ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

27.4.2018 - (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Claudia Țapardel


Postup : 2016/0411(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0150/2018
Předložené texty :
A8-0150/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0818),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0531/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 2017[1],

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0150/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Vzhledem k tomu, že Komise v současnosti provádí hodnocení nařízení (ES) č. 1008/2008, včetně jeho ustanovení o pronájmu letadla s posádkou a možného dopadu těchto ustanovení na pracovníky a spotřebitele, což může následně vést k celkové revizi nařízení (ES) č. 1008/2008, měla by být tato změna omezena pouze na to, aby bylo dosaženo souladu tohoto nařízení s výše popsanými mezinárodními závazky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) No 1008/2008

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

je splněna jedna z těchto podmínek (ledaže mezinárodní dohoda uzavřená Unií stanoví jinak):

b) je splněna jedna z těchto podmínek (ledaže mezinárodní dohoda o pronájmu letadla s posádkou podepsaná Unií, která je založena na stávající dohodě o letecké dopravě, jež byla podepsána před 1. lednem 2008, stanoví jinak):

  • [1]    Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 126.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pronájem letadel s posádkou, důležitý nástroj růstu evropského odvětví letectví

Vytvoření jednotného leteckého trhu EU před 25 lety vedlo k podstatnému nárůstu cestování letadlem a proměnilo toto odvětví v klíčovou hnací sílu hospodářského růstu, neboť vytváří pracovní místa, usnadňuje obchod a umožňuje lidem cestovat do stále většího počtu destinací za nižší ceny. V tomto směru může být pronájem letadel s posádkou nástrojem vytváření a udržení růstu odvětví letectví v EU, v moderním provozu naprosto nezbytným k tomu, aby činnosti leteckých dopravců získaly flexibilní kapacity pro zvláštní provozní či sezónní potřeby po omezenou dobu.

Pronájem letadel s posádkou využívají letečtí dopravci z celé řady důvodů, mimo jiné například při nedostatku členů posádky, v souvislosti se školeními, nebo pokud letadlo nemůže vzlétnout kvůli technickým problémům.

Názor zpravodajky

Komise navrhuje změnit čl. 13 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1008/2008 a otevřít možnost zrušit omezující podmínky, které se vztahují na dohody o pronájmu letadel s posádkou zapsaných v leteckém rejstříku ve třetích zemích, pokud byl do mezinárodní dohody uzavřené Unií začleněn zvláštní režim pro pronájem letadel s posádkou. Návrh Komise je mimořádně stručný a byl předložen coby čistě „technická“ záležitost s argumentem, že pouze zajistí právní soudržnost mezi právními předpisy EU a stávajícími mezinárodními dohodami.

Ačkoli je to teoreticky vzato pravda, změna by přesto mohla mít dalekosáhlé důsledky pro evropský letecký trh, zejména pokud jde o sociální normy a práva cestujících. Mohla by vést k otevření trhu EU neomezenému pronájmu letadel s posádkou zapsaných v leteckém rejstříku třetích zemí, v závislosti na tom, co by bylo vyjednáno. V dlouhodobém výhledu by mohlo být upuštěno od časových omezení a sezónnosti a pronájem letadel s posádkou by se stal trvalou součástí obchodních modelů leteckých dopravců. V praxi by to mohlo znamenat, že by růst bylo možné zajistit pouze prostřednictvím letadel a posádek ze třetích zemí, a to nejen na úkor členských států, ale také s potenciálním nepříznivým dopadem na kvalitu služeb pro cestující a mohlo by dojít také k uvolnění sociálních norem pro zaměstnance. Zároveň by neomezené dohody o pronájmu letadel s posádkou mohly vést k vytváření „virtuálních leteckých dopravců EU“ provozujících svou činnost na základě osvědčení leteckého provozovatele (AOC) třetích zemí, kteří by svůj provoz trvale zajišťovali externě.

Z uvedených důvodů se zpravodajka domnívá, že pronájem letadel s posádkou by si měl v zásadě zachovat výjimečný a krátkodobý charakter. Neměl by mít nepříznivý dopad na běžné fungování leteckého trhu EU ani by neměl poskytovat prostředky k obcházení povinností, které platí pro držitele AOC EU.

Cílem návrhu zprávy je tudíž nalézt rovnováhu mezi potřebou poskytnout EU dostatečnou flexibilitu při sjednávání mezinárodních dohod a dodržováním základních práv a zásad EU za všech okolností.

Nalezení této úzké cesty není snadné, zpravodajka je nicméně přesvědčena, že je správné se o to snažit, abychom jednali v souladu s dlouhodobou politikou EU ohledně pronájmu letadel s posádkou zapsaných v leteckém rejstříku ve třetích zemích, neboť je v 8. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1008/2008 velmi dobře popsána:

„Aby se zabránilo nadměrnému využívání smluv o pronájmu letadel zapsaných v leteckém rejstříku ve třetích zemích, zejména letadel s posádkou (wet lease), měla by se tato možnost povolit pouze za výjimečných okolností, jako je nedostatek vhodných letadel na trhu Společenství, měla by být časově přísně omezena a měla by splňovat bezpečnostní normy rovnocenné bezpečnostním pravidlům Společenství a vnitrostátním právním předpisům.“

***

V současnosti pro pronájem letadel s posádkou zapsaných v leteckém rejstříku ve třetích zemích platí lhůta 7+7 měsíců a zpravodajka navrhuje zavést z tohoto obecného pravidla odchylku za předpokladu, že si pronájem letadel s posádkou zachová i po skončení 7+7měsíčního období charakter výjimky. Tento nadále výjimečný charakter by ověřovaly příslušné orgány členských států. V praxi by to znamenalo, že se orgán může rozhodnout udělit dopravci povolení k pronájmu letadla s posádkou ze třetí země na dobu delší než 14 po sobě následujících měsíců, pokud jsou splněny následující tři požadavky:

– Zaprvé, mezi EU a dotčenou třetí zemí musí existovat dohoda o letecké dopravě a její součástí musí být dohoda o pronájmu letadel s posádkou, která jasně stanoví možnost oboustranně zrušit stávající omezení daná právními předpisy týkajícími se pronájmu. Jak EU, tak třetí země budou muset pro uvedení dohody o pronájmu letadel s posádkou v účinnost uzpůsobit své právní a správní předpisy a věnovat přitom náležitou pozornost sociálním a pracovním podmínkám a rovněž právům cestujících.

– Zadruhé, příslušný orgán by měl obnovit/prodloužit povolení k pronájmu, pokud bylo prokázáno, že během počátečního čtrnáctiměsíčního období byl pronájem letadel s posádkou mezi dopravci z EU a dopravci ze třetí země založen na účinné reciprocitě, pokud jde o rovné příležitosti k přístupu na trh, že nedošlo k prokazatelnému uvolnění bezpečnostních, ochranných a sociálních norem a že práva cestujících jsou srovnatelná s právy platnými v EU.

– Zatřetí, příslušný orgán ověří, že v EU i v dotčené třetí zemi existují srovnatelné sociální a ekonomické podmínky a bylo dosaženo vysoké míry spolupráce v záležitostech regulace, jako jsou bezpečnost letectví, zabezpečení, hospodářská soutěž, sociální ochrana, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitelů. Jedná se o zásadní požadavek, který má zajistit, aby letečtí dopravci EU uplatňující dohody o pronájmu letadel s posádkou na základě AOC třetích zemí vždy dodržovali standardy srovnatelné s těmi, jež platí v EU. Přispěje to rovněž k tomu, aby se předešlo možným vedlejším účinkům dohody, zejména narušení trhu, nekalé hospodářské soutěži a sociálnímu dumpingu.

Zpravodajka by ráda připomněla, že jakkoli chápe potřebu rozšířit možnosti pronájmu letadel s posádkou nad rámec toho, co v současnosti dovolují právní předpisy EU, nemělo by to nikterak ovlivnit evropské sociální normy a normy týkající se životního prostředí, práva cestujících ani povinnosti v oblasti bezpečnosti.

Další postup

Jak se uvádí i ve sdělení „Otevřená a propojená Evropa“, které Komise zveřejnila v červnu 2017, evropské odvětví letectví prochází významnými změnami, a má-li zůstat celosvětově konkurenceschopné a využít příležitostí, jež skýtá otevírání trhů, jsou zapotřebí bezprostřední politické kroky.

Sdělení v obecné rovině naznačuje, že Evropská unie musí napomáhat růstu, ale zároveň si udržet ty nejvyšší standardy, pokud jde o sociální a pracovní podmínky a práva cestujících. Závazky veřejné služby a pravidla vlastnictví a řízení leteckých společností jsou jen některá z témat, která se budou podle očekávání v blízké budoucnosti řešit.

S ohledem na to vše se zpravodajka domnívá, že Evropská komise by nyní měla v patřičné lhůtě předložit úplnou revizi nařízení (ES) č. 1008/2008 vycházející ze studie dopadů, která by určila politické nástroje nezbytné k tomu, aby bylo evropské odvětví letectví úspěšné.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Referenční údaje

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Datum předložení EP

21.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Datum přijetí

25.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

22

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Datum předložení

27.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí