JELENTÉS a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

25.4.2018 - (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Miguel Viegas

Eljárás : 2017/0272(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0147/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0147/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2017)0621),

–  tekintettel az Európai Unió és a Norvég Királyság között a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról létrejött megállapodásra (14390/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének b) pontjára és (8) bekezdésének második albekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0407/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére és 108. cikkének (8) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Norvég Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

INDOKOLÁS

A 904/2010/EU tanácsi rendelet és a 2010/24/EU tanácsi irányelv megteremti a héa területén a csalás megelőzése és felszámolása, valamint a követelések behajtása céljából folytatott együttműködés jogi keretét a tagállamok számára.

A tagállamokban szerzett tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az adócsalók gyakran a harmadik országokban letelepedett vállalkozások közreműködésével bonyolított tranzakciók ellenőrzésének hiányosságait aknázzák ki. A harmadik országbeli szereplők közreműködésével elkövetett héacsalás különösen a telekommunikációs és az e-szolgáltatási ágazatokban jelent kockázatot. Tekintettel ezen ágazatok növekedésére, a költségvetés védelme érdekében hatékonyabb eszközökre van szükség a csalás elleni küzdelemben. Ezen magállapodások átfogó célja egy olyan kölcsönös segítségnyújtási keret megteremtése, amely a határokon átnyúló héacsalások elleni küzdelemre és az egyes tagállamoknak járó héa visszakövetelésének elősegítésére szolgál. Az Unió szomszédaival és kereskedelmi partnereivel kötött együttműködési egyezmények javítanák a tagállamok esélyeit a héacsalások azonosítására és visszaszorítására, és gátat szabnának az így keletkezett pénzügyi veszteségeknek.

A harmadik országokkal való együttműködés ezért a héacsalások elleni küzdelem létfontosságú eleme. Norvégia tagja az Európai Gazdasági Térségnek, héarendszere hasonló az EU-ban alkalmazotthoz, és a héa területén az idők folyamán kiváló együttműködést alakított ki az uniós tagállamokkal.

2009-ben Norvégia kulcsfontosságú szerepet vállalt, amikor információkat adott át a tagállamoknak a szén-dioxid-kreditek kereskedelme terén elkövetett „körhintacsalásokról”. 2009 és 2012 között a norvég adóhatóság összesen 2 703 millió euró összegű csalárd tranzakciókkal kapcsolatban szolgáltatott információkat a tagállami hatóságok részére. Ezenkívül norvég tisztviselők egyes tagállamokkal közösen részt vettek az energetikai ágazatban végzett többoldalú ellenőrzésekben, illetve megfigyelőként meghívást kaptak a héa-megfigyelőközpontba is. Norvégia emellett több tagállamot értesített „körhintacsalások” során bonyolított olyan tranzakciókról, amelyekhez a norvég alternatív fizetési platformokat használták.

Mindez egyértelműen jelzi, hogy a Norvégiával való együttműködés számos előnnyel jár a tagállamokra nézve. Ugyanakkor a jelenlegi jogi keretek között a Norvégiával folytatott közigazgatási együttműködés alkalmi jellegű, és alapját kizárólag a Norvégia és az egyes tagállamok között létrejövő kétoldalú megállapodások, a skandináv egyezmény, illetve Norvégiának a héa-megfigyelőközpontba megfigyelőként való esetenkénti meghívása képezik.

Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy ez az EU és Norvégia közötti kétoldalú megállapodás végre szilárd jogi keretet teremt a Norvégia és a tagállamok közötti megbízható együttműködéshez. Ez az együttműködés az uniós tagállamok között jelenleg érvényben lévő együttműködési struktúrával azonos módon épül fel, és ugyanolyan eszközökre – például elektronikus platformokra és e-formanyomtatványokra – támaszkodik.

Az előadó üdvözli a megállapodást, és ösztönzi a tagállamokat, hogy hatalmazzák fel a Bizottságot, hogy más EGT/EFTA-államokkal is folytasson tárgyalásokat a héa-együttműködésről szóló hasonló megállapodásokról.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás

Hivatkozások

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

21.11.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

29.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.3.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Benyújtás dátuma

25.4.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. május 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat