Postupak : 2016/0411(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0150/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0150/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/11/2018 - 8.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0473

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 612kWORD 77k
27.4.2018
PE 606.192v02-00 A8-0150/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Claudia Țapardel

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0818),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0531/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 5. srpnja 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A8-0150/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Uzimajući u obzir činjenicu da Komisija trenutačno ocjenjuje Uredbu (EZ) br. 1008/2008, uključujući njezine odredbe o zakupu zrakoplova s posadom i njihov mogući utjecaj na radnike i potrošače, što bi naknadno moglo dovesti do opće revizije Uredbe (EZ) br. 1008/2008, područje primjene ove izmjene trebalo bi ograničiti na usklađivanje Uredbe s (gore) navedenim međunarodnim obvezama.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 1008/2008

Članak 13.– stavak 3. – točka b – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta i ako nije drugačije određeno međunarodnim sporazumom koji je sklopila Unija

(b) je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta i ako nije drugačije određeno međunarodnim sporazumom o zakupu zrakoplova s posadom koji je potpisala Unija i koji se temelji na postojećem sporazumu o zračnom prijevozu potpisanom prije 1. siječnja 2008.:

(1)

SL C 345, 13.10.2017., str. 126.


OBRAZLOŽENJE

Zakup zrakoplova s posadom – važan alat za rast europskog zrakoplovnog sektora

Stvaranje jedinstvenog zrakoplovnog tržišta EU-a prije 25 godina dovelo je do znatnog porasta putovanja zrakom zbog čega je sektor postao ključni pokretač gospodarskog rasta jer je otvorio radna mjesta, olakšao trgovinu te omogućio ljudima da se slobodno kreću među sve većim brojem odredišta uz manji trošak. U tu svrhu zakup zrakoplova s posadom može biti alat za stvaranje i održavanje rasta u zrakoplovnom sektoru EU-a koji je u modernom poslovanju prijeko potreban za to da zračni prijevoznik može svoje konkretne operativne ili sezonske potrebe ograničenog trajanja pokriti fleksibilnim kapacitetom.

Zračni prijevoznici koriste zakup zrakoplova s posadom iz raznih razloga od kojih su manjak članova posade, pitanja osposobljavanja, prizemljenje zrakoplova zbog tehničkih poteškoća samo neki od njih.

Mišljenje izvjestiteljice

Komisija predlaže izmjenu članka 13. stavka 3. točke (b) Uredbe br. 1008/2008 kojom se otvara mogućnost za ukidanje ograničavajućih uvjeta koji se primjenjuju na ugovore o zakupu zrakoplova s posadom registriranog u trećoj zemlji ako se u međunarodni sporazum koji je sklopila Unija uvrsti poseban režim za najam zrakoplova s posadom. Prijedlog Komisije je iznimno kratak i predstavljen je kao isključivo „tehničko” pitanje uz argument da će se time samo osigurati pravna usklađenost između zakonodavstva EU-a i postojećih međunarodnih sporazuma.

Iako je to u teoriji točno, ta promjena može imati dalekosežne posljedice za europsko zrakoplovno tržište, osobito u pogledu socijalnih standarda i prava putnika. Može dovesti do otvaranja tržišta EU-a prema neograničenim ugovorima o zakupu zrakoplova s posadom registriranog u trećoj zemlji, ovisno o tome što je dogovoreno. Dugoročno gledano, mogla bi se ukinuti ograničenja u pogledu vremena i sezonalnosti ako zakup zrakoplova s posadom postane trajno obilježje poslovnog modela zračnih prijevoznika. U praksi to bi moglo značiti da bi se rast mogao ostvariti samo uz pomoć zrakoplova i posada iz trećih zemalja što ne samo da šteti našim državama članicama, nego bi moglo imati i negativan učinak na kvalitetu usluge za putnike te snižava socijalni standard zaposlenika. Istodobno, neograničeni ugovori o zakupu zrakoplova s posadom mogli bi dovesti do stvaranja „virtualnih prijevoznika EU-a” koji rade pod svjedodžbom o sposobnosti (AOC) trećih zemalja i trajno povjeravaju svoje poslove vanjskim izvršiteljima.

Iz tih razloga, izvjestiteljica smatra da bi zakup zrakoplova s posadom u načelu trebao i dalje biti iznimne i privremene prirode. Zakup ne bi trebao imati negativan utjecaj na normalno funkcioniranje zrakoplovnog tržišta EU-a niti omogućiti način za izbjegavanje obveza nositelja svjedodžbe o sposobnosti EU-a.

Prema tome, cilj ovog Nacrta izvješća je postići pravu ravnotežu između potrebe da se EU-u omogući dovoljno fleksibilnosti u pregovorima o međunarodnim ugovorima i, istovremeno, potrebe za poštovanjem ključnih prava i načela EU-a u svim slučajevima.

Pronalazak tog kompromisa nije lak, no izvjestiteljica smatra da je to ispravna odluka za zakup zrakoplova registriranih u trećim zemljama kako bi se djelovalo u skladu s duhom i dugotrajnom politikom EU-a, što je vrlo dobro opisano u uvodnoj izjavi 8. Uredbe (EU) 1008/2008:

„Kako bi se izbjegla pretjerana uporaba ugovora o najmu zrakoplova koji su registrirani u trećim zemljama, a naročito u slučaju zakupa s posadom, takve se mogućnosti trebaju dozvoliti samo pod iznimnim okolnostima, kao što su pomanjkanje odgovarajućeg zrakoplova na tržištu Zajednice te ih valja strogo vremenski ograničiti i zahtijevati da ispunjavaju sigurnosne standarde koji su istovrijedni sigurnosnim pravilima Zajednice i nacionalnom zakonodavstvu”.

***

Danas se primjenjuje razdoblje od 7+7 mjeseci za zakup zrakoplova s posadom registriranog u trećoj zemlji te izvjestiteljica predlaže da se dopusti odstupanje od ovog općeg pravila zakupa na 7+7 mjeseci, pod uvjetom da se čak i nakon završetka ovog perioda od 7+7 mjeseci nastavi uporaba zrakoplova s posadom pod iznimnim okolnostima. Nadležno tijelo države članice treba dodatno provjeriti nastavak produženja zakupa pod iznimnim okolnostima. To tijelo će u praksi moći dati odobrenje prijevozniku da zakupi zrakoplov s posadom iz treće zemlje na razdoblje dulje od 14 uzastopnih mjeseci ako ispunjava sljedeća tri zahtjeva:

Prvo, mora postojati Sporazum o zračnom prometu između EU-a i dotične treće zemlje te ugovor o zakupu zrakoplova s posadom u kojem je izričito predviđeno uzajamno ukidanje ograničenja koja su trenutačno određena zakonom koji se primjenjuje na poslove zakupa. EU i treća zemlja istodobno će morati prilagoditi svoje zakone i propise kako bi ugovor o zakupu zrakoplova s posadom bio važeći, obraćajući posebnu pozornost na socijalne i radne uvjete te prava putnika.

Drugo, nadležno tijelo može odobriti obnavljanje/produživanje ugovora o zakupu ako je dokazano da se, tijekom početnog razdoblja od 14 mjeseci, ugovor o zakupu zrakoplova s posadom između EU-a i treće zemlje provodio na temelju stvarne uzajamnosti u pogledu jednakih prilika za pristup tržištu te ako nije bilo dokazanog smanjenja sigurnosnih i socijalnih standarda i ako su prava putnika usporediva s onima koji vrijede u EU-u.

Treće, nadležno tijelo provjerava da EU i dotična treća zemlja imaju slične društvene i ekonomske uvjete te da su već postigle vrlo visok stupanj suradnje u regulatornim pitanjima kao što su zračna sigurnost, tržišno natjecanje, te socijalna zaštita, zaštita okoliša i potrošača. Ovo je od temeljne važnosti kako bi se osiguralo da zračni prijevoznici EU-a koji posluju na temelju svjedodžbe o sposobnosti trećih zemalja uvijek primjenjuju standarde koji su usporedivi s onima koji su na snazi u EU-u. To će doprinijeti sprečavanju mogućih negativnih učinaka ugovora, osobito narušavanja tržišta, nepoštenog tržišnog natjecanja i socijalnog dampinga.

Izvjestiteljica bi željela podsjetiti da je svjesna potrebe da se omogući zakup zrakoplova s posadom na razdoblje dulje od onog koje je trenutačno dopušteno zakonodavstvom EU-a, međutim ovim tekstom ne smije se ni na koji način utjecati na europske socijalne i ekološke standarde ili prava putnika i sigurnosne obveze.

Daljnji koraci

Kao što je navedeno u Komunikaciji „Zrakoplovstvo: otvorena i povezana Europa” koju je u lipnju 2017 objavila Komisija, europski zrakoplovni sektor prolazi kroz znatne promjene i, kako bi ostao konkurentan na globalnoj razini i iskoristio mogućnosti koje nudi otvaranje tržišta, potrebno je hitno poduzeti političke mjere.

U Komunikaciji se navodi da Europska unija općenito treba olakšati rast, no i zadržati najviše standarde u pogledu socijalnih i radnih uvjeta i prava putnika. Obaveze u pogledu javnih usluga i pravila o vlasništvu i kontroli zračnih prijevoznika samo su neke od tema za koje se očekuje da će se razmatrati u bliskoj budućnosti.

S obzirom na sve navedeno, izvjestiteljica smatra da bi Europska komisija u primjerenom roku trebala izložiti potpunu reviziju Uredbe br. 1008/2008, na temelju studije učinka kojom bi se mogli odrediti instrumenti politike potrebni za uspjeh europskog zrakoplovnog sektora.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Referentni dokumenti

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Datum podnošenja EP-u

21.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Datum usvajanja

25.4.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

22

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

27.4.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 18. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti