RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

27.4.2018 - (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Claudia Țapardel


Procedură : 2016/0411(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0150/2018
Texte depuse :
A8-0150/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0818),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0531/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 2017[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0150/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  întrucât Comisia evaluează în prezent Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, inclusiv dispozițiile privind închirierea aeronavelor cu echipaj și impactul lor eventual asupra lucrătorilor și consumatorilor, care ar putea duce, în timp util, la o revizuire generală a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, prezenta modificare ar trebui să fie limitată la alinierea regulamentului la obligațiile internaționale menționate mai sus.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008

Articolul 13 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord internațional încheiat de Uniune, este îndeplinită una dintre următoarele condiții

(b) cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord internațional de închiriere a aeronavelor cu echipaj semnat de Uniune, bazat pe un acord existent privind transportul aerian, care a fost semnat înainte de 1 ianuarie 2008, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

  • [1]    JO C 345, 13.10.2017, p. 126.

EXPUNERE DE MOTIVE

Închirierea de aeronave cu echipaj, un instrument important pentru dezvoltarea sectorului european al aviației

Crearea unei piețe unice a aviației în UE în urmă cu 25 de ani a condus la o creștere substanțială a călătoriilor cu avionul și a transformat acest sector într-o forță motrice a creșterii economice, creând de locuri de muncă, facilitând comerțul și permițând persoanelor să circule liber către un număr tot mai mare de destinații cu costuri mai mici. În acest scop, închirierea aeronavelor cu echipaj poate fi un instrument pentru crearea și susținerea creșterii în sectorul aviației din UE, indispensabilă în operațiunile din prezent pentru a permite introducerea unei capacități flexibile în activitatea unei companii aeriene pentru necesități operaționale sau sezoniere specifice cu o durată limitată.

Închirierea aeronavelor cu echipaj este utilizată de către companiile aeriene din mai multe motive, inclusiv lipsa echipajelor, aspecte legate de formare și aeronave imobilizate la sol din cauza unor probleme tehnice, pentru a menționa numai câteva.

Punctul de vedere al raportoarei

Comisia propune modificarea articolului 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și introducerea posibilității de a se elimina condițiile restrictive care se aplică acordurilor de închiriere a aeronavelor cu echipaj pentru aeronavele înmatriculate într-o țară terță atunci când un regim specific privind închirierea aeronavelor cu echipaj a fost inclus într-un acord internațional încheiat de Uniune. Propunerea Comisiei este extrem de scurtă și a fost prezentată ca o chestiune pur „tehnică”, argumentul fiind că aceasta nu ar face decât să asigure coerența juridică între legislația UE și acordurile internaționale existente.

Deși acest lucru este adevărat în teorie, modificarea ar putea avea diverse repercusiuni pentru piața aviației din Europa, în special în ceea ce privește standardele sociale și drepturile pasagerilor. Aceasta ar putea duce la deschiderea pieței UE pentru închirierea fără restricții a aeronavelor cu echipaj înmatriculate în țări terțe, în funcție de rezultatul negocierilor. Pe termen lung, s-ar putea renunța la limitările de timp și la caracterul sezonier, iar închirierea de aeronave cu echipaj ar putea să devină o caracteristică permanentă a modelelor de afaceri ale companiilor aeriene. În practică, aceasta ar putea însemna că creșterea economică poate fi satisfăcută numai prin aeronave și echipaje din țări terțe, în detrimentul statelor noastre membre, dar și cu un potențial impact negativ asupra calității serviciilor pentru pasageri și cu reducerea standardelor sociale pentru angajați. În același timp, acordurile nelimitate de închiriere de aeronave cu echipaj ar putea duce la crearea de „companii aeriene virtuale din UE” care își desfășoară activitatea în baza unui certificat de operator aerian (COA) emis de o țară terță, externalizând în mod permanent mijloacele de funcționare a acestora.

Din aceste motive, raportoarea este de părere că închirierea de aeronave cu echipaj ar trebui, în principiu, să aibă în continuare un caracter temporar și excepțional. Acest lucru nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra funcționării normale a pieței aviației din UE și nici nu ar trebui să ofere un mijloc de a eluda obligațiile operatorilor care dețin COA emise în UE.

Prin urmare, proiectul de raport vizează să găsească echilibrul între necesitatea de a oferi suficientă flexibilitate UE atunci când negociază acorduri internaționale și, în același timp, de a apăra, în toate circumstanțele, drepturile și principiile esențiale ale UE.

Nu este ușor de găsit acest compromis complicat, dar raportoarea consideră că aceasta este soluția corectă pentru a acționa în conformitate cu spiritul și politica UE de lungă durată în ceea ce privește închirierea aeronavelor cu echipaj înmatriculate în țări terțe, deoarece este foarte bine descrisă la considerentul 8 din Regulamentul UE nr. 1008/2008:

„Pentru a evita recurgerea excesivă la contracte de închiriere de aeronave înregistrate în țări terțe, în special contracte de închiriere în sistem wet lease, aceste posibilități ar trebui autorizate numai în situații excepționale, cum ar fi lipsa unor aeronave adecvate pe piața comunitară, ar trebui să fie strict limitate în timp și să îndeplinească standarde de siguranță echivalente normelor privind siguranța prevăzute de legislația comunitară și națională.”

***

În prezent, se aplică o perioadă de 7 + 7 luni pentru închirierea aeronavelor cu echipaj înmatriculate în țări terțe, iar raportoarea propune să se permită o derogare de la această regulă generală de 7 + 7 luni, cu condiția ca operațiunea de închiriere a aeronavei cu echipaj să continue să fie excepțională, chiar și după ce s-a încheiat perioada de 7 + 7 luni. Caracterul excepțional continuu trebuie verificat de autoritatea competentă a statului membru. În practică, aceasta înseamnă că autoritatea poate decide să autorizeze compania aeriană să închirieze o aeronavă cu echipaj din țări terțe pentru o perioadă mai lungă de 14 luni consecutive, dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții:

- în primul rând, trebuie să existe deja un acord privind transportul aerian (ATA) între UE și țara terță în cauză, iar acordul privind închirierea aeronavelor cu echipaj din cadrul ATA să prevadă în mod explicit eliminarea reciprocă a restricțiilor prevăzute în prezent de dreptul aplicabil operațiunilor de închiriere. Atât UE, cât și țara terță vor trebui să-și adapteze legile și regulamentele respective pentru a pune în aplicare acordul privind închirierea aeronavelor cu echipaj, acordând atenția cuvenită condițiilor sociale și de muncă, precum și drepturilor pasagerilor;

- în al doilea rând, înnoirea/prelungirea unei autorizații de închiriere ar trebui acordată de către autoritatea competentă dacă s-a demonstrat că, în cursul perioadei inițiale de 14 luni, operațiunile de închiriere de aeronave cu echipaj între UE și companiile aeriene din țara terță s-au desfășurat pe baza reciprocității efective în ceea ce privește egalitatea de oportunități de acces pe piață și nu s-a dovedit că au scăzut standardele în materie de securitate și siguranță și standardele sociale, iar drepturile pasagerilor sunt comparabile cu cele care se aplică în UE;

- în al treilea rând, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă UE și țara terță în cauză beneficiază de condiții economice și sociale comparabile și au atins deja un grad foarte ridicat de cooperare în materie de reglementare, în domenii precum siguranța și securitatea aviației, concurența, protecția socială, protecția mediului și a consumatorilor. Această cerință este esențială pentru a garanta că companiile aeriene din UE care au acorduri de închiriere de aeronave cu echipaj având COA emise de țări terțe pun în aplicare întotdeauna standarde comparabile cu cele aflate în vigoare în UE. Acest lucru va contribui, de asemenea, la prevenirea posibilelor efecte secundare ale acordului, în special a distorsiunilor pe piață, a concurenței neloiale și a dumpingului social.

Raportoarea ar dori să reamintească faptul că, în condițiile în care înțelege necesitatea de a extinde posibilitatea închirierii de aeronave cu echipaj pentru o perioadă mai mare decât cea permisă în prezent de legislația UE, acest text nu trebuie să afecteze în niciun fel standardele sociale și de mediu europene sau drepturile pasagerilor și obligațiile în materie de siguranță.

Măsuri viitoare

Așa cum se arată și în comunicarea „O Europă deschisă și conectată”, publicată de Comisie în iunie 2017, sectorul european al aviației trece prin schimbări importante și, pentru a rămâne competitiv la nivel mondial și a valorifica oportunitățile oferite de deschiderea piețelor, sunt necesare acțiuni urgente de politică.

Comunicarea arată, în general, că Uniunea Europeană trebuie să faciliteze creșterea, dar și să respecte cele mai înalte standarde în ceea ce privește condițiile sociale și în domeniul muncii, precum și drepturile pasagerilor. Obligațiile de serviciu public și normele privind proprietatea și controlul asupra companiilor aeriene sunt numai câteva dintre subiectele care urmează să fie abordate în viitorul apropiat.

Având în vedere toate aceste aspecte, raportoarea consideră că, într-un interval de timp adecvat, Comisia Europeană ar trebui să prezinte o revizuire completă a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, pe baza unui studiu de impact care ar putea să identifice instrumentele de politică necesare pentru succesul sectorului european al aviației.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Referințe

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Data prezentării la PE

21.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Data adoptării

25.4.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

22

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Data depunerii

27.4.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 18 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate