2019 M.

Europos Sąjungos įnašas, skirtas

Europos Parlamento 2019 finansinių metų išlaidoms padengti

Išlaidų kategorija

Suma

 

 

Išlaidos

1 999 144 000

Nuosavi ištekliai

176 893 540

Numatytas įnašas

1.822.250.460

ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Pavadinimas

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

 

 

 

 

 

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

 

 

 

4 0

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

 

 

 

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

82 449 930

76 861 414

73 998 872

4 0 3

Pajamos iš laikinųjų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p.m

p.m

17 371

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

11 681 950

11 551 312

11 067 302

 

 

94 131 880

88 412 726

85 083 544

4 0 skyrius — Iš viso

4 1

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

67 193 160

66 291 673

62 567 541

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

9 200 000

9 200 000

7 596 194

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

10 000

49 218

 

 

76 403 160

75 501 673

70 212 953

4 1 skyrius — Iš viso

4 2

KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

 

 

 

4 2 1

Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

p.m

p.m

0

 

4 2 skyrius — Iš viso

0

0

0

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

170 535 040

163 914 399

155 296 497

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

 

 

 

5 0

PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

 

 

 

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

10 000

p.m

0

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

0

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — asignuotosios įplaukos

5 000

p.m

0

5 0 0 2

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes — asignuotosios įplaukos

10 000

p.m

162

5 0 1

Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

p.m

p.m

0

5 0 2

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — asignuotosios įplaukos

1 000

p.m

0

 

5 0 skyrius — Iš viso

16 000

p.m

162

5 1

PAJAMOS IŠ NUOMOS

 

 

 

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

4 186 000

p.m

 

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — asignuotosios įplaukos

3 547 000

p.m

3 016 718

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — asignuotosios įplaukos

639 000

p.m

52 903

 

5 1 skyrius — Iš viso

4 186 000

p.m

3 069 621

5 2

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

 

 

 

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas

50 000

50 000

2 077

 

5 2 skyrius — Iš viso

50 000

50 000

2 077

5 5

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ATLIKTUS DARBUS

 

 

 

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — asignuotosios įplaukos

1 285 000

p.m

5 546 788

5 5 1

Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

755 042

 

5 5 skyrius — Iš viso

1 285 000

p.m

6 301 830

5 7

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA

 

 

 

5 7 0

Įplaukos, gautos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — asignuotosios įplaukos

717 500

p.m

4 122 802

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

0

5 7 2

Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

p.m

p.m

0

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — asignuotosios įplaukos

3 000

p.m

3 669 132

 

5 7 skyrius — Iš viso

720 500

p.m

7 791 934

5 8

ĮVAIRIOS KOMPENSACIJOS

 

 

 

5 8 1

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — asignuotosios įplaukos

p.m

p.m

20 162 097

 

5 8 skyrius — Iš viso

p.m

 

 

 

5 antraštinė dalis — Iš viso

6 257 500

50 000

37 327 720

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

 

 

 

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

 

 

 

6 6 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

100 000

p.m

p.m

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

100 000

p.m

12 731 797

6 6 0 1

Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

p.m

p.m

0

 

6 6 skyrius — Iš viso

100 000

p.m

12 731 797

 

6 antraštinė dalis — Iš viso

100 000

p.m

12 731 797

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

 

 

 

9 0 0

Įvairios įplaukos

1 000

1 000

1 638 371

 

9 0 skyrius — Iš viso

1 000

1 000

1 638 371

 

9 antraštinė dalis — Iš viso

1 000

1 000

1 638 371

 

BENDRA SUMA

176 893 540

163 965 399

206 994 385

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Bendra (2019 m. ir 2018 m.) asignavimų ir (2017 m.) vykdymo santrauka

Antraštinė dalis Skyrius

Pavadinimas

2019 m. asignavimai

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

 

 

 

 

 

1

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

224 910 000

211 876 000

203 969 300

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

683 275 000

669 114 000

641 373 448

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

142 607 000

144 478 333

138 007 588

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 662 000

18 648 150

14 743 257

 

1 antraštinė dalis — Iš viso

 

1 071 454 000

1 044 116 483

998 093 592

 

 

 

 

 

2

PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS

 

 

 

 

VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

225 411 000

227 352 000

267 588 704

2 1

KOMPIUTERIŲ SISTEMOS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

178 085 200

166 773 500

161 271 592

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

8 415 500

7 103 000

4 681 409

 

2 antraštinė dalis — Iš viso

411 911 700

401 228 500

433 541 705

 

 

 

 

 

3

INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

33 630 000

36 693 000

32 136 133

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

123 823 300

144 268 390

114 596 561

 

3 antraštinė dalis — Iš viso

157 453 300

180 961 390

146 732 695

 

 

 

 

 

4

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

TAM TIKRŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS

130 180 000

114 770 000

109 814 922

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

209 160 000

208 171 000

200 971 143

4 4

Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

460 000

440 000

420 000

 

4 antraštinė dalis — Iš viso

339 800 000

323 381 000

311 206 065

 

 

 

 

 

5

EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJA IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETAS

 

 

 

5 0

EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJOS IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETO IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0

 

5 antraštinė dalis — Iš viso

0

0

0

 

 

 

 

 

10

KITOS IŠLAIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

18 525 000

1 000 000

0

10 3

REZERVAS PLĖTRAI

p.m.

p.m.

0

10 4

REZERVAS INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI

p.m.

p.m.

0

10 5

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS

p.m.

p.m.

0

10 6

RESERVAS NAUJIEMS PRIORITETINIAMS TIKSLAMS

p.m.

p.m.

0

10 8

EMAS REZERVAS

p.m.

p.m.

0

 

10 antraštinė dalis — Iš viso

18 525 000

1 000 000

0

 

BENDRA SUMA

 

1 999 144 000

1 950 687 373

1 889 574 057

I skirsnis — Europos Parlamentas

Įplaukos – Nuosavi ištekliai

4 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

4 0 skyrius — Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

4 0 0 straipsnis — Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

82 449 930

76 861 414

73 998 872,04

Teisinis pagrindas

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (O L 56, 1968 3 4, p. 8).

4 0 3 straipsnis — Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

17 370,67

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų nuostatai ir ypač jų iki 2003 m. gruodžio 15 d. galiojusios redakcijos 66a straipsnis.

4 0 4 straipsnis — Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

11 681 950

11 551 312

11 067 301,69

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

4 1 skyrius — Įmokos į pensijų sistemą

4 1 0 straipsnis — Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

67 193 160

66 291 673

62 567 540,69

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 83 straipsnio 2 dalis.

4 1 1 straipsnis — Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

9 200 000

9 200 000

7 596 194,14

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VIII priedo 4 straipsnis, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 48 straipsnis.

4 1 2 straipsnis — Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

10 000

10 000

49 218,19

4 2 skyrius — Kitos įmokos į pensijų sistemą

4 2 1 straipsnis — Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai (IKIM taisyklės), ypač jų III priedas.

5 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

5 0 skyrius — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

5 0 0 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus transporto priemones — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos už parduotas ar pakeistas institucijai priklausančias transporto priemones.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 0 1 punktas — Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

5 000

p.m.

 

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausantį kilnojamąjį turtą, išskyrus transporto priemones.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 0 2 punktas — Pajamos už prekių tiekimą kitoms institucijoms ar įstaigoms — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

10 000

p.m.

162,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 0 1 straipsnis — Pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gautos pardavus institucijai priklausantį nekilnojamąjį turtą.

5 0 2 straipsnis — Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

1 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Į šį straipsnį taip pat įrašomos pajamos, gautos už elektronine forma parduotus šiuos produktus.

5 1 skyrius — Pajamos iš nuomos

5 1 1 straipsnis — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 punktas — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

3 547 000

p.m.

3 016 717,90

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 1 1 1 punktas — Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

639 000

p.m.

52 903,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 2 skyrius — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

5 2 0 straipsnis — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

50 000

50 000

2 076,80

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ar kitas palūkanas, gautas į institucijos sąskaitas.

5 5 skyrius — Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

5 5 0 straipsnis — Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

1 285 000

p.m.

5 546 788,16

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 5 1 straipsnis — Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

755 041,57

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

5 7 0 straipsnis — Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

717 500

p.m.

4 122 801,83

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 1 straipsnis — Konkrečiam tikslui paskirtos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies d punktą šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, įrašomi papildomi asignavimai.

5 7 2 straipsnis — Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos, skirtos kitos institucijos turėtoms socialinėms išlaidoms apmokėti.

5 7 3 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

3 000

p.m.

3 669 131,72

5 8 skyrius — Įvairūs mokėjimai

5 8 1 straipsnis — Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

20 162 096,72

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Į šį straipsnį taip pat įrašomi draudimo įmonių kompensuojami į nelaimingą atsitikimą patekusių pareigūnų atlyginimai.

6 antraštinė dalis — Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

6 6 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0 punktas — Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

100 000

p.m.

12 731 797,26

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos visos įplaukos, nenumatytos kitose 6 antraštinės dalies dalyse, kurios pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį naudojamos papildomiems asignavimams, skirtiems finansuoti išlaidas, kurioms šios įplaukos priskirtos.

6 6 0 1 punktas — Kitos neasignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis — Įvairios įplaukos

9 0 skyrius — Įvairios įplaukos

9 0 0 straipsnis — Įvairios įplaukos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. biudžetas

Vykdymas 2017 m.

1 000

1 000

1 638 370,61

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įvairios įplaukos.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šiame straipsnyje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

Išlaidos — Išlaidos

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 0 skyrius — Institucijos nariai

1 0 0 straipsnis — Atlyginimai ir išmokos

1 0 0 0 punktas — Atlyginimai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

78 020 000

77 125 000

75 582 239,05

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento statute numatytiems atlyginimams padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 9 ir 10 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 1 ir 2 straipsniai.

1 0 0 4 punktas — Įprastinės kelionės išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

59 040 000

68 500 000

66 850 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo vietą ir iš jos bei kitomis komandiruotėmis, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 10–21 ir 24 straipsniai.

1 0 0 5 punktas — Kitos kelionės išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

5 670 000

6 200 000

5 700 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas papildomoms kelionės išlaidoms, taip pat valstybėje narėje, kurioje narys buvo išrinktas, patirtoms kelionės išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį apskaičiuotoji asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 22 ir 23 straipsniai.

1 0 0 6 punktas — Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

42 900 000

40 213 000

38 910 938,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su parlamentine narių veikla susijusioms išlaidoms padengti, laikantis Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 170 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 25–28 straipsniai.

1 0 0 7 punktas — Išmokos pareigų vykdymui

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

187 000

185 000

162 322,21

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nustatyto dydžio pragyvenimo ir reprezentacinėms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento Pirmininko pareigų vykdymu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

2009 m. birželio 17 d. Biuro sprendimas

1 0 1 straipsnis — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

1 0 1 0 punktas — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 930 000

2 923 000

2 058 839,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti, Parlamento narių medicinos išlaidoms bei Parlamento narių draudimo nuo asmeninių daiktų vagysčių ir praradimų išlaidoms kompensuoti.

Jis taip pat skirtas draudimui ir paramai Parlamento nariams suteikti, jei per tarnybinę kelionę jie turėtų būti repatrijuojami dėl rimtos ligos, nelaimingo atsitikimo arba iškilus nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms sklandžiai tęsti jų kelionę. Tokia parama apima Parlamento nario repatriacijos organizavimą ir su juo susijusių išlaidų padengimą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 18 ir 19 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 3–9 ir 29 straipsniai.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo.

Komisijos sprendimas, nustatantis bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, susijusias su sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimu.

1 0 1 2 punktas — Specialios priemonės, skirtos neįgaliems EP nariams padėti

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

876 000

805 000

655 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tam tikroms išlaidoms, kurios būtinos siekiant padėti didelę negalią turinčiam Parlamento nariui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 30 straipsnis.

1 0 2 straipsnis — Pereinamojo laikotarpio pašalpos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

20 690 000

960 000

645 727,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas laikinosioms pašalpoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 13 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 45–48 ir 77 straipsniai.

1 0 3 straipsnis — Pensijos

1 0 3 0 punktas — Senatvės pensijos (IKIM)

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

11 410 000

11 540 000

10 450 954,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 150 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) III priedas.

1 0 3 1 punktas — Invalidumo pensijos (IKIM)

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

274 000

310 000

302 405,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijoms, mokamoms Parlamento nariams, per savo kadenciją tapusiems neįgaliais, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) II priedas.

1 0 3 2 punktas — Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 113 000

2 315 000

1 980 873,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijoms netekus maitintojo, mokamoms Parlamento nario ar buvusio nario mirties atveju likusiam gyvam sutuoktiniui ir (arba) našlaičiui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 15 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) I priedas.

1 0 3 3 punktas — Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos įnašams į papildomą Parlamento narių savanoriško pensijų kaupimo fondą padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 500 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 27 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 76 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) VII priedas.

1 0 5 straipsnis — Kalbų ir kompiuterių kursai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

800 000

800 000

670 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių kalbų ir kompiuterių kursų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 44 straipsnis.

2017 m. spalio 23 d. Biuro sprendimas dėl kalbų ir kompiuterių kursų Parlamento nariams.

1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 2 0 straipsnis — Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 2 0 0 punktas — Darbo užmokestis ir išmokos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

678 300 000

664 350 000

637 428 655,80

Paaiškinimai

Šis asignavimas iš esmės skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su darbuotojų plane nurodytas pareigas einančiais pareigūnais ir laikinaisiais tarnautojais:

—  atlyginimams, išmokoms ir kitoms su atlyginimais susijusioms išmokoms,

—  sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei kitoms socialinio draudimo įmokoms,

—  nustatyto dydžio išmokoms už viršvalandžius,

—  įvairioms išmokoms ir dotacijoms,

—  valstybės tarnautojo ar laikinojo tarnautojo, jo sutuoktinio ir išlaikomų asmenų kelionės iš darbo į kilmės vietą išlaidoms,

—  išlaidoms, kurių atsiranda darbo užmokesčiui ir į kitą nei darbo vietos valstybę pervedamo darbo užmokesčio daliai pritaikius korekcinį koeficientą,

—  laikinųjų tarnautojų draudimo nuo nedarbo išlaidoms ir institucijos įmokoms laikinųjų tarnautojų naudai, padedant jiems įgyti arba išsaugoti teises į pensiją jų kilmės valstybėje.

Šis asignavimas taip pat skirtas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sportuojant Europos Parlamento sporto centre Briuselyje ir Strasbūre įmokoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 450 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 0 2 punktas — Apmokami viršvalandžiai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

110 000

134 000

50 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui pagal teisiniame pagrinde įtvirtintas sąlygas padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 0 4 punktas — Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

3 060 000

3 430 000

2 950 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą ar juos perkeliant, kai pasikeičia jų darbo vieta,

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, kurie privalo pakeisti gyvenamąją vietą jiems pradedant eiti pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikėlus gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms bei persikraustymo išlaidoms,

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymų, kad pradėdami eiti pareigas ar po to, kai jie buvo perkelti į naują darbo vietą, jie privalėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams,

—  išeitinėms išmokoms bandomajam laikotarpiui priimtam pareigūnui, atleidžiamam iš tarnybos dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas,

—  išeitinėms išmokoms institucijai nutraukiant laikinosios tarnybos sutartį,

—  sutartininko pervestų įmokų į valstybės narės pensijų sistemą ir į Sąjungos sistemą skirtumui sutarties perkvalifikavimo atveju.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 2 straipsnis — Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

1 2 2 0 punktas — Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 805 000

1 200 000

944 791,98

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, mokamoms:

—  pareigūnams, kuriems suteiktas rezervo statusas, kai institucijoje mažinamas etatų skaičius,

—  pareigūnams, išleistiems atostogų atsižvelgiant į organizacinius poreikius, susijusius su naujų kompetencijų įgijimu institucijoje,

—  AD 16 ar AD 15 lygi o pareigūnams ir laikiniesiems vadovaujamas pareigas frakcijose einantiems darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais.

Šiomis lėšomis taip pat padengiamos institucijų mokamos sveikatos draudimo įmokos ir išlaidos, kylančios šioms išmokoms pritaikius korekcinį koeficientą (išskyrus Tarnybos nuostatų 42c straipsnyje nurodytus išmokų gavėjus, kuriems netaikomas korekcinis koeficientas).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 41, 42c ir 50 straipsniai, ir IV priedas, taip pat Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 48a straipsnis.

1 2 2 2 punktas — Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išmokoms, mokamoms pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ar Tarybos reglamentus (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 ir (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002,

—  institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms už išmokų gavėjus,

—  išlaidoms, patirtoms įvairioms išmokoms pritaikius korekcinius koeficientus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 72 straipsniai.

1995 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95, kuriame nustatomos Europos Bendrijų specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų laikinųjų darbuotojų tarnybai nutraukti dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo (OL L 280, 1995 11 23, p. 4).

2002 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002, kuriame, vykdant institucijos modernizavimą, nustatomos specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų pareigūnų, paskirtų eiti nustatytas pareigas Europos Parlamente, ir laikinųjų darbuotojų, dirbančių Europos Parlamento frakcijose, tarnybai nutraukti (OL L 264, 2002 10 2, p. 9).

1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 4 0 straipsnis — Kiti darbuotojai ir išorės asmenys

1 4 0 0 punktas — Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

54 061 000

47 441 000

43 861 462,94

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms išlaidoms (jis neapima išlaidų, susijusių su kitais Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui priskiriamais darbuotojais, einančiais su asmenų ir turto saugumu, informacijos saugumu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, taip pat išlaidų, susijusių su kitais tarnautojais, einančiais vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinančiais jų koordinavimą):

—  kitų darbuotojų, įskaitant sutartininkus ir specialiuosius patarėjus (kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų prasme), darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, darbdavio į įvairias socialinio draudimo sistemas mokamoms įmokoms, kurių didžioji dalis mokama į Sąjungos institucijų sistemą, ir išlaidoms, kurių atsiranda pritaikius šių darbuotojų atlyginimų koregavimo koeficientą,

—  laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,

—  individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) pateiktoms sąskaitoms siekiant padengti darbuotojų, kuriems pavedama tvarkyti Europos Parlamento darbuotojų administracines bylas (visų pirma su bedarbio pašalpomis ir teisėmis į pensijų išmokas susijusius reikalus), darbo išlaidas.

Dalis šių asignavimų turi būti skiriama išlaidoms, susijusioms su neįgalių sutartininkų įdarbinimu, padengti, remiantis 2015 m. balandžio 27 d. Biuro sprendimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV, V ir VI antraštinės dalys).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 1 punktas — Kiti darbuotojai – Saugumas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

27 713 000

24 139 600

24 692 009,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti: kitų Apsaugos ir saugumo generaliniam direktorato darbuotojų, einančių su asmenų ir turto, taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, išlaidoms:

—  sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms tų darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

—  laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 2 punktas — Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

6 391 000

6 202 300

5 459 043,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skiriamas padengti šioms kitiems tarnautojams, einantiems vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinantiems pastarųjų koordinavimą, skiriamoms išlaidoms:

—  sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms tų darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

—  laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 4 punktas — Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

9 442 000

7 197 900

7 168 126,55

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  stažuotojų, universitetų absolventų, darbo užmokesčiams (stipendijoms), įskaitant galimas namų ūkio išmokas,

—  stažuotojų kelionių išlaidoms,

—  bandomosios neįgaliesiems skirtų stažuočių programos stažuotojų papildomoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su jų negalia, pagal Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklių 24 straipsnio 9 dalį (buv. 20 straipsnio 8 dalį). Šios išlaidos apima išlaidas, susijusias su papildomomis išmokomis neįgaliesiems (iki 50 % stipendijos sumos),

—  stažuotojų sveikatos draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms,

—  su informacinių ir (arba) mokomųjų stažuotojams skirtų renginių organizavimu susijusioms išlaidoms, įskaitant su stažuotojų priėmimu susijusias išlaidas,

—  Šumano stažuočių komitetui mokamai dotacijai,

—  išlaidoms, susijusioms su personalo judėjimu tarp Europos Parlamento ir valstybių narių arba kitų taisyklėse nurodytų valstybių viešojo sektoriaus,

—  išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų delegavimo dirbti Europos Parlamente, įskaitant išmokas ir kelionių išlaidas,

—  nacionalinių deleguotųjų ekspertų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išlaidoms,

—  mokomųjų vizitų ir stipendijų išmokoms,

—  konferencijų vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu mokymo organizavimo, be kita ko, bendradarbiaujant su vertimo žodžiu mokyklomis ir universitetais, kuriuose rengiami vertėjai raštu, taip pat ir stipendijų, skiriamų profesionaliems vertėjams žodžiu ir raštu mokyti ir tobulinti, mokomosios medžiagos pirkimo ir susijusioms išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Parlamento pareigūnų ir frakcijų laikinųjų darbuotojų perkėlimą į valstybės valdžios institucijas, joms prilyginamas įstaigas ir tarptautines organizacijas (2005 m. kovo 7 d. Europos Parlamento biuro sprendimas).

Nacionalinių ekspertų, komandiruotų dirbti Europos Parlamente, taisyklės (2009 m. gegužės 4 d. Biuro sprendimas).

Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklės (2013 m. vasario 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 5 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

40 000 000

50 801 533

47 589 860,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti šioms išlaidoms:

—  atlyginimams ir susijusioms išmokoms, socialinio draudimo įmokoms, Europos Parlamento savo reikmėms arba kitų institucijų ir įstaigų reikmėms organizuojamiems susirinkimams Europos Parlamento įdarbintų laikinųjų konferencijų vertėjų kelionėms ir kitoms išlaidoms, kai Europos Parlamento vertėjai žodžiu (pareigūnai ar laikinieji darbuotojai) negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

—  konferencijų biuro, techninių darbuotojų ir administratorių paslaugų per minėtus susirinkimus išlaidoms, kai Europos Parlamento pareigūnai, laikinieji darbuotojai ar kiti darbuotojai negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

—  išlaidoms, susijusioms su kitų regioninių, nacionalinių ar tarptautinių institucijų vertėjų žodžiu Europos Parlamentui teikiamomis paslaugomis,

—  išlaidoms, susijusioms su vertimo žodžiu veikla, būtent pasirengimo posėdžiams ir vertėjų žodžiu mokymo bei atrankos veikla,

—  mokesčiams, mokamiems Komisijai už tai, kad vykdo mokėjimus konferencijų vertėjams žodžiu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 500 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1999 m. liepos 28 d. sudarytas, 2004 m. spalio 13 d. anotuotas ir 2008 m liepos 31 d. pakeistas susitarimas, kuriuo nustatomos pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu darbo sąlygos ir finansinio atlyginimo tvarka (ir jo įgyvendinimo taisyklės).

1 4 0 6 punktas — Stebėtojai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su stebėtojais pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnį, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

1 4 2 punktas — Išorės vertėjų raštu paslaugos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

5 000 000

8 696 000

9 237 085,84

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas trečiųjų asmenų atliktų vertimo, redagavimo, spausdinimo, kodavimo ir techninės pagalbos paslaugų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

1 6 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 6 1 straipsnis — Personalo valdymo išlaidos

1 6 1 0 punktas — Įdarbinimo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

163 000

253 650

180 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  Sprendimo 2002/261/EB 3 straipsnyje numatytų konkursų organizavimo ir į pokalbį pakviestų kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms,

—  darbuotojų atrankos organizavimo išlaidoms.

Tinkamai veiklos reikmėmis pagrįstais atvejais, pasitarus su Europos personalo atrankos tarnyba, šių asignavimų dalis gali būti panaudota ir pačios institucijos organizuojamiems konkursams finansuoti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas.

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų Personalo atrankos biurą (OL L 197, 2002 7 26, p. 53), ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, Teisingumo Teismo sekretoriaus, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/621/EB dėl Europos Bendrijų Personalo atrankos biuro organizavimo ir veiklos (OL L 197, 2002 7 26, p. 56).

1 6 1 2 punktas — Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

7 085 000

6 210 000

5 079 596,63

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kvalifikacijos kėlimo siekiant pagerinti darbuotojų įgūdžius ir institucijos veiklą bei padidinti efektyvumą, pvz., rengiant oficialiųjų darbo kalbų kursus, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 6 3 straipsnis — Institucijų darbuotojams padėti skirtos priemonės

1 6 3 0 punktas — Socialinės paslaugos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

749 000

743 000

477 204,99

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms, patirtoms vykdant tarpinstitucinę paramos asmenims su negalia politiką toliau nurodytų asmenų kategorijoms:

—  dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

—  dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

—  išlaikomiems vaikams pagal Europos Sąjungos pareigūnų nuostatų prasme,

dėl negalios kilusioms išlaidoms, skirtoms ne medicininiam aprūpinimui, pripažintoms būtinomis, tinkamai pagrįstoms, kurių negalima kompensuoti pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą, neviršijant nustatytų biudžeto ribų ir išnaudojus visas galimas teisės į paramą priemones gyvenamosios arba kilmės valstybėje, kompensuoti,

—  priemonėms ypač sudėtingose situacijose atsidūrusiems pareigūnams ir kitiems tarnautojams,

—  subsidijų Personalo komitetui suteikimo ir nenumatytoms Socialinės tarnybos išlaidoms. Personalo komiteto įnašai, skirti dalyvaujantiems socialinės apsaugos veikloje, ar jų išlaidų padengimas bus skiriami veiklai, apimančiai socialinį, kultūrinį ar lingvistinį aspektus, finansuoti, tačiau šie įnašai ar išlaidų padengimas nebus naudojami atskiriems darbuotojams ar namų ūkiams subsidijuoti,

—  kitoms institucinio ir tarpinstitucinio lygmens socialinėms priemonėms, skirtoms pareigūnams, kitiems tarnautojams ir pensininkams,

—  pagrįstų įsikūrimo priemonių arba medicininio ar socialinio tyrimo išlaidų, numatytų neįgaliems pareigūnams, kitiems tarnautojams ir stažuotojams arba įdarbinamiems neįgaliems pareigūnams ir kitiems tarnautojams bei atrankoje dalyvaujantiems stažuotojams pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnį, visų pirma asmeninės pagalbos darbo vietoje ar išvykus į komandiruotes, finansavimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 70 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma jų 1d straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa ir 76 straipsnis.

1 6 3 1 punktas — Judumas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 500 000

730 000

639 060,19

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su judumu skirtingose darbo vietose, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

1 6 3 2 punktas — Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

240 000

227 000

230 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iniciatyvoms, skatinančioms socialinius ryšius tarp įvairių pilietybių darbuotojų, finansuoti ir remti, pvz., darbuotojų klubams, sporto asociacijoms, kultūrinėms bendrijoms ir kt., taip pat daliai įnašo, finansuojant nuolatinius laisvalaikio centrus (kultūros ir sporto renginiai, pomėgiai ir restoranai), padengti.

Šiomis lėšomis taip pat finansuojama tarpinstitucinė socialinė veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 600 000 EUR.

1 6 5 straipsnis — Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 6 5 0 punktas — Medicinos tarnyba

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 555 000

1 250 000

1 087 796,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas medicinos tarnybų, Laikinojo nedarbingumo dėl ligos tarnybos ir Rizikos prevencijos ir gerovės darbe skyriaus, veikiančių trijose darbo vietose, veiklos sąnaudoms, įskaitant medicinines patikras, medžiagų ir farmacijos produktų įsigijimą ir kt., bei sveikatos patikrinimo išlaidoms, be kita ko, darbo medicinos srityje, sveikatos patikrinimo įdarbinant išlaidoms, reguliarių apžiūrų, skirtų dirbantiems rizikingose darbo vietose, budrumo reikalaujančiose darbo vietose ir apibrėžtos rizikos darbo vietose išlaidoms, medicinos ekspertizių išlaidoms, ergonomikos išlaidoms; nedarbingumo komisijos veiklos sąnaudoms, arbitražo ir ekspertizių sąnaudoms bei institucijų medicinos tarnyboje nedirbančių medicinos, paramedicinos specialistų paslaugų, kurių suteikimo būtinybę patvirtina institucijų medicinos tarnybos darbuotojai, išlaidoms padengti.

Jis taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su tam tikrų medicinos požiūriu būtinų darbo priemonių pirkimu, taip pat išlaidoms, susijusioms su medicinos, paramedicinos paslaugų teikėjais ar laikinai pavaduojančiais nuolatiniais darbuotojais, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 6 5 2 punktas — Maitinimo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 080 000

1 310 000

180 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas maitinimo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

1 6 5 4 punktas — Vaikų priežiūros įstaigos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

7 675 000

7 478 900

6 574 599,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti organizacines išlaidas ir paslaugų teikimo vaikų priežiūros vidinių struktūrų, taip pat kitų ne Parlamento vaikų priežiūros įstaigų, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 300 000 EUR.

1 6 5 5 punktas — Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

615 000

445 600

295 000,00

Paaiškinimai

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimo C(2013) 4886 dėl Europos Sąjungos mokesčio Europos mokyklų valdytojų tarybos akredituotoms mokykloms, nustatomo pagal jas lankančių ES institucijų darbuotojų vaikų skaičių, taikymo, kuriuo pakeičiamas 2009 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas C(2009) 7719 su pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimu C(2010) 7993, įgyvendinimas (OL C 222, 2013 8 2, p. 8).

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotų II tipo Europos mokyklų biudžetą finansuoti arba Komisijos įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotas II tipo Europos mokyklas, kurį Europos Komisija sumokėjo Europos Parlamento vardu, kompensuoti. Jis apima išlaidas, susijusias su Europos Parlamento darbuotojų, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, vaikais, kurie mokosi šiose mokyklose.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

2 antraštinė dalis — Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos sąnaudos

Paaiškinimai

Kadangi draudimo bendrovės panaikino draudimo apsaugą, Europos Parlamento pastatų draudimas nuo darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių rizikos turi būti finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Į šią antraštinę dalį įtraukti asignavimai skirti visoms išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl žalos, patirtos dėl darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių, padengti.

2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

2 0 0 straipsnis — Pastatai

2 0 0 0 punktas — Nuoma

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

38 620 000

35 948 000

37 096 065,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima ir nekilnojamojo turto mokestį. Nuomos mokestis skaičiuojamas už 12 mėnesių pagal galiojančias ar rengiamas nuomos sutartis, kuriose paprastai numatomas indeksavimas pagal pragyvenimo minimumą arba pagal statybos sąnaudas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 000 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 1 punktas — Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

13 000 000

40 850 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas metiniams pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti pagal galiojančias ar rengiamas ilgalaikės nuomos sutartis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 3 punktas — Nekilnojamojo turto įsigijimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų įsigijimo išlaidoms padengti. Su sklypais ir infrastruktūra susijusioms subsidijoms taikomos Finansinio reglamento nuostatos.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 13 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 7 punktas — Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

81 330 000

78 708 000

98 275 949,13

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  pastatų statybai (darbai, honorarai už tyrimus, pirminis įrengimas ir jo eksploatacijai reikalinga įranga, ir visos susijusios išlaidos),

—  įrengimo darbų, taip pat kitoms su tais darbais susijusioms išlaidoms (visų pirma architektų ar inžinierių darbo užmokesčiui ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 600 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 8 punktas — Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

4 971 000

5 196 000

3 312 059,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų valdymo išlaidoms, konkrečiai nenurodytoms kituose šio skyriaus straipsniuose, padengti, pvz.:

—  atliekų valdymo ir tvarkymo,

—  privalomų tikrinimų, kokybės kontrolės, ekspertų nuomonių, auditų, atitikties stebėsenos ir kt.,

—  techninės bibliotekos,

—  valdymo paramos (pastatų pagalbos tarnyba),

—  pastatų planų ir informacijos laikmenų tvarkymo,

—  kitoms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

2 0 2 straipsnis — Su pastatais susijusios išlaidos

2 0 2 2 punktas — Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

59 820 000

57 450 000

57 073 754,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento nuomojamų ar jam priklausančių pastatų (biurų ir techninės įrangos patalpų) priežiūros, remonto, eksploatavimo ir valymo išlaidoms, remiantis esamomis sutartimis, padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

2 0 2 4 punktas — Energijos suvartojimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

15 820 000

15 800 000

13 427 610,77

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas visų pirma vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 150 000 EUR.

2 0 2 6 punktas — Pastatų apsauga ir stebėjimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

22 350 000

18 670 000

16 774 496,39

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo vietose, Europos Parlamento informacijos biurų Sąjungoje ir jo informacijos biurų trečiosiose valstybėse apsaugos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 120 000 EUR.

2 0 2 8 punktas — Draudimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 500 000

2 580 000

778 768,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimo įmokoms pagal sudarytas draudimo sutartis padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 skyrius — Kompiuterių sistemos, įranga ir kilnojamasis turtas

Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 1 0 straipsnis — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

2 1 0 0 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Veikla

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

29 915 200

26 112 000

27 914 345,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Tos išlaidos visų pirma susijusios su kompiuterių ir telekomunikacijų centro sistemomis, įvairių skyrių kompiuteriais ir tinklo valdymo veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 625 000 EUR.

2 1 0 1 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Infrastruktūra

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

23 546 000

21 850 000

21 163 695,67

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Tos išlaidos visų pirma susijusios su tinklų, kabelių, telekomunikacijų, pavienės įrangos ir balsavimo sistemų infrastruktūromis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 66 000 EUR.

2 1 0 2 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Nuolatinė bendra parama naudotojams

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

12 301 000

12 141 500

10 653 193,91

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos pasikartojančios bendros pagalbos naudotojams, susijusios su Europos Parlamento informacinėmis ir telekomunikacijų sistemomis, teikimo išlaidoms. Šios išlaidos susijusios su pagalba Parlamento nariams ir kitiems naudotojams, visų pirma, su pagalba naudojant administravimo, teisėkūros ir komunikacijos procedūrų taikomąsias programas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 000 EUR.

2 1 0 3 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

20 594 500

18 465 500

18 097 078,91

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu bei priežiūra ir su susijusiais darbais, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymo veikla. Šios išlaidos visų pirma skirtos taikomosioms programoms, susijusioms su Parlamento nariais, komunikacija ir apsauga, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosioms programoms.

Jis taip pat skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis, bendrai finansuojamomis vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje atsižvelgiant į Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komiteto priimtus sprendimus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 32 000 EUR.

2 1 0 4 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

17 702 000

19 845 000

24 793 487,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūras, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, tinklais, kabeliais, taip pat vaizdo konferencijų sistemomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 102 000 EUR.

2 1 0 5 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

34 792 000

32 933 000

24 907 627,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į esamus ir naujus informacinių ir komunikacinių technologijų projektus, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su taikomosiomis programomis, susijusiomis su Europos Parlamento nariais, teisėkūros, administravimo, finansų ir komunikacijos sričių taikomosiomis programomis, taip pat su informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo taikomosiomis programomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 000 EUR.

2 1 2 straipsnis — Baldai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

7 600 000

5 600 000

4 622 309,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų įsigijimo, nuomos, priežiūros ir remonto, įskaitant ergonominių biuro baldų įsigijimo, susidėvėjusių ir sulūžusių baldų bei biuro technikos pakeitimo, išlaidoms padengti. Be to, jis skirtas įvairioms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento baldų atsargų tvarkymu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 4 straipsnis — Techninė įranga ir įrenginiai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

27 533 500

26 098 500

25 897 358,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrenginių, ypač išvardytųjų toliau, pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms padengti:

—  įvairių įmontuotų ir kilnojamųjų techninių įrenginių, susijusių su leidyba, sauga (įskaitant programinę įrangą), valgyklomis, pastatais, darbuotojų mokymais, institucijos sporto centrais ir kt.,

—  įrangos, ypač spaustuvės, telefono paslaugų, valgyklų, darbuotojams skirtų parduotuvių, saugos, konferencijų rengimo, garso ir vaizdo sektoriaus ir kt.,

—  specialios įrangos (elektroninės, informatikos, elektros) ir su ja susijusių išorės paslaugų.

Be to, šis asignavimas skirtas inventorizuoto turto išpardavimo reklamos ir jo nurašymo išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su technine pagalba (konsultacijomis) tais klausimais, kuriais reikia išorės ekspertų paslaugų, padengti.

Šis asignavimas taip pat apima su įrangos transportavimu susijusias sąnaudas, kai gabenama techninė įranga, kurios reikia konferencijų techninėms paslaugoms teikti ten, kur jas teikti paprašo EP narys, delegacija, frakcija arba Europos Parlamento organas visame pasaulyje. Šios sąnaudos apima pervežimo sąnaudas ir visas susijusias administracines išlaidas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 190 000 EUR.

2 1 6 straipsnis — Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

4 101 000

3 728 000

3 222 495,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių (automobilių ir dviračių) pirkimo, lizingo, priežiūros, eksploatavimo ir remonto, taip pat automobilių, taksi, autobusų ir sunkvežimių (su vairuotojais ar be jų) nuomos, įskaitant būtinas draudimo ir valdymo išlaidas, išlaidoms padengti. Keičiant automobilių parko automobilius, perkant ar nuomojant transporto priemones ar sudarant lizingo sutartis dėl jų, pirmenybė bus teikiama mažiausiai aplinką teršiantiems automobiliams, kaip antai hibridiniams automobiliams.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos

Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 3 0 straipsnis — Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 440 000

1 449 500

1 299 846,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, spausdinimo ir dokumentų kopijavimo skyriaus atsargų įsigijimo išlaidoms, taip pat susijusioms valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 10 000 EUR.

2 3 1 straipsnis — Finansinės išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

60 000

60 000

40 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams (komisiniams, banko įsipareigojimams ir įvairiems mokesčiams) ir kitiems finansiniams mokesčiams, įskaitant papildomas pastatų finansavimo išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

2 3 2 straipsnis — Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 545 000

1 010 000

531 406,12

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  bylinėjimosi išlaidas, kurias Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas ar nacionaliniai teismai gali priteisti padengti Europos Parlamentui,

—  išorės advokatų atstovavimo Europos Parlamentui Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose išlaidas ir teisės patarėjų ar ekspertų samdymo pagelbėti Teisės tarnybai išlaidas,

—  advokatų atlyginimo išlaidas, susijusias su drausminių ir joms prilyginamų bylų teismo procesais,

—  išlaidas, susijusias su žalos atlyginimu ir delspinigiais,

—  kompensacijų, nustatytų draugišku susitarimu pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento III antraštinės dalies 11 skyrių, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 6 straipsnis — Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

337 000

271 000

160 116,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir nacionalinių pašto tarnybų ar privačių pašto gabenimo įmonių teikiamų apdorojimo ir pristatymo paslaugų išlaidoms padengti.

Be to, jis skirtas kurjerių suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

2 3 7 straipsnis — Perkraustymo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

3 180 000

2 490 000

1 324 850,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas perkraustymo ir krovinių tvarkymo darbų, kuriuos atlieka perkraustymo paslaugas teikiančios bendrovės ar laikinai įdarbintas ne institucijos tarnybų krovinių tvarkymo personalas, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 8 straipsnis — Kitos administracinės veiklos išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 591 000

1 560 000

1 128 227,88

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  kitame punkte specialiai nenumatyto draudimo išlaidoms,

—  durininkų, vairuotojų, registratūros darbuotojų, pardavėjų, perkraustytojų, Vizitų ir seminarų skyriuje, Parlamentariume, medicinos tarnyboje, saugos tarnyboje, pastatų priežiūros tarnybose ir įvairiose techninėse tarnybose dirbančių darbuotojų darbo uniformų pirkimo išlaidoms,

—  įvairioms veiklos ir valdymo išlaidoms, įskaitant Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui (PMO) mokamas valdymo išlaidas, susijusias su buvusių Parlamento narių pagal statutą numatytomis pensijomis, išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento patalpose ar sistemose dirbančių išorinių asmenų patikimumo patikrinimu, prekių ar paslaugų, specialiai nenumatytų kituose punktuose, pirkimui,

—  įvairiems pirkimams, susijusiems su Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) veikla (skatinimo kampanijoms ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 9 straipsnis — EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

262 500

262 500

196 961,24

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su EMAS veikla, kuria siekiama pagerinti Europos Parlamento aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant šios veiklos viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 antraštinė dalis — Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

3 0 skyrius — Posėdžiai ir konferencijos

3 0 0 straipsnis — Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

27 010 000

29 673 000

26 449 999,95

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos darbuotojų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų, stažuotojų ir kitų Europos ar tarptautinių institucijų darbuotojų, kuriuos pakvietė institucija, darbinės kelionės iš įdarbinimo vietos į vieną iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselis, Liuksemburgas ir Strasbūras) ir komandiruočių į bet kurią kitą nei minėtosios trys darbo vietos išlaidoms padengti. Padengiamas išlaidas sudaro transporto išlaidos, dienpinigiai, apsigyvenimo išlaidos ir kompensacinės išmokos už papildomas darbo valandas. Taip pat padengiamos papildomos išlaidos (įskaitant transporto bilietų ir viešbučio rezervacijų atšaukimo, elektroninių sąskaitų ir komandiruočių draudimo išlaidas).

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su galimu dėl darbuotojų komandiruočių ir tarnybinių kelionių išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 71 straipsnis ir VII priedo 11, 12 ir 13 straipsniai.

3 0 2 straipsnis — Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 000 000

1 045 000

698 664,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  su institucijos įsipareigojimais susijusias priėmimų išlaidas, įskaitant priėmimus, surengtus institucijos mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo (STOA) grupei atlikus darbus, ir Parlamento narių reprezentavimo išlaidoms,

—  Pirmininko atstovavimo išlaidas, jam vykstant į kitą nei vieną iš trijų įprastinių darbo vietų,

—  pirmininko kabineto atstovavimo ir dalyvavimo išlaidas, padengiant sekretoriato išlaidas,

—  Generalinio sekretoriato priėmimų ir reprezentavimo išlaidas, įskaitant dovanų ir medalių 15 arba 25 metus tarnyboje išdirbusiems pareigūnams pirkimo išlaidas,

—  įvairioms su protokolu susijusioms išlaidoms, pvz., su vėliavomis, vitrinų stendais, pakvietimais, meniu spausdinimu ir pan. susijusioms išlaidoms,

—  VIP asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria institucija,

—  su Europos Parlamento narių ir darbuotojų vizomis, reikalingomis jų oficialių kelionių metu, susijusioms išlaidoms,

—  reprezentacinėms ir laisvalaikio išlaidoms ir kitoms specialioms EP narių, Europos Parlamente vykdančių tam tikras funkcijas, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 0 4 straipsnis — Įvairios susirinkimų išlaidos

3 0 4 0 punktas — Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 100 000

1 230 000

1 145 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas per Europos Parlamento posėdžius ar per jo patalpose organizuojamus tarpinstitucinius posėdžius patiekiamų gaiviųjų ir kitų gėrimų ir kartais patiekiamų lengvų užkandžių išlaidoms, taip pat minėtų paslaugų valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 2 punktas — Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 010 000

2 515 000

1 762 468,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti išlaidoms, nepaminėtoms 1 0 skyriuje ir 3 0 0 straipsnyje, ir susijusioms su:

—  ne darbo vietoje organizuojamais posėdžiais (komitetų ar jų delegacijų, frakcijų), įskaitant, prireikus, reprezentavimo išlaidas,

—  tarpparlamentinių ir ad hoc delegacijų, bendrų parlamentinių komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir parlamentinių delegacijų į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), taip pat parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir jos valdymo komiteto organizavimu,

—  delegacijų į AKR ir ES jungtinę parlamentinę asamblėją (AKR ir ES JPA), Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinę asamblėją (EUROLAT), EURONEST parlamentinę asamblėją ir jų organus organizavimu,

—  Viduržemio jūros sąjungos parlamentinės asamblėjos (APEM), jos komitetų ir biuro organizavimu; šios išlaidos apima Europos Parlamento įnašą į autonomišką APEM sekretoriato biudžetą, arba tiesiogines išlaidas, sudarančias dalį Europos Parlamento įnašo į APEM biudžetą,

—  narystės tarptautinėse organizacijose (Tarpparlamentinė sąjunga, Parlamentų generalinių sekretorių asociacija, Tarpparlamentinės sąjungos grupė „Dvylika plius“), kurioms priklauso Europos Parlamentas arba vienas iš jo organų, įmokomis,

—  remiantis Europos Parlamento ir Komisijos sudarytu paslaugų susitarimu Komisijai grąžinama Europos Parlamentui tenkanti Europos Sąjungos laissez-passer (įrangai, darbuotojams ir tiekiamoms prekėms) pagaminimo sąnaudų dalis, kaip numatyta pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (6 straipsnis), Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnį, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013 dėl laissez-passer formos nustatymo Europos Sąjungoje (OL L 353, 2013 12 28, p. 26).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 9 punktas — Išlaidos kelionių agentūrai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 510 000

2 230 000

2 080 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionių agentūros, dirbančios pagal sutartį su Europos Parlamentu, einamosioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 6 000 EUR.

3 2 skyrius — Dalykinės žinios ir informacija: įgijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 2 0 straipsnis — Dalykinių žinių įgijimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

6 171 000

8 200 350

6 014 129,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų), kuri vykdoma Europos Parlamento valdymo organams, Parlamento komitetams, delegacijoms ir administracijai, sutarčių sudarymo su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių tyrimų institucijomis išlaidoms,

—  specializuotų informacijos šaltinių, kaip antai specializuotų duomenų bazių, susijusios literatūros ar techninės paramos, jei reikia papildyti minėtąsias sutartis su kvalifikuotais ekspertais, įsigijimo ar nuomos išlaidoms;

—  ekspertų ir kitų asmenų, įskaitant Europos Parlamentui peticijas pateikusius asmenis, pakviestų dalyvauti komitetų posėdžiuose, delegacijose, tyrimų ar darbo grupėse ir praktiniuose seminaruose, kelionės, apgyvendinimo ir papildomoms išlaidoms,

—  vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

—  išlaidoms, susijusioms su išorės asmenų kvietimu dalyvauti organų, kaip antai Drausmės pažeidimų taryba arba Finansinių pažeidimų komisija, veikloje.

—  kandidatų į darbuotojus, įdarbinamus per specializuotus išorės paslaugų teikėjus, pateiktų dokumentų teisingumo patikrinimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 1 straipsnis – Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

3 2 1 0 straipsnis – Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

7 460 000

7 603 800

7 437 151,03

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamentinių tyrimų paslaugų (EPRS GD) veiklos išlaidoms padengti, ypač:

—  specializuotų ekspertinių žinių ir paramos Europos Parlamento mokslinių tyrimų veiklai (įskaitant straipsnius, tyrimus, praktinius seminarus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų grupes ir konferencijas), kuri, jei reikia, gali būti vykdoma bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinių parlamentų mokslinių tyrimų skyriais ir bibliotekomis, svarstymų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis ir kitais kvalifikuotais ekspertais, įsigijimui,

—  specializuotų ekspertinių žinių poveikio vertinimo (ex ante ir ex post vertinimo), Europos pridėtinės vertės ir mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) srityse įsigijimui,

—  knygų, žurnalų, laikraščių, duomenų bazių, spaudos agentūrų produktų ir visų kitų įvairaus formato duomenų laikmenų, skirtų bibliotekai, įsigijimui, įskaitant autorinius mokesčius, kokybės valdymo sistemą, įrišimo ir saugojimo įrangą ir darbus ir kitas susijusias paslaugas,

—  išorės archyvavimo paslaugų išlaidoms (sisteminimui, atrankai, aprašymui, perkėlimui į įvairias laikmenas ir skaitmeninimui, pirminių archyvų šaltinių įsigijimui),

—  specialių bibliotekos ir archyvavimo dokumentų ir specialios mediatekos įrangos, įskaitant įrangą ir (arba) elektrinę, elektroninę ir kompiuterinę sistemas, taip pat įrišimo ir saugojimo įrangos įsigijimui, plėtrai, įdiegimui, naudojimui ir priežiūrai,

—  vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

—  ekspertų ir autorių, pakviestų dalyvauti pristatymuose, seminaruose, praktiniuose seminaruose ar kitoje panašaus pobūdžio EPRS generalinio direktorato rengiamoje veikloje, kelionės, pragyvenimo ir kitoms susijusioms išlaidoms,

—  Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyriaus dalyvavimo Europos ir tarptautinių mokslinių įstaigų veikloje išlaidoms,

—  Europos Parlamento įsipareigojimams pagal tarptautinius ir (arba) tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus, įskaitant Europos Parlamento įnašą padengiant išlaidas, susijusias su Sąjungos istorinių archyvų valdymu, remiantis Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas) Nr. 354/83.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei su vėlesniais pakeitimais (OL L 43, 1983 2 15, p. 1).

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl visuomenės galimybės susipažinti su Europos Parlamento dokumentais reglamentuojančių nuostatų, paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2011 m. birželio 22 d. (OL C 216, 2011 7 22, p. 19).

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento archyvų nuostatų, kurio suvestinis dokumentas parengtas 2001 m. gegužės 3 d.

2014 m. kovo 10 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl patvirtintų Europos Parlamento narių ir buvusių narių archyvinių dokumentų tvarkymo taisyklių.

Susiję teisės aktai

3 2 1 1 punktas – Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 600 000

800 000

0,—

Paaiškinimai

Naujas punktas (buvęs 3 2 6 straipsnis)

Siekiant plėtoti veiksmingą Europos Parlamento narių, mokslininkų bendruomenės ir žurnalistų dialogą – visų pirma susijusį su dabartiniais mokslo ir technologijų reiškiniais arba problemomis – Europos Parlamentui gali būti naudinga tikslinė ir autoritetinga struktūra, skirta diskusijoms, mokymui ir žinių sklaidai šioje srityje remti. Tuo tikslu buvo sukurtas Europos mokslo žiniasklaidos centras, kurio veiklą prižiūrės Europos Parlamento STOA kolegija.

Asignavimais pagal šį straipsnį – skirtais veiklai, kuria kuriama sąsaja tarp Europos Parlamento, mokslininkų bendruomenės ir žiniasklaidos, stiprinti – bus padengiamos naujojo Europos mokslo žiniasklaidos centro sąnaudos, kad būtų galima konkrečiai skatinti tinklaveiką, mokymą ir žinių sklaidą, pavyzdžiui:

—  tinklų, kuriais kuriama sąsaja tarp Europos Parlamento, mokslininkų bendruomenės ir žiniasklaidos, kūrimas ir išlaikymas,

—  seminarų, konferencijų ir mokymo kursų einamųjų mokslo ir technologijų naujovių ir problemų temomis, taip pat mokslo populiarinimo žiniasklaidos pobūdžio ir veiksmingumo klausimais organizavimas,

—  ekspertų informacijos ir mokslininkų, žiniasklaidos ir kitų mokslo ir technologijų srities šaltinių analizės pritaikymas politikos formuotojų ir piliečių naudai,

—  Europos Parlamento mokslinių tyrimų ir kitos susijusios mokslo ir technologijų srities medžiagos pateikimas rašytinėmis, audiovizualinėmis ir kitomis priemonėmis, kad ji būtų plačiai prieinama,

—  galimybių nustatyti ir skleisti patikimus mokslo ir technologijų srities šaltinius didinimo technologijų ir metodų plėtra,

—  parama naujausios techninės įrangos ir žiniasklaidos paslaugų, kuriais būtų remiamas minėtas dialogas, montavimui, atnaujinimui ir (arba) naudojimui,

—  glaudesnio bendradarbiavimo ir apskritai ryšių tarp Europos Parlamento, susijusių žiniasklaidos priemonių ir universitetų bei mokslinio tyrimo centrų plėtra šioje srityje, be kita ko, žiniasklaidos priemonėmis piliečiams propaguojant Europos mokslo žiniasklaidos centro vaidmenį, darbą ir prieinamumą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 346, 2016 9 21, p. 188) ir ypač jos 30 dalis.

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (Priimti tekstai, P8_ TA(2016) 0132) ir ypač jos 54 dalis.

Susiję teisės aktai

3 2 2 straipsnis — Dokumentavimo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 592 000

2 431 500

2 180 090,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms, skirtoms laikraščių ir periodinių leidinių bei naujienų agentūrų leidinių prenumeratai ir jų publikacijų bei interneto paslaugų užsakymui, įskaitant autorinius atlyginimus už prenumeruotų leidinių kopijavimą ir platinimą rašytine ir (arba) elektronine forma ir spaudos apžvalgos ir laikraščių iškarpų paslaugų teikimo sutartis,

—  periodinių leidinių santraukų ar jų turinio analizės prenumeratos ar paslaugų teikimo sutarčių arba šių leidinių straipsnių saugojimo optinėse laikmenose išlaidoms,

—  išlaidoms už naudojimąsi išorinėmis dokumentų ir statistikos duomenų bazėmis (išskyrus kompiuterinės įrangos ir telekomunikacijos mokesčius),

—  naujų žodynų ir žodynų su paaiškinimais ar jų pakeitimo, nepaisant jų laikmenos tipo, įskaitant skirtus naujų kalbų skyriams, išlaidoms ir kitų lingvistinių tarnybų ir Teisėkūros aktų kokybės skyriams skirtų leidinių pirkimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 2 3 straipsnis — Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

1 120 000

1 230 000

949 050,13

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  Europos Parlamento ir narystės Sąjungoje siekiančių valstybių, visų pirma Vakarų Balkanų valstybių ir Turkijos, nacionalinių parlamentų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo programų išlaidoms;

—  išlaidoms, skirtoms ryšiams tarp Europos Parlamento ir demokratiškai išrinktų trečiųjų valstybių (kitų nei paminėtosios ankstesnėje įtraukoje) nacionalinių parlamentų, taip pat su atitinkamomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis skatinti. Atitinkama veikla ypač siekiama stiprinti parlamentų gebėjimus naujos ir besiformuojančios demokratijos valstybėse, visų pirma tose, kurios yra Europos kaimynystėje (Pietuose ir Rytuose);

—  išlaidoms siekiant skatinti tarpininkavimo rėmimo veiklą ir jaunų politikos lyderių iš Europos Sąjungos ir iš šalių, esančių platesnėje Europos kaimynystėje, rėmimo veiksmus; Magribe, Rytų Europoje ir Rusijoje, Izraelio ir Palestinos dialoge ir kitose valstybėse, kurios Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės sprendimu buvo paskelbtos prioritetinėmis;

—  išlaidoms, susijusioms su Sacharovo premijos teikimo organizavimu (ypač su premijos suma, laureato ar laureatų ir kitų kandidatų finalistų kelionės ir priėmimo, Sacharovo tinklo veikimo ir tinklo narių komandiruočių sąnaudomis) ir su žmogaus teisių rėmimo veikla.

Ši veikla apima pažintinius apsilankymus Europos Parlamente Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, taip pat apsilankymus valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse. Šis asignavimas visiškai ar iš dalies padengia dalyvių išlaidas, ypač atvykimo, keliavimo ir apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2011m. gruodžio 12 d. Biuro sprendimas, pagal kurį Europos Sąjungos išorės politikos generaliniame direktorate sukuriamas Paramos demokratijai direktoratas.

3 2 4 straipsnis — Leidyba ir platinimas

3 2 4 0 punktas — Oficialusis leidinys

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

800 000

830 000

3 985 315,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti institucijos išlaidų, kurias patiria Leidinių biuras informacijos skelbimo ir sklaidos tikslais ir kitų papildomų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamais tekstais, dalį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 2 4 1 punktas — Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

4 225 300

4 307 640

3 883 265,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  visoms skaitmeninės (intraneto tinklalapiuose) ir įprastos leidybos (įvairūs pagal subrangos sutartį leidžiami dokumentai ir spaudiniai), įskaitant platinimo, išlaidoms,

—  leidybos sistemų atnaujinimo ir plėtros bei korektūros priežiūros išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 11 000 EUR.

3 2 4 2 punktas — Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

27 210 000

45 475 000

29 151 133,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  komunikacijos išlaidoms, susijusioms su institucijos vertybėmis, skleidžiamomis per informacinius leidinius, įskaitant elektroninius, informacinę veiklą, viešuosius ryšius ir dalyvavimą valstybių narių, stojančiųjų valstybių ir valstybių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių palaikymo tarnybą, viešuosiuose renginiuose, prekybos mugėse ir parodose, ir priemonėms arba įrankiams sukurti, kuriais būtų siekiama padidinti ir palengvinti jo prieinamumą visuomenei naudojantis mobiliąja įranga;

—  kultūrinių iniciatyvų Europos labui, kaip antai Europos Parlamento LUX kino premija už Europos kiną, išlaidoms;

—  jaunimui skirtų renginių organizavimo ir rengimo išlaidoms, Parlamento matomumo socialiniuose tinkluose didinimo išlaidoms, jaunimo tendencijų stebėjimo išlaidoms;

—  išlaidoms, susijusioms su mobiliojo interneto technologijomis, interaktyviomis technologijomis, visuomeninius santykius stiprinančiomis erdvėmis, bendradarbiavimo platformomis ir interneto naudotojų elgesio pokyčiais siekiant Europos Parlamentą padaryti artimesnį piliečiams;

—  išlaidoms, susijusioms su internetui skirtų vaizdo klipų ir platinti parengtos kitos multimedijos medžiagos gamyba, platinimu ir saugojimu Europos Parlamente, vadovaujantis institucijos komunikacijos strategija, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 4 3 punktas — Europos Parlamento lankytojų centrai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

15 667 000

15 245 000

10 807 428,96

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas finansuoti įrenginiams, įrangai ir parodoms Europos Parlamento lankytojų centruose, ypač:

—  Parlamentariumui – Briuselyje esančiam Europos Parlamento lankytojų centrui;

—  lankytojų priėmimo vietoms, „Europa Experience“ centrams ir informacijos punktams ne Briuselyje;

—  Europos istorijos namų veiklai, pvz., specialiam patalpų įrengimui, kolekcijų įsigijimui, sutarčių su kvalifikuotais ekspertais sąnaudoms, parodų organizavimui ir eksploatavimui, įskaitant knygų, žurnalų ir kitų su Europos istorijos namų veikla susijusių leidinių įsigijimo išlaidas;

—  Europos Parlamento meno kūriniams skirtoms išlaidoms, tiek įsigijimo išlaidoms ir konkrečios įrangos pirkimo išlaidoms, tiek ir atitinkamoms einamosioms išlaidoms, pavyzdžiui, ekspertizės, saugojimo, rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo ir kartais susidarančioms transporto išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 000 000 EUR.

3 2 4 4 punktas — Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

29 820 000

32 336 000

32 160 049,06

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas lankytojų grupėms skiriamoms subsidijoms bei papildomo personalo mokymo ir infrastruktūros išlaidoms, nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių stažuotėms (Europos Sąjungos lankytojų programai – EUVP) finansuoti ir programų Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola veikimo išlaidoms padengti. Programos Euromed-Scola ir Euronest-Scola įgyvendinamos kasmet pakaitomis Europos Parlamento patalpose Strasbūre arba Briuselyje, išskyrus tuos metus, kai vyksta rinkimai.

Šis asignavimas turi būti kasmet didinamas, atsižvelgiant į kainų lygio indeksą (defliatorių), pagal kurį įvertinami BNP ir kainų pokyčiai.

Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais pasikviesti ne daugiau kaip penkias lankytojų grupes – iš viso 110 lankytojų. Oficialiai Parlamento nario remiamos lankytojų grupės gali jo kvietimu dalyvauti programoje Euroscola.

Neįgaliems lankytojams numatyta atitinkama suma.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Biuro sprendimas dėl lankytojų grupių priėmimo ir su programomis Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola susijusių nuostatų, kurio suvestinis dokumentas parengtas 2004 m. gegužės 3 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 24 d.

3 2 4 5 punktas — Seminarų ir simpoziumų organizavimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

2 608 000

3 249 100

4 357 473,60

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms ar subsidijoms, susijusioms su nacionalinių ar tarptautinių simpoziumų ir seminarų, skirtų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių bei šalių, kuriose Europos Parlamentas turi komunikacijos biurus, viešosios nuomonės skleidėjams, organizavimu, taip pat parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinėms išlaidoms,

—  specialių renginių, vykstančių Parlamento posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje pagal Europos Parlamento biuro patvirtintą metinę programą, išlaidoms,

—  konferencijų valdymo ir daugiakalbystės paramos priemonių, pvz., seminarų ir konferencijų, susitikimų su vertėjus žodžiu ar vertėjus raštu rengiančiomis institucijomis, priemonių ir veiksmų, skirtų plačiau informuoti apie daugiakalbystę ir remti vertėjo žodžiu ar vertėjo raštu profesiją, įskaitant subsidijų vertimų žodžiu ar vertimų raštu studijas organizuojantiems universitetams, mokykloms ir kitoms įstaigoms programą, virtualaus bendravimo sprendimų, taip pat dalyvavimo panašioje veikloje ir priemonėse, kurias, vykstant institucijų ir tarptautiniam bendradarbiavimui, bendrai organizuoja kitos tarnybos, išlaidoms,

—  simpoziumų ir seminarų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis, organizavimo išlaidoms,

—  išlaidoms, susijusioms su žurnalistų kvietimu dalyvauti plenarinėse sesijose, komitetų posėdžiuose, spaudos konferencijose ir kitoje Parlamento veikloje.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

3 2 4 8 punktas — Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

16 615 000

14 555 000

12 827 361,73

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  garso ir vaizdo sektoriaus techninės įrangos ir įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms,

—  garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetui (įskaitant institucijos valdomas ir išorės pagalbos paslaugas, pvz., techninės paslaugos radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo programų teikimas, gamyba ir bendra gamybai, paketų nuoma ir televizijos bei radijo programų perdavimas, ir kitos priemonės, skirtos plėsti institucijos ryšius su garso ir vaizdo transliavimo įstaigomis),

—  išlaidoms, susijusioms su plenarinių sesijų ir Parlamento komitetų plenarinių posėdžių tiesiogine transliacija internetu,

—  atitinkamų archyvų, užtikrinančių žiniasklaidai ir piliečiams nuolatinę prieigą prie informacijos, kūrimo išlaidoms.

—  su spaudos konferencijų sale susijusioms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento 2002 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl 2003 metų biudžetinės procedūros gairių (OL C 47 E, 2003 2 27, p. 72).

Europos Parlamento 2002 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2003 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 180 E, 2003 7 31, p. 150).

Europos Parlamento 2003 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2004 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 179).

3 2 4 9 punktas — Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

165 000

205 000

102 231,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms, skirtoms Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšiams gerinti. Jos susijusios su parlamentiniais ryšiais, neįtrauktais į 1 0 ir 3 0 skyrius, informacijos ir dokumentų mainais, pagalba analizuojant tos informacijos valdymą, įskaitant mainus su Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (angl. ECPRD),

—  išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo programomis ir Europos Parlamento bei nacionalinių parlamentų valstybės tarnautojų mokymo planais ir apskritai su veikla, skirta jų parlamentiniams gebėjimams stiprinti.

Mokymo planai apima pažintines išvykas į Europos Parlamento darbo vietas Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre; šis asignavimas skirtas visoms šių programų dalyvių išlaidoms ar daliai išlaidų, visų pirma kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidoms, padengti,

—  išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo priemonėmis, įskaitant susijusias su teisėkūros darbu, bei priemonėmis, susijusiomis su dokumentacija ir informacijos analize, domeno www.ipex.eu saugumo užtikrinimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro įgyvendinamas priemones.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimui BUSP ir BSGP parlamentinės kontrolės srityje finansuoti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 10 straipsnių nuostatomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos parlamentinių asamblėjų pirmininkų (1977 m. birželio mėn.) ir Europos Sąjungos parlamentų (2000 m. rugsėjo mėn., 2001 m. kovo mėn.) konferencijos.

3 2 5 straipsnis — Su ryšių biurais susijusios išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

7 770 000

7 800 000

741 880,94

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ryšių biurų valstybėse narėse išlaidoms padengti:

—  komunikavimo ir informavimo (informacija ir viešieji renginiai; internetas – gamyba, propagavimas, konsultavimas; seminarai; garso ir vaizdo produktai) išlaidoms,

—  bendroms išlaidoms ir kitoms smulkioms išlaidoms (biuro reikmenys, telekomunikacijos priemonės, pristatymo, tvarkymo, saugojimo, standartinių reklaminių priemonių, duomenų bazių ir spaudos abonementų išlaidoms ir pan.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 10 000 EUR.

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

4 0 skyrius — Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

4 0 0 straipsnis — Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

60 480 000

63 000 000

60 046 300,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių

—  sekretoriato, administracinėms ir veiklos išlaidoms,

—  politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos politinę veiklą, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį apskaičiuotoji asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2003 m. birželio 30 d. Biuro sprendimas dėl biudžeto 4 0 0 punkto asignavimų panaudojimo taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d.

4 0 2 straipsnis — Europos politinių partijų finansavimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

50 000 000

32 447 000

30 873 074,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politinėms partijoms finansuoti. Turi būti užtikrintas geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).

2017 m. birželio 12 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 205, 2017 6 29, p. 2).

4 0 3 straipsnis — Europos politinių fondų finansavimas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

19 700 000

19 323 000

18 895 547,23

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas Europos lygmens politiniams fondams finansuoti. Turi būti užtikrintas geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1).

2017 m. birželio 12 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 205, 2017 6 29, p. 2).

4 2 skyrius — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

4 2 2 straipsnis — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

209 160 000

208 171 000

200 971 143,35

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, susijusioms su darbuotojais ir paslaugų teikėjais, atsakingais už Parlamento narių padėjėjų paslaugų teikimą, taip pat išlaidoms, susijusioms su mokėjimų tarpininkais.

Be to, šis asignavimas skirtas akredituotų Parlamento narių padėjėjų komandiruočių ir mokymų (išorės kursų) išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su anglies dioksido kiekio, išmetamo į aplinką jiems vykstant į komandiruotes ir keliaujant, kompensavimu, padengti.

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, kurios tenka Europos Parlamento biudžetui dėl valiutos keitimo skirtumų, padengti remiantis Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidų kompensavimo nuostatomis, ir išlaidoms, susijusioms su Parlamento padėjėjų paslaugų teikimo valdymu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 775 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 21 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo priemonės, ypač jų 33–44 straipsniai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5a straipsnis ir 125–139 straipsniai.

2014 m. balandžio 14 d. Biuro sprendimas dėl kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII antraštinės dalies nuostatų įgyvendinimo taisyklių.

4 4 skyrius — Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

4 4 0 straipsnis — Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

230 000

220 000

210 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

4 4 2 straipsnis — Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

230 000

220 000

210 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

5 antraštinė dalis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas

5 0 skyrius — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių asmenų komiteto išlaidos

5 0 0 straipsnis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos išlaidoms padengti siekiant užtikrinti jos visišką ir nepriklausomą veikimą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 6 straipsnio 1 ir 7 dalys.

5 0 1 straipsnis — Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su nepriklausomų žymių asmenų komiteto sekretoriato veikla ir finansavimu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 11 straipsnio 2 dalis.

10 antraštinė dalis — Kitos išlaidos

10 0 skyrius — Laikinieji asignavimai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

 

 

0,—

10 1 skyrius — Rezervas nenumatytoms išlaidoms

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

18 525 000

1 000 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms išlaidoms, susidarančioms dėl per finansinius metus priimamų biudžeto sprendimų, padengti.

10 3 skyrius — Rezervas plėtrai

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos pasirengimo plėtrai išlaidoms padengti.

10 4 skyrius — Informacijos ir komunikacijos politikai skirtas rezervas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti informacijos ir komunikacijos politikai skirtoms išlaidoms.

10 5 skyrius — Laikinieji asignavimai pastatams

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir įrengimo darbų išlaidoms padengti. Europos Parlamento biuras paprašė patvirtinti nuoseklią ir atsakingą ilgalaikę nekilnojamojo turto strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į konkrečią su didėjančiomis priežiūros išlaidomis, atnaujinimo poreikiu ir apsaugos išlaidomis susijusią problemą, ir būtų užtikrintas Europos Parlamento biudžeto tvarumas.

10 6 skyrius — Rezervas rengiamiems prioritetiniams projektams

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas rengiamų institucijos prioritetinių projektų išlaidoms padengti.

10 8 skyrius — EMAS rezervas

Duomenys

2019 m. biudžetas

2018 m. asignavimai

Vykdymas 2017 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Atsižvelgiant į būsimą Biuro sprendimą dėl EMAS veiksmų plano įgyvendinimo, visų pirma atlikus Europos Parlamento anglies junginių išlakų auditą, šį asignavimą ketinama skirti veiklai pagal atitinkamas išlaidų kategorijas finansuoti.

DARBUOTOJAI

I skirsnis — Europos Parlamentas

Kategorija ir lygis

 

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Kitos

Frakcijos

Kitos

Frakcijos

Be kategorijos

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

213

2

7

36

213

2

7

36

AD 13

430

8

2

38

430

8

2

38

AD 12

337

 

13

60

327

 

13

60

AD 11

168

 

8

28

158

 

8

28

AD 10

343

 

8

32

253

 

8

30

AD 9

464

 

6

35

349

 

6

28

AD 8

251

 

8

46

341

 

8

38

AD 7

210

 

6

66

250

 

3

68

AD 6

52

 

7

45

161

 

9

50

AD 5

80

 

3

60

105

 

4

70

AD tarpinė suma

2 615

10

70

458

2 654

10

70

458

AST 11

102

10

 

37

102

10

 

37

AST 10

80

 

19

35

80

 

19

35

AST 9

565

 

5

41

510

 

4

41

AST 8

306

 

9

42

316

 

10

37

AST 7

297

 

3

43

307

 

3

46

AST 6

318

 

11

59

323

 

4

61

AST 5

495

 

9

90

430

 

15

81

AST 4

273

 

3

87

313

 

4

85

AST 3

107

 

13

86

177

 

13

86

AST 2

16

 

 

55

21

 

 

56

AST 1

 

 

 

70

 

 

 

80

AST tarpinė suma

2 559

10

72

645

2 579

10

72

645

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

10

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

85

 

 

 

70

 

 

 

AST/SC 1

109

 

 

 

134

 

 

 

AST / SC tarpinė suma

204

 

 

 

204

 

 

 

Iš viso

5 379[14]

20[15]

142[16]

1,103

5 438[17]

20[18]

142[19]

1 103

Bendra suma

6 624

6 683

Priedas

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Gautos įplaukos

Numatytos įplaukos*

2017

2019

5000

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

-

p.m.

5001

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą

-

5 000

5002

Pajamos už prekių tiekimą kitoms institucijoms ar įstaigoms

162

10 000

502

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus

-

1 000

5110

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

3 016 718

3 547 000

5111

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

52 903

639 000

550

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu išmokėtas komandiruočių išmokas

5 546 788

1 285 000

551

Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus

755 042

p.m.

570

Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų

4 122 802

717 500

571

Konkrečiam tikslui paskirtos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui paskirtas įplaukas

-

p.m.

573

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

3 669 132

3 000

581

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų

20 162 097

p.m.

6600

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos

12 731 797

100 000

 

 IŠ VISO

50 057 440

6 307 500

 

 

 

 

* Šioje lentelėje neatsižvelgiama į galimus su asignuotosiomis įplaukomis susijusius Finansinio reglamento pakeitimus.

 • [1]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [4]  OL L 287, 2013 10 29, p. 15.
 • [5]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0114.
 • [6]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0408.
 • [7]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0458.
 • [8]  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.
 • [9]  Biuro priimti tekstai, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009
 • [10]  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0498.
 • [11]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0114.
 • [12]  Priimti tekstai, P8_TA(2017)0408.
 • [13]  Priimtas tekstas: P8_TA(2017)0417.
 • [14]  Iš jų trys ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 perkėlimai iš AD 14 į AD 15), vykdomi išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.
 • [15]  Į darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.
 • [16]  Įskaitant vieną laikiną AD 12 kategorijos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus pareigybę.
 • [17]  Iš jų trys ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 perkėlimai iš AD 14 į AD 15), vykdomi išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.
 • [18]  Į darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.
 • [19]  Įskaitant vieną laikiną AD 12 kategorijos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus pareigybę.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

16.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Clara Eugenia Aguilera García, Verónica Lope Fontagné, Maria Noichl, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet, Lieve Wierinck

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Stanisław Żółtek

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Dennis Radtke, Fernando Ruas, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Raymond Finch, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika