Izvješće - A8-0147/2018Izvješće
A8-0147/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost

25.4.2018 - (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) - *

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Miguel Viegas

Postupak : 2017/0272(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0147/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0147/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (COM(2017)0621),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost (14390/2017),

–  uzimajući u obzir članak 113. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) i stavak 8. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0407/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c i članak 108. stavak 8. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0147/2018),

1.  odobrava sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Norveške.

  OBRAZLOŽENJE  

Uredbom Vijeća (EU) br. 904/2010 i Direktivom Vijeća 2010/24/EU utvrđen je pravni okvir za suradnju država članica u sprečavanju i suzbijanju prijevara te naplati potraživanja u području PDV-a.

Međutim, iskustvo država članica pokazuje da prevaranti često iskorištavaju nedostatke u kontrolama transakcija u koje su uključena društva u trećim zemljama. Prijevare u području PDV-a koje uključuju operatere iz trećih zemalja predstavljaju poseban rizik za sektore telekomunikacija i e-usluga. S obzirom na rast tih sektora potrebna su učinkovitija sredstva za suzbijanje tih prijevara kako bi se zaštitili javni proračuni. Širi cilj tih sporazuma bila bi uspostava okvira uzajamne pomoći u borbi protiv prekograničnih prijevara u području PDV-a te pružanje pomoći svakoj zemlji da povrati PDV na koji ima pravo. Sporazumi o suradnji sa susjednim zemljama EU-a i trgovinskim partnerima poboljšali bi izglede država članica da utvrde i suzbiju prijevare u vezi s PDV-om, te bi ograničili financijske gubitke koje one uzrokuju.

Stoga je suradnja s trećim zemljama nužna za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om. Konkretnije, Norveška je članica Europskoga gospodarskog prostora, njezin je sustav PDV-a sličan sustavu koji se primjenjuje u EU-u i ona tradicionalno surađuje s državama članicama EU-a u području PDV-a.

Norveška je 2009. dala vrlo važan doprinos tako što je obavijestila države članice o prijevarama s „nepostojećim trgovcem” povezanima s PDV-om u području jedinica ugljika. Od 2009. do 2012. norveška porezna tijela dostavljala su tijelima država članica informacije o prijevarnim transakcijama ukupnog iznosa od 2 milijarde i 703 milijuna EUR. Osim toga, norveški službenici sudjelovali su s nekim državama članicama u multilateralnim kontrolama u energetskom sektoru i bili pozvani kao promatrači u promatračku skupinu za PDV. Norveška je obavijestila nekoliko država članica i o transakcijama s „nepostojećim trgovcem” za koje su zloupotrijebljene norveške alternativne platforme za plaćanja.

To pokazuje prednosti suradnje država članica i Norveške. Međutim, uz postojeći pravni okvir administrativna suradnja s Norveškom povremena je i moguća samo na temelju bilateralnih sporazuma između Norveške i pojedinih država članica, Nordijske konvencije ili rijetkih poziva Norveškoj da kao promatrač sudjeluje na sastancima promatračke skupine za PDV.

Vaš izvjestitelj dijeli mišljenje Komisije da će se Bilateralnim sporazumom između EU-a i Norveške osigurati čvrst pravni okvir za učinkovitu suradnju Norveške i država članica. Ta će suradnja imati jednaku strukturu kao postojeća suradnja među državama članicama EU-a te će uključivati iste instrumente kao što su elektroničke platforme i e-obrasci.

Izvjestitelj pozdravlja taj Sporazum i potiče države članice da ovlaste Komisiju da pregovara o sličnim sporazumima o suradnji u području PDV-a s drugim zemljama EGP-a i EFTA-e.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati potraživanja u području poreza na dodanu vrijednost

Referentni dokumenti

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

21.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

29.11.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

19.3.2018

 

 

 

Datum usvajanja

24.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Datum podnošenja

25.4.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti