Procedură : 2018/2043(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2018

Texte depuse :

A8-0148/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 03/05/2018 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0195

RAPORT     
PDF 641kWORD 65k
26.4.2018
PE 620.786v02-00 A8-0148/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

(COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0156 – C8-0125/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0148/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a concedierii unui număr de 2 287 lucrători în sectorul economic încadrat în diviziunea 28 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente) a NACE Rev. 2, în regiunea de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) din Belgia;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 4 621 616 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7 702 694 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea la 18 decembrie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Belgia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 23 martie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Belgia pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul întreprinderii Caterpillar, după cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar prezentată în luna iulie 2014 și după adoptarea unei decizii pozitive în privința acesteia(4); remarcă faptul că nu există nicio suprapunere între lucrătorii sprijiniți în cadrul cererii anterioare și cei incluși în cererea din prezent;

4.  constată că Belgia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, de concurența existentă la nivel mondial în sectorul utilajelor de construcții și minerit, precum și de pierderea aferentă a cotei deținute de Caterpillar pe piața utilajelor; remarcă faptul că disponibilizările sunt legate de planul mondial de restructurare și de reducere a costurilor anunțat în septembrie 2015 de Caterpillar;

5.  și exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că societățile din țări terțe pot fi mai competitive decât cele care își desfășoară activitatea în Uniune, ca urmare a reglementărilor de mediu mai puțin restrictive și a costului orar mai redus al forței de muncă;

6.  este conștient de reducerea producției în sectorul mineritului din Europa și de scăderea dramatică a exporturilor UE-28 în acest sector începând cu 2014, de creșterea prețului oțelului european și de costurile de producție ridicate pentru mașinile și utilajele fabricate pe baza acestuia, în special în comparație cu China; regretă, cu toate acestea, că grupul Caterpillar a decis să redistribuie volumul producției realizate în unitatea din Gosselies către alte unități de producție din Franța (Grenoble) și din afara Europei, inclusiv din China și Coreea de Sud; întrucât această decizie a condus la încetarea bruscă a activității unității de producție de la Gosselies și la disponibilizarea a 2 300 de lucrători, provocând astfel o dramă socială și umană pentru mii de familii, în ciuda faptului că unitatea de producție de la Gosselies este profitabilă, în special în urma investițiilor realizate în anii anteriori;

7.  regretă că lucrătorii de la unitatea din Gosselies au fost informați cu privire la închiderea sitului printr-un simplu comunicat; își exprimă regretul cu privire la faptul că, la adoptarea acestei decizii tranșante, autoritățile regionale și locale nu au fost consultate; regretă faptul că nu a existat o informare prealabilă cu privire la decizie și că societatea nu a arătat respectul cuvenit față de lucrători și reprezentanții sindicali, care nu au primit nicio informație înainte de închiderea întreprinderii; insistă, prin urmare, asupra faptului că este important să se consolideze mecanismele existente pentru informarea și consultarea lucrătorilor din cadrul Uniunii;

8.  insistă asupra nevoii de a atenua consecințele socioeconomice pentru regiunea Charleroi și de a depune eforturi susținute pentru redresarea economică a acesteia, în special cu ajutorul fondurilor structurale și de investiții europene;

9.  reamintește previziunile conform cărora disponibilizările din cadrul întreprinderii Caterpillar vor avea efecte adverse semnificative asupra economiei locale; subliniază impactul pe care această decizie îl va avea asupra unui număr mare de lucrători disponibilizați de furnizori și de producătorii din aval;

10.  ia act de faptul că cererea se referă la 2 287 de lucrători disponibilizați în cadrul întreprinderii Caterpillar și al celor cinci furnizori, majoritatea acestora având vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; subliniază, de asemenea, faptul că peste 11 % din lucrătorii disponibilizați au vârste cuprinse între 55 și 64 de ani și dețin competențe specifice sectorului de producție; subliniază faptul că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în Charleroi au, în general, un nivel redus de calificare (50,6 % nu au studii liceale), iar 40 % dintre acestea sunt șomeri de lungă durată (peste 24 de luni); regretă faptul că, în urma acestor disponibilizări, se preconizează că rata șomajului va crește cu 6,1 % în regiunea Hainaut, potrivit Serviciului public de ocupare a forței de muncă din Regiunea Valonă (FOREM); recunoaște, în acest context, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri pe piața muncii;

11.  salută faptul că de serviciile personalizate cofinanțate de FEG vor beneficia, de asemenea, un număr de până la 300 de tineri cu vârsta mai mică de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET);

12.  constată că Belgia are în vedere cinci tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați și tinerii NEET vizați de cerere: (i) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, gestionarea cazului și servicii generale de informare, (ii) formare și reconversie profesională, (iii) promovarea spiritului antreprenorial, (iv) contribuția la înființarea de întreprinderi, (v) alocații; subliniază faptul că trebuie să se garanteze că sprijinul financiar este eficace și precis orientat;

13.  salută decizia de a oferi cursuri de formare concepute astfel încât să corespundă priorităților de dezvoltare ale regiunii Charleroi prevăzute în planul CATCH(5);

14.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 13,68 % din pachetul global de măsuri personalizate, cotă situată mult sub cea maximă de 35 % prevăzută în Regulamentul privind FEG, precum și că măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

15.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu un grup de lucru, care includea Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Valonia, fondul de investiții SOGEPA, precum și reprezentanți ai sindicatelor și ai altor parteneri sociali; invită autoritățile belgiene și valone să participe în mod activ la acest proces;

16.  reamintește Rezoluția sa din 5 octombrie 2016 referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom, care a fost votată de o largă majoritate a deputaților și în care se solicită instituirea unei politici industriale veritabile la nivel european, bazată în special pe cercetare și dezvoltare și pe inovare, și subliniază, în același timp, necesitatea de a proteja industria europeană de practicile comerciale neloiale ale țărilor terțe;

17.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au dat asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor veni în completarea măsurilor finanțate de fondurile structurale;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

19.  subliniază faptul că, la 15 martie 2018, doar 591 dintre lucrătorii disponibilizați își găsiseră un loc de muncă; insistă, prin urmare, asupra necesității de a realiza o analiză la sfârșitul perioadei de mobilizare a FEG, pentru a stabili dacă sunt necesare ajutoare suplimentare în vederea sprijinirii lucrătorilor să se reintegreze pe piața muncii; regretă faptul că decizia anterioară de mobilizare a FEG în legătură disponibilizările din cadrul acestei întreprinderi (EGF/2014/011) a avut drept rezultat un procentaj relativ scăzut de beneficiari reintegrați pe piața muncii; speră că propunerea actuală va ține cont de această experiență;

20.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

21.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reintegrare în muncă realizată prin intermediul FEG;

22.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

Decizia (UE) 2015/471 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar, prezentată de Belgia) (JO L 76, 20.3.2015, p. 58).

(5)

Planul „Catalysts for Charleroi” (CATCH), „Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi”, septembrie 2017, http://www.catch-charleroi.be/.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2017/010 BE/Caterpillar

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore apărute în tiparele comerțului mondial ca urmare a globalizării, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3) La 18 decembrie 2017, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările de la Caterpillar Solar Gosselies și de la 5 furnizori ai acestuia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 300 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri NEET).

(5) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 4 621 616 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(6) Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1:

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru a se furniza suma de 4 621 616 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4)*.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European           Pentru Consiliu

Președintele               Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*    Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Belgia și propunerea Comisiei

La 18 decembrie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Belgiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de întreprinderea Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) și de cinci furnizori, a căror activitate se desfășoară în sectorul economic încadrat la diviziunea 28 a NACE Rev. 2 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente). Disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză au avut loc în principal în regiunea de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32). Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 23 martie 2018.

Aceasta este cea de a patra cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și a 15-a în sectorul economic încadrat la diviziunea 28 a NACE Rev. 2 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente) de la instituirea FEG. Cererea vizează 2 287 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 4 621 616 EUR pentru Belgia.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 18 decembrie 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 4 februarie 2018. Comisia și-a finalizat evaluarea la 23 martie 2018 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG.

Belgia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, de concurența existentă la nivel mondial în sectorul utilajelor de construcții și minerit, precum și de pierderea aferentă a cotei deținute de Caterpillar pe piața utilajelor. Reducerea producției în sectorul mineritului din Europa (de la 234 milioane EUR în 2012 la 180 milioane EUR în 2015), scăderea dramatică a exporturilor UE-28 în acest sector începând din 2014, creșterea prețului oțelului european și costurile de producție ridicate pentru mașinile și utilajele fabricate pe baza acestuia au condus la reducerea efectivelor de angajați la unitatea de producție a Caterpillar de la Gosselies.

Concedierile au avut loc în regiunea Hainaut, care se confruntă cu o rată ridicată a șomajului. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în Charleroi au, în general, un nivel redus de calificare (50,6 % nu au studii liceale), iar 40 % dintre acestea sunt șomeri de lungă durată.

O pondere semnificativă a lucrătorilor disponibilizați este reprezentată de bărbați. Marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, iar 11,51 % dintre aceștia au vârste cuprinse între 55 și 64 de ani. Printre aceste persoane se numără și până la 300 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 30 de ani. Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

Cele cinci tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

– Asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, gestionarea cazului și servicii generale de informare. Aceste măsuri includ asistență personalizată pentru căutarea unui loc de muncă, cum ar fi consilierea și orientarea profesională, precum și servicii de informații deschise pentru lucrători și pentru tinerii NEET.

– Formare și reconversie profesională: Sunt incluse aici formarea profesională și continuă adresată lucrătorilor și tinerilor NEET.

– Promovarea antreprenoriatului: Această măsură va oferi participanților un sistem de sprijin pentru întreprinzători, care prevede o colaborare strânsă cu autoritățile regionale destinată să sprijine activitățile independente.

– Contribuție la înființarea unei întreprinderi: Această măsură asigură acordarea de granturi pentru înființarea de noi întreprinderi în vederea promovării activităților independente, a creării de activități economice, în vederea demarării și a consolidării unei afaceri care să corespundă unui loc de muncă cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă.

– Alocații: Printre acestea se numără alocațiile de formare profesională; alocațiile de mobilitate pentru obținerea de locuri de muncă aflate la o distanță mai mare de navetă; alocații de continuare a studiilor; alocații pentru căutarea unui loc de muncă; și alocația de antreprenoriat.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile belgiene au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării;

– cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește concedierile colective au fost respectate;

– întreprinderile care au efectuat disponibilizările și care și-au continuat activitatea după disponibilizări și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și au luat măsuri adecvate în folosul lucrătorilor lor;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

Belgia a informat Comisia cu privire la faptul că sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională sunt reprezentate de Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Regiunea Valonă (FOREM) și de Regiunea Valonă. Organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt aceleași cu cele responsabile pentru Fondul social european (FSE).

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 4 621 616 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a patra propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2018)16023

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/010 BE/Caterpillar și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 2 287 de lucrători disponibilizați de întreprinderea Caterpillar – Solar Gosselies și de cinci furnizori care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 28 a NACE Rev. 2 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.);

B)  întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore apărute în tiparele comerțului mondial ca urmare a globalizării, Belgia susține că motivul principal care stă la baza reducerilor de personal este concurența mondială în sectorul utilajelor de construcții și minerit și pierderea aferentă a cotei deținute de Caterpillar pe piața utilajelor;

C)  întrucât 92,47 % din lucrătorii vizați de această măsură sunt bărbați, iar 7,53 % sunt femei; întrucât 85,34 % din beneficiarii vizați au vârsta între 30 și 54 de ani, iar 11,51 % au vârsta între 55 și 64 de ani;

D)  întrucât, în 2014, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG care vizează 1 399 de lucrători ai întreprinderii, iar propunerea actuală include restul de 1 997 de lucrători de la unitatea de producție.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Belgiei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 4 621 616 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7 702 694 EUR;

2.  subliniază că rata șomajului în regiunea Hainaut va crește, conform estimărilor, cu 6,1 % și că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în Charleroi au, în general, un nivel redus de calificare, ponderea șomerilor de lungă durată fiind ridicată;

3.  salută decizia de a oferi cursuri de formare concepute astfel încât să corespundă priorităților de dezvoltare ale regiunii Charleroi, prevăzute în planul CATCH(1);

4.  salută decizia Belgiei de a elabora un pachet coordonat de servicii personalizate în consultare cu un grup de lucru, din care au făcut parte Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Valonia, SOGEPA(2), reprezentanți ai sindicatelor și ai altor parteneri sociali;

5.  observă cu satisfacție că măsurile pentru suplimentarea venitului reprezintă 13,68 % din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG; remarcă, totodată, că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

6.  ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ asistența individuală pentru căutarea unui loc de muncă, gestionarea cazului și servicii generale de informare, formare și reconversie profesională, promovarea spiritului antreprenorial, contribuția la înființarea de întreprinderi, alocații;

7.  regretă faptul că mobilizarea anterioară a FEG în legătură disponibilizările efectuate de această întreprindere (EGF/2014/011) a avut drept rezultat un procentaj relativ scăzut de beneficiari reintegrați pe piața muncii; speră că propunerea actuală va ține cont de această experiență;

8.  salută decizia de a furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 300 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta sub 30 de ani, în contextul nivelului ridicat al șomajului în rândul tinerilor din această regiune;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că societățile din țări terțe pot fi mai competitive decât cele care își desfășoară activitatea în UE, ca urmare a reglementărilor de mediu mai puțin restrictive și a costului orar mai redus al forței de muncă;

10.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au dat asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

11.  salută asigurarea dată de Belgia că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

12.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu stimă,

Marita ULVSKOG

Președintă în exercițiu a Comisiei EMPL

(1)

  Planul CATCH, „Accélérer la Croissance de l'Emploi dans la Région de Charleroi”, septembrie 2017

  http://www.catch-charleroi.be/

(2)

  Sogepa este un fel de fond de investiții care oferă servicii de investiții și susține inițiativele de reorganizare a întreprinderilor, promovate de proiecte economice și industriale credibile și durabile.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, în perioada 23-24 aprilie 2018, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2018)0156 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 4 621 616 EUR pentru 2 287 de lucrători disponibilizați de Caterpillar Solar Gosselies (Caterpillar) și de cinci furnizori. Caterpillar își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în diviziunea 28 (Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente) a NACE Rev. 2. Disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză au avut loc în regiunea de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) din Belgia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei noastre au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecții față de mobilizarea în acest caz a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu stimă,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 30 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate