Postopek : 2017/0348(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0149/2018

Predložena besedila :

A8-0149/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/05/2018 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0205

POROČILO     ***I
PDF 573kWORD 55k
26.4.2018
PE 618.322v02-00 A8-0149/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Alain Cadec

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju

(COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0774),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0446/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. februarja 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0149/2018),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Vsebina predloga

Eden od osrednjih ciljev reforme sedanje skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP)(1) je doseči stopnjo izkoriščanja z največjim trajnostnim donosom (v nadaljnjem besedilu: MSY) za vse staleže, da bi ponovno dosegli in ohranili populacije ribjih staležev na trajnostnih ravneh. Trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov je mogoče bolje doseči z večletnim pristopom k upravljanju ribištva, in sicer s sprejetjem večletnih načrtov za upravljanje ribištva, ki bi morali glede na sedanjo SRP upoštevati posebnosti različnih vrst ribolova in staležev. Večletni načrti upravljanja bi morali zagotoviti okvir za trajnostno izkoriščanje staležev in jasno opredeliti časovni okvir ter zaščitne mehanizme za nepredvidene spremembe v stanju ribjih staležev.

Cilj, ki ustreza cilju največjega trajnostnega donosa (MSY), bi se moral izraziti kot razpon vrednosti FMSY, ki so ga predložili znanstveniki, sozakonodajalca pa bi ga nato določila in vključila v načrt. Svet bi vsako leto sprejel ukrepe za določitev in dodelitev ribolovnih možnosti, ki bi temeljili na znanstvenih mnenjih, in sicer tako, da bi se dosegli cilji načrta(2).

Prvi večletni načrt upravljanja po reformi SRP je bil sprejet za regijo Baltskega morja. Uredba (EU) 2016/1139 je določila večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline (v nadaljnjem besedilu: zadevni staleži) v Baltskem morju (v nadaljnjem besedilu: načrt). Cilj načrta je zagotoviti, da se z izkoriščanjem zadevnih staležev obnavljajo in ohranjajo populacije ribjih staležev nad ravnmi, ki omogočajo MSY. Načrt določa merljive cilje, tj. razpone ribolovne umrljivosti in referenčne točke ohranjanja, izražene v obliki MSY Btrigger in Blim. Številčne vrednosti navedenih parametrov so bile določene na podlagi znanstvenih mnenj, ki jih je leta 2015 predložil Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES)(3). Iz znanstvene ocene, ki je bila opravljena leta 2017, je razvidno, da so se vrednosti MSY za stalež sleda v Botnijskem morju in v Botnijskem zalivu spremenile.

Člen 5(6) Uredbe (EU) št. 2016/1139 določa, da kadar Komisija na podlagi znanstvenega mnenja meni, da referenčne točke ohranjanja iz Priloge II ne ustrezajo več ciljem načrta, lahko predloži nujen predlog za revizijo teh referenčnih točk ohranjanja Evropskemu parlamentu in Svetu.

Komisija je torej predlagala spremembo Uredbe (EU) 2016/1139, da bi se upoštevala najboljša in najnovejša znanstvena mnenja.

Rezultati posvetovanj z zainteresiranimi stranmi in ocen učinka

Znanstveno podlago za spremembo je zagotovil ICES. Leta 2017 je izvedel oceno staleža sleda v Botnijskem morju in Botnijskem zalivu(4). Po mnenju znanstvenikov je bilo ključno vprašanje opredelitev staležev, tj. ali se staleža z obeh območij združita v eno samo enoto za ocenjevanje ali se še nadalje ocenjujeta ločeno. Odločeno je bilo, da se staleža združita na podlagi naslednjih ugotovitev:

a) za združevanje ali ločevanje staležev ni nobenih trdnih bioloških dokazov;

b) razpoložljivi podatki ne omogočajo kakovostne ocene za sleda v Botnijskem zalivu in ni verjetno, da se bo stanje v prihodnosti izboljšalo;

c) ni razloga za zaskrbljenost, da se bo manjši stalež sleda v Botnijskem zaliv prekomerno izkoristil, če se bo združil z večjim staležem v Botnijskem morju.

Zaradi združitve teh dveh staležev je ICES ocenil nove referenčne vrednosti MSY. Izračunana vrednost FMSY se torej poveča na 0,21. Izračunani so bili ustrezni razponi FMSY z naslednjim rezultatom: nižji FMSY se določi na 0,15, višji FMSY pa je enak 0,21. Zaradi verjetnosti, da se bo biomasa staleža znižala pod zaščitno raven, je višji FMSY omejen na vrednost FMSY, ki je enaka 0,21. Ustrezne ravni biomase MSY Btrigger in Blim sta bili določeni na 283 180 ton oziroma 202 272 ton.

Izvedena ni bila nobena posebna ocena učinka, saj so bili učinki uporabe modela MSY pri upravljanju ribištva že ocenjeni v okviru ocene učinka v zvezi z reformo SRP. V navedeni oceni učinka(5) so bili količinsko opredeljeni učinki doseganja MSY. Nadaljnja ocena učinka ne bi dopolnila informacij, ki so že na voljo iz predhodne ocene. Spremembe veljavne uredbe so v skladu z njenim členom 5(6) in temeljijo na znanstvenem mnenju. Spremembe so bistvenega pomena za vzpostavitev ali morebitno spremembo letnih ribolovnih možnosti za Baltsko morje in za pravilno delovanje nove SRP.

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira zakonodajni predlog v zvezi s tehnično spremembo načrta upravljanja za Baltsko morje, natančneje za sleda v Botnijskem zalivu.

Predlaga, naj se predlog Komisije sprejme po poenostavljenem postopku v skladu s členom 50 Poslovnika Evropskega parlamenta.

(1)

UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)

Projektna skupina za določitev večletnih načrtov. Končno poročilo, april 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf.

(3)

Mnenje ICES na posebno zahtevo. Mnenje ICES iz leta 2015, zvezek 6. Zahteva EU za ICES, naj predloži razpone FMSY za izbrane staleže v Severnem in Baltskem morju.

(4)

CIEM, 2017. Poročilo primerjalne delavnice o baltskih staležih (WKBALT), 7.–10. februarja 2017, København, Danska. CIEM CM 2017/ACOM:30, str. 108.

(5)

SEC(2011) 891.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju

Referenčni dokumenti

COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD)

Datum predložitve EP

18.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.1.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Alain Cadec

27.2.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

24.4.2018

Obravnava v odboru

26.2.2018

21.3.2018

24.4.2018

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Datum predložitve

26.4.2018

Zadnja posodobitev: 18. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov