Eljárás : 2018/2043(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0148/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0148/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/05/2018 - 7.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0195

JELENTÉS     
PDF 503kWORD 65k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
  INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0148/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) a belgiumi Hainaut (BE32) NUTS 2 szintű régióban történt 2287 elbocsátást követően;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 4 621 616 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 7 702 694 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2017. december 18-án nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Belgium általi benyújtását követően – 2018. március 23-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet arra, hogy ez Belgium második olyan kérelme, amely a Caterpillartól történő elbocsátásokkal kapcsolatban az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra irányul, a 2014. júliusi EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelmet és az arról hozott pozitív döntést követően(4); megállapítja, hogy nincs átfedés a korábbi és a jelenlegi kérelem révén támogatott munkavállalók között;

4.  megjegyzi, hogy Belgium azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal, az építőipari- és bányászatigép-ágazatban tapasztalható világméretű versennyel és ennek következtében a Caterpillar Csoport bányászatigép-ágazatban való piaci részesedésének visszaesésével állnak kapcsolatban; megjegyzi, hogy az elbocsátások a Caterpillar által 2015 szeptemberében bejelentett átfogó szerkezetátalakítási és költségcsökkentő tervhez kapcsolódnak;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kevésbé szigorú környezetvédelmi szabályozás és az olcsóbb munkaerő következtében a harmadik országokban működő vállalkozások versenyképesebbek lehetnek az Unióban működőeknél;

6.  tudatában van az európai bányászati ágazat termelése visszaesésének, valamint az EU-28 területén 2014 óta ebben az ágazatban bekövetkezett drámai csökkenésnek, az európai acélár növekedésének és a gépek ebből adódó – különösen Kínával összehasonlítva – magas gyártási költségeinek; sajnálja azonban, hogy a Caterpillar csoport úgy döntött, hogy a gosselies-i üzemében előállított mennyiségeket más, franciaországi (Grenoble) termelési egységeibe és Európán kívüli egyéb üzemekbe, köztük Kínába és Dél-Koreába helyezi át; ez a döntés a gosselies-i telephely hirtelen bezárásához és 2300 munkavállaló elbocsátásához vezetett, családok ezreit taszítva társadalmi és emberi szempontból drámai helyzetbe annak ellenére, hogy a gosselies-i telephely nyereséges volt, különösen az előző években eszközölt beruházások után;

7.  helyteleníti, hogy a gosselies-i telephely munkavállalóit egy egyszerű közlemény útján tájékoztatták a telephely bezárásáról; helyteleníti, hogy e brutális döntést nem előzte meg a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció; helyteleníti a munkavállalók és a szakszervezeti képviselők felé történő tájékoztatás és tisztelet teljes hiányát, mivel semmilyen információt nem kaptak a vállalat bezárása előtt; ezért kitart amellett, hogy fontos megerősíteni az Unió munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt;

8.  ragaszkodik ahhoz, hogy enyhítsék a Charleroi régiót érintő társadalmi-gazdasági következményeket, és tegyenek folyamatos erőfeszítéseket gazdasági fellendülése érdekében, különösen az európai strukturális és beruházási alapok segítségével;

9.  emlékeztet arra, hogy a Caterpillar vállalatnál történt elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak a helyi gazdaságra; hangsúlyozza e döntésnek a beszállító és továbbfeldolgozó vállalatok sok dolgozójára gyakorolt hatást;

10.  megállapítja, hogy a kérelem 2287, a Caterpillar vállalattól és öt beszállítótól elbocsátott, többségében 30 és 54 év közötti munkavállalót érint; rámutat arra a tényre is, hogy az elbocsátott munkavállalók több mint 11%-a 55 és 64 év közötti, és a feldolgozóiparra jellemző készségekkel rendelkezik; hangsúlyozza, hogy Charleroi régióban az álláskeresők többsége alacsony képzettségű (50,6%-uknak nincs középfokú végzettsége), és 40%-uk tartósan (több mint 24 hónapja) munkanélküli; sajnálja, hogy ezen elbocsátások következtében – a FOREM (Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálata) szerint – a munkanélküliségi ráta várhatóan 6,1%-kal fog nőni Hainaut régióban; ennek fényében elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát abban, hogy javuljanak e csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

11.  üdvözli, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokból mintegy 300 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) is részesül;

12.  megjegyzi, hogy Belgium ötféle fellépést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók és NEET-fiatalok érdekében: i) egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatás, ii) képzés és átképzés, iii) vállalkozásösztönzés, iv) vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, v) juttatások; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a pénzügyi segítség hatékony és célirányos legyen;

13.  üdvözli azt a döntést, hogy olyan képzéseket biztosítanak, amelyek igazodnak a CATCH-tervben(5) meghatározott, a Charleroi régióra vonatkozó fejlesztési prioritásokhoz;

14.  elégedett azzal, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 13,68%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

15.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálatából, a SOGEPA befektetési alapból, valamint a szakszervezetek és más szociális partnerek képviselőiből álló munkacsoporttal egyeztetve dolgozták ki; felhívja a belga és a vallon hatóságokat, hogy aktívan vegyenek részt a folyamatban;

16.  emlékeztet a közelmúltbeli Caterpillar- és Alstom-ügy fényében az európai újraiparosítási politika szükségességéről szóló, 2016. október 5-i állásfoglalására, amelyet nagy többséggel szavaztak meg, és amely arra szólítja fel Európát, hogy alakítson ki valódi iparpolitikát, amely különösen a kutatás-fejlesztés és az innováció területén alapul, de hangsúlyozza annak fontosságát is, hogy megvédjék az uniós gazdasági ágazatot a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataitól;

17.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  hangsúlyozza, hogy 2018. március 15-ig csupán 591 elbocsátott munkavállaló talált munkát; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy az EGAA intervenciós időszakának végén elemzést végezzenek annak értékelésére, hogy kell-e további visszailleszkedési támogatást alkalmazni; sajnálja, hogy az EGAA e vállalat vonatkozásában történő igénybevételéről (EGF/2014/011) szóló korábbi határozat eredményeképpen a kedvezményezettek viszonylag alacsony százaléka talált újra munkát; reméli, hogy a jelenlegi javaslat figyelembe veszi ezeket a tapasztalatokat;

20.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

21.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-támogatás hatásáról, amelyet többek között az állások minőségére és a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

22.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

23.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/471 határozata (2015. március 11.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) (HL L 76., 2015.3.20., 58. o.).

(5)

CATCH-terv: A foglalkoztatás növelése a Charleroi régióban, 2017. szeptember, http://www.catch-charleroi.be/


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Belgium EGF/2017/010 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez.

(2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3) Belgium a Caterpillar Solar Gosselines vállalatnál és öt beszállítójánál történt elbocsátásokra tekintettel 2017. december 18-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. Az említett kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4) Belgium az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban úgy határozott, hogy az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat nyújt 300 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára is.

(5) Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 4 621 616 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(6) Az EGAA igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 4 621 616 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma](4)* -tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről           a Tanács részéről

az elnök               az elnök

(1)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)

*    A dátumot az Európai Parlamentnek kell beillesztenie a Hivatalos Lapban való kihirdetést megelőzően.


INDOKOLÁS

I.  Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet(1) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(2) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket céltartalékként kell feltüntetni az Unió általános költségvetésében.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(3) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  Belgium kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2017. december 18-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) működő Caterpillar Solar Gosselies vállalattól és öt beszállítótól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. A vállalatoktól történt elbocsátások az Hainaut BE32 NUTS 2. szintű régióban következtek be. A javaslatot 2018. március 23-án megküldték az Európai Parlamentnek.

Ez a 2018. évi költségvetés keretében vizsgálandó negyedik kérelem, a NACE Rev. 2. rendszere szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) pedig az EGAA létrehozása óta a tizenötödik. 2287 elbocsátott munkavállalót érint, és az EGAA-ból összesen 4 621 616 EUR igénybevételére irányul Belgium javára.

A kérelmet 2017. december 18-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2018. február 4-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság 2018. március 23-án véglegesítette értékelését, és az EGAA-rendelet valamennyi vonatkozó rendelkezése alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásnak az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett feltételei.

Belgium azzal érvel, hogy az elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változásokkal, az építőipari- és bányászatigép-ágazatban tapasztalható világméretű versennyel és ennek következtében a Caterpillar bányászatigép-ágazatban való piaci részesedésének visszaesésével állnak kapcsolatban. Az európai bányászati ágazat termelésének (2012-ről 2015-re 234 millió EUR-ról 180 millió EUR-ra történt) csökkenése, az EU-28 területén az export drámai visszaesése 2014 óta, az európai acélár növekedése és a gépek ebből eredő magas előállítási költsége vezettek a Caterpillar gosselies-i üzeme személyzetének csökkentéséhez.

Az elbocsátásokra a magas munkanélküliségi rátával küszködő Hainaut régióban került sor. Charleroi régióban az álláskeresők többsége alacsony képzettségű (50,6%-uknak nincs középfokú végzettsége) és 40%-uk tartósan munkanélküli.

Az elbocsátott dolgozók nagy többsége férfi. Nagy többségük 30 és 54 év közötti, míg 11,51%-uk 55 és 64 év közötti. Mintegy 300 fő pedig nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET-) fiatal. Az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések rendkívüli fontossággal bírnak a tekintetben, hogy javuljanak e csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei.

Az elbocsátott munkavállalóknak biztosítandó alábbi ötféle intézkedéshez kérték az EGAA társfinanszírozását:

– Egyéni álláskeresési segítségnyújtás, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatások: Ezen intézkedések alatt olyan, személyre szabott elhelyezkedési segítségnyújtás értendő, mint a tanácsadás vagy a pályaorientáció, illetve a munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak nyújtott, nyílt tájékoztatási szolgáltatások.

– Képzés és átképzés: Ide a munkavállalóknak és a NEET-fiataloknak nyújtott szakképzés és továbbképzés tartozik.

– Vállalkozásösztönzés: Ezen intézkedés keretében a vállalkozók egy olyan támogatási rendszer előnyeit élvezhetik, amely szoros együttműködést irányoz elő az önfoglalkoztatás támogatásáért felelős regionális hatóságok között.

– Vállalkozásindításhoz nyújtott támogatás: Ezen intézkedés keretében az induló vállalkozások az önfoglalkoztatáshoz, az üzleti tevékenység elkezdéséhez, valamint teljes vagy részidős vállalkozói tevékenység beindításához kaphatnak támogatást.

– Juttatások: Ezek magukban foglalják a képzési támogatásokat; a hosszabb ingázási távolság esetén nyújtott mobilitási támogatásokat; az oktatásba való visszatéréshez nyújtott támogatásokat; az álláskeresési támogatásokat; valamint a vállalkozásalapítás támogatását.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A belga hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

– a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét,

– a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották,

– az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek, és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el,

– a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt,

– a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket,

– az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás megfelel az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályoknak.

Belgium értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a FOREM (Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálta) és Vallónia régiója. A pénzügyi hozzájárulás irányítását és ellenőrzését ugyanazok a szervek fogják végezni, mint amelyek az Európai Szociális Alapért (ESZA) felelősek.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 4 621 616 EUR összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2018-ban eddig ez az alap igénybevételére irányuló negyedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztető eljárást kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy építő jellegű támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

D(2018)16023

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az „EGF/2017/010 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelem nyomán történő igénybevételéről

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2017/010 BE/Caterpillar ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A)  mivel a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul és 2287 munkavállalót érint, akiket a NACE Rev. 2. szerinti 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) működő Caterpillar Solar Gosselies vállalattól és öt beszállítótól bocsátottak el;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat bizonyítása érdekében Belgium azzal érvelt, hogy a munkaerő-leépítés oka az építőipari- és bányászatigép-ágazatban tapasztalható világméretű verseny és ennek következtében a Caterpillar bányászatigép-ágazatban való piaci részesedésének visszaesése;

C)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 92,47%-a férfi és 7,53%-a nő; mivel az elbocsátott munkavállalók 85,34%-a 30 és 54, 11,51%-a pedig 55 és 64 év közötti;

D)  mivel 2014-ben Belgium EGAA-kérelmet nyújtott be e vállalat 1399 munkavállalójára vonatkozóan, és a jelenlegi javaslat az üzemben maradt további 1997 munkavállalóra vonatkozik;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a belga kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 4 621 616 EUR-s pénzügyi hozzájárulásra, amely a 7 702 694 EUR összegű teljes költség 60%-át teszi ki;

2.  hangsúlyozza, hogy Hainaut régió munkanélküliségi rátája várhatóan 6,1%-kal emelkedik, és hogy Charleroi munkakeresői többnyire alacsony képesítéssel rendelkeznek, és hogy magas a tartós munkanélküliek aránya;

3.  üdvözli azt a döntést, hogy olyan képzéseket biztosítanak, amelyek igazodnak a CATCH-tervben(1) meghatározott, a Charleroi régióra vonatkozó fejlesztési prioritásokhoz;

4.  üdvözli Belgium döntését, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálata, a SOGEPA(2), a szakszervezetek és más szociális partnerek képviselőiből álló munkacsoporttal egyeztetve dolgozták ki;

5.  örömmel látja, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének 13,68%-át teszik ki, ami jóval elmarad a rendeletben meghatározott 35%-os felső korláttól; továbbá azt, hogy ezen intézkedések feltétele, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktíven részt vegyenek álláskeresésben vagy képzési tevékenységekben;

6.  megállapítja, hogy az EGAA által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások magukban foglalnak egyéni álláskeresési segítségnyújtást, ügykezelési és általános tájékoztatási szolgáltatást, képzést és átképzést, vállalkozásösztönzést, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulást és juttatásokat;

7.  sajnálja, hogy az EGAA e vállalat vonatkozásában történő igénybevétele (EGF/2014/011) eredményeképpen a kedvezményezettek viszonylag alacsony százaléka talált újra munkát; reméli, hogy a jelenlegi javaslat figyelembe veszi ezeket a tapasztalatokat;

8.  üdvözli azt a döntést, hogy az elbocsátott munkavállalók támogatásán kívül az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani 300, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 30 év alatti fiatal (NEET-fiatal) számára az e régióban tapasztalható magas arányú ifjúsági munkanélküliség miatt;

9.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kevésbé szigorú környezetvédelmi szabályozás és az olcsóbb munkaerő következtében a harmadik országokban működő vállalkozások versenyképesebbek lehetnek az Unióban működőeknél;

10.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt intézkedésekre más uniós alapból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak pénzügyi támogatást, megtették a szükséges intézkedéseket a kettős finanszírozás megelőzésére, továbbá hogy az intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

11.  üdvözli, hogy Belgium megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára;

12.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság megbízott elnöke

(1)

  CATCH-terv: A foglalkoztatás növelése Charleroi régióban, 2017. szeptember

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  A SOGEPA egy olyan befektetési alap, amely befektetési szolgáltatásokat kínál, valamint hiteles és fenntartható gazdasági és ipari projektekre épülő vállalati átszervezések végrehajtásához nyújt segítséget.


MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2018. április 23–24-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban:

-  A COM(2018)0156 javaslat 4 621 616 EUR EGAA-hozzájárulást javasol a Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) vállalattól és öt beszállítójától elbocsátott 2287 alkalmazott számára. A Caterpillar a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 28. ágazatban (Gép, gépi berendezés gyártása) működik. Az érintett vállalatoktól történt elbocsátásokra Belgiumban, az Hainaut (BE32) NUTS 2. szintű régióban került sor.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottság többségének nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. április 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat