Процедура : 2017/0272(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0147/2018

Внесени текстове :

A8-0147/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0209

ДОКЛАД     *
PDF 681kWORD 57k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

(COM(2017)0621 – C8‑0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик:: Мигел Виегаш

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

(COM(2017)0621 – C8‑0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2017)0621),

–  като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (14390/2017),

–  като взе предвид член 113, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0407/2017),

–  като взе предвид член 78в и член 108, параграф 8 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0147/2018),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета и Директива 2010/24/ЕС на Съвета съставляват нормативната уредба за сътрудничеството между държавите членки за предотвратяване и борба с измамите и за събиране на вземанията в областта на ДДС.

Все пак опитът в държавите членки показва, че измамниците често се възползват от слабостите в контрола върху сделките с участие на дружества от трети държави. Особен риск от измами с ДДС с участие на оператори от трети държави съществува в сектора на телекомуникациите и сектора за електронни услуги. Като се има предвид растежа на тези сектори, по-ефективните инструменти за борба с такъв вид измами са от съществено значение за защита на държавните бюджети. Общата цел на тези споразумения ще бъде да се създаде рамка за взаимно съдействие в борбата с трансграничните измами с ДДС и за подпомагане на всяка държава да си възстанови дължимото ДДС. Споразумения за сътрудничество със съседните на ЕС държави и неговите търговски партньори биха подобрили шансовете на държавите членки за откриване и възпиране на измамите с ДДС и биха предотвратили финансовите загуби в резултат на тези измами.

Поради това сътрудничеството с трети държави е от съществено значение за борбата с измамите в областта на ДДС. По-конкретно, Норвегия е член на Европейското икономическо пространство (ЕИП) със система на ДДС, подобна на прилаганата в ЕС, и има добри традиции в сътрудничеството в областта на ДДС с държавите – членки на ЕС.

През 2009 г. Норвегия изигра ключова роля, като уведоми държавите членки за измамата с липсващ търговец в областта на т.нар. „въглеродни кредити“. Между 2009 и 2012 г. норвежките данъчни органи предадоха на органите на държавите членки сведения за измамни сделки за общо 2,703 милиона евро. Освен това норвежки длъжностни лица участваха в многостранни проверки с някои държави членки в енергетиката и бяха поканени като наблюдатели в обсерваторията за ДДС. Норвегия уведоми редица държави членки и за сделките с липсващ търговец, при които са използвани норвежките алтернативни платформи за плащане.

Това е свидетелство за ползите от сътрудничеството на държавите членки с Норвегия. Все пак при действащата нормативна уредба административното сътрудничество с Норвегия се извършва нередовно и е възможно само въз основа на двустранните споразумения между Норвегия и отделните държави членки, Скандинавската конвенция или редките покани към Норвегия да участва в срещите на обсерваторията за ДДС като наблюдател.

Докладчикът е съгласен с Комисията, че настоящото двустранно споразумение между ЕС и Норвегия осигурява стабилна нормативна уредба за устойчиво сътрудничество между Норвегия и държавите членки. Това сътрудничество следва същия ред, който се прилага понастоящем между държавите – членки на ЕС, и ще ползва същите инструменти, например електронните платформи и формуляри.

Докладчикът приветства настоящото споразумение и насърчава държавите членки да възложат мандат на Комисията да води преговори по сключването на подобни споразумения за сътрудничество в областта на ДДС и с други държави от ЕИП/ЕАСТ.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

Позовавания

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

21.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

29.11.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

19.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Дата на внасяне

25.4.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

ЕНП

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 18 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност