RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

25.4.2018 - (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Miguel Viegas

Menetlus : 2017/0272(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0147/2018
Esitatud tekstid :
A8-0147/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2017)0621),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelist käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlevat lepingut (14390/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b ja artikli 218 lõike 8 teist lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C8-0407/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c ja artikli 108 lõiget 8,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0147/2018),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Norra Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Nõukogu määrusega (EL) nr 904/2010 ja nõukogu direktiiviga 2010/24/EL on ette nähtud õigusraamistik, mille alusel liikmesriigid teevad käibemaksu valdkonnas koostööd pettuste ärahoidmiseks, nende vastu võitlemiseks ning nõuete sissenõudmiseks.

Liikmesriikide kogemused on aga näidanud, et petturid kasutavad tihti ära kolmandates riikides asuvaid ettevõtjaid hõlmavate tehingute kontrollimisega seotud puudusi. Kolmandate riikide ettevõtjatega seotud maksupettuste oht esineb eelkõige telekommunikatsiooni ja e-teenuste sektoris. Arvestades nende sektorite kasvu, on selliste pettuste vastu võitlemiseks vaja tõhusamaid vahendeid, mis kaitseksid avaliku sektori eelarvet. Kõnealuste lepingute laiem eesmärk oleks luua vastastikuse abi raamistik piiriüleste käibemaksupettuste vastu võitlemiseks ning selleks, et aidata riikidel neile kuuluvat käibemaksu sisse nõuda. Koostöölepingud ELi naabritega ja kaubanduspartneritega annaksid liikmesriikidele paremad võimalused käibemaksupettuste tuvastamiseks ja peatamiseks ning piiraksid sellega kaasnevat finantskahju.

Seepärast on käibemaksupettuste vastu võitlemiseks oluline teha koostööd kolmandate riikidega. Norra kuulub Euroopa Majanduspiirkonda ja sealne käibemaksusüsteem on ELis kohaldatava süsteemiga sarnane ning Norral on käibemaksu valdkonnas olnud ELi liikmesriikidega hea koostöö.

2009. aastal oli Norral keskne roll liikmesriikide teavitamisel varifirmadega seotud käibemaksupettustest, mida pandi toime CO2 arvestusühikutega. Ajavahemikul 2009–2012 edastasid Norra maksuhaldurid liikmesriikide ametiasutustele teavet pettusi hõlmavate tehingute kohta kokku 2703 miljoni euro ulatuses. Norra ametiasutused osalesid ka koos mõnede liikmesriikidega mitmepoolsetes energiasektori kontrollides ning neid kutsuti käibemaksu seirerühma vaatlejaks. Ka teavitas Norra mitut liikmesriiki varifirmadega seotud tehingutest, mille puhul kasutati Norra alternatiivseid makseplatvorme.

See näitab, millist kasu saavad liikmesriigid Norraga koostöö tegemisest. Praeguse õigusraamistiku alusel on halduskoostöö Norraga aga juhuslik ja see on võimalik üksnes Norra ja üksikute liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute ja Põhjamaade konventsiooni raames või harval juhul, kui Norra kutsutakse osalema käibemaksu seirerühmas vaatlejana.

Raportöör nõustub komisjoniga, et kõnealuse kahepoolse lepinguga ELi ja Norra vahel tagatakse kindel õigusraamistik, mille alusel Norra ja liikmesriigid saaksid teha usaldusväärset koostööd. Koostöö aluseks oleks sama struktuur, mida praegu kasutatakse ELi liikmesriikide vahelise koostöö puhul, ja selle raames saaks kasutada samu vahendeid, nt elektroonilised platvormid ja e-vormid.

Raportöör pooldab seda lepingut ning ergutab liikmesriike volitama komisjoni pidama läbirääkimisi sarnaste lepingute üle, mis käsitleksid käibemaksualast koostööd ka teiste EMP/EFTA riikidega.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta

Viited

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

29.11.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

19.3.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Esitamise kuupäev

25.4.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 18. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika