PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

27.4.2018 - (05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)) - ***

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalka: Tiziana Beghin

Postopek : 2016/0328(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0151/2018
Predložena besedila :
A8-0151/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (5882/2017),

–  ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov Evropske unije (05803/2017),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0241/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0151/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije.

OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o tem sporazumu med EU in Švico so se začela zato, da bi upoštevali reformo pravil o poreklu splošnega sistema preferencialov Evropske unije iz leta 2010. Reforma je uvedla nov sistem kumulacije porekla registriranih izvoznikov in omogočila vključitev Turčije v ta sistem, ki je do zdaj deloval med Unijo, Švico in Norveško. Z novo zakonodajo je predvidena tudi zamenjava prejšnjih potrdil o poreklu (obrazec A) z novim sistemom dokazil o poreklu, ki jih predložijo registrirani izvozniki (sistem registriranih izvoznikov (REX)).

Sistem kumulacije je bil uveden s sporazumom v obliki izmenjave pisem med EU in Švico 14. decembra 2000 (Sklep Sveta 2001/101/ES). Ta sporazum je treba nadomestiti z novim. Svet je 8. marca 2012 pooblastil Komisijo, da izvede pogajanja s Švico, ki so privedla do tega sporazuma.

Sistem kumulacije porekla: novi sistem kumulacije pomeni, da bodo EU, Norveška, Švica in Turčija dovolile državam upravičenkam do splošnega sistema preferencialov (GSP), da vključijo materiale iz katere koli države v sistemu (EU, Švica, Norveška, Turčija) v svoje proizvodne procese in končni proizvod izvozijo v EU, Švico, Norveško ali Turčijo pod preferencialnimi pogoji GSP, če je bil končni proizvod dovolj obdelan ali predelan. Po predlaganem sporazumu EU in Švica odobrita preferencialno obravnavo in uporabo proizvodov s poreklom iz držav upravičenk, kadar te države uporabljajo materiale s poreklom iz EU ali Švice.

Novi sistem dokazil: reforma GSP navaja, da se morajo prejšnja potrdila o poreklu (obrazec A) zamenjati do 1. januarja 2017. Novi sistem REX se je začel uporabljati 1. januarja 2017 v nekaj državah upravičenkah do GSP in pomeni prvi val. Naslednja vala sta načrtovana v letih 2018 in 2019. Te države so registrirale svoje izvoznike, ki zdaj sestavljajo izjave o poreklu, namesto da bi uporabljali potrdila o poreklu (obrazec A), ki so ga izdali njihovi carinski organi.

Sistem REX že deluje v shemah GSP, ki jih ponujajo EU, Švica in Norveška. Pri prepošiljanju blaga s poreklom iz držav upravičenk do GSP se zaenkrat kot nadomestna dokazila uporabljajo potrdila o poreklu (obrazec A), v skladu s pogoji obstoječega sporazuma med EU, Švico in Norveško. Da bi se sistem kumulacije uporabljal za Norveško in Turčijo, morajo pogodbenice skleniti in izvajati podobna sporazuma z Norveško in Turčijo. Podoben sporazum med EU in Norveško je bil dogovorjen in sklenjen vzporedno s tem sporazumom in je predložen v odobritev Parlamentu. Mednarodni sporazum med EU in Turčijo ni potreben, ker carinska unija med EU in Turčijo ponuja pravna sredstva za vključitev podobnih pravil v zakonodajo.

Ta sporazum je potreben za nemoten potek trgovine med Evropsko unijo in Švico, saj jima bo omogočil uporabo novih nadomestnih dokazil o poreklu, ki jih zagotavlja novi sistem REX. Sistem se že uporablja, zato bi lahko dejstvo, da ustrezno pravno orodje ne obstaja, motilo trgovino med EU in Švico. Poročevalka zato priporoča, da Parlament ta sporazum odobri.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko federacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov Evropske unije

Referenčni dokumenti

05882/2017 – C8-0241/2017 – COM(2016)06722016/0328(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

20.7.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Tiziana Beghin

13.2.2018

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

David Borrelli

 

 

 

Obravnava v odboru

22.3.2018

 

 

 

Datum sprejetja

24.4.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries

Datum predložitve

27.4.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

36

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

S&D

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 16. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov