SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty

25.4.2018 - (COM(2017)0621 – C8‑0407/2017 – 2017/0272(NLE)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Miguel Viegas

Postup : 2017/0272(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0147/2018
Predkladané texty :
A8-0147/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty

(COM(2017)0621 – C8‑0407/2017 – 2017/0272(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2017)0621),

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (14390/2017),

–  so zreteľom na článok 113 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0407/2017),

–  so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0147/2018),

1.  schvaľuje uzatvorenie dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 a smernica Rady 2010/24/EÚ poskytujú právny rámec pre členské štáty, aby mohli spolupracovať na účely prevencie a boja proti podvodom, ako aj vymáhania pohľadávok v oblasti DPH.

Skúsenosti v členských štátoch však ukázali, že podvodníci často využívajú slabé miesta v kontrole transakcií týkajúcich sa spoločností nachádzajúcich sa v tretích krajinách. Podvody v oblasti DPH za účasti subjektov z tretích krajín predstavujú riziko najmä v odvetví telekomunikácií a elektronických služieb. Vzhľadom na rozvoj týchto odvetví majú účinnejšie nástroje na boj proti takýmto podvodom zásadný význam pre ochranu verejných rozpočtov. Všeobecným cieľom týchto dohôd je vytvorenie rámca vzájomnej pomoci v boji proti cezhraničným podvodom s DPH a pomoci každej krajine pri výbere DPH, ktorá jej patrí. Dohody o spolupráci so susednými krajinami a obchodnými partnermi EÚ by zlepšili možnosti členských štátov na odhaľovanie a zarazenie podvodov v oblasti DPH, čím by sa obmedzili finančné straty, ktoré podvody spôsobujú.

Na boj proti podvodom v oblasti DPH je preto zásadná spolupráca s tretími krajinami. Konkrétne Nórsko ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru so systémom DPH podobným systému uplatňovanému v EÚ už tradične dobre spolupracuje v oblasti DPH s členskými štátmi EÚ.

V roku 2009 Nórsko zohralo kľúčovú rolu, keď informovalo členské štáty o podvode s DPH typu chýbajúci obchodníci v oblasti uhlíkových kreditov. V rokoch 2009 až 2012 nórske daňové orgány poskytli orgánom členských štátov informácie o podvodných transakciách v celkovej výške 2 703 miliónov EUR. Nórski úradníci sa takisto zúčastnili na mnohostranných kontrolách s niektorými členskými štátmi v sektore energetiky a boli pozvaní ako pozorovatelia do Centra pre analýzu podvodov s DPH. Nórsko takisto informovalo niektoré členské štáty o transakciách typu chýbajúci obchodníci, pri ktorých sa využívali nórske platformy pre alternatívne platby.

Uvedené dokazuje výhody spolupráce s Nórskom pre členské štáty. V medziach súčasného právneho rámca je však administratívna spolupráca s Nórskom príležitostná a možná iba na základe bilaterálnych dohôd medzi Nórskom a jednotlivými členskými štátmi, na základe Dohovoru severských štátov alebo na základe zriedkavých pozvaní Nórska, aby sa zúčastnilo ako pozorovateľ na zasadaniach Centra pre analýzu podvodov s DPH.

Spravodajca súhlasí s Komisiou, že táto bilaterálna dohoda medzi EÚ a Nórskom poskytuje náležitý právny rámec na dobrú spoluprácu medzi Nórskom a členskými štátmi. Táto spolupráca bude mať takú istú štruktúru spolupráce, aká sa v súčasnosti uplatňuje medzi členskými štátmi EÚ, a bude využívať tie isté nástroje, napríklad elektronické platformy a elektronické formuláre.

Spravodajca víta túto dohodu a nabáda členské štáty, aby Komisiu poverili rokovaním o podobných dohodách o spolupráci v oblasti DPH aj s inými krajinami EHP/EZVO.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty

Referenčné čísla

COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

21.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

29.11.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Miguel Viegas

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.3.2018

 

 

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Romana Tomc

Dátum predloženia

25.4.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

49

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Bernard Monot

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia