Postup : 2016/0411(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0150/2018

Predkladané texty :

A8-0150/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0473

SPRÁVA     ***I
PDF 630kWORD 82k
27.4.2018
PE 606.192v02-00 A8-0150/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

(COM(2016)0818 – C8‑0531/2016 – 2016/0411(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Claudia Țapardel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

(COM(2016)0818 – C8‑0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0818),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0531/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0150/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Vzhľadom na to, že Komisia v súčasnosti vykonáva hodnotenie nariadenia (ES) č. 1008/2008 vrátane jeho ustanovení o prenájme lietadiel s posádkou a ich možného vplyvu na pracovníkov a spotrebiteľov, čo je proces, ktorý by mohol následne viesť k všeobecnej revízii nariadenia (ES) č. 1008/2008, tento pozmeňujúci návrh by mal byť obmedzený na zosúladenie nariadenia s uvedenými medzinárodnými záväzkami.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 1008/2008

Článok 13 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pokiaľ sa v medzinárodnej dohode, ktorú uzavrela Únia, nestanovuje inak, je splnená jedna z týchto podmienok.

b) pokiaľ sa v medzinárodnej dohode o prenájme lietadiel s posádkou, ktorú podpísala Únia a ktorá je založená na existujúcej dohode o leteckej doprave podpísanej pred 1. januárom 2008, nestanovuje inak, je splnená jedna z týchto podmienok.

(1)

  Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 126.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prenájom lietadiel s posádkou – dôležitý nástroj pre rast európskeho odvetvia leteckej dopravy

Vytvorenie jednotného trhu leteckej dopravy EÚ pred 25 rokmi viedlo k výraznému nárastu ciest lietadlom a vďaka tvorbe pracovných miest, uľahčeniu obchodu a umožneniu voľného pohybu ľudí medzi čoraz väčším počtom destinácií za nižšie ceny vytvorilo z tohto odvetvia kľúčovú hybnú silu hospodárskeho rastu. V tejto súvislosti môže byť prenájom lietadiel s posádkou nástrojom na vytvorenie a udržanie rastu v odvetví letectva EÚ, čo je v dnešných operáciách absolútne nevyhnutné na to, aby sa do činnosti leteckej spoločnosti mohli zaviesť flexibilné kapacity na špecifické prevádzkové alebo sezónne potreby s obmedzeným trvaním.

Letecké spoločnosti využívajú prenájom lietadla s posádkou z rôznych dôvodov, medzi ktoré patria napríklad aj nedostatok členov posádky, problémy v oblasti odbornej prípravy či znemožnenie vzlietnutia lietadla z technických príčin.

Stanovisko spravodajkyne

Komisia navrhuje zmeniť článok 13 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1008/2008 a otvoriť možnosť zrušenia reštriktívnych podmienok uplatniteľných na dohody o prenájme lietadiel s posádkou v prípade lietadiel registrovaných v tretej krajine, ak bol do medzinárodnej dohody, ktorú uzavrela Únia, zahrnutý osobitný režim prenájmu lietadiel s posádkou. Návrh Komisie je mimoriadne krátky a bol prezentovaný ako čisto technický problém s tvrdením, že jeho cieľom je iba zabezpečiť právnu konzistentnosť medzi právnymi predpismi EÚ a platnými medzinárodnými dohodami.

Hoci je to teoreticky pravda, táto zmena by mohla mať pre európsky trh leteckej dopravy rozsiahle dôsledky, najmä pokiaľ ide o sociálne normy a práva cestujúcich. Mohla by – v závislosti od dohodnutých ustanovení – viesť k otvoreniu trhu EÚ pre neobmedzený prenájom lietadiel s posádkou registrovaných v tretích krajinách. V dlhodobom horizonte by sa časové obmedzenia a sezónny charakter mohli vypustiť a prenájom lietadiel s posádkou by sa mohol stať trvalou črtou obchodných modelov leteckých spoločností. V praxi by to mohlo znamenať, že na uspokojenie rastu by postačovali lietadlá a posádky z tretích krajín, čo je v neprospech členských štátov, pričom to môže mať aj negatívny vplyv na kvalitu služieb poskytovaných cestujúcim a znižovať sociálne normy pre zamestnancov. Neobmedzené dohody o prenájme lietadiel s posádkou by mohli zároveň viesť k vytváraniu tzv. virtuálnych leteckých spoločností EÚ, ktoré by pôsobili na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa z tretej krajiny a na svoju prevádzku by trvalo využívali externé zdroje.

Z uvedených dôvodov zastáva spravodajkyňa názor, že prenájom lietadiel s posádkou by mal mať v zásade naďalej len výnimočný a dočasný charakter. Nemal by mať negatívny vplyv na bežné fungovanie trhu leteckej dopravy EÚ ani poskytovať možnosti na to, aby sa obchádzali povinnosti držiteľov osvedčenia leteckého prevádzkovateľa z EÚ.

Cieľom návrhu správy je preto dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou poskytnúť EÚ dostatočnú pružnosť pri rokovaniach o medzinárodných dohodách a zároveň rozhodne presadzovať naše základné práva a zásady EÚ.

Nájdenie takéhoto konkrétneho riešenia nie je jednoduché, spravodajkyňa sa však domnieva, že je to tá správna cesta na to, aby sme konali v súlade s dlhodobou politikou a prístupom EÚ v oblasti prenájmu lietadiel s posádkou zaregistrovaných v tretích krajinách, ako je to veľmi dobre opísané v odôvodnení 8 nariadenia ES č. 1008/2008:

„V snahe predísť nadmernému využívaniu dohôd o prenájme lietadiel zaregistrovaných v tretích krajinách, najmä pokiaľ ide o prenájom lietadiel s posádkou „wet lease“, by sa táto možnosť mala povoliť len vo výnimočných prípadoch, ako je napr. nedostatok vhodných lietadiel na trhu Spoločenstva, mala by byť časovo prísne obmedzená a mala by spĺňať bezpečnostné normy rovnocenné s bezpečnostnými pravidlami právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov“.

***

V súčasnosti sa na prenájom lietadiel s posádkou zaregistrovaných v tretích krajinách uplatňuje obdobie 7 + 7 mesiacov a spravodajkyňa navrhuje umožniť odchýlku od tohto všeobecného pravidla 7 + 7 mesiacov pod podmienkou, že prenájom lietadiel s posádkou bude mať aj po uplynutí tohto obdobia 7 + 7 mesiacov naďalej výnimočný charakter. Či má prenájom stále výnimočný charakter, musí ďalej overiť príslušný orgán členského štátu. V praxi to bude znamenať, že orgán môže rozhodnúť, že povolí dopravcovi prenajať lietadlo s posádkou z tretej krajiny na obdobie dlhšie ako 14 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak sú splnené tieto tri požiadavky:

– po prvé, medzi EÚ a danou treťou krajinou už musí existovať dohoda o leteckej doprave (dohoda ATA) a v dohode o prenájme lietadiel s posádkou, ktorá je v nej obsiahnutá, sa výslovne ustanovuje recipročné odstránenie obmedzení, ktoré v súčasnosti platia podľa práva uplatniteľného na činnosti súvisiace s prenájmom. S cieľom uviesť dohody o prenájme lietadiel s posádkou do platnosti budú musieť EÚ aj príslušná tretia krajina prispôsobiť svoje zákony a právne predpisy, pričom sa náležitá pozornosť musí venovať sociálnym a pracovným podmienkam, ako aj právam cestujúcich;

– po druhé, obnovu/predĺženie oprávnenia na prenájom lietadiel by mal udeliť príslušný orgán v prípade, že sa preukázalo, že počas počiatočného obdobia 14 mesiacov sa prenájom lietadiel s posádkou medzi EÚ a dopravcami z tretích krajín uskutočňoval na základe skutočnej reciprocity, pokiaľ ide o rovnaké možnosti prístupu na trh, a nepreukázalo sa žiadne zníženie noriem v oblasti ochrany a bezpečnosti a sociálnych noriem, pričom práva cestujúcich sú porovnateľné s tými, ktoré sa uplatňujú v EÚ;

– po tretie, príslušný orgán musí overiť, či EÚ a príslušná tretia krajina majú porovnateľné sociálne a hospodárske podmienky a či dosiahli vysoký stupeň spolupráce v regulačných otázkach, ako sú bezpečnosť letectva a bezpečnostná ochrana letectva, hospodárska súťaž, sociálna ochrana, ochrana životného prostredia a ochrana spotrebiteľov. Táto požiadavka je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby letecké spoločnosti EÚ uplatňujúce dohody o prenájme lietadiel s posádkou na základe osvedčenia leteckého prevádzkovateľa z tretej krajiny vždy uplatňovali normy, ktoré sú porovnateľné s normami zavedenými v EÚ. To tiež pomôže zabrániť možným vedľajším účinkom dohôd, najmä deformáciám trhu, nekalej súťaži a sociálnemu dumpingu.

Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že hoci chápe, že je potrebné rozšíriť možnosť prenájmu lietadiel s posádkou nad rámec toho, čo v súčasnosti umožňujú právne predpisy EÚ, tento text by nemal žiadnym spôsobom ovplyvniť európske sociálne a environmentálne normy ani práva cestujúcich a povinnosti v oblasti bezpečnosti.

Ďalšie kroky

Ako sa uvádza aj v oznámení Komisie s názvom Otvorená a prepojená Európa, ktoré zverejnila Komisia v júni 2017, európske odvetvie leteckej dopravy prechádza značnými zmenami a s cieľom udržať krok s celosvetovou konkurenciou a využiť možnosti, ktoré ponúka otvorenie trhov, je potrebné okamžite prijať politické opatrenia.

V oznámení sa všeobecne uvádza, že je potrebné, aby Európska únia uľahčovala rast, ale aj dodržiavala najvyššie normy, pokiaľ ide o sociálne a pracovné podmienky a práva cestujúcich. Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme a pravidlá zodpovednosti a kontroly leteckých spoločností sú len niektoré z tém, ktoré sa majú riešiť v blízkej budúcnosti.

Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti sa spravodajkyňa domnieva, že Európska komisia by mala v rámci primeraného časového obdobia predložiť úplnú revíziu nariadenia (ES) č. 1008/2008, a to na základe štúdie vplyvu, v rámci ktorej by identifikovala nástroje politiky, ktoré sú nevyhnutné pre úspech európskeho odvetvia leteckej dopravy.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Referenčné čísla

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Dátum predloženia v EP

21.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Dátum prijatia

25.4.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

22

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kouroumbashev, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

27.4.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kouroumbashev, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia