Postup : 2017/0348(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0149/2018

Predkladané texty :

A8-0149/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/05/2018 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0205

SPRÁVA     ***I
PDF 440kWORD 56k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Alain Cadec

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti

a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom

mori

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0774),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0446/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. februára 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0149/2018),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obsah návrhu

Jedným z hlavných cieľov reformy súčasnej spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“)(1) je dosiahnuť v prípade všetkých populácií mieru využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY), vďaka čomu by sa populácie rýb obnovili a zachovali na udržateľných úrovniach. Udržateľné využívanie morských biologických zdrojov možno efektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom viacročného prístupu k riadeniu rybárstva prijatím viacročných rybárskych plánov, ktoré by podľa súčasnej SRP mali odzrkadľovať špecifiká rôznych druhov rybolovu a populácií. Viacročné rybárske riadiace plány by mali poskytovať rámec pre udržateľné využívanie populácií a mali by jasne stanoviť harmonogramy a ochranné mechanizmy pre nepredvídaný vývoj stavu populácií rýb.

Cieľ, ktorý zodpovedá úrovni maximálneho udržateľného výnosu, by mal byť vyjadrený ako rozsah hodnôt FMSY, ktoré poskytli vedci, a následne by mali spoluzákonodarcovia tento rozsah upraviť a začleniť do plánu. Rada by mala na základe vedeckých odporúčaní každoročne prijať opatrenia na stanovenie a pridelenie rybolovných možností tak, aby sa dosiahli ciele plánu(2).

Prvý viacročný rybársky riadiaci plán po reforme SRP bol prijatý pre región Baltského mora. V nariadení (EÚ) 2016/1139 sa stanovil viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej (ďalej len „dotknuté populácie“) v Baltskom mori (ďalej len „plán“). Cieľom plánu je zaistiť, aby sa pri využívaní dotknutých populácií tieto populácie obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno získať MSY. V pláne sú stanovené kvantifikovateľné cieľové hodnoty, t. j. rozpätia rybolovnej úmrtnosti, ako aj ochranné referenčné body vyjadrené ako MSY Btrigger a Blim. Číselné hodnoty uvedených parametrov vychádzajú z vedeckých odporúčaní, ktoré v roku 2015 poskytla Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES)(3). Z vedeckého výskumu z roku 2017 vyplýva, že príslušné hodnoty MSY pre populácie sleďa atlantického v Botnickom mori a populácie sleďa atlantického v Botnickom zálive sa zmenili.

V článku 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/1139 sa stanovuje, že ak sa Komisia na základe vedeckého odporúčania nazdáva, že ochranné referenčné body stanovené v prílohe II prestali zodpovedať cieľom plánu, uvedené body môže urýchlene predložiť Európskemu parlamentu a Rade na revíziu.

Komisia preto navrhla zmenu nariadenia (EÚ) 2016/1139 na základe najnovších a najlepších vedeckých odporúčaní.

Výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a posúdenia vplyvu

Vedecké podklady k zmene nariadenia poskytla rada ICES. V roku 2017 rada ICES vyhodnotila populáciu sleďa atlantického v Botnickom mori a Botnickom zálive(4). Kľúčovou otázkou bola pre vedcov identifikácia populácie, t. j. či sa majú tieto dve oblasti hodnotiť v rámci jedného hodnotenia alebo sa majú naďalej hodnotiť samostatne. Dospelo sa k rozhodnutiu populácie zlúčiť, a to z týchto dôvodov:

a) neexistuje presvedčivý biologický dôkaz o tom, že treba dať prednosť spoločnému hodnoteniu populácií, ani o tom, že by bolo lepšie hodnotiť ich oddelene;

b) na základe dostupných údajov nie je možné vykonať spoľahlivé hodnotenie populácie sleďa atlantického v Botnickom zálive a v budúcnosti pravdepodobne nedôjde k zlepšeniu tejto situácie;

c) neexistuje dôvod obávať sa, že by v dôsledku zlúčenia menšej časti populácie sleďa atlantického v Botnickom zálive s väčšou časťou populácie sleďa atlantického v Botnickom mori došlo k nadmernému využívaniu menšej časti.

Na základe zlúčenia týchto dvoch populácií rada ICES odhadla nové referenčné hodnoty MSY. Výsledná hodnota FMSY point je 0,21. Boli vypočítané príslušné rozsahy FMSY, pričom FMSY lower sa rovná 0,15 a FMSY upper sa rovná 0,21. Vzhľadom na pravdepodobnosť, že biomasa populácie klesne pod úrovne ochrany, hodnota FMSY upper sa obmedzuje na hodnotu FMSY point a rovná sa jej, pričom táto hodnota je 0,21. Príslušná úroveň biomasy MSY Btrigger bola vypočítaná na 283 180 ton a úroveň biomasy Blim na 202 272 ton.

Neuskutočnilo sa žiadne osobitné posúdenie vplyvu, keďže vplyv uplatňovania koncepcie MSY pri riadení rybárstva sa už hodnotil v posúdení vplyvu, ktoré bolo podkladom reformy SRP. V rámci uvedeného posúdenia vplyvu(5) sa kvantifikovali vplyvy dosiahnutia MSY. Ďalšie posúdenie vplyvu by z hľadiska informácií získaných z predchádzajúceho posúdenia nepredstavovalo žiaden prínos. Zmeny platného nariadenia sú v súlade s jeho článkom 5 ods. 6 a vychádzajú z vedeckých odporúčaní. Majú zásadný význam z hľadiska náležitého stanovenia alebo v prípade potreby prehodnotenia každoročných rybolovných možností v Baltskom mori a na riadne fungovanie novej SRP.

Pozícia spravodajcu

Spravodajca víta tento legislatívny návrh, ktorý sa týka technickej zmeny plánu riadenia pre Baltské more, konkrétne pre sleďa atlantického v Botnickom zálive.

Spravodajca navrhuje prijať návrh Komisie v zjednodušenom postupe v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

(1)

  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)

  Pracovná skupina pre viacročné plány. Záverečná správa, apríl 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf

(3)

  Osobitné odporúčanie rady ICES. Odporúčanie rady ICES 2015, kniha 6. Žiadosť EÚ o poskytnutie rozpätí FMSY pre vybrané populácie v Severnom mori a Baltskom mori adresovaná rade ICES.

(4)

  ICES, 2017. Správa zo seminára o populáciách v Baltskom mori (WKBALT), 7. – 10. februára 2017, Kodaň, Dánsko. ICES CM 2017/ACOM:30. s. 108.

(5)

  SEC(2011) 891.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori

Referenčné čísla

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Dátum predloženia EP

18.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

15.1.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

24.4.2018

Prerokovanie vo výbore

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Dátum prijatia

24.4.2018

 

 

 

Dátum predloženia

26.4.2018

Posledná úprava: 18. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia