Procedure : 2017/0272(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0147/2018

Indgivne tekster :

A8-0147/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/05/2018 - 7.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0209

BETÆNKNING     *
PDF 370kWORD 54k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Miguel Viegas

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2017)0621),

–  der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet (14390/2017),

–  der henviser til artikel 113 samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0407/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c og artikel 108, stk. 8,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0147/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Norges regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 og Rådets direktiv 2010/24/EU skaber de retlige rammer for, at medlemsstaterne kan samarbejde med henblik på at forebygge og bekæmpe svig og inddrive fordringer på momsområdet.

Imidlertid har medlemsstaternes erfaringer vist, at bedragere ofte udnytter svagheder i kontrollen med transaktioner, der omfatter virksomheder etableret i tredjelande. Momssvig, der involverer tredjelandes operatører, er især en risiko i sektorerne for telekommunikation og e-tjenester. I lyset af væksten i disse sektorer er mere effektive midler til at bekæmpe denne form for svig afgørende for at beskytte de offentlige budgetter. Det overordnede mål for sådanne aftaler vil være at etablere en ramme for gensidig bistand i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig og at hjælpe hvert land med at inddrive den skyldige moms. Samarbejdsaftaler med EU's naboer og handelspartnere vil kunne forbedre medlemsstaternes muligheder for at identificere og slå ned på momssvig og vil dæmme op for de finansielle tab, som det medfører.

Derfor er et samarbejde med tredjelandene meget vigtigt for at bekæmpe momssvig. Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og anvender et momssystem, der ligner EU's momssystem, har god tradition for samarbejde med EU's medlemsstater på momsområdet.

I 2009 spillede Norge en central rolle ved at informere medlemsstaterne om momssvig i forbindelse med forsvundne forhandlere på området for CO2-kreditter. Mellem 2009 og 2012 fremsendte de norske skattemyndigheder oplysninger til medlemsstaternes myndigheder om svigagtige transaktioner til et samlet beløb af 2 703 mio. EUR. Norske embedsmænd deltog også i multilaterale kontrolforanstaltninger sammen med flere medlemsstater inden for energisektoren og blev indbudt som observatører i observationsorganet på momsområdet. Norge underrettede også flere medlemsstater om transaktioner i forbindelse med forsvundne forhandlere, som udnyttede de norske alternative betalingsplatforme.

Dette beviser fordelene for medlemsstaterne ved at samarbejde med Norge. Med de nuværende retlige rammer er der imidlertid kun mulighed for et lejlighedsvist administrativt samarbejde med Norge på grundlag af bilaterale aftaler mellem Norge og de enkelte medlemsstater, den nordiske konvention eller sjældne indbydelser til Norge til at deltage i momsobservationsorganets møder som observatør.

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at denne bilaterale aftale mellem EU og Norge vil sikre en solid retlig ramme for et fornuftigt samarbejde mellem Norge og medlemsstaterne. Dette samarbejde er struktureret på samme måde som det nuværende samarbejde mellem EU's medlemsstater og vil kunne udnytte de samme instrumenter såsom elektroniske platforme og e-formularer.

Ordføreren glæder sig over denne aftale og opfordrer medlemsstaterne til at give Kommissionen mandat til at forhandle om lignende aftaler om momssamarbejde, også med andre EØS-/EFTA-lande.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Referencer

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

29.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

19.3.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

24.4.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Dato for indgivelse

25.4.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 18. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik