Menetlus : 2018/2043(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0148/2018

Esitatud tekstid :

A8-0148/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/05/2018 - 7.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0195

RAPORT     
PDF 481kWORD 69k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0148/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2017/010 BE/Caterpillar EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast 2287 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkonnas Hainaut’ provints (BE32);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Belgial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 4 621 616 eurot, mis moodustab 7 702 694 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse 18. detsembril 2017 ning pärast Belgia poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 23. märtsil 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  tuletab meelde, et see on pärast 2014. aasta juulis esitatud taotlust EGF/2014/011 BE/Caterpillar ja sellega seotud positiivset otsust(4) Belgia teine taotlus EGFist rahalise toetuse saamiseks seoses koondamistega Caterpillaris; märgib, et töötajad, keda toetati nimetatud juhtumi puhul, ei kattu käesolevas taotluses käsitletud töötajatega;

4.  märgib, et Belgia väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega, ehitus- ja kaevandusmasinate tööstuses valitseva üleilmse konkurentsiga ning Caterpillar Groupi turuosa sellest tingitud vähenemisega masinate turul; märgib, et koondamised on seotud üldise ümberkorraldamise ja kulude vähendamise kavaga, mille Caterpillar 2015. aasta septembris välja kuulutas;

5.  väljendab muret, et vähem piiravate keskkonnaeeskirjade ja madalamate tööjõukulude tõttu võivad kolmandates riikides tegutsevad äriühingud olla konkurentsivõimelisemad kui liidus tegutsevad äriühingud;

6.  on teadlik tootmise vähenemisest Euroopa kaevandussektoris ning EL 28 ekspordi järsust vähenemisest selles sektoris alates 2014. aastast, Euroopa terasehinna tõusust ja sellest tulenevatest suurtest masinate tootmiskuludest, eriti võrreldes Hiinaga; peab siiski kahetsusväärseks, et Caterpillar Group otsustas eraldada Gosselies’ tehases toodetud mahud teistele tootmisüksustele Prantsusmaal (Grenoble) ja teistele tehastele väljaspool Euroopat, sealhulgas Hiinas ja Lõuna-Koreas; see tõi kaasa Gosselies’ tehase äkilise sulgemise ja 2300 töötaja koondamise, põhjustades tuhandetele peredele sotsiaalse ja inimliku draama, kuigi Gosselies’ tehas tõi kasumit, eelkõige pärast eelnevatel aastatel tehtud investeeringuid;

7.  taunib, et Gosselies’ tehase töötajaid teavitati tehase sulgemisest lihtsa teatisega; taunib tõsiasja, et selle julma otsuse puhul ei konsulteeritud kohalike ja piirkondlike ametivõimudega; taunib täielikku teabe puudumist ning töötajate ja ametiühinguesindajate mitteaustamist, kuna enne äriühingu sulgemist ei antud neile mingit teavet; toonitab seetõttu, kui oluline on töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise tugevdamine liidus;

8.  nõuab kindlalt Charleroi piirkonnale avalduvate sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamist ning jätkuvate jõupingutuste tegemist piirkonna majanduse elavdamiseks, eelkõige Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide abil;

9.  tuletab meelde, et koondamised äriühingus Caterpillar avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju; rõhutab selle otsuse mõju paljudele töötajatele tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

10.  märgib, et taotlus puudutab 2287 koondatud töötajat ettevõtja Caterpillar ja tema viie tarnija juures ning et enamik neist on vanuses 30–54 aastat; juhib tähelepanu ka asjaolule, et üle 11 % koondatud töötajatest on 55–64-aastased ja nende oskused on seotud konkreetse tootmissektoriga; rõhutab, et Charleroi tööotsijad on enamjaolt väheste oskustega (50,6 %-l pole keskharidust) ja 40 % neist on pikaajalised töötud (enam kui 24 kuud); peab kahetsusväärseks tõsiasja, et Valloonia avaliku tööturuasutuse (FOREM) andmetel tõuseb kõnealuste koondamiste järel töötuse määr Hainaut’ piirkonnas eeldatavalt 6,1 %; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada nende rühmade tööturule naasmise võimalusi;

11.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid hakatakse osutatama ka kuni 300 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele;

12.  märgib, et Belgial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte jaoks viit tüüpi meetmeid: i) abi üksikisikule tööotsingul, juhtumikorraldus ning üldine teabeteenus, ii) koolitus ja ümberõpe, iii) ettevõtluse edendamine, iv) ettevõtluse asutamise toetamine, v) toetused; rõhutab, et tuleb tagada, et finantsabi oleks tõhus ja sihipärane;

13.  tervitab otsust korraldada koolitusi, mis on kavandatud vastavalt Charleroi arenguprioriteetidele, mis on esitatud kavas CATCH(5);

14.  on rahul, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 13,68 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

15.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel konsulteeriti töörühmaga, kuhu kuulusid Valloonia avalik tööturuasutus, investeerimisfond SOGEPA, ametiühingute esindajad ja muud sotsiaalpartnerid; kutsub Belgia ja Valloonia ametivõime üles protsessis aktiivselt osalema;

16.  tuletab meelde oma suure häälteenamusega heaks kiidetud 5. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika vajalikkuse kohta hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses, kus nõuti, et Euroopa võtaks kasutusele tõelise tööstuspoliitika, mis põhineb eelkõige teadus- ja arendustegevusel ning innovatsioonil, kuid rõhutab samuti, et oluline on kaitsta liidu tööstust kolmandate riikide ebaausate kaubandustavade eest;

17.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  rõhutab, et 15. märtsi 2018. aasta seisuga oli leidnud töökoha üksnes 591 koondatud töötajat; nõuab seetõttu, et EGFi sekkumisperioodi lõpus viidaks läbi analüüs, et hinnata, kas anda tuleks täiendavat ühiskonda taasintegreerumise abi; peab kahetsusväärseks, et eelmise selle äriühinguga seotud EGFi kasutuselevõtmise otsuse (EGF/2014/011) järel asus suhteliselt väike osa abisaajatest uuesti tööle; loodab, et käesolevas ettepanekus arvestatakse seda kogemust;

20.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga;

21.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

22.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

23.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/471 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (ELT L 76, 20.3.2015, lk 58).

(5)

Plan Catalysts for Charleroi (CATCH), Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(1) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2) Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3) Belgia esitas 18. detsembril 2017 taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks pärast töötajate koondamist ettevõttes Caterpillar Solar Gosselies ja tema viie tarnija juures. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4) Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid ka 300 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5) Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Belgia taotluse alusel rahalist toetust summas 4 621 616 eurot.

(6) Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 4 621 616 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates ... [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel           Nõukogu nimel

president               eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*  Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taustteave

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolne menetlus.

II.  Belgia taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 18. detsembril 2017 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 28 (Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas ettevõtjas Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) ja tema viie tarnija juures koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Asjaomaste ettevõtjate juures toimunud koondamised leidsid aset NUTS 2 tasandi piirkonnas Hainaut’s (BE32). Ettepanek edastati Euroopa Parlamendile 23. märtsil 2018.

Kõnealune taotlus on neljas, mida tuleb 2018. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest viieteistkümnes taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 28 (Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla. See puudutab 2287 koondatud töötajat ning EGFist Belgia kasuks kokku 4 621 616 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 18. detsembril 2017 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 4. veebruarini 2018. Komisjon viis oma hindamise lõpule 23. märtsil 2018 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1.

Belgia väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutustega, ehitus- ja kaevandusmasinate tööstuses valitseva üleilmse konkurentsiga ning Caterpillari turuosa sellest tingitud vähenemisega masinate turul. Euroopa kaevandussektoris on tootmine vähenenud 234 miljonilt eurolt 2012. aastal 180 miljoni euroni 2015. aastal ning EL 28 eksport on alates 2014. aastast järsult vähenenud. Euroopa terasehinna tõus ja sellest tulenevad suured masinate tootmiskulud on kaasa toonud tööjõu vähendamise Gosselies’is asuvas Caterpillari tehases.

Koondamised toimusid Hainaut’ piirkonnas, kus on kõrge töötuse määr. Charleroi tööotsijad on enamjaolt väheste oskustega (50,6 %-l pole keskharidust) ja 40 % neist on pikaajalised töötud.

Suur osa koondatud töötajatest on mehed. Valdav enamus neist on vanuses 30–54 aastat ja 11,51 % vanuses 55–64 aastat. Kuni 300 on alla 30-aastased mittetöötavad ja mitteõppivad noored. EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on seda tähtsamad, et parandada nende rühmade tööturule naasmise võimalusi.

Viis meedet, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

–Abi üksikisikule tööotsingul, juhtumikorraldus ning üldine teabeteenus. Need meetmed hõlmavad individuaalset tööotsinguabi, näiteks (kutse)nõustamist, ja avatud teabeteenuseid töötajatele ning mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele.

– Välja- ja ümberõpe. See hõlmab töötajate ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte kutse- ja täiendõpet.

– Ettevõtluse edendamine. Selle meetmega luuakse osalejate jaoks ettevõtjate toetussüsteem, millega nähakse ette tihe koostöö piirkondlike ametiasutustega, kes toetavad füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust.

– Ettevõtte asutamise toetamine. Meetmega antakse ettevõtlusega alustamise toetust, et soodustada füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist, ettevõtlustegevust, äritegevuse alustamist ja täis- või osaajaga tegutsema hakkamist.

– Toetused. Need hõlmavad koolitustoetusi, liikuvustoetusi, millega soodustatakse kaugemal tööl käimist, toetusi uuesti õppima asumiseks, tööotsingutoetusi ja ettevõtlustoetust.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Belgia ametiasutused esitanud kõik vajalikud tagatised seoses järgmisega:

– kavandatavatele meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– töötajaid koondanud ettevõtjad, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on koondamiste puhul täitnud oma juriidilised kohustused ja kandnud oma töötajate eest nõuetekohaselt hoolt;

– kavandatavad meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

– kavandatavad meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

– EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Belgia on teatanud komisjonile, et riiklikud eelfinantseerimise ja kaasfinantseerimise eraldised on teinud Valloonia riiklik tööhõiveasutus FOREM ja Vallooni piirkond. Rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid.

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 4 621 616 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2018. aastal seni neljas ümberpaigutusettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata EGFi vahendite kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2018)16023

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2017/010 BE/Caterpillar puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja EGFi käsitlev komisjoni töörühm arutasid EGFi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2017/010 BE/Caterpillar puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi käsitlev töörühm on selle poolt, et EGFi vahendid kõnealuse taotluse alusel kasutusele võtta. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete ümberpaigutamist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus“) artikli 4 lõike 1 punktil a ning on seotud 2287 töötaja koondamisega ettevõtjas Caterpillar – Solar Gosselies ja tema viie tarnija juures NACE Revision 2 osa 28 (Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvates majandussektorites;

B)  arvestades, et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Belgia, et tööjõu vähendamise peamine põhjus on ehitus- ja kaevandusmasinate tööstuses valitsev üleilmne konkurents ning sellest tulenev Caterpillari turuosa vähenemine masinate turul;

C)  arvestades, et meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 92,47% mehed ja 7,53% naised; arvestades, et 85,34% sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 30–54 aastat vanad ja 11,51% on 55–64 aastat vanad;

D)  arvestades, et Belgia esitas 2014. aastal EGFi taotluse, mis hõlmas kõnealuse ettevõtja 1399 töötajat, ja käesolevas ettepanekus on käsitletud ülejäänud 1997 töötajat.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 4 621 616 eurot rahalist toetust, mis moodustab 7 702 694 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  arvestades, et töötuse määr Hainaut’ piirkonnas tõuseb eeldatavalt 6,1% võrra, Carleroi piirkonna tööotsijad on enamjaolt väheste oskustega ja paljud neist on pikaajalised töötud;

3.  tervitab otsust korraldada koolitusi, mis on kavandatud vastavalt Charleroi arenguprioriteetidele, mis on esitatud kavas CATCH(1);

4.  väljendab heameelt Belgia ametiasutuste otsuse üle koostada kooskõlastatud individuaalne teenustepakett, mille koostamisel konsulteeriti töörühmaga, kuhu kuulusid Valloonia avalik tööturuasutus SOGEPA(2), ametiühingute esindajad ja muud sotsiaalpartnerid;

5.  on rahul, et sissetulekutoetused moodustavad individuaalsete meetmete kogupaketist 13,68%, mis on tunduvalt väiksem osakaal kui määruses sätestatud maksimummäär (35%), ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

6.  märgib, et koondatud töötajatele mõeldud, EGFist kaasrahastatud individuaalsete teenuste hulka kuuluvad abi üksikisikule tööotsingul, juhtumikorraldus ning üldine teabeteenus, koolitus ja ümberõpe, ettevõtluse edendamine, ettevõtluse asutamise toetamine, ja toetused;

7.  peab kahetsusväärseks, et eelmise selle äriühinguga seotud EGFi kasutuselevõtmise (EGF/2014/011) järel asus suhteliselt väike osa abisaajatest uuesti tööle; loodab, et käesolevas ettepanekus arvestatakse seda kogemust;

8.  väljendab heameelt otsuse üle osutada EGFist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid ka kuni 300 mittetöötavale ja mitteõppivale alla 30-aastasele noorele, võttes arvesse noorte töötuse kõrget taset selles piirkonnas;

9.  väljendab muret, et kolmandate riikide äriühingud võivad olla vähem piiravate keskkonnaeeskirjade ja madalama tööjõu tunnikulu tõttu konkurentsivõimelisemad kui ELis tegutsevad äriühingud;

10.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

11.  väljendab heameelt Belgialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõte peab võtma liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt;

12.  tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tegevesimees

(1)

  Plan CATCH, Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi, september 2017.

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa (Société wallonne de gestion et de participation) on investeerimisfond, kes osutab investeerimisteenust ja aitab korraldada ettevõtete ümberkorraldamiseks tehtud algatusi järgides usaldusväärsuse põhimõtteid ning kestlikku majandus- ja tööstuspoliitikat.


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud Jean Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 23.–24. aprillil 2018 kavas vastu võtta raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2018)0156 sisaldab ettepanekut võtta kasutusele EGFi vahendid 4 621 616 euro suuruses summas seoses 2287 töötaja koondamisega ettevõttes Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) ja viie tarnija juures. Caterpillar tegutseb NACE Revision 2 osa 28 (Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris. Asjaomastes ettevõtjate juures toimunud koondamised leidsid aset Belgias NUTS 2 tasandi piirkonnas Hainaut’s (BE32).

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmisele eelnimetatud summa eraldamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika