POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

27.4.2018 - (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Claudia Țapardel


Postopek : 2016/0411(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0150/2018
Predložena besedila :
A8-0150/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0818),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0531/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. julija 2017[1],

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0150/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Glede na to, da Komisija trenutno ocenjuje Uredbo (ES) št. 1008/2008, vključno z določbami o pogodbi o zakupu s posadko, in glede na morebitne posledice za delavce in potrošnike, kar bi lahko nato privedlo do splošne revizije Uredbe (ES) št. 1008/2008, bi bilo treba ta predlog spremembe omejiti na uskladitev uredbe z zgoraj navedenimi mednarodnimi obveznostmi.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 1008/2008

Člen 13 – odstavek 3 – točka b – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, če ni drugače določeno z mednarodnim sporazumom, ki ga sklene Unija“.

(b) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, če ni drugače določeno z mednarodnim sporazumom o zakupu s posadko, ki ga je podpisala Unija in ki temelji na veljavnem sporazumu o zračnem prevozu, podpisanem pred 1. januarjem 2008:

  • [1]  UL C 345, 13.10 2017, str. 126.

OBRAZLOŽITEV

Zakup zrakoplovov s posadko, pomembno orodje za rast evropskega letalskega sektorja

Vzpostavitev enotnega letalskega trga EU pred 25 leti je privedla do znatnega povečanja potovanj z letali in spremenila sektor v ključno gonilo gospodarske rasti, in sicer z ustvarjanjem delovnih mest, olajšanjem trgovine in omogočanjem ljudem, da se prosto gibljejo med vse večjim številom destinacij po nižji ceni. Tako je lahko zakupljen zrakoplov s posadko orodje za ustvarjanje in ohranjanje rasti v letalskem sektorju EU, kar je bistvenega pomena pri sodobnem poslovanju, da se omogoči vključitev prilagodljive zmogljivosti v dejavnost letalskega prevoznika za posebne operativne in sezonske potrebe z omejenim trajanjem.

Letalski prevozniki uporabljajo zakup zrakoplovov s posadko iz različnih razlogov, kot so težave, povezane s pomanjkanjem članov posadke in usposabljanjem, ter prepoved izvajanja letov, če jih naštejemo le nekaj.

Mnenje poročevalke

Komisija predlaga spremembo člena 13(3)(b) Uredbe (ES) št. 1008/2008 in odpiranje možnosti odprave omejevalnih pogojev glede uporabe sporazumov o zakupu zrakoplova s posadko za zrakoplove, registrirane v tretji državi, če je določen režim zakupa zrakoplova s posadko vključen v mednarodni sporazum, ki ga je sklenila Unija. Predlog Komisije je izjemno kratek in je bil predstavljen kot izključno tehnično vprašanje z utemeljitvijo, da zagotavlja zgolj pravno usklajenost med zakonodajo EU in obstoječimi mednarodnimi sporazumi.

Čeprav to teoretično drži, bi lahko imela sprememba obsežne posledice za evropski letalski trg, zlasti kar zadeva socialne standarde in pravice potnikov. Lahko bi povzročila odpiranje trga EU za neomejen zakup zrakoplovov s posadko, registriranih v tretji državi, odvisno od tega, kaj je bilo dogovorjeno. Dolgoročno bi se lahko časovne omejitve in sezonskost opustile, zakup zrakoplovov s posadko pa bi lahko postal trajen element poslovnih modelov letalskih prevoznikov. V praksi bi to lahko pomenilo, da bi se rast lahko dosegla le z zrakoplovi in posadkami iz tretjih držav v škodo naših držav članic, pri čemer so možni negativni vplivi na kakovost storitev za potnike in zniževanje socialnih standardov za zaposlene. Hkrati bi neomejeni sporazumi o zakupu zrakoplova s posadko lahko privedli do ustanovitve nekakšnih virtualnih letalskih prevoznikov EU, ki bi delovali na podlagi spričevala letalskega prevoznika tretjih držav s stalnim oddajanjem svoje dejavnosti v zunanje izvajanje.

Zato poročevalka meni, da bi se moral zakup zrakoplova s posadko načeloma še vedno uporabljati le izjemoma in začasno. Poleg tega ne bi smel negativno vplivati na normalno delovanje letalskega trga EU ali omogočati imetnikom spričevala letalskega prevoznika v EU, da se izogibajo svojim obveznostim.

Zato je namen osnutka poročila vzpostaviti ustrezno ravnovesje med potrebo, da se EU zagotovi zadostna prožnost pri sklepanju mednarodnih sporazumov, ter istočasnim ohranjanjem ključnih pravic in načel EU v vseh primerih.

Tega občutljivega ravnovesja ni enostavno vzpostaviti, vendar poročevalka meni, da je to pravilen način za delovanje v skladu z dolgoletno politiko in duhom EU, kar zadeva zakup zrakoplovov s posadko, registriranih v tretjih državah, kot je zelo dobro opisano v uvodni izjavi 8 Uredbe (ES) št. 1008/2008:

„Da se prepreči pretirana uporaba zakupnih pogodb za zrakoplove, ki so registrirani v tretjih državah, zlasti v primeru zakupa s posadko, je treba te možnosti dopustiti le v izjemnih okoliščinah, kot je npr. pomanjkanje ustreznega zrakoplova na trgu Skupnosti, jih strogo časovno omejiti in zahtevati, da izpolnjujejo varnostne standarde, ki so enakovredni varnostnim pravilom v zakonodaji Skupnosti in nacionalni zakonodaji“.

***

Zdaj za zakup zrakoplovov s posadko, registriranih v tretjih državah, velja 7+7-mesečno obdobje in poročevalka predlaga, da se dovoli odstopanje od tega splošnega pravila 7+7 mesecev pod pogojem, da se zakup zrakoplova s posadko še vedno uporablja le izjemoma tudi po izteku 7+7-mesečnega obdobja. Pristojni organ države članice mora še naprej preverjati, ali se zakup še vedno uporablja le v izjemnih primerih. V praksi to pomeni, da se lahko organ odloči, da bo pooblastil prevoznika za zakup zrakoplova s posadko iz tretje države za več kot 14 zaporednih mesecev, če so izpolnjene naslednje zahteve:

– prvič, med EU in zadevno tretjo državo mora biti že sklenjen sporazum o zračnem prometu in sporazum o zakupu zrakoplova s posadko v njem izrecno določa vzajemno odpravo omejitev, ki jih trenutno določa zakonodaja, ki se uporablja za posle zakupa. EU in tretja država bosta morali prilagoditi svoje zakone in predpise, da bi sporazum o zakupu zrakoplova s posadko lahko začel veljati, pri čemer bosta morali ustrezno pozornost nameniti socialnim in delovnim pogojem ter pravicam potnikov;

– drugič, obnovo/podaljšanje dovoljenja za zakup bi moral pristojni organ odobriti, če je dokazano, da so se v začetnem 14-mesečnem obdobju posli zakupa zrakoplova s posadko med prevozniki iz EU in tretjih držav izvajali na podlagi dejanske vzajemnosti v smislu enakih možnosti za dostop do trga, če ni dokazov o zmanjšanju zaščite, varnosti in socialnih standardov ter če so pravice potnikov primerljive s pravicami, ki veljajo v EU;

– tretjič, pristojni organ preveri, ali imata EU in zadevna tretja država primerljive socialne in ekonomske pogoje ter ali sta že dosegli zelo visoko stopnjo sodelovanja pri regulativnih zadevah, kot so letalska varnost in zaščita, konkurenca, socialno varstvo ter varstvo okolja in potrošnikov. To je temeljna zahteva za zagotovitev, da letalski prevozniki v EU, ki izvajajo sporazume o zakupu zrakoplova s posadko na podlagi spričeval letalskih prevoznikov tretjih držav, stalno uvajajo standarde, ki so primerljivi s standardi, vzpostavljenimi v EU. To bo prispevalo tudi k preprečevanju morebitnih stranskih učinkov sporazuma, zlasti izkrivljanj trga, nepoštene konkurence in socialnega dampinga.

Poročevalka želi s tem besedilom opozoriti, da glede na njeno razumevanje potrebe po razširitvi možnosti zakupa zrakoplova s posadko tako, da bi presegala tisto, kar trenutno dovoljuje zakonodaja EU, to nikakor ne bi smelo vplivati na evropske socialne in okoljske standarde ali pravice potnikov ter obveznosti glede varnosti.

Nadaljnji ukrepi

Kot je navedeno v sporočilu „Odprta in povezana Evropa“, ki ga je Komisija objavila junija 2017, prihaja v evropskem letalskem sektorju do velikih sprememb, zaradi česar so potrebni takojšnji ukrepi politike, da bi sektor ostal globalno konkurenčen in izkoristil priložnosti, ki se mu ponujajo z odpiranjem trgov.

V sporočilu je na splošno navedeno, da mora Evropska unija spodbujati rast in hkrati ohranjati najvišje standarde, kar zadeva socialne in delovne pogoje ter pravice potnikov. Obveznosti javnih služb ter pravila o lastništvu in nadzoru letalskih prevoznikov so le nekatere od tem, ki naj bi se obravnavale v bližnji prihodnosti.

Glede na vse navedeno poročevalka meni, da bi morala Evropska komisija v ustreznem obdobju predstaviti celotno revizijo Uredbe (ES) št. 1008/2008 na podlagi študije učinkov, v kateri bi bili lahko opredeljeni instrumenti politike, ki so potrebni za uspeh evropskega letalskega sektorja.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)

Datum predložitve EP

21.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

19.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claudia Țapardel

27.3.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

27.2.2018

12.4.2018

 

 

Datum sprejetja

25.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

22

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Jozo Radoš, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

27.4.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Peter Lundgren

PPE

Georges Bach, Markus Ferber, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jeroen Lenaers, Renaud Muselier, Ramona Nicole Mănescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

22

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

0

EFDD

Daniela Aiuto

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov