SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta

27.4.2018 - (05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Tiziana Beghin

Menetlus : 2016/0328(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0151/2018
Esitatud tekstid :
A8-0151/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta

(05882/2017 – C8‑0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05882/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kirjavahetuse vormis lepingu eelnõu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni Euroopa Liidu üldise soodustuste süsteemi raames (05803/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0241/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0151/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Käesolev ELi ja Šveitsi vaheline leping töötati välja selleks, et jõustada muudatused, mis kaasnesid üldiste tariifsete soodustuste süsteemi (GSP) päritolueeskirjade reformiga 2010. aastal. Reformiga võeti kasutusele registreeritud eksportijate uus päritolu kumulatsiooni süsteem ning sätestati Türgi kaasamine eelmainitud süsteemi, mis oli seni kehtinud Euroopa Liidu, Šveitsi ja Norra vahel. Uue õigusaktiga sätestati ka endiste päritolusertifikaatide vormi A asendamine registreeritud eksportijate päritolutõendite kehtestamise uue süsteemiga (registreeritud eksportijate (REX) süsteem).

Algne kumulatsioonisüsteem kehtestati vastavalt ELi ja Šveitsi vahel kirjavahetuse vormis sõlmitud kokkuleppele 14. detsembril 2000. aastal (nõukogu otsus 2001/101/EÜ). See leping tuleb nüüd asendada uuega. Nõukogu volitas 8. märtsil 2012 komisjoni pidama läbirääkimisi Šveitsiga, mille tulemuseks on käesolev leping.

Päritolu kumulatsiooni süsteem: Uus kumulatsioonisüsteem tähendab, et EL, Norra, Šveits ja Türgi lubavad GSP riikidel kaasata mis tahes süsteemi kuuluvast riigist (EL, Šveits, Norra, Türgi) pärit materjale oma tootmisprotsessidesse ning eksportida seejärel lõpptooted GSP soodustingimuste alusel ELi, Šveitsi, Norrasse või Türki, tingimusel et lõpptoode on läbinud piisava töö või töötluse. Käesoleva lepingu alusel kohaldavad ELi ja Šveits sooduskohtlemist ja juurdepääsu soodustatud riikidest pärit toodete suhtes, kui need riigid kasutavad vastavalt EList või Šveitsist pärit materjale.

Uus päritolutõendite süsteem: GSP reformiga nähti ette endiste päritolusertifikaatide vormi A asendamine alates 1. jaanuarist 2017. Uut REX-süsteemi hakati kohaldama alates 1. jaanuarist 2017 teatavates GSP riikides, mis moodustavad nö esimese laine. Kavas on veel kaks sellist lainet aastatel 2018 ja 2019. Need riigid on registreerinud oma eksportijad, kes nüüd selle asemel, et kasutada oma tolliametite poolt välja antud päritolusertifikaatide vormi A, vormistavad päritolukinnitusi.

REX-süsteem toimib juba ELi rakendatava GSP kava ning Šveitsi ja Norra GSP kavade raames. Kui päritolutõendite asendamine toimub GSP raames soodustatud riikidest pärit kaupade edasisaatmisel, kasutatakse praegu asenduspäritolutõenditena päritolusertifikaatide vormi A asendussertifikaate (vastavalt ELi, Šveitsi ja Norra vahel kehtiva lepingu sätetele). Selleks, et seda kumulatsioonisüsteemi saaks kohaldada Norrale ja Türgile, peavad lepinguosalised sõlmima samalaadsed lepingud Norra ja Türgiga (ja neid kohaldama). Paralleelselt käesoleva lepinguga töötati välja ja sõlmiti analoogiline leping ELi ja Norra vahel, mis on esitatud nõusoleku saamiseks Euroopa Parlamendile. ELi ja Türgi vahel ei ole rahvusvahelist lepingut sõlmida vaja, sest ELi-Türgi tolliliit pakub õiguslikku vahendit sarnaste õigusnormide integreerimiseks oma õigusaktidesse.

Käesolev leping on vajalik selleks, et tagada tõrgeteta kaubavahetus Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel. See võimaldab ELil ja Šveitsil kasutada uue REX-süsteemiga ette nähtud uusi asenduspäritolutõendeid. Süsteem on juba kohaldamisvalmis ning seetõttu võib asjakohase õigusliku vahendi puudumine häirida kaubavahetust ELi ja Šveitsi vahel. Seetõttu soovitab raportöör parlamendil anda nõusolek kõnealuse lepingu sõlmimiseks.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni Euroopa Liidu üldise soodustussüsteemi raames

Viited

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

20.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Endised raportöörid

David Borrelli

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.3.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.4.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Esitamise kuupäev

27.4.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 16. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika