DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí

27.4.2018 - (05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Tiziana Beghin

Postup : 2016/0328(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0151/2018
Předložené texty :
A8-0151/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05882/2017),

–  s ohledem na návrh dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí Evropské unie (05803/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0241/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0151/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato dohoda mezi EU a Švýcarskem byla vyjednána s cílem zapracovat změny, k nimž došlo v důsledku reformy pravidel původu v rámci systému všeobecných celních preferencí („GSP“) v roce 2010. Reforma zavedla nový systém kumulace původu registrovanými vývozci a zařazení Turecka do systému kumulace, který dosud fungoval mezi Unií, Švýcarskem a Norskem. Nová legislativa rovněž nahrazuje původní osvědčení o původu na formuláři A novým systémem prokazování původu registrovanými vývozci (systém registrovaných vývozců (REX)).

Systém kumulace byl původně zaveden podle dohody ve formě výměny dopisů mezi Unií a Švýcarskem ze dne 14. prosince 2000 (Rozhodnutí Rady 2001/101/ES). Tato dohoda má být nahrazena novou. Rada dne 8. března 2012 zmocnila Komisi k jednáním se Švýcarskem, jež vedla k uzavření současné dohody.

Systém kumulace původu: Nový systém kumulace zahrnuje, že EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko umožní zvýhodněným zemím GSP začlenit materiály z jakékoli země systému (EU, Švýcarsko, Norsko, Turecko) do svého výrobního procesu a vyvézt konečný výrobek do EU, Švýcarska, Norska nebo Turecka za zvýhodněných podmínek GSP, za předpokladu, že byl konečný výrobek dostatečně opracován nebo zpracován. Podle této dohody poskytnou EU a Švýcarsko přednostní zacházení a přístup výrobkům ze zvýhodněných zemí, pokud tyto země použijí materiály pocházející z EU nebo ze Švýcarska.

Nový systém prokazování: Reforma systému GSP stanoví, že původní osvědčení o původu na formuláři typu A mají být nahrazena do 1. ledna 2017. Nový systém REX se začal uplatňovat dne 1. ledna 2017 v některých zvýhodněných zemích systému GSP představujících první vlnu. Dvě další takové vlny jsou plánovány v roce 2018 a 2019. Tyto země registrovaly své vývozce, kteří nyní překládají prohlášení o původu namísto využívání osvědčení o původu na formuláři typu A vydaného jejich celními orgány.

Systém REX již funguje v rámci systému všeobecných celních preferencí poskytovaných EU a systémů GSP Švýcarska a Norska. Pokud se provádí náhradní prokazování původu za účelem přeposílání zboží pocházejícího ze zvýhodněných zemí GSP, používají se v současnosti náhradní osvědčení k formuláři A jako náhradní doklady (podle ustanovení současné dohody mezi EU, Švýcarskem a Norskem). Aby se systém kumulace vztahoval na Norsko a Turecko, musí smluvní strany uzavřít a uplatňovat podobné dohody s Norskem a Tureckem. Podobná dohoda mezi EU a Norskem byla vyjednána a uzavřena souběžně s touto dohodou a je předložena Parlamentu k udělení souhlasu. Mezi EU a Tureckem není potřebná mezinárodní dohoda, protože celní unie mezi EU a Tureckem poskytuje právní nástroj pro začlenění podobných pravidel do právních předpisů.

Tato dohoda je nezbytná pro zajištění hladkého obchodování mezi Evropskou unií a Švýcarskem. Umožní EU a Švýcarsku využít nové náhradní doklady původu, jež poskytuje nový systém REX. Tento systém je již použitelný, proto by chybějící vhodný právní nástroj mohl narušovat obchod mezi EU a Švýcarskem. Zpravodajka proto doporučuje Parlamentu, aby udělil souhlas s dohodou.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi EU a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskou konfederací, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí EU

Referenční údaje

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

20.7.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

David Borrelli

 

 

 

Projednání ve výboru

22.3.2018

 

 

 

Datum přijetí

24.4.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Datum předložení

27.4.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 16. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí