VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

26.4.2018 - (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Alain Cadec
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2017/0348(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0149/2018
Ingediende teksten :
A8-0149/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0774),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0446/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 februari 2018[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0149/2018),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

TOELICHTING

Strekking van het voorstel

Een van de kerndoelstellingen van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)[1] is voor alle bestanden het exploitatieniveau dat de maximale duurzame opbrengst oplevert, te halen en zo te zorgen voor een geleidelijk herstel en behoud van populaties van visbestanden op een duurzaam niveau. De duurzame exploitatie van de mariene biologische rijkdommen kan beter worden bereikt door een meerjarenaanpak van het visserijbeheer door de vaststelling van meerjarige visserijbeheersplannen waarin volgens het huidige GVB rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van de verschillende visserijen en bestanden. De meerjarige beheersplannen moeten een kader voor de duurzame exploitatie van bestanden bieden, waarbij wordt voorzien in een duidelijk tijdschema en in vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene ontwikkelingen in de toestand van het visbestand.

Het streefcijfer dat overeenstemt met de MDO-doelstelling, moet worden uitgedrukt als een FMSY‑bandbreedte van door wetenschappers aangereikte waarden, die vervolgens door de medewetgevers wordt vastgesteld en in een plan gegoten. De Raad zou maatregelen vaststellen voor de jaarlijkse vaststelling en toewijzing van vangstmogelijkheden op basis van wetenschappelijk advies en op zodanige wijze dat de doelstellingen van het plan worden bereikt[2].

Het eerste meerjarige beheersplan dat na de GVB-hervorming werd goedgekeurd, had betrekking op het Oostzeegebied. Bij Verordening (EU) 2016/1139 werd een meerjarenplan vastgesteld voor de kabeljauw-, haring en sprotbestanden (hierna de "betrokken bestanden" genoemd) in de Oostzee (hierna "het plan" genoemd). Bedoeling van het plan is ervoor te zorgen dat de betrokken bestanden zodanig worden geëxploiteerd dat de populaties van deze bestanden boven een niveau worden gebracht en behouden dat de MDO kan opleveren. In het plan zijn kwantificeerbare streefdoelen (d.w.z. bandbreedtes voor visserijsterfte) bepaald, evenals instandhoudingsreferentiepunten, uitgedrukt als MSY Btrigger en Blim. De numerieke waarden van de genoemde parameters waren afkomstig van het wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) van 2015[3]. De in 2017 uitgevoerde wetenschappelijke beoordeling heeft aangetoond dat de respectieve MDO‑waarden voor haring in de Botnische Zee en haring in de Botnische Baai zijn veranderd.

Wanneer de Commissie op grond van wetenschappelijk advies van mening is dat de doelstellingen van het plan niet langer op een correcte manier tot uiting komen in de instandhoudingsreferentiepunten in bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1139, kan zij krachtens artikel 5, lid 6, van die verordening met spoed een voorstel voor de herziening van die referentiepunten indienen bij het Europees Parlement en de Raad.

Daarom heeft de Commissie een wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 voorgesteld in het licht van het recentste en beste beschikbare wetenschappelijk advies.

Resultaten van de raadpleging van belanghebbende partijen en effectbeoordeling

De wetenschappelijke achtergrond voor de wijziging werd aangeleverd door de ICES. In 2017 heeft de ICES de haringbestanden in de Botnische Zee en de Botnische Baai geëvalueerd[4]. Een van de belangrijkste punten die de wetenschappers hebben besproken, was de identificatie van de bestanden, namelijk of de twee gebieden samen dan wel afzonderlijk moesten worden beoordeeld. Er werd besloten de bestanden in de beide gebieden te combineren om volgende redenen:

a) er is geen overtuigend biologisch bewijsmateriaal ter onderbouwing van het combineren of scheiden van de bestanden;

b) er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar voor een degelijke beoordeling van het haringbestand in de Botnische Baai en daar zal in de toekomst wellicht geen verbetering in komen;

c) er is geen reden om te vrezen voor overbevissing van de kleinere bestandscomponent in de Botnische Baai wanneer deze wordt samengevoegd met een grotere component van het haringbestand in de Botnische Zee.

De nieuwe MDO-referentiewaarden, die voortvloeien uit het samenvoegen van de twee bestanden, werden door de ICES geraamd. De nieuwe FMSY‑puntwaarde bedraagt 0,21. De overeenkomstige FMSY‑brandbreedtes werden berekend, waarbij de FMSY lower uitkwam op 0,15 en de FMSY upper op 0,21. Gezien de waarschijnlijkheid dat de biomassa van het bestand onder het vrijwaringsniveau belandt, wordt de FMSY upper beperkt tot en gelijk aan de FMSY‑puntwaarde van 0,21. Het overeenkomstige biomassaniveau van MSY Btrigger en Blim werd berekend op 283 180 respectievelijk 202 272 ton.

Er werd geen specifieke effectbeoordeling uitgevoerd, aangezien het effect van de toepassing van het MDO-concept op het visserijbeheer reeds werd beoordeeld bij de effectbeoordeling in het kader van de GVB-hervorming. Als onderdeel van die effectbeoordeling[5] zijn de effecten van het bereiken van de MDO gekwantificeerd. Een nieuwe effectbeoordeling zou daaraan niets wezenlijks kunnen toevoegen. De wijzigingen in de bestaande verordening zijn in overeenstemming met artikel 5, lid 6, van die verordening en zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies. Deze wijzigingen zijn van essentieel belang voor de vaststelling of, waar van toepassing, de herziening van de jaarlijkse vangstmogelijkheden voor de Oostzee en voor de goede werking van het nieuwe GVB.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met dit wetgevingsvoorstel, dat betrekking heeft op een technische wijziging van het beheersplan voor de Oostzee, en meer bepaald voor haring in de Botnische Golf.

De rapporteur stelt voor het Commissievoorstel goed te keuren volgens de vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 50 van het Reglement van het Parlement.

  • [1]  PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22.
  • [2]  Taskforce meerjarenplannen. Eindverslag april 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
  • [3]  ICES-advies op bijzonder verzoek. ICES-advies 2015. Boek 6. Verzoek van de EU aan de ICES om FMSY-brandbreedtes te verstrekken voor bepaalde Noordzee- en Oostzeebestanden.
  • [4]  CIEM, 2017. Verslag van de Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 7-10 februari 2017, Kopenhagen, Denemarken. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 blz.
  • [5]  SEC(2011) 891.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee

Document- en procedurenummers

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Datum indiening bij EP

18.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

15.1.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.4.2018

Behandeling in de commissie

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Datum goedkeuring

24.4.2018

 

 

 

Datum indiening

26.4.2018

Laatst bijgewerkt op: 18 mei 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid