Postup : 2017/0272(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0147/2018

Předložené texty :

A8-0147/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/05/2018 - 7.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0209

ZPRÁVA     *
PDF 523kWORD 56k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Miguel Viegas

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2017)0621),

–  s ohledem na uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie (14390/2017),

–  s ohledem na článek 113 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. b) a čl. 218 odst. 8 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0407/2017),

–  s ohledem na článek 78c a čl. 108 odst. 8 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0147/2018),

1.  schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Norskému království.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 a směrnice Rady 2010/24/EU stanoví právní rámec pro spolupráci členských států v boji proti podvodům a předcházení jejich vzniku a ve vymáhání pohledávek v oblasti DPH.

Dle zkušeností členských států však pachatelé podvodů často využívají nedostatků v kontrole transakcí, na nichž se podílí společnosti sídlící ve třetích zemích. Podvody v oblasti DPH, na kterých se podílejí subjekty ze třetích zemí, ohrožují zejména odvětví telekomunikací a elektronických služeb. Vzhledem k rozvoji těchto odvětví jsou v zájmu ochrany veřejných rozpočtů nezbytné účinnější nástroje k boji proti těmto podvodům. Obecným cílem těchto dohod je zavedení rámce pro vzájemnou pomoc v boji proti přeshraničním podvodům s DPH a výpomoc všem zemím při zpětném vymáhání DPH. Dohody o spolupráci se sousedy EU a obchodními partnery by zvýšily šance členských států odhalovat podvody v oblasti DPH, zasahovat proti nim a rovněž zamezovat takto způsobeným finančním ztrátám.

Pro boj proti podvodům v oblasti DPH je proto zásadní spolupráce se třetími zeměmi. Zejména Norsko, které je členem Evropského hospodářského prostoru a má podobný systém DPH jako EU, s členskými státy EU v oblasti DPH tradičně spolupracuje.

V roce 2009 Norsko informovalo členské státy o podvodech v oblasti DPH využívajících princip chybějícího obchodníka, jež se týkaly uhlíkových kreditů, a sehrálo tak významnou roli. Mezi roky 2009 a 2012 informovaly norské daňové úřady orgány členských států o podvodných transakcích v celkovém objemu 2 703 milionů EUR. Norští úředníci se rovněž účastnili mnohostranných kontrol prováděných společně s některými členskými státy a zaměřených na odvětví energetiky a byli přizváni jako pozorovatelé do střediska pro sledování DPH. Norsko také informovalo několik členských států o transakcích s chybějícími obchodníky, při nichž byly využity norské alternativní platební platformy.

To vše dokládá výhody spolupráce členských států s Norskem. Vzhledem ke stávajícímu právnímu rámci je však správní spolupráce s Norskem pouze občasná a je možná výhradně na základě bilaterálních smluv mezi Norskem a jednotlivými členskými státy, Severské úmluvy nebo vzácných přizvání Norska na jednání střediska pro sledování DPH jako pozorovatele.

Zpravodaj souhlasí s Komisí v tom, že dvoustranná dohoda mezi EU a Norskem stanoví pevný právní rámec pro řádnou spolupráci Norska a všech členských států. Tato spolupráce má stejnou strukturu jako stávající spolupráce mezi členskými státy EU a bude využívat tytéž nástroje, například elektronické platformy a elektronické formuláře.

Zpravodaj vítá tuto dohodu a vybízí členské státy, aby pověřily Komisi jednáním o podobných dohodách o spolupráci v oblasti DPH rovněž s dalšími zeměmi EHS/ESVO.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty

Referenční údaje

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

29.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

19.3.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Datum předložení

25.4.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí