Eljárás : 2017/0348(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0149/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0149/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/05/2018 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0205

JELENTÉS     ***I
PDF 433kWORD 55k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Alain Cadec

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0774),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0446/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. február 14-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0149/2018),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

A javaslat tartalma

A jelenlegi közös halászati politika (KHP) reformjának(1) egyik központi célkitűzése a maximális fenntartható hozam (MFH) felhasználási arányának elérése valamennyi állomány tekintetében a halállományok fenntartható szintjének helyreállítása és fenntartása érdekében. A tengerek biológiai erőforrásainak fenntartható kiaknázása hatékonyabban megvalósítható a halászati gazdálkodásra vonatkozó többéves megközelítés révén, olyan többéves halászati gazdálkodási tervek elfogadásával, amelyeknek a jelenlegi közös halászati politikának megfelelően tükrözniük kell a különböző halászatok és állományok sajátosságait. A többéves gazdálkodási terveknek biztosítaniuk kell az állományok fenntartható kiaknázásának keretét, és egyértelműen meg kell határozniuk a halállományok állapotának előre nem látható fejleményeihez kapcsolódó határidőket és védelmi mechanizmusokat.

A célkitűzést az MFH célkitűzésének megfelelően a tudósok által megadott FMFH értéktartományként kell kifejezni, amelyeket azután a társjogalkotóknak kell meghatározniuk és a tervben rögzíteniük. A Tanács – tudományos szakvélemények alapján és a terv céljainak elérését tartva szem előtt – éves alapon intézkedéseket fogad el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan(2).

A KHP reformját követő első többéves gazdálkodási tervet a balti-tengeri régió vonatkozásában fogadták el. Az (EU) 2016/1139 rendelet többéves tervet (a továbbiakban: a terv) dolgozott ki a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira (a továbbiakban: érintett állományok) vonatkozóan. A terv célkitűzése, hogy az érintett állományok kiaknázása helyreállítsa a szóban forgó fajok állományainak populációit és azokat az MFH-t biztosítani képes szint fölött tartsa. A terv meghatározza a mennyiségi célokat, vagyis a halászati mortalitási tartományokat, valamint az MFH Btrigger és Blim értékekben kifejezett védelmi referenciapontokat a maximális fenntartható hozam vonatkozásában. Az említett paraméterek számértékeit a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) által 2015-ben adott tudományos szakvéleményből(3) vették. A 2017-ben végzett tudományos értékelés azt mutatja, hogy a Botteni-tenger heringállományának és a Botteni-öböl heringállományának MFH-ja megváltozott.

Az (EU) 2016/1139 rendelet 5. cikkének (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a Bizottság tudományos szakvélemények alapján úgy véli, hogy a II. mellékletben meghatározott védelmi referenciapontok már nem felelnek meg a terv célkitűzéseinek, a Bizottság sürgősséggel javaslatot nyújthat be az Európai Parlament és a Tanács részére ezeknek a védelmi referenciapontoknak a felülvizsgálata céljából.

Ezért a Bizottság javaslatot tett az (EU) 2016/1139 rendelet módosítására a legújabb és legjobb tudományos szakvélemények fényében.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk és a hatásvizsgálatok eredményei

A módosítás tudományos háttérét az ICES szolgáltatta. 2017-ben az ICES elvégezte az Botteni-tenger és a Botteni-öböl heringállománynak értékelését(4). A tudósok által mérlegelt egyik fő kérdés az állomány meghatározása volt, vagyis az, hogy a két területet egy értékelési egységként kezeljék, vagy továbbra is külön-külön vizsgálják. Az a döntés született, hogy az állományt összevonják a következő megfontolások alapján:

a) nem áll rendelkezésre olyan jelentős biológiai bizonyíték, amely lehetővé tenné az állományok egyesítését vagy szétválasztását;

b) az adatok rendelkezésre állása nem segíti elő a megfelelő minőségi értékelést a Botteni-öbölben élő heringállomány tekintetében, és ez valószínűleg a jövőben sem fog javulni;

c) nem kell tartani a Botteni-öbölben lévő kisebb állomány-összetevő túlzott kiaknázásától a Botteni-öbölben lévő nagyobb heringállomány-összetevővel való összevonása miatt.

A két állomány összevonásának eredményeként az ICES meghatározta az MFH új referenciaértékeit. Az új FMFH értéke 0,21. Kiszámították az ennek megfelelő FMFH tartományt is, amelynek alsó FMFH értéke 0,15, felső FMFH értéke pedig 0,21. Mivel valószínű, hogy az állomány biomasszája a biztonsági szintek alá fog csökkenni, a felső FMFH-t az FMFH értékében, azaz 0,21-ben korlátozták. Ennek megfelelően a számítások alapján az MFH Btrigger-ben és a Blim-ben kifejezett biomasszaszintek értéke 283 180 és 202 272 tonna lett.

Nem készült konkrét hatásvizsgálat, mivel az MFH-ra vonatkozó koncepció halászati gazdálkodásra való alkalmazásának hatásait a KHP reformját támogató hatásvizsgálat keretében már értékelték. A hatásvizsgálat(5) részeként számszerűsíteni lehetett az MFH elérésének hatásait. Egy újabb hatásvizsgálat elvégzése nem gyarapítaná a korábban elvégzett vizsgálat alapján rendelkezésre álló információk körét. A meglévő rendelet módosításai összhangban vannak a rendelet 5. cikkének (6) bekezdésével, és tudományos szakvéleményen alapulnak. Elengedhetetlenek adott esetben a balti-tengeri éves halászati lehetőségek meghatározásához vagy felülvizsgálatához, valamint az új KHP megfelelő működéséhez.

Az előadó álláspontja

Az előadó kedvezően fogadja e jogalkotási javaslatot, amely a Balti-tengerre, pontosabban a Botteni-öblön belüli heringállományra vonatkozó gazdálkodási terv technikai módosítására irányul.

Az előadó javasolja a Bizottság javaslatának az Európai Parlament eljárási szabályzata 50. cikkében foglaltaknak megfelelően, egyszerűsített eljárással történő elfogadását.

(1)

  HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)

  A többéves tervekkel foglalkozó munkacsoport. Zárójelentés, 2014. április: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Az ICES különleges kérésre nyújtott szakvéleménye. ICES-tanácsadás (2015), 6. könyv. Az EU arra irányuló kérése, hogy az ICES a kiválasztott északi-tengeri és balti-tengeri állományok tekintetében határozza meg az FMFH-tartományokat.

(4)

  ICES, 2017: Report of the Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT) (A balti-tengeri állományok referenciaértékével foglalkozó munkaértekezletről szóló jelentés), 2017. február 7–10., Koppenhága, Dánia. ICES CM 2017/ACOM:30, 108 o.

(5)

  SEC(2011)0891.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A bizonyos heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek

Hivatkozások

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

15.1.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

24.4.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Az elfogadás dátuma

24.4.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

26.4.2018

Utolsó frissítés: 2018. május 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat