Procedură : 2017/0272(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0147/2018

Texte depuse :

A8-0147/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/05/2018 - 7.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0209

RAPORT     *
PDF 518kWORD 55k
25.4.2018
PE 618.055v02-00 A8-0147/2018

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Miguel Viegas

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2017)0621),

–  având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (14390/2017),

–  având în vedere articolul 113 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0407/2017),

–  având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0147/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului și Directiva 2010/24/UE a Consiliului pun la dispoziție cadrul juridic pentru cooperarea statelor membre în vederea prevenirii și combaterii fraudelor și pentru recuperarea creanțelor în domeniul TVA.

Cu toate acestea, experiența din statele membre a arătat că fraudatorii exploatează deseori deficiențele din cadrul controlului tranzacțiilor care implică societăți situate în țări terțe. Frauda în domeniul TVA care implică operatori din țări terțe reprezintă un risc îndeosebi în sectoarele telecomunicațiilor și serviciilor electronice. Având în vedere dezvoltarea sectoarelor respective, instrumente mai eficace pentru combaterea acestui tip de fraudă sunt esențiale pentru a proteja bugetele publice. Obiectivul general al acestor acorduri ar fi să se stabilească un cadru de asistență reciprocă pentru a combate fraudele transfrontaliere în materie de TVA și a ajuta fiecare țară să recupereze TVA-ul care i se datorează. Acordurile de cooperare cu vecinii și partenerii comerciali ai UE ar îmbunătăți șansele statelor membre să identifice și să combată fraudele în materie de TVA și ar stopa pierderile financiare pe care acestea le cauzează.

Prin urmare, cooperarea cu țările terțe este esențială pentru a combate fraudele în domeniul TVA. Norvegia este unul dintre membrii Spațiului Economic European care are un sistem de TVA similar celui aplicat în UE și, de asemenea, o bună tradiție de cooperare în domeniul TVA cu statele membre ale UE.

În 2009, Norvegia a jucat un rol-cheie atunci când a informat statele membre despre frauda TVA prin intermediul firmelor-fantomă în domeniul creditelor de carbon. Între 2009 și 2012, autoritățile fiscale norvegiene au comunicat autorităților statelor membre informații cu privire la tranzacții frauduloase în valoare totală de 2 703 milioane EUR. De asemenea, funcționari norvegieni au participat la controale multilaterale cu unele state membre în sectorul energetic și au fost invitați ca observatori în cadrul Observatorului TVA. În plus, Norvegia a informat mai multe state membre despre tranzacțiile firmelor-fantomă care au exploatat platformele norvegiene pentru plăți alternative.

Acest fapt evidențiază avantajele cooperării cu Norvegia pentru statele membre. Totuși, dat fiind actualul cadru juridic, cooperarea administrativă cu Norvegia este ocazională și posibilă doar în baza unor acorduri bilaterale între Norvegia și state membre individuale, a Convenției nordice sau a unor rare invitații adresate Norvegiei de a participa la reuniunile Observatorului TVA în calitate de observator.

Raportorul este de aceeași părere cu Comisia că acest acord bilateral dintre UE și Norvegia va pune la dispoziție un cadru juridic solid pentru o bună cooperare între Norvegia și statele membre. Cooperarea în cauză se bazează pe structura de cooperare care este în vigoare în prezent între statele membre ale UE și va beneficia de aceleași instrumente, precum platforme electronice și formulare electronice.

Raportorul salută acest acord și încurajează statele membre să mandateze Comisia să negocieze acorduri similare cu privire la cooperarea în domeniul TVA și cu alte țări SEE/AELS.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Referințe

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Data sesizării

21.11.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

29.11.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Examinare în comisie

19.3.2018

 

 

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Data depunerii

25.4.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 16 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate