Pranešimas - A8-0147/2018Pranešimas
A8-0147/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu

25.4.2018 - (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Miguel Viegas

Procedūra : 2017/0272(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0147/2018
Pateikti tekstai :
A8-0147/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2017) 0621),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje (14390/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą bei 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0407/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį ir 108 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0147/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Norvegijos Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010 ir Tarybos direktyva 2010/24/ES nustatoma teisinė sistema, kuria remdamosi valstybės narės turi bendradarbiauti, kad užkirstų kelią sukčiavimui, su juo kovotų ir vykdytų reikalavimus PVM srityje.

Tačiau iš valstybių narių patirties matyti, kad sukčiautojai dažnai naudojasi sandorių, kuriuos sudaro trečiosiose valstybėse esančios įmonės, kontrolės trūkumais. Sukčiavimas PVM dalyvaujant trečiosios valstybės veiklos vykdytojams itin tikėtinas telekomunikacijų ir elektroninių paslaugų sektoriuose. Kadangi šie sektoriai sparčiai auga, siekiant apsaugoti viešuosius biudžetus itin svarbios veiksmingesnes kovos su tokiu sukčiavimu priemonės. Pagrindinis šių susitarimų tikslas – sukurti tarpusavio pagalbos sistemą, skirtą kovoti su tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM ir padėti kiekvienai šaliai susigrąžinti jai priklausančias PVM įplaukas. Bendradarbiavimo susitarimai su ES kaimynėmis ir prekybos partnerėmis padidintų valstybių narių galimybes nustatyti ir pašalinti sukčiavimą PVM bei sumažintų dėl jo patiriamus finansinius nuostolius.

Taigi kovojant su sukčiavimu PVM itin svarbus bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis. Kalbant konkrečiai, Norvegija yra Europos ekonominės erdvės narė, kurios PVM sistema yra panaši į ES taikomą sistemą ir kuri PVM srityje seniai puikiai bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis.

2009 m. Norvegija atliko pagrindinį vaidmenį informuodama valstybes nares apie „dingusio prekiautojo“ sukčiavimą PVM anglies dioksido kreditų srityje. 2009–2012 m. Norvegijos mokesčių administratoriai valstybių narių valdžios institucijoms pateikė informacijos apie sukčiavimo tikslais atliekamus sandorius, kurių bendra vertė – 2 703 mln. EUR. Be to, Norvegijos pareigūnai dalyvavo atliekant daugiašalę kontrolę su kai kuriomis valstybėmis narėmis energetikos sektoriuje ir buvo pakviesti stebėtojų teisėmis dalyvauti PVM sistemos veikimo stebėjimo centro veikloje. Norvegija taip pat informavo kelias valstybes nares apie „dingusio prekiautojo“ sandorius pasinaudojus Norvegijos alternatyvaus mokėjimo platformomis.

Taigi matyti valstybių narių ir Norvegijos bendradarbiavimo privalumai. Tačiau pagal dabartinę teisinę sistemą administracinis bendradarbiavimas su Norvegija nėra sistemingas, jis galimas tik remiantis dvišaliais Norvegijos ir atskirų valstybių narių susitarimais, Šiaurės šalių konvencija arba retais kvietimais Norvegijai dalyvauti PVM sistemos veikimo stebėjimo centro posėdžiuose stebėtojos teisėmis.

Pranešėjas pritaria Komisijai, kad šis ES ir Norvegijos dvišalis susitarimas nustato patikimą teisinę Norvegijos ir valstybių narių tvirto bendradarbiavimo sistemą. Šis bendradarbiavimas pagrįstas struktūra, šiuo metu galiojančią ES valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui, ir jį vykdant bus taikomos tokios pačios priemonės (pavyzdžiui, elektroninės platformos ir e. formos).

Pranešėjas teigiamai vertina šį susitarimą ir ragina valstybes nares suteikti Komisijai įgaliojimus derėtis dėl panašių susitarimų dėl bendradarbiavimo PVM srityje su kitomis Europos ekonominės erdvės (Europos laisvosios prekybos asociacijos) šalimis.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje

Nuorodos

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

29.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

19.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Pateikimo data

25.4.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika