Izvješće - A8-0149/2018Izvješće
A8-0149/2018

  IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru

  26.4.2018 - (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) - ***I

  Odbor za ribarstvo
  Izvjestitelj: Alain Cadec
  (Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)


  Postupak : 2017/0348(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0149/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0149/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 u pogledu raspona ribolovne smrtnosti i razine očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru

  (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0774),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0446/2017),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 14. veljače 2018.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0149/2018),

  1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  • [1]   Još nije objavljeno u Službenom listu.

  OBRAZLOŽENJE

  Sadržaj prijedloga

  Jedan od osnovnih ciljeva reforme aktualne zajedničke ribarstvene politike (ZRP)[1] je dostizanje stope iskorištavanja najvišeg održivog prinosa (MSY) za sve stokove kako bi se populacije ribljih stokova obnavljale i održavale na održivim razinama. Održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa može se bolje postići višegodišnjim pristupom upravljanju ribarstvom u okviru kojeg se donose višegodišnji planovi upravljanja ribarstvom, u kojima bi se prema važećem ZRP-u trebale odražavati posebnosti stokova i raznih vrsta ribolova. Višegodišnjim planovima upravljanja trebao bi se uspostaviti okvir za održivo iskorištavanje stokova uz jasno definiran vremenski okvir i mehanizme očuvanja za nepredviđena zbivanja u statusu ribljih stokova.

  Cilj, koji odgovara cilju u pogledu MSY-ja, trebao bi se izraziti kao raspon vrijednosti FMSY koji određuju znanstvenici, a koji bi suzakonodavci zatim trebali utvrditi i unijeti u plan. Vijeće bi na godišnjoj osnovi donosilo mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, na temelju znanstvenih savjeta kako bi se postigli ciljevi plana[2].

  Prvi višegodišnji plan upravljanja nakon reforme ZRP-a donesen je za regiju Baltičkog mora. Uredbom (EU) br. 2016/1139 utvrđen je višegodišnji plan za stokove bakalara, haringe i papaline (u daljnjem tekstu „predmetni stokovi”) u Baltičkome moru (u daljnjem tekstu „plan”). Cilj plana je osigurati da se iskorištavanjem predmetnih stokova njihove populacije obnavljaju i održavaju iznad razina koje mogu proizvesti MSY. U planu su utvrđeni mjerljivi ciljevi, tj. rasponi ribolovne smrtnosti, i referentne točke očuvanja izražene kao MSY Btrigger i Blim. Brojčane vrijednosti navedenih parametara preuzete su iz znanstvenog savjeta Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) iz 2015.[3] Znanstvena procjena provedena 2017. pokazala je da su se vrijednosti MSY-ja za stokove haringe u Botničkome moru i haringe u Botničkom zaljevu promijenile.

  Člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2016/1139 predviđeno je da se referentne točke očuvanja iz Priloga II. toj uredbi, ako Komisija na temelju znanstvenog savjeta utvrdi da one više nisu primjerene ciljevima plana, mogu hitno podnijeti na reviziju Europskom parlamentu i Vijeću.

  Stoga je Komisija predložila izmjenu Uredbe (EU) br. 2016/1139 u svjetlu najboljih i najnovijih znanstvenih mišljenja.

  Rezultati savjetovanja sa zainteresiranim stranama i ocjene učinka

  ICES je pružio znanstveni temelj za izmjenu. Godine 2017. ICES je procijenio stokove haringe u Botničkome moru i Botničkom zaljevu[4]. Jedno od ključnih pitanja za znanstvenike bila je identifikacija stokova, tj. pitanje hoće li ta dva područja spojiti u jednu jedinicu za procjenu ili će ih nastaviti procjenjivati zasebno. Odlučeno je da će se stokovi spojiti na temelju sljedećih razmatranja:

  a) ne postoje čvrsti biološki dokazi ni za spajanje ni za razdvajanje stokova;

  b) dostupnost podataka ne omogućuje kvalitetnu procjenu u pogledu haringe u Botničkom zaljevu i malo je vjerojatno da će doći do poboljšanja u budućnosti;

  c) nema bojazni da će doći do prekomjernog iskorištavanja manjih stokova haringi u Botničkom zaljevu ako se spoje s većim stokovima u Botničkome moru.

  Nakon spajanja tih dvaju stokova ICES je procijenio nove referentne vrijednosti za MSY. Nova vrijednost FMSY iznosi 0,21. Izračunani su odgovarajući rasponi FMSY koji su pokazali da FMSY niže vrijednosti iznosi 0,15, a FMSY više vrijednosti 0,21. Zbog vjerojatnosti da će biomasa stokova pasti ispod razine očuvanja vrijednost FMSY više vrijednosti ograničena je tako da odgovara FMSY vrijednosti od 0,21. Izračunate odgovarajuće razine biomase za vrijednosti MSY Btrigger i Blim iznose 283 180 tona i 202 272 tone.

  Nije provedena posebna procjena učinka jer su učinci primjene koncepta MSY-ja na upravljanje ribarstvom već procijenjeni u procjeni učinka provedenoj prije reforme ZRP-a. Učinci postizanja MSY-ja kvantificirani su u okviru te procjene učinka[5]. Provedbom dodatne procjene učinka ne bi se dopunili već dostupni podaci iz prethodno izvršene procjene. Izmjene postojeće uredbe u skladu su s njezinim člankom 5. stavkom 6. te se temelje na znanstvenom savjetu. Ključne su za utvrđivanje ili reviziju, ovisno o potrebi, godišnjih ribolovnih mogućnosti za Baltičko more te za ispravno funkcioniranje važećeg ZRP-a.

  Stajalište izvjestitelja

  Izvjestitelj pozdravlja ovaj zakonodavni prijedlog koji se odnosi na tehničke izmjene plana upravljanja za Baltičko more, točnije za stokove haringe u Botničkom zaljevu.

  Izvjestitelj predlaže da se Prijedlog Komisije usvoji po pojednostavljenom postupku u skladu s člankom 50. Poslovnika Europskog parlamenta.

  • [1]   SL L 354, 28.12.2013., str. 22.
  • [2]   Radna skupina za višegodišnje planove. Završno izvješće, travanj 2014. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
  • [3]   ICES-ov savjet na zahtjev. ICES-ov savjet 2015., Knjiga 6. Zahtjev EU-a ICES-u za dostavu raspona FMSY za odabrane stokove u Sjevernom i Baltičkome moru.
  • [4]   Izvješće Report of the Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 7.–10. veljače 2017., Kopenhagen, Danska. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 str.
  • [5]   SEC(2011) 891.

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Raspon ribolovne smrtnosti i razina očuvanja za određene stokove haringe u Baltičkome moru

  Referentni dokumenti

  COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  18.12.2017

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  PECH

  15.1.2018

   

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Alain Cadec

  27.2.2018

   

   

   

  Pojednostavljeni postupak - datum odluke

  24.4.2018

  Razmatranje u odboru

  26.2.2018

  21.3.2018

  24.4.2018

   

  Datum usvajanja

  24.4.2018

   

   

   

  Datum podnošenja

  26.4.2018

  Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti