Postup : 2017/0348(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0149/2018

Předložené texty :

A8-0149/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/05/2018 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0205

ZPRÁVA     ***I
PDF 588kWORD 55k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Alain Cadec

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti

způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0774),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0446/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0149/2018),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obsah návrhu

Jedním z hlavních cílů reformy stávající společné rybářské politiky (SRP)(1) je dosáhnout míry využití, která umožní maximální udržitelný výnos pro obnovu a zachování všech rybích populací na udržitelných úrovních. Udržitelného využívání mořských biologických zdrojů lze lépe dosáhnout prostřednictvím víceletého přístupu k řízení rybolovu, a to přijetím víceletých plánů řízení rybolovu, které by podle stávající SRP měly odrážet zvláštnosti různého rybolovu a populací. Víceleté plány řízení by měly poskytovat rámec pro udržitelné využívání populací a jasně vymezit časový rámec a ochranné mechanismy pro nepředvídaný vývoj stavu rybích populací.

Cíl, který odpovídá cíli maximálního udržitelného výnosu, se vyjádří jako rozpětí hodnot FMSY, které poskytli vědečtí pracovníci, a následně je spolunormotvůrci stanoví a zavedou do plánu. Na základě vědeckého poradenství přijme Rada každoročně opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv, tak aby bylo dosaženo cílů plánu(2).

První víceletý plán řízení po reformě SRP byl přijat pro region Baltského moře. Nařízení (EU) 2016/1139 zavedlo víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného („dotčené druhy“) v Baltském moři (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání dotčených populací obnovilo a zachovávalo stavy populací nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Plán stanoví vyčíslitelné cíle, tj. rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem, jakož i referenční body pro zachování zdrojů vyjádřené jako maximální udržitelný výnos Btrigger a Blim. Číselné hodnoty zmíněných parametrů pocházejí od vědeckého poradenství Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) z roku 2015(3). Z vědeckého hodnocení provedeného v roce 2017 vyplývá, že příslušné hodnoty maximálního udržitelného výnosu populací sledě obecného v Botnickém moři a sledě obecného v Botnickém zálivu se změnily.

Čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1139 uvádí, že pokud se Komise na základě vědeckého poradenství domnívá, že referenční body pro zachování zdrojů stanovené v příloze II uvedeného nařízení již správně nevyjadřují cíle plánu, mohou být tyto body jako naléhavá záležitost předloženy k revizi Evropskému parlamentu a Radě.

Komise proto navrhla změnu nařízení (EU) 2016/1139 s ohledem na nejnovější a nejlepší vědecké poradenství.

Výsledky konzultací se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů

Vědecké podklady ke změně poskytla ICES. Mezinárodní rada ICES provedla v roce 2017 hodnocení populací sledě obecného v Botnickém moři a Botnickém zálivu(4). Klíčovou otázkou, kterou vědečtí pracovníci řešili, byla identifikace populace, tj. zda v jednom posouzení sloučit dvě oblasti, nebo zda je nadále posuzovat zvlášť. Bylo rozhodnuto, že se populace sloučí na základě těchto aspektů:

a) neexistuje přesvědčivý biologický důkaz ani pro sloučení, ani pro oddělení populací,

b) dostupné údaje neumožňují kvalitativně správné posouzení sledě obecného v Botnickém zálivu a je nepravděpodobné, že to bude možné v budoucnu zlepšit,

c) nehrozí riziko nadměrného využívání menší části populace v Botnickém zálivu, pokud dojde ke sloučení s větší částí populace sledě obecného v Botnickém moři.

V důsledku sloučení obou populací odhadla rada ICES nové referenční hodnoty maximálního udržitelného výnosu. Výsledná hodnota FMSY činí 0,21. Příslušné rozmezí FMSY bylo vypočítáno a výsledkem je FMSY lower rovno 0,15 a FMSY upper rovno 0,21. Kvůli pravděpodobnosti, že biomasa populace klesne pod úroveň ochrany, je FMSY upper omezeno hodnotou FMSY, tj. 0,21, a této hodnotě rovno. Odpovídající úroveň biomasy umožňující maximální udržitelný výnos Btrigger byla vypočítána na 283 180 tun a úroveň biomasy Blim na 202 272 tun.

Zvláštní posouzení dopadů nebylo provedeno, protože dopady uplatňování konceptu maximálního udržitelného výnosu pro řízení rybolovu již bylo posouzeno v rámci posouzení dopadů reformy SRP. V rámci posouzení dopadů(5) byly vyčísleny dopady dosažení maximálního udržitelného výnosu. Provedení dalšího posouzení dopadů by již nepřineslo žádné další informace, které by nebyly k dispozici z předchozího posouzení. Změny stávajícího nařízení jsou v souladu s čl. 5 odst. 6 a zakládají se na vědeckém poradenství. Jsou nezbytné pro stanovení nebo v případě potřeby pro změnu ročních rybolovných práv pro Baltské moře a pro řádné fungování nové SRP.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá tento legislativní návrh, který se týká technické úpravy plánu řízení pro Baltské moře, přesněji sledě v Botnickém zálivu.

Zpravodaj navrhuje přijetí návrhu Komise zjednodušeným postupem v souladu s článkem 50 jednacího řádu Evropského parlamentu.

(1)

  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)

  Pracovní skupina pro víceleté plány. Závěrečná zpráva z dubna 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Poradenství ICES na zvláštní žádost. Poradenství ICES 2015, kniha 6. Žádost EU adresovaná ICES o poskytnutí rozmezí FMSY vybraných populací v Severním a Baltském moři.

(4)

  CIEM, 2017. Zpráva Semináře na téma baltských populací (WKBALT), 7.–10. února 2017, Kodaň, Dánsko. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 s.

(5)

  SEC(2011) 891.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

Referenční údaje

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Datum předložení EP

18.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

15.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

24.4.2018

Projednání ve výboru

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Datum předložení

26.4.2018

Poslední aktualizace: 18. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí