Procedūra : 2016/0328(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0151/2018

Pateikti tekstai :

A8-0151/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/05/2018 - 7.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0207

REKOMENDACIJA     ***
PDF 652kWORD 55k
27.4.2018
PE 616.703v03-00 A8-0151/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Tiziana Beghin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05882/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo projektą pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos, Norvegijos ir Turkijos pagal Europos Sąjungos bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą (05803/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0241/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0151/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl šio susitarimo ES ir Šveicarija derėjosi siekdamos įtvirtinti pakeitimus, atliktus 2010 m. vykdant bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos (BLS) kilmės taisyklių reformą. Vykdant reformą nustatyta nauja registruotųjų eksportuotojų prekių kilmės kumuliacijos sistema ir numatytas Turkijos įtraukimas į kumuliacijos sistemą, kuri iki šiol veikė tarp Sąjungos, Šveicarijos ir Norvegijos. Naujuosiuose teisės aktuose taip pat numatyta A formos prekių kilmės sertifikatus pakeisti nauja registruotųjų eksportuotojų vykdomo prekių kilmės įrodymų nustatymo sistema (registruotųjų eksportuotojų (REX) sistema).

Ši kumuliacijos sistema iš pradžių įdiegta sudarius 2000 m. gruodžio 14 d. Sąjungos ir Šveicarijos susitarimą pasikeičiant laiškais (Tarybos sprendimas 2001/101/EB). Šis susitarimas turi būti pakeistas nauju susitarimu. 2012 m. kovo 8 d. Taryba įgaliojo Komisiją vykdyti derybas su Šveicarija ir taip parengtas dabartinis susitarimas.

Prekių kilmės kumuliacijos sistema. Pagal naująją kumuliacijos sistemą numatoma, kad ES, Norvegija, Šveicarija ir Turkija leis BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims į savo gamybos procesus įtraukti medžiagas iš bet kurios sistemoje dalyvaujančios šalies (ES, Šveicarijos, Norvegijos, Turkijos) ir BLS lengvatinėmis sąlygomis eksportuoti galutinį produktą į ES, Šveicariją, Norvegiją ar Turkiją, jeigu galutinis produktas buvo pakankamai apdorotas arba perdirbtas. Pagal šį susitarimą ES ir Šveicarija taikys lengvatinį režimą ir prieigą prie lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktų tada, kai šios šalys naudos atitinkamai ES arba Šveicarijos kilmės medžiagas.

Naujoji įrodymų sistema. Pagal BLS reformą teigiama, kad buvę A formos prekių kilmės sertifikatai turėjo būti pakeisti iki 2017 m. sausio 1 d. Naujoji REX sistema pradėta taikyti 2017 m. sausio 1 d. tam tikrose BLS lengvatomis besinaudojančiose pirmojo etapo šalyse. Dar du tokie etapai planuojami įgyvendinti 2018 m. ir 2019 m. Šios šalys įregistravo savo eksportuotojus, kurie dabar savo muitinei teikia pareiškimus apie prekių kilmę, o ne naudojasi A formos prekių kilmės sertifikatais.

REX sistema jau veikia pagal ES taikomą BLS sistemą ir pagal Šveicarijos ir Norvegijos BLS sistemas. Jei prekių kilmės įrodymų pakeitimas atliekamas BLS lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės prekių persiuntimo tikslais, A formos pakaitiniai sertifikatai šiuo metu yra naudojami kaip pakaitiniai įrodymai (pagal dabartinio ES, Šveicarijos ir Norvegijos susitarimo nuostatas). Kad kumuliacijos sistema būtų taikoma Norvegijai ir Turkijai, šalys turės sudaryti ir taikyti panašius susitarimus su Norvegija ir Turkija. Tuo pačiu metu kaip dėl šio susitarimo buvo deramasi dėl panašaus ES ir Norvegijos susitarimo ir jis sudarytas bei pateiktas Parlamentui pritarti. Tarp ES ir Turkijos nereikia sudaryti tarptautinio susitarimo, nes ES ir Turkijos muitų sąjunga numato teisinę priemonę, kad į teisės aktus būtų įtrauktos panašios taisyklės.

Dabartinis susitarimas yra būtinas siekiant užtikrinti sklandžią prekybą tarp Europos Sąjungos ir Šveicarijos. Jis sudarys galimybes ES ir Šveicarijai naudotis naujais pakaitiniais kilmės įrodymais, nustatytais pagal naująją REX sistemą. Ši sistema jau taikoma, todėl tinkamos teisinės priemonės nebuvimas galėtų sutrikdyti prekybą tarp ES ir Šveicarijos. Taigi pranešėja rekomenduoja Parlamentui pritarti šio susitarimo sudarymui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą

Nuorodos

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

20.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

David Borrelli

 

 

 

Svarstymas komitete

22.3.2018

 

 

 

Priėmimo data

24.4.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Pateikimo data

27.4.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika