Procedura : 2017/0272(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0147/2018

Teksty złożone :

A8-0147/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/05/2018 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0209

SPRAWOZDANIE     *
PDF 592kWORD 55k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Miguel Viegas

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2017)0621),

–  uwzględniając Umowę pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (14390/2017),

–  uwzględniając art. 113 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0407/2017),

–  uwzględniając art. 78c i art. 108 ust. 8 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0147/2018),

1.  zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Norwegii.


UZASADNIENIE

Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 i dyrektywa Rady 2010/24/UE stanowią ramy prawne, na podstawie których państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu zapobiegania oszustwom i ich zwalczania, a także odzyskiwania wierzytelności w dziedzinie VAT.

Doświadczenia państw członkowskich wskazują jednak, że oszuści często wykorzystują luki w systemach kontroli transakcji z pomocą przedsiębiorców mających siedzibę w państwach trzecich. Oszustwa związane z VAT z udziałem podmiotów z państw trzecich stanowią szczególne zagrożenie w sektorze telekomunikacyjnym i sektorze e-usług. Biorąc pod uwagę rozwój tych sektorów, w walce z takimi nadużyciami potrzebne są skuteczniejsze narzędzia, aby chronić budżety publiczne. Ogólnym celem umów jest ustanowienie ram wzajemnej pomocy służących przeciwdziałaniu transgranicznym oszustwom związanym z VAT oraz wspieraniu poszczególnych państw w odzyskiwaniu należnego podatku VAT. Umowy o współpracy z państwami sąsiadującymi z Unią i z jej partnerami handlowymi zwiększają możliwości państw członkowskich w zakresie ujawniania i zwalczania oszustw związanych z VAT, a ponadto ograniczają powodowane przez nie straty finansowe.

W związku z tym do zwalczania oszustw związanych z VAT konieczna jest współpraca z państwami trzecimi. Na przykład Norwegia jako państwo będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiada system VAT zbliżony do systemu stosowanego w UE i wypracowała dobre wzorce współpracy w dziedzinie VAT z państwami członkowskimi UE.

W 2009 r. Norwegia odegrała ważną rolę, przekazując państwom członkowskim informacje dotyczące oszustw typu „znikający podmiot gospodarczy” w zakresie jednostek emisji dwutlenku węgla. Między 2009 a 2012 r. norweskie organy podatkowe przekazały organom państw członkowskich informacje na temat nieuczciwych transakcji na łączną kwotę 2,703 mln EUR. Norwescy urzędnicy uczestniczyli także w kontrolach wielostronnych, które były przeprowadzane z udziałem urzędników z niektórych państw członkowskich w sektorze energii, oraz byli zapraszani w charakterze obserwatorów na posiedzenia obserwatorium VAT. Norwegia przekazała także kilku państwom członkowskim informacje o transakcjach „znikających podmiotów gospodarczych”, które wykorzystywały norweskie alternatywne platformy płatnicze.

Powyższe świadczy o korzyściach, jakie wynikają dla państw członkowskich ze współpracy z Norwegią. Przy obecnych ramach prawnych współpraca administracyjna z Norwegią ma jednak charakter okazjonalny i jest możliwa jedynie na podstawie umów dwustronnych między Norwegią a poszczególnymi państwami członkowskimi, konwencji nordyckiej lub rzadko wystosowywanych do Norwegii zaproszeń do udziału w charakterze obserwatora w posiedzeniach w ramach obserwatorium VAT.

Sprawozdawca podziela stanowisko Komisji, że umowa dwustronna między UE a Norwegią zapewni solidne ramy prawne dobrej współpracy między Norwegią a państwami członkowskimi. Podstawą tej współpracy będzie taka sama struktura, jaką państwa członkowskie UE wykorzystują obecnie we współpracy między sobą, oraz narzędzia, np. platformy elektroniczne i e-formularze.

Sprawozdawca przyjmuje tę umowę z aprobatą i zachęca państwa członkowskie do upoważnienia Komisji do negocjowania podobnych umów w sprawie współpracy w dziedzinie podatku VAT również z innymi krajami EOG/EFTA.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Odsyłacze

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.11.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

29.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.3.2018

 

 

 

Data przyjęcia

24.4.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Data złożenia

25.4.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności