Procedūra : 2017/0348(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0149/2018

Pateikti tekstai :

A8-0149/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/05/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0205

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 578kWORD 55k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Alain Cadec

(Supaprastinta procedūra: Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0774),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0446/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0149/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo turinys

Vienas iš pagrindinių dabartinės bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reformos(1) tikslų – pasiekti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinantį visų išteklių naudojimo lygį, kad būtų atkurtos ir išlaikytos tvaraus dydžio žuvų išteklių populiacijos. Užtikrinti tausų jūrų biologinių išteklių naudojimą yra lengviau, kai žvejyba valdoma laikantis daugiamečio požiūrio – priimant daugiamečius žvejybos valdymo planus, kuriuose pagal dabartinę BŽP turėtų būti atsižvelgiama į skirtingų žvejybos tipų ir išteklių ypatumus. Šiais daugiamečiais valdymo planais, kuriuose aiškiai nustatomi terminai ir dėl nenumatytų žuvų išteklių būklės pokyčių taikytini apsaugos mechanizmai, turėtų būti padedamas pagrindas tausiam išteklių naudojimui.

MSY tikslą atitinkantis tikslinis rodiklis turėtų būti išreikštas mokslininkų pateiktu FMSY intervalu, o tuomet jį turėtų nustatyti teisėkūros institucijos ir jis turėtų būti įtrauktas į planą. Taryba, remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis ir siekdama, kad būtų įgyvendinti plano tikslai, turėtų kasmet priimti žvejybos galimybių nustatymo ir paskirstymo priemones(2).

Pirmasis po BŽP reformos priimtas daugiametis valdymo planas buvo skirtas Baltijos jūros regionui. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių (toliau – atitinkami ištekliai) valdymo planas (toliau – planas) nustatytas Reglamentu (ES) 2016/1139. Plano tikslas – užtikrinti, kad atitinkami ištekliai būtų naudojami taip, kad būtų atkurti ir išlaikyti tų išteklių populiacijų dydžiai, viršijantys dydžius, kuriems esant galimas MSY. Plane nustatyti kiekybiniai tiksliniai rodikliai – žuvų mirtingumo dėl žvejybos intervalai ir išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškai, išreikšti MSY Btrigger ir Blim vertėmis. Šių parametrų skaitinės vertės paimtos iš 2015 m. Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) pateiktų mokslinių rekomendacijų(3). 2017 m. atlikus mokslinį vertinimą nustatyta, kad atitinkamos Botnijos jūros silkių ir Botnijos įlankos silkių išteklių MSY vertės pasikeitė.

Reglamento (ES) 2016/1139 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad, jei remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis Komisija mano, kad to reglamento II priede nustatyti išteklių išsaugojimo lygio atskaitos taškai nebeatitinka plano tikslų, tie atskaitos taškai gali būti skubiai pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai peržiūrėti.

Todėl, atsižvelgdama į naujausias ir patikimiausias mokslines rekomendacijas, Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2016/1139.

Konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir poveikio vertinimų rezultatai

Mokslinį pakeitimo pagrindą sudaro ICES pateikti duomenys. 2017 m. ICES atliko Botnijos jūros ir Botnijos įlankos silkių išteklių vertinimą(4). Pagrindinis mokslininkų nagrinėtas klausimas buvo susijęs su išteklių identifikavimu, t. y. mokslininkai sprendė, ar abu rajonai turėtų sudaryti vieną vertinimo vienetą, ar turėtų būti toliau vertinami atskirai. Nuspręsta abiejų rajonų išteklius vertinti kartu, remiantis šiais argumentais:

a) neturima svarių biologinių įrodymų, kuriais remiantis ištekliai galėtų būti būtų vertinami kartu arba atskirai;

b) remiantis turimais duomenimis kokybiško Botnijos įlankos silkių išteklių vertinimo atlikti negalima ir nepanašu, kad ateityje situacija pagerės;

c) mažesniuosius silkių išteklius (Botnijos įlankos išteklius) sujungus su didesniaisiais (Botnijos jūros) ištekliais, nekyla mažesniųjų išteklių pereikvojimo pavojus.

Sujungusi abu išteklius, ICES apskaičiavo naujas MSY orientacines vertes. Gauta FMSY taško vertė yra lygi 0,21. Apskaičiavus atitinkamus FMSY intervalus nustatyta, kad apatinė FMSY vertė lygi 0,15, o viršutinė FMSY vertė – 0,21. Kadangi tikėtina, kad išteklių biomasės dydis gali sumažėti tiek, kad nebesieks išsaugojimo lygio, nustatyta FMSY viršutinė vertė neviršija FMSY taško vertės ir yra lygi 0,21. Be to, apskaičiuota, kad susijęs MSY Btrigger biomasės dydis yra lygus 283 180 tonų, o Blim – 202 272 tonoms.

Konkretaus poveikio vertinimo atlikta nebuvo, nes MSY principo taikymo žuvininkystės valdymui poveikis jau įvertintas atliekant poveikio vertinimą, kuriuo grindžiama BŽP reforma. Atliekant minėtą poveikio vertinimą(5) buvo kiekybiškai įvertintas tikslo užtikrinti MSY įgyvendinimo poveikis. Atliekant naują poveikio vertinimą nebūtų gauta daugiau informacijos, nei jau sukaupta per ankstesnį poveikio vertinimą. Esamo reglamento pakeitimai atliekami vadovaujantis jo 5 straipsnio 6 dalimi ir yra grindžiami mokslinėmis rekomendacijomis. Jie yra būtini norint nustatyti arba prireikus peržiūrėti metines žvejybos Baltijos jūroje galimybes ir užtikrinti tinkamą naujosios BŽP veikimą.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Baltijos jūros išteklių valdymo plano techninių pakeitimų, konkrečiai dėl Botnijos įlankos silkių išteklių.

Pranešėjas siūlo priimti Komisijos pasiūlymą Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnyje numatyta supaprastintos procedūros tvarka.

(1)

  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)

  Daugiamečių planų darbo grupė. 2014 m. balandžio mėn. galutinė ataskaita, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf.

(3)

  ICES rekomendacija pagal specialų prašymą. 2015 m. ICES rekomendacija, 6 knyga. Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai pateiktas ES prašymas nurodyti tam tikrų Šiaurės jūros ir Baltijos jūros išteklių FMSY intervalus.

(4)

  ICES. 2017 m. Report of the Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 2017 m. vasario 7–10 d., Kopenhaga, Danija. ICES CM 2017/ACOM:30, 108 p.

(5)

  SEC(2011) 891.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis

Nuorodos

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

15.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

24.4.2018

Svarstymas komitete

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Pateikimo data

26.4.2018

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika