Процедура : 2016/0328(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0151/2018

Внесени текстове :

A8-0151/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/05/2018 - 7.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0207

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 678kWORD 50k
27.4.2018
PE 616.703v03-00 A8-0151/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

(05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Тициана Бегин

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

(05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05882/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз (05803/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0240/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0151/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото споразумение между ЕС и Швейцария беше договорено с цел да се приложат промените, въведени с реформата на правилата за произход по общата система за преференции (ОСП) през 2010 г. Реформата въведе нова система за кумулация на произхода от регистрираните износители и предвиди включването на Турция в системата за кумулация, която досега се прилагаше между Съюза, Швейцария и Норвегия. Новото законодателство също така предвижда замяна на предишните сертификати за произход – формуляр А, с нова система за установяване на доказателствата за произход от страна на регистрираните износители (система за регистрирани износители (REX)).

Системата за кумулация първоначално беше въведена чрез споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Швейцария от 14 декември 2000 г. (Решение на Съвета 2001/101/EО). Това споразумение трябва да бъде подменено с ново. На 8 март 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори с Швейцария, които доведоха до настоящото споразумение.

Системата за кумулация на произхода: Новата система за кумулация предполага, че ЕС, Норвегия, Швейцария и Турция ще позволят на държавите – бенефициери по ОСП, да включат материали от всяка от страните в системата (ЕС, Швейцария, Норвегия, Турция) в своите производствени процеси и да изнасят крайния продукт за ЕС, Швейцария, Норвегия или Турция съгласно преференциални условия на ОСП, при условие че крайният продукт е претърпял достатъчна обработка или преработка. Съгласно настоящото споразумение ЕС и Швейцария ще предоставят преференциално третиране и достъп до продукти с произход от държавите бенефициери, когато тези държави използват материали с произход съответно от ЕС или Швейцария.

Новата система за доказателствата: В реформата на ОСП се посочва, че предишните сертификати за произход – формуляр А, трябва да бъдат заменени до 1 януари 2017 г. Новата системата REX започна да се прилага на 1 януари 2017 г. в определен брой държави бенефициери по ОСП, които представляват първата вълна. Планирани са още две такива вълни през 2018 и 2019 г. Тези държави са регистрирали своите износители, които понастоящем изготвят изявления за произход вместо да използват сертификатите за произход – формуляр А, издадени от техните митнически органи.

Системата REX вече работи в рамките на предоставената от ЕС схема на ОСП и схемите на ОСП на Швейцария и Норвегия. Когато замяната на доказателствата за произход се извършва с цел повторна експедиция на стоки с произход от държави – бенефициери по ОСП, заместващите сертификати за произход – формуляр А, понастоящем се използват като заместващи доказателства (съгласно разпоредбите на действащото споразумение между ЕС, Швейцария и Норвегия). За да може системата за кумулация да се прилага за Норвегия и Турция, страните трябва да се сключат и прилагат подобни споразумения с Норвегия и Турция. Подобно споразумение между ЕС и Норвегия беше договорено и сключено паралелно с настоящото споразумение и беше представено за одобрение от Парламента. Между ЕС и Турция не е необходимо международно споразумение, тъй като митническият съюз между ЕС и Турция предоставя правния инструмент за интегриране на подобни правила в законодателството.

Настоящото споразумение е необходимо, за да се гарантира гладкото протичане на търговията между Европейския съюз и Швейцария. То ще позволи на ЕС и Швейцария да използват новите заместващи доказателства за произход, предвидени в новата система REX. Системата вече е приложима, следователно липсата на подходящ правен инструмент би могла да наруши търговията между ЕС и Швейцария. Поради това докладчикът препоръчва на Парламента да даде своето одобрение за настоящото споразумение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между ЕС и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС

Позовавания

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

20.7.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

11.9.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Заместени докладчици

David Borrelli

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2018

 

 

 

Дата на приемане

24.4.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Дата на внасяне

27.4.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 16 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност