Postup : 2018/2043(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2018

Předložené texty :

A8-0148/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/05/2018 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0195

ZPRÁVA     
PDF 587kWORD 67k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  s ohledem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1)(EGF nařízení),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0148/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2017/010 BE/Caterpillar o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 2 287 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení), v regionu na úrovni NUTS 2 Hainaut v Belgii (BE32);

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 621 616 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 7 702 694 EUR;

2.  konstatuje, že belgické orgány podaly žádost dne 18. prosince 2017 a že poté, co Belgie poskytla dodatečné informace, dokončila Komise dne 23. března 2018 své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že se jedná o druhou žádost Belgie o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Caterpillar a že první žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar byla předložena v červenci 2014 a kladně posouzena(4); poukazuje na to, že v nynější žádosti se pomoc vztahuje na jiné pracovníky než v případě předchozí žádosti;

4.  bere na vědomí, že Belgie argumentuje tím, že propouštění souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, globální konkurencí v odvětví stavebních a těžebních strojů a z ní plynoucím snížením podílu společnosti Caterpillar na strojírenském trhu; konstatuje, že propouštění souvisí s globálním plánem restrukturalizace a snižování nákladů, který společnost Caterpillar oznámila v září 2015;

5.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že podniky působící ve třetích zemích mohou mít vyšší konkurenceschopnost kvůli méně restriktivním předpisům v oblasti životního prostředí a nižším nákladům práce;

6.  je si vědom toho, že v těžebním odvětví v Evropě dochází od roku 2014 ke snižování produkce a prudce klesá vývoz EU-28 v tomto odvětví a že vyšší evropské ceny oceli způsobují růst výrobních nákladů ve strojírenství, zejména ve srovnání s Čínou; lituje nicméně toho, že společnost Caterpillar se rozhodla přesunout produkci ze závodu Gosselies do jiných výrobních jednotek ve Francii (Grenoble) a do jiných mimoevropských závodů, mimo jiné v Číně a Jižní Koreji; důsledkem tohoto rozhodnutí bylo neočekávané uzavření závodu Gosselies a propuštění 2 300 zaměstnanců, jímž byly tisíce rodin uvrženy do tíživé sociálního a lidského situace, a to navzdory tomu, že závod Gosselies byl ziskový, zejména díky investicím z předchozích let;

7.  lituje, že zaměstnanci byli o uzavření závodu Gosselies informováni pouhým sdělením; lituje, že toto drastické rozhodnutí bylo přijato bez konzultace s místními a regionálními orgány; vyjadřuje politování nad tím, že zaměstnanci závodu a zástupci odborových organizací nedostali před uzavřením závodu vůbec žádné informace a bylo s nimi zacházeno bez jakéhokoli respektu; trvá proto na tom, že se musí zlepšit poskytování informací pracovníkům v Unii a posílit konzultace s nimi;

8.  důrazně žádá, aby byly zmírněny sociální a hospodářské důsledky tohoto kroku pro region Charleroi a aby bylo vyvíjeno soustavné úsilí o jeho hospodářskou obnovu, zejména za pomoci evropských strukturálních a investičních fondů;

9.  připomíná, že propouštění ve společnosti Caterpillar bude zřejmě mít výrazně negativní dopady na místní ekonomiku; poukazuje na důsledky tohoto rozhodnutí na velký počet zaměstnanců v dodavatelských a odběratelských závodech;

10.  konstatuje, že žádost se týká 2 287 pracovníků propuštěných společností Caterpillar a jejími pěti dodavateli, z nichž je většina ve věku od 30 do 54 let; upozorňuje na to, že více než 11 % propuštěných zaměstnanců je ve věku 55 až 64 let a mají dovednosti specifické pro výrobní sektor; zdůrazňuje, že uchazeči o zaměstnání v Charleroi mají většinou nízkou kvalifikaci (50,6 % nemá dokončené vyšší sekundární vzdělání) a 40 % tvoří dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 24 měsíců); lituje, že podle veřejných služeb zaměstnanosti Valonska (FOREM) dojde v důsledku tohoto propouštění ke zvýšení míry nezaměstnanosti v regionu Hainaut (Henegavsko) o 6,1 %; uznává proto, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených skupin na opětovné začlenění na trh práce;

11.  vítá, že individualizované služby spolufinancované z EFG budou rovněž poskytovány až 300 mladým lidem ve věku pod 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“);

12.  bere na vědomí, že Belgie plánuje pět druhů opatření pro propuštěné pracovníky a mladé lidi z kategorie NEET, jichž se tato žádost týká: i) individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby, ii) odborná příprava a rekvalifikace, iii) podpora podnikání, iv) příspěvek na zahájení podnikání, v) příspěvky; zdůrazňuje, že finanční pomoc musí být efektivní a správně zacílená;

13.  vítá rozhodnutí poskytovat vzdělávací kurzy, jejichž cílem má být sladění nabídky odborné přípravy s rozvojovými prioritami Charleroi stanovenými v plánu CATCH(5);

14.  s uspokojením konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 13,68 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo jejich účastí na vzdělávání;

15.  vítá, že Belgie uvedla, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl sestaven po konzultaci s pracovní skupinou, kterou tvořily veřejné služby zaměstnanosti Valonska, společnost SOGEPA, zástupci odborů a další sociální partneři; vyzývá belgické a valonské orgány, aby se do tohoto procesu aktivně zapojily;

16.  připomíná své usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. října 2016 o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy společností Caterpillar a Alstom, pro který hlasovala velká většina poslanců; v tomto usnesení Parlament vyzývá Unii, aby začala provádět skutečnou průmyslovou strategii opírající se o výzkum, vývoj a inovace, ale současně zdůrazňuje, že unijní průmysl je nutné chránit před nekalými praktikami třetích zemí;

17.  konstatuje, že belgické orgány poskytly záruky, že na navrhované akce nebude poskytnuta finanční podpora z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že nedojde k dvojímu financování a že se tyto akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  zdůrazňuje, že k 15. březnu 2018 nalezlo novou práci jen 591 propuštěných pracovníků; žádá proto, aby byla na konci intervenčního období EFG provedena analýza, zda má být poskytnuta další pomoc na opětovné začlenění na trh práce; lituje, že výsledkem předchozího rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG týkajícího se této společnosti (EFG/2014/011) byl jen relativně nízký počet příjemců, kteří nalezli nové zaměstnání; doufá, že současný návrh se z této zkušenosti poučí;

20.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

21.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začlenění na trh práce díky EFG;

22.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/471 ze dne 11. března 2015 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar předložená Belgií)(Úř. věst. L 76, 20.3.2015, s. 58).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, září 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3) Dne 18. prosince 2017 podala Belgie žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Caterpillar Solar Gosselies a u jejích pěti dodavatelů (dále jen „propouštění“). Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 300 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“).

(5) V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 621 616 EUR.

(6) Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 4 621 616 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí](4)*.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament           Za Radu

předseda               předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*     Datum vloží Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Obecné informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Pokud jde o postup, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Belgie a návrh Komise

Dne 18. prosince 2017 Komise přijala návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce v případě pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) a jeho pěti dodavatelů působících v hospodářském odvětví, který je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazen do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení). Uvedené podniky propouštěly v regionu na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32). Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 23. března 2018.

Jedná se o čtvrtou žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o patnáctou žádost od zřízení fondu EFG, která se týká hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení). Žádost se týká 2 287 propuštěných pracovníků a celková výše prostředků, které mají uvolněny z EFG ve prospěch Belgie, činí 4 621 616 EUR.

Žádost byla zaslána Komisi dne 18. prosince 2017 a do 4. února 2018 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 23. března 2018 a dospěla k závěru, že podle všech platných ustanovení nařízení o EFG splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG.

Belgie argumentuje tím, že propouštění souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, globální konkurencí v odvětví stavebních a těžebních strojů a následným snížením podílu společnosti Caterpillar na strojírenském trhu. V těžebním odvětví v Evropě dochází od roku 2014 ke snižování produkce (pokles z 234 mil. EUR v r. 2012 na 180 mil. EUR v r. 2015) a prudce klesá vývoz EU-28 v tomto odvětví. Zvyšování evropských cen oceli způsobuje růst výrobních nákladů ve strojírenství, jenž vedl ke snižování počtu zaměstnanců společnosti Caterpillar v závodu Gosselies.

K propouštění došlo v regionu Hainaut, v němž je již nyní vysoká nezaměstnanost. Uchazeči o zaměstnání v Charleroi mají většinou nízkou kvalifikaci (50,6 % nemá dokončené vyšší sekundární vzdělání) a 40 % tvoří dlouhodobě nezaměstnaní.

Velkou část propuštěných pracovníků tvoří muži, z nichž je většina ve věku od 30 do 54 let a 11,51 % ve věku od 55 do 64 let. Mezi nimi je až 300 mladých lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“). Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto skupin na opětovné začlenění na trh práce.

Na pomoc propuštěným pracovníkům jsou plánována opatření pěti typů, pro něž je žádáno spolufinancování z EFG:

– individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby: jednak pomoc při hledání zaměstnání podle individuálních potřeb (např. profesní poradenství), jednak otevřené informační služby pro pracovníky a NEET,

– odborná příprava a rekvalifikace: odborné a další vzdělávání určené pracovníkům a NEET,

– podpora podnikání: na základě tohoto opatření bude účastníkům k dispozici systém podpory podnikatelů, který má fungovat v úzké spolupráci s regionálními orgány, jež bude zaměřena na podporu samostatné výdělečné činnosti,

– příspěvek na zahájení podnikání: v rámci tohoto opatření budou poskytovány granty na podporu samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a zahájení podnikatelské činnosti na plný či částečný úvazek,

– příspěvky: příspěvky na odbornou přípravu; příspěvky na mobilitu, jež mají motivovat uchazeče k přijetí vzdálenějšího pracovního místa; příspěvky na návrat do vzdělávacího procesu; příspěvky na hledání zaměstnání; příspěvek na podnikání.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Belgické orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržují své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Belgie sdělila Komisi, že zdroji předběžného vnitrostátního financování či spolufinancování jsou veřejné služby pro zaměstnanost Valonska (FOREM) a region Valonsko. Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován stejnými orgány, které jsou odpovědné za Evropský sociální fond (ESF).

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 4 621 616 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o čtvrtý návrh na uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu předložen v roce 2018.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2018)16023

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2017/010 BE/Caterpillar a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se ve věci této žádosti vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V této souvislosti předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 2 287 pracovníků propuštěných podnikem Caterpillar – Solar Gosselies a jeho pěti dodavatelskými podniky, které působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení);

B)  vzhledem k tomu, že Belgie uvádí, že existuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, protože hlavním důvodem snižování počtu zaměstnanců je globální konkurence v odvětví stavebních a těžebních strojů a z ní plynoucí snížení podílu společnosti Caterpillar na strojírenském trhu;

C)  vzhledem k tomu, že 92,47 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 7,53 % ženy; vzhledem k tomu, že 85,34% cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let a 11,51 % příjemců ve věku 55 až 64 let;

D)  vzhledem k tomu, že v roce 2014 podala Belgie žádost o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch 1 399 zaměstnanců tohoto podniku, zatímco nynější návrh se vztahuje na zbývajících 1 997 zaměstnanců v tomto závodě;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Německo podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 4 621 616 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 7 702 694 EUR;

2.  zdůrazňuje, že podle odhadů vzroste nezaměstnanost v regionu Hainaut o 6,1 % a že uchazeči o zaměstnání v Charleroi jsou převážně lidé s nízkou kvalifikací a je mezi nimi velký počet dlouhodobě nezaměstnaných;

3.  vítá rozhodnutí poskytovat vzdělávací kurzy, jejichž cílem má být sladění nabídky odborné přípravy s rozvojovými prioritami Charleroi stanovenými v plánu CATCH(1);

4.  vítá, že se Belgie rozhodla vypracovat koordinovaný balíček individualizovaných služeb po konzultaci s pracovní skupinou, kterou tvořily veřejné služby zaměstnanosti Valonska, společnost SOGEPA(2), zástupci odborů a další sociální partneři;

5.  je potěšen tím, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 13,68% z celkového balíčku individualizovaných opatření, což je výrazně pod maximálním stropem ve výši 35 %, který je uveden v nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

6.  poukazuje na to, že individualizované služby spolufinancované EFG zahrnují individuální pomoc při hledání pracovního místa, vyřizování konkrétních případů a obecné informační služby, odbornou přípravu a rekvalifikaci, podporu podnikání, příspěvek na zahájení podnikání a další příspěvky;

7.  lituje, že výsledkem předchozího rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG týkající se této společnosti (EGF/2014/011) byl jen relativně nízký počet příjemců, kteří nalezli nové zaměstnání; doufá, že současný návrh se z této zkušenosti poučí;

8.  vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mládeže v tomto regionu vítá rozhodnutí poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG až 300 mladým lidem ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani nejsou zapojeni do vzdělávání či odborné přípravy (tzv. „NEET“);

9.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že podniky působící ve třetích zemích mohou mít vyšší konkurenceschopnost než podniky v EU kvůli méně restriktivním předpisům v oblasti životního prostředí a nižším hodinovým nákladům práce;

10.  konstatuje, že belgické orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že nedojde k dvojímu financování a že se tyto akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

11.  vítá, že Belgie potvrdila, že finanční pomoc z EFG nebude nahrazovat akce, které musí dotčený podnik provést podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

12.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Marita ULVSKOG

úřadující předsedkyně výboru EMPL

(1)

Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, září 2017

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

Sogepa je investiční fond, který poskytuje investiční služby a doprovází iniciativy reorganizace podniků vycházející z věrohodných a udržitelných hospodářsko-průmyslových projektů.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru ve dnech 23.–24. dubna 2018:

-  COM(2018)0156 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 4 621 616 EUR for 2 287 pracovníků propuštěných ve společnosti Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) a u pěti jejích dodavatelů. Společnost Caterpillar působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 28 (Výroba strojů a zařízení). K danému propouštění došlo ve výše uvedených podnicích v regionu úrovně NUTS 2 Henegavsko (BE32) v Belgii.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

(Závěrečný pozdrav a podpis)

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 30. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí