Procedură : 2017/0348(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0149/2018

Texte depuse :

A8-0149/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/05/2018 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0205

RAPORT     ***I
PDF 508kWORD 56k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Alain Cadec

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității

prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea

Baltică

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0774),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0446/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0149/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Conținutul propunerii

Unul dintre obiectivele centrale ale reformei politicii comune actuale în domeniul pescuitului (PCP)(1) este atingerea producției maxime durabile (MSY) pentru toate stocurile, cu scopul de a reface și de a menține populațiile de stocuri de pește la niveluri sustenabile. Exploatarea durabilă a resurselor biologice marine poate fi realizată mai bine cu ajutorul unei abordări multianuale a gestionării pescuitului, prin adoptarea planurilor multianuale de gestionare a pescuitului care, în conformitate cu actuala PCP, ar trebui să reflecte caracteristicile specifice ale diferitelor activități de pescuit și ale stocurilor. Planurile multianuale de gestionare ar trebui să constituie cadrul pentru exploatarea durabilă a stocurilor, definind în mod clar cadrul temporal și mecanismele de salvgardare pentru evoluțiile neprevăzute ale stării stocurilor de pește.

Ținta care corespunde obiectivului privind MYS ar trebui să fie exprimată ca un interval de valori FMSY furnizate de cercetătorii științifici, care ar urma apoi să fie fixat de colegiuitori și stabilit în cadrul planului. Consiliul ar urma să adopte anual măsuri în ceea ce privește fixarea și alocarea posibilităților de pescuit, pe baza avizelor științifice și astfel încât să se îndeplinească obiectivele planului(2).

Primul plan multianual de gestionare de după reforma PCP a fost adoptat pentru regiunea Mării Baltice. Regulamentul (UE) 2016/1139 a stabilit un plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot (denumite în continuare „stocurile în cauză”) în Marea Baltică (denumit în continuare „planul”). Obiectivul planului este să garanteze că exploatarea stocurilor în cauză reface și menține populațiile stocurilor respective peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile. Planul stabilește obiectivele cuantificabile, și anume intervalele mortalității prin pescuit, precum și nivelurile de referință de conservare exprimate ca MSY Btrigger și Blim. Valorile numerice ale parametrilor menționați au fost stabilite plecând de la avizele științifice furnizate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) în 2015(3). Evaluarea științifică efectuată în 2017 arată că valorile MSY pentru stocurile de hering din Marea Botnic și, respectiv, pentru stocurile de hering din Golful Botnic au suferit modificări.

Articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/1139 prevede că, în cazul în care, pe baza avizelor științifice, Comisia consideră că nivelurile de referință pentru conservare stabilite în anexa II la regulamentul respectiv nu mai exprimă în mod corect obiectivele planului, aceste niveluri pot fi prezentate în regim de urgență Parlamentului European și Consiliului, în vederea revizuirii.

Prin urmare, Comisia a propus o modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139, în lumina celor mai recente și mai bune avize științifice.

Rezultatele consultărilor cu părțile interesate și ale evaluării impactului

Cunoștințele științifice care stau la baza modificării au fost furnizate de ICES. În 2017, ICES a efectuat o evaluare a stocurilor de hering din Marea Botnic și din Golful Botnic(4). Un aspect esențial luat în considerare de oamenii de știință a fost identificarea stocurilor, și anume dacă să se combine cele două zone într-o singură unitate de evaluare sau dacă să se continue evaluarea lor în mod separat. S-a decis să se combine stocurile, pe baza următoarelor considerații:

a) nu există dovezi biologice solide pentru combinarea sau separarea stocurilor;

b) disponibilitatea datelor nu vine în sprijinul unei evaluări de calitate a heringului din Golful Botnic și este puțin probabil ca acest lucru să se îmbunătățească în viitor;

c) nu există preocupări legate de exploatarea excesivă a stocului mai mic din Golful Botnic în cazul în care acesta fuzionează cu o componentă mai importantă de hering din Marea Botnic.

Ca urmare a fuzionării celor două stocuri, ICES a estimat noile valori de referință MSY. Valoarea FMSY se ridică, prin urmare, la 0,21. Intervalele FMSY corespunzătoare au fost calculate, FMSY inferior fiind stabilit la 0,15, iar FMSY superior la 0,21. Dată fiind probabilitatea ca biomasa stocului să scadă sub nivelurile de salvgardare, FMSY superior este limitat și egal cu valoarea FMSY, respectiv 0,21. Nivelurile biomasei corespunzătoare ale MSY Btrigger și Blim au fost calculate la 283 180 și, respectiv, 202 272 de tone.

Nu s-a efectuat o evaluare specifică a impactului, având în vedere că impactul aplicării conceptului de MSY la gestionarea pescuitului a fost deja evaluat în cadrul evaluării impactului referitoare la reforma PCP. Ca parte a respectivei evaluări a impactului(5), au fost cuantificate efectele atingerii MSY. O nouă evaluare a impactului nu ar pune la dispoziție informații suplimentare față de cele disponibile în urma evaluării deja efectuate. Modificările la regulamentul actual sunt conforme cu articolul 5 alineatul (6) și decurg dintr-un aviz științific. Ele sunt esențiale pentru stabilirea sau revizuirea, după caz, a posibilităților anuale de pescuit pentru Marea Baltică și pentru funcționarea adecvată a noii PCP.

Poziția raportorului

Raportorul salută această propunere legislativă de modificare tehnică a planului de gestionare pentru Marea Baltică, în special pentru heringul din Golful Botnic.

Raportorul propune adoptarea propunerii Comisiei prin procedura simplificată, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

(1)

  JO L 354 din 28.12.2013, p. 22.

(2)

  Grupul operativ privind planurile multianuale. Raport final aprilie 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Avizul ICES privind cererea specială. Avizul ICES din 2015, volumul 6. Solicitarea adresată de UE către ICES de a furniza intervale FMSY pentru stocurile selectate din Marea Nordului și Marea Baltică.

(4)

  ICES, 2017. Raportul Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 7-10 februarie 2017, Copenhaga, Danemarca. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 p.

(5)

  SEC(2011) 891.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică

Referințe

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Data prezentării la PE

18.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

15.1.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

24.4.2018

Examinare în comisie

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Data adoptării

24.4.2018

 

 

 

Data depunerii

26.4.2018

Ultima actualizare: 18 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate